De Groote Oorlog. lo. 30. Zaterdag 9 Maart 1918. Veertiende Jaargang. >fje, BUITENLAND. BINNENLAND. Wijn! alten MAAHBAe WOEKSDAG- en VHUSAGAVaMO. nde de maand n aTe rantsoe- rokken. eek In lossing, e Eigenheimers Red Star, HUIGE, irijving te yerkoopen: en perceel rij BOUWLAND, e stoom is voor d* trio, is het adver- n voor den hand®'* ïoto beweegkracht. ooping bbete safe- uit JSoord- r, wilde nu n. Eisch f25 heeft onder verboden UÏt- oogde te doen idde de eisch lie tegen den. ij hoorde een -t mogen wor- een winkelier t terrein van et twee knot- n en die nu rde vorderen. urgsche recht- chillende za- tot verboden en nederlage. ld: A. M. W„ en Vlissingeo, L. v. d. V., A. B., 30 j, s van Gent, Th. L5 b. 6. 15 d. h. 45 j., Sas- van eken*. n Beroep, kering.) ïitspraak plaats .k: I R., arbeider-sui- Gent, tegen de van Beroep te met niet-ontvan- er in zijne vor- cring, is beves- ijksverzekerings- g van schade- n een ongeval, mheden, waarbij kwam, niet be- gsplichtig bedrijf Centrale Raad (Z.) ogen Raad nam n C. O. te Bres- eenden brief had 10.000 inhield en of hij onderweg wijl beid. daar had ingedaan. C. het Haagsche hof alf jaar gevange- trekte tot verwer- (Z.)l E ZEEUWSCHE OH Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Gees f K-—, daarbuiten f 1.95. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladeo 10 cent. Advertenüën worden ingewacht vóór haft «en sar 's namiddags. Kantoor v. d. AdministratieBoudewIJn de Wittestraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberiehten 30 St. p. r. Bjj abonnement specials prQs. Advertentiën van 1—5 «egcl* 10.75, iadare regel maar li Ot. Eenzelfde adreitenfie 3 X geplaatot, wordt 2 X berekend- Loos* berlohten. Z. H. de Paus heeft een gezantschap uit Finland in audiëntie ontvangen, welke ran. hem de erkenning kwamen verzoe ken der nieuwe republiek en het aanknoo- p»n van diplomatieke betrekkingen. Z. H. heeft de gezanten minzaam te woord gestaan en hun onderscheidingen verleend. Gasfabriek GOES. ecteur-Boekhoudor! H. BONTHUIS. iven Zuld-Kraaijert, lading prima ste gronden uit de "aard. reeds vastgesteld is, dat lauwe volgend seizoen er zullen zijn dan ge- rten, welke veel grooter geven, wordt een ieder zich tijdig van prima te voorzien. lend, -/O orteur, Nlouwdorp. r JOOST BOONMAN, woon- Halsteren, is voornemens lder van Borsselen. hrijft in per koop op - 20 cA. Men kan ook in inschrijven op ééu biljet, zijn de kosten van split- rekening der koopers. mt op gebruik na rooven oogst of u i t e r 1 ij k 26 ber 1918. Biljetten in te óór of op 23 Maart a-«- dergeteekenden, die alle en zullen geven. VERMEULE, Ovezatid. RAAS Mz 's Heerenhoek. Het groote offensief aan het Westfront wordt algemeen ver wacht ditmaal van de Duitschers te zul len uitgaau. Militaire deskundigen ver wachten het ofwel tegen het front Nieuw- poortKamerijk, teneinde de Engelsehen van de Oceaanhavens Calais en Havre af te snijden, ofwel tegen het front Ka merijkSt. QueutinReims, waar de Engelsche en Fransche stellingen elkaar raken, en welk punt voor een doorbraak kans op suoces biedt, zoowel voor het scheiden van de Engelsche en Fransche legers als voor een opmarsch naar Parijs. Een «ffensief tegen het Verdunfront wordt Binder waarschijnlijk geacht. Natuurlijk is het met uitgesloten, dat op al de genoemde fronten door de Duit- schers wordt aangevallen, waarbij dan op één punt het eigenlijke offensief, op de andere punten z.g. afleidingsoffensit- ven plaats hebben. Naar men wil zouden de Centralen in België en Noord Frankrijk ongeveer 6 millioen man voor dit offensief