IRMEN, VIOOL De Groote Oorlog. 34. Dinsdag 19 Maart 1918. Veertiende Jaargang. IGEN raagd. Vlissingen te OUDE PEKELA. ie zwarte en ge- je Kleerenverf, nlight Zeep en lijn Extract, DEKKER, GOES. TE MOOR »'i I v. d. SWALUW, ie Pootaardappalen oop of te pachten UWLAND; Verschijnt eiken MAANDA6-.JV0EHSDA6- en VRIJBABAVQND. De Katholieke partij. BINNENLAND. UIT ZEELAND. esmiddelen a Aambeien neest dit. en 15 gram) gen Suiker- •ewijze in te pan dieet, en 20 gram) ruiden tegen Iustopwekkend 'oldoende voor testen, str., H. J. Luit- S. J. Engering, te Middelburg, liarkt, fa. Damen, dete Goes, bij r. 4 te Souburg, e bij K. Visser; „Fermitan". bij kinderen) gevaar- wormen te laat men hem bevecht, al de ingewanden heeft tzit, dat hij de luchtpijp Dodend en veeren de zewaudswormen, langs lipoeders smaken lekker nomen Prijs 60 cent lt franco na ontvangst othekers en Drogisten. :r voorhanden ASTEREN, 's Heerenhoek. Ua SNAREN bespannen, tl mooier. Onze Violen naren zijn van prachtige len worden daarom zoo- lekt. Jt ry's, I Omnibusbrik, I i Menwagen met breede fn, I Driewielskar met I Vrachtkar op voeren Heinkenszand. TE KOOP iheimers, Red Star en £(J[ 'ERBEËM Fz. Kwadendamms BURuEL, Hoedekonskerke. een of voor zeven jaar: Sn Uuilen Veerschen weg te Iburg, groot 5 Gemeten 231 i. hrijvingsbriefjes in te levereh Maart a.s., ten kantore van j Dü, WuLFF, alwaar nadere :mgen verkrijgbaar het Hotel „Korenbeurs" te worden tegen Mei igd. DME ZEEUHSCHE COIMIT Alxmaamentspry p. 3 maanden voor Goes t li."», taadmitan f l.BB. Afzonderlijke nmnmers 6 cent, dubbele bladen 10 cent Adrertenbta worden ingewacht vó6r half een sur 's namiddags. Kantoor v.d. Admlnlstraflo: BoudewIJn de Vlltfeatraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. BaoUmabarialtton 30 ft. p. i. Bi) abonnement speciale prfc. Advertentién via 1—* asfals t O.Vft, Wsr» Mf«l tornt 1» @t Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. -2o^J Zaterdag j. 1. hebben te Utrecht de voorzitters en secretarissen der 18 R.K. Kieskringbesturen van Nederland met het Bestuur van den Algemeenen Bond van R.K. Kiesvereenigingen in een lang durig samenzjjn zich bezig gehouden met de beoordeeling en vergelijking van de voorloopige groslijsten van candidaten, zooals die bij het Bestuur van den Alge meenen Bond waren ingekomen Na ge zette bespreking werden die lijsten zóó ÏDgerioht als men meende, dat het alge meen partijbelang vorderde. Hierbij gaf men blijk van ruime opvatting en werd o.a. rekening gehouden met den wensch van zeer vele ki .zers, dat uit de ver schillende volksgroepen vertegenwoor digers naar de Tweede Kamer zullen worden afgevaardigd, zonder dat men daarbij aan eene standsvertegenwoordi ging als zoodanig heeft te denken. Omtrent die stands vertegenwoordiging bleek ter vergadering nog eens de uit drukkelijke wil van ons doorluchtig episcopaat, dat sociale vereenigingen als zoodanig zich niet met de politiek zullen bemoeien, noch door „en bloc" in de kiesvereenigingen binnen te treden, hun wenschen en eischen daar „en bloc" te trachten te verwezenlijken. Het streven van een socialen volks groep naar de verovering voor zichzelf van de politieke macht moet speciaal voor onze partij de meest heillooze ge volgen na zich sleepen, ja ons brengen in het politieke moeras, waarin zich de Fransche Katholieken door hun verdeeld- heid hebben laten dringen. Nog werden in deze vergadering, waar geacht mocht worden de bloem der georganiseerde katholieke partij tegen woordig te zijn, verschillende interne kwesties met evengrooten ernst als onbe vangenheid behandeld, waai bij niet ge schroomd werd om, als het noodig was, I het mes te zetten in een zeere plek. Van de beraadslagingen over de gros lijsten zal aan de besturen der kieskringen leen communiqué worden toegezonden, dat dan het karakter zal dragen van een advies, uitgaande van de georganiseerde katholieke staatsparty en gericht aan alle katholieke kiesvereenigingen en door deze aan ahe katholieke kiezers van Nederland- Tevens zal dan den kiesvereenigingen worden verzocht zich vóór 1 Mei over de definitieve samenstelling der gros lijsten in hun kriug uit te spreken. Losse berichten. Verkeer met Engeland. Men seinde ons Zaterdag, dat de vaart van Nederiandsche schepen op Engeland is stopgezet. De inededeeling betreffende het stop zetten van de vaart van Nederiandsche schepen op Engeland, wordt in scheep vaartkringen beschouwd als een voorzich tigheidsmaatregel, in verband met de door de geassocieerde regeeringen aangekon digde ingebruikneming van de Nederiand sche schepen. Door het stopzetten wil men in ieder geval voorkomen, dat nog meerdere Nederiandsche schepen in het bezit van de geassocieerden zouden ge l«k«*. De hoop des Keizers. STETTIN, 16 Maart. De keizer heeft aan den Pommerschen landraad het vol gende telegram verzonden: Ik hoop ten zeerste, dat maarschalk Hindenburg op het Westelijk front een volledige over winning zal bevechten. Uit een officieele Duitsche Iegerbericht blijkt, dat in het Westen een gedeeltelijke reorganisatie van de Duitsche legeraan voering heeft plaats gehad. Een nieuwe legergroep", onder von Galiwitz is ge vormd tusschen de legergroepen onder den Duitschen kroonprins en hertog Al- biecht in. stad meer mag verlaten. Te dien einde is het geheele verkeer voor personen, zelfs met lokaaltreinen van hedenoch tend af opgeheven. De Raad van Commissarissen der commune" dit is van heden af de officieele naam voor Petrograd en omge- ving heeft toegestaan, dat de zooge naamde burgerlijke bladen, die sedert het begin van het Duitsche offensief verboden waren, weder verschijnen. Het Petrogradsche Telegraaf-Agentscbap is naar Moskou overgebracht. Te Petro grad is een filiale opgericht. DKoning van Roemenië naar Zwitserland. WEENEN, 16 Maart. (VT.D.) De cor respondent va nde „Pesti Naplo" te Boe karest verneemt, dat koning Ferdinand van Roemenië naar Zwitserland is afge reisd. Op 8 Maart werden de vredesonderhan delingen te Boekarest onderbroken. Graaf Czernin had in Maracoski een onderhoud met den koning van Roemenië. Deze ver klaarde, dat hij de hinderpalen voor een duurzamen vrede niet door zijn persoon wilde vermeel-deren. Daarna vertrok hij over Zevenburgen naar Zwitserland. LONDEN, 16 Maart (R.O.). De „Daily Express" verneemt, dat het Roemeensche kabinet geweigerd heeft, de vijandelijke vredesvoorwaarden te aanvaarden. Ave- rescu is daarom afgetreden. Te Boedapest is een groote staking uit gebroken, die een zoodanigen omvang schijnt aangenomen te hebben, dat het telegrafisch verkeer aldaar schijnt stop gezet. Althans uit Weenen was volgens de „Weser Ztg.' 'geen telegrafische ver binding met Boedapest te verkrijgen. Japanners vermoord. LONDEN, 16 Maart. (R.O.j De „Daily Mail" verneemt d.d. 14 Maart uit Tient sin: Het Japansche gezantschap te Pe king heeft bericht ontvangen, dat bij de jongste onlusten te Blagowetschenski, 3 Japanners gedood en 7 gewond werden, toen zij hun e igendommen tegen de bolsjewiki verdedigden. TUK10, 15 Maart. (R.O.) Gemeld wordt, dat de maximalisten te Blagowetschenski 150 Japanners vermoord hebben. Duifschland en Koerland. BERLIJN, 15 Maart. Bij de ontvangst eener deputatie heeft staatssecretaris Von Radowitz geantwoord op hel bekende be sluit van den landraad van Koerland. Daarin wordt gezegdMet bijzondere vreugde en ontroering heeft Z. M. van het aan hem gericht verzoek om de Hertogskroon van Koerland te aanvaarden, kennis genomen. De allerhoogste beslis sing zal na overleg met de ter mede werking uitgenoodigde autoriteiten worden genomen en aan den landraad worden medegedeeld. Met levendige vreugde en voldoening heeft Z. M. .verder geconsta teerd, dat de wensch vlan den landraad op nauwe aansluiting van het Hertog dom met het Duitsche Rijk is gericht. De uitvoering van deze wenschen staat niets meer in den weg. Z. M. heeft miij opgedragen in naam van het Duitsche Rijk het herstelde Hertogdom Koerland als vrij; onafhankelijk Heriogdom te er kennen en het bescherming en bijstand -van het Duitsche Rijk bij' den opbouw van zijn samenstelling, die