hebben bijeengebracht, waaronder verschillende division Uostenrijkschsche troepen. De vrede met Rusland. Hoewel door het centraal uitvoerend comité der Soviets de vredesvoorwaarden der üuitschers met niet zeer vleiende woorden werden betiteld, werd toch met groote meerderheid van stemmen het vredesverdrag goedgekeurd. Krylenko is wegens meeuingsverschil met «Ie volkscommissarissen afgetreden. Groot spionnage-proces te Antwerpen. Volgens „Les Nouvelies" is een groot spionnage-proces van 18 tot 21 Febr. te Antwerpen behandeld. Er waren 63 be schuldigden. Het Duitsche gerechtshof heeft 8 doodvonnissen en tairijke ver oordeelingen tot dwangarbeid uitgespro ken. Bijzonderheden en namen der ver oordeelden ontbreken. Arrestaties in Antwerpen. BRUSSEL, 6 Maart. (N.T.A.) De liberale afgevaardigde van Antwerpen Louis Frank *n schepen Strauss zijn in hechtenis ge nomen, wijl zij werkwilligen tot staking aanspoorden. Zij zullen zich voor Duitsche recht banken te verantwoorden hebben, wegens overtreding van de verordeningen, welke de gouverneur-generaal getroffen heeft. Buitengewone vergadering der Sowjets. PETRObRAD. Het Centra.» Uitvoerende Comité maakt bekend, da. binnen 2 we ken het vredesverurag definitief door bei de partijen moet worden geratificeerd. Daar sommige Sowjets voor »en vreue lot eiken prijs zijn »n andere de volks massa's tegen 'het Duitsche imperialisme willen doen oprukken, is het dringend noodig een buitengewone vergadering der Sowjets bijeen te roepen, om over die kwestie te besiissen. Derhalve is die ver gadering op 12 Maart vastgesteld, welke w Moskou zal worden gehouden. i Generaal Maude. Dezer dagen heeft men in 'tBritschq lagerhuis het succes van generaal Maude W -Mesopotamia gevierd door de aanne- ming met algemeene stemmen eener motie tot het toekennen van een gift groot 300.000 gulden, aan Maude's we duwe. Lloyd George roemde daarbij de bardiensten van den overleden generaal, bardiensten, die zeide hij een „bui tengewone, verreikende en blijvende uit werking hebben gehad. Mauue bevond, at het Britsche prestige sterk gedaald was in dat gedeeite der wereld, waar et vroeger zeer groot was geweest. Voor at de toestand onherstelbaar kon wor- heeft Maude daarin wijziging ge bracht. De grootste proef van zijn veld heerschap is niet zoozeer het behalen der overwinning als wel het gebruik ma ken daarvan. Niemand maakte een beter en verstandiger gebruik van de overwin ning dan Maude bij zijn snelle vervolging na de nederlaag van het vijandelijk leger, dat hij ten slotte vernietigde, en welke vervolging eindigde met. de verovering van Bagdad. John Redmond, f John Redmond is te Londen in zijn huis aan een hartverlamming overleden na een ernstige operatie, in het Lager huis brachten Lloyd George, Asquith en Carson warme huide aan de nagedachte nis van John Redmond. Een protest. Het Russische gezantschap te 's-Graven- hage teekent luide verzet aan tegen het afzonderlijke vredesverdrag door de ma ximalisten met Üuitschlan t en zijn bond- genooten onderteekend. Een dergelijk protest zal ongetwijfeld door al de ge zonde elementen van het Russische volk uitgesproken worden. Een volk van meer dan honderd millioen kan een ©ogenblik misleid zyn; op den duur zou het niet kunnen, dat het door den vijand en zijn medeplichtigen in het binnenland over- heerscht blijft; de feiten zulien onver mijdelijk te hunnen tijd de waardeloos heid uitwijzen van «en zich noemend vre desverdrag, dat zeker geen plaats zou kunnen innemen in het internationaal Europeesch r«cht. KOORWABM. Te Christiania hebben