ook de lands- vertegenwoordiging op hreeden grondslag moet bevatten, te verzekeren en onder vastlegging en formuleering van het land- raadbesluit in nauwe verbinding met het Duitsche Rijk verder uit te voeren. Petrograd ontruimd. STOCKHOLM, 15 Maart. (W.B.) Vol gens een Havas-bericht uit Petrograd wordt officieel bekend gemaakt, dat de ontruiming van Petrograd beëindigd is en dat van heden af geen enkele bewoner de De kritieke toestand. „De Tijd" schrijft dato 16 Maart: Ons land is binnen weinige dagen het middelpunt geworden van de internatio nale belangstelling. Amerikaansche, Engelsche en Duitsche bladen houden zich met ons bezig en laten het onzen minister van buitenl. za ken aan goeden raad niet ontbreken. Zeer zeker zou dit voor ons nationaal gevoel vleiend zijn, „indien het verleden ons niet wat argwanend had gemaakt omtrent de bedoelingen der oorlogvoerenden". De moeilijkheden, welke ons thans van de zijde der geallieerden worden berok kend, zullen wij zelve moeten oplossen en de opmerkingen der buitenlandsche pers kunnen ons vrij onverschillig la ten, tenzij men zich zou willen er geren aan de botte Engelsche persstem men, die ons echter doen gelooven, dat wij zelf de schuld zijn van de voorge nomen zeeroof en dat men daartoe hoogst ongaarne overgaat. Aanstaanden Dinsdag zal de heer Loudon aan de Tweede Kamer mededeeling doen van het standpunt onzer Regeering en reeds a. s. 'Maandag zal een antwoord moeten gegeven worden op het voorstel van Engeland en Amerika. Vanaf heden varen geen schepen meer uit naar En geland. Wij verkeeren dus op dit oogen- blik in een periode, waarvan men den ernst moeilijk kan overschatten. Dat onze regeering zal toegeven aan den eisch, haar door de geassocieerden gesteld, is ondenkbaar. Wij hebben er dus rekening mede te houden, dat onze schepen in de Ame rikaansche en Engelsche havens worden buitgemaakt. En dat, na het sluiten van den vrede, onze tonnenmaat, waaraan wij juist dhn de grootste behoefte zullen heb ben, voor een gedeelte vernietigd zal zijn of door anderen zal worden benut. De slag, welke ons toegebracht wordt, treft ons niet alleen in dezen hachelij- ken tijd, maar meer nog in de toekomst. Dit vergete men niet Het beteekent voor ons enorme schade. Maar toch zal geen Nederlander wen schen ,dat wij zwichten voor de brute bedreiging van deze paladijnen voor men-" schelijkheid en recht. Tweede Kamer. Ook Vrijdag heeft minister Posthuma in het laatste gedeelte zijner rede een goeden indruk achter gelaten, zoodat hem na het slot zijner rede vele kamerleden en ministersook minister Treub de hand kwamen drukken. Hij beantwoordde zijn tegenstanders zeer slagvaardig. Omtrent de verwijten van den heer Ltuijs over 's ministers bui- tenlandsch beleid, geput uit mededee- liugen van den heer Le Gro, deelde de heer Posthuma mede een brief van den heer Le Gro te hebben ontvangen, waarin deze mede deelde, niets aan den heer Duijs te hebben geschreven, dat dezen het recht gaf mede te dealen wat hij in de Kamer medegedeeld had. Over dé positie van den heer Kroller gaf de minister heel andere mededee- iiiigen dan de heer Duijs De heer Kroller die als de felle anti-Bntsche wordt voor gesteld, is o.a. commissaris van 7 Engel sche, 10 Fransche en 2 Duitsche en 1 Spaausche maatschappijen. De Minister heeft altijd als beginsel aangenomen dat liet openhouden der grenzen, zee en land grens het hoofddoel moest zyu. Elk advies dat die politiek niet als richtsnoei nam, heeft hij afgewezen. Wat hy bij den ééneu buur niet kan krijgen, vraagt hij bij den anderen. len slotte zette hij nog eens uiteen dat zijn stelsel zich voortdurend had te wijzigen en aan te passen bij de omstan digheden. Het stelsel bleef in groote trekken steeds gelijk, maar geeh minuut kon hij zeker zijn van de uitvoering. Men moet de zaken „en bloc" beschouwen, zooals Clemenceau het uitdrukt. In de toekumst wil de min. nog meer regeeringsbureaux oprióhten en regee- rings commissarissen voor allerlei artike len aanstellen. Tegen een klachten-com missie uit de Tweede Kamer heeft hij geen bezwaar. Gaarne zal hy medewerken om tot wederzydsehe wa*rdeenng te komen. Met een beroep op allen om mede te werken aan de naleving der distributie, eindigde hy zijn rede. leder Nederlander die dat niet doet begaat een misdaad; ieder die ze tegenwerkt eveneens. Hi t Nederiandsche volk als geheel, heeft zich één te gevoelen, met terzijdestelling van alle eigenbelang Hij riep ook de rechters op om alle misdrijven van kettinghaudel enz. zwaar te straffen. Wat wil ten slotte de Kamer, vroeg de Minister, en wat beteekent de critiek als zij de consequentie niet aanvaardt. De groote fout was naar het oordeel van den Minister, dat men alle fouten vast- koppc-lde aan den Minister zelf. Half Nederland is al in dienst van de distributie, maar de minister is toch voor alles verantwoordelijk. Hij zegt het Thor- becke na: Zijn plicht gedaan te hebben is het eenige waarvan men nooit berouw heeft. Spr. gaat niet vrijwillig weg. 'Wil de Kamer hem weg hebben, dan geve zij hem dit ondubbelzinnig te kennen. Hij zal gaan en ook als ambteloos burger zijn land dienen met dezelfde liefde waarmede hij het als minister deed. Koninklijk bezoek. Naar wij vernemen, ligt het in het voornemen van H. M. de Koningin in de eerste week van April eenige dagen in de hoofdstad te vertoeven, voor de ont vangst van autoriteiten en het afleggen van eenige bezoeken. De Tweede Kamer heeft na eenige dis cussie z. h. s. de Huuropzeggingswet aan genomen. De „Nieuw-Amsterdam. Naar wij vernemen, hebben de geasso cieerde Regeeringen toegestaan, dat het stoomschip „Nieuw-Amsterdam" de reis naar Nederland kan doen, beladen met rijst en koffie uit twee in Amerikaansche havens liggende Nederiandsche schepen, zijnde voor wat de rijst betreft de „Sa marinda" en ten aanzien van de koffie vermoedelijk de „Zelandia". Aan Engelsche schepen, liggende in Nederiandsche havens is order gegeven zich gereed te houden om op het eerste sein te vertrekken. Si. Josephs-Gezallen Bergen-op-Zoom. Op 29 Juni a. s. zal het 50-jarig bestaan der St. Josephs-Gez-elienverèeniging te Bergen-op-Zoom worden gevierd. De feest commissie is duchtig aan het werk en er bestaat gegronde hoop, dat de Bis schop van het diocees, Mgr. Hopmans, het feest met Zijn hooge tegenwoordigheid zal opluisteren. De zaak van Best. Het rapport der commissie van onder zoek in de zaak van den heer v. Best, luidt als volgt Aan de Katholieke Kamerclub. De Commissie op verzoek van den heer mr. dr. J. van Best benoemd ten einde een onderzoek in te stellen naar de ge grondheid- der grieven iu omloop tegen mr. van Best als zoude deze door niet behoorlijk uit elkaar te houden de func- tiën van 1 Regeeringscommissaris bij de commissie-Meskens, 2 voorzitter der com missie tot behartiging der belangen van Nederlanders in België en .3 advokaat, aanleiding hebben gegeven tot onge- wenschte gevolgen voor hen, die van zijne diensten gebruik maken, onder overleg ging van: 1. een schrijven (afschrift) der com missie aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 20 Juli 1916(1); 2. een schrijven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dd. 22 Augustus 1916 (II); 3. een schrjjven (afschrift) der com missie aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en 'Handel dd. 3 October 1916 (BI); 4. een schrjjven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de commissie d.d. 10 November 1916 (IV); 5. een schrijven van mr. van 'Best aan de commissie d.d. 10 December 1916 (V); 6. een schrijven van mr. van Best aan de commissie d.d. 11 December 1916 (VI); 7. een schrijven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de commissie d.d. 30 December 1916 (VII); 8. een schrijven van mr. van Best aan de commissie dd. 18 Januari 1917 (VIII); 9. een verslag van een onderhoud met den. directeur der Neder-Betuwsche Beet wortelsuikerfabriek te Geldermalsen (IX); 10. een verslag van een onderhoud met de firma A. Regout te Maastricht (X); 11. een briefwisseling tusschen mr. van Best en de Tegelfabriek Westraven te Utrecht (XI); 12. een dossier brieven enz. overge legd door mr. van Bést (XII); Geeft eenstefamig als hare meening te kennen, dat mr. van Best incorrect heeft gehandeld door de bovengenoemde func tion van,: 1. Regeeringscommissaris hij de com- missie-Fieskens, 2. voorzitter der com missie tér behartiging dor belangen van Welk weder zuilen wij hebben? Verwachting tot den avond van 19 Maart Zwakke tot matigen wiud uit Zuiaeiijke richtingen, meeet licht- tot haltbewolkt, waarschijnlijk droog weer, kans op naont- vorst, vooral in het Oosten- Iets zachter overdag. Nederlanders in België en 3. advocaat, niet uit elkander te Houden en daardoor er niet tegen te waken, dat zij, die zich voor de behartiging hunner belangen in België tot hem ais Regeermgscominissa- ris wendden in de meening konden ko men dat iedere bemoeienis van de zijde van mr. v. Best kosteloos plaats had. (Get.) F. JANSEN. CH. RUYS DE BEERENBIIOUCK. VAN SASSE VAN IJSSELT. 's Gravenhage, 1 Februari 1917. Goes. Vrijdagavond vergaderde, onder leiding van J. de Vriend, de afdeelinp Goes van Patrimonium, in de melKsaion van dhr. Van Doeselaar alhier. Ondermeer opende de voorzitter de bespreking over de vleeschvoorziening. Zeer tereent wees hij p,p de vele moeiujicheuea, welke zich voornoen, zoowel voor den arnenler, die ternauwernood üen maximumprijs Ueta- len kau ais voor de slagers, wenre niet voldoende vleeBch tegen den maximum prijs van 66 cent per pond beschikbaar hermen. Met zeer Uuiüeujke voorlieeicten wees spreker er op, dat hierin zoo mo gelijk spoenig verannering moet geuraoht worden. De meer gegoenen vergeten he laas, üat het des munsters bedoeling is het goedkoopere vieesch te iaten verurui- ken door den arbeidersstand, daar deze niet in staat is de duurdere vleeschsoor- ten te betalen. Na een breedvoerige be spreking over dit onderwerp werd door de vergadering besloten de verschillende besturen der arbeidersorganisaties uit te noodigen ter gecomuineerue veigadermg, te houden op donderdag 21 Maart, nes avonds 8 uur, in de bocieteit V. O. V. te Goes, om deze zaak te bespreken en. des- gewenscht een algemeene gecombineerde ledenvergadering te beieggen. Ook werd ter tafel gebracht een voor stel jot het oprichten van een Christe- hjken BestuUruersuond te dezer stede. Na enkele besprekingen werd iii beginsel besloten pogingen in 't werk te steden tot het opnehien van dien Bond. De vergadering werd door den secre taris Hollestelle met dankzegging gesloten, B. en W. brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie ter inzage ligt een verzoek van de N. V. Eerste Ned,. Vebenbereiding Maatschappij te Goes, om vergunning tot het oprichten eener werk plaats tot het bereiden van vellen tot houtwerk, alsmede een haanvasscherij, waarin zuhen worden geplaatst een waschmachine en een centniuge, een en ander gedreven door een gasmotor van 12 P.K., in het perceel C 270 aan den Oostwal. Vrjjdag 29 Maart, des voorm. 10 uur, zal gelegenheid bestaan om bezwaren te gen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif telijk toe te lichten. (Z.) Middelburg. De politie heeft opnieuw een üievenliende aangeuouden en daar mede weder een goede vangst gedaan, ilet was reeds Woensdagavond bekend, dat in de buurt van de Gortstraat en het Kerspel vermoedelijk diefstal had plaats gehad en dit is thans juist ge bleken. Door over daken te klimmen en braak te plegen heeft men zich toegang verschaft tot het koperpakhuis van den heer L. Polak, waar een hoeveelheid oud koper werd weggenomen. Toen men zich ontdekt zag heeft een der dieven van een hoogte van 5 Meter moeten springen om te vluchten. Thans zijn in vernand met dien diefstal aangehouden de soidaat K. in garnizoen alhier, die zich o.a. onle dig houdt met voor geld in cafe's met spelden in zijn gelaat te prikken en daar om bijgenaamd is „dé Speldenprikker" en E. L. B., bijgenaamd de „Haarknipper en broekverleuger". Na verhoor heken den heiden voiiedig den diefstal eh het

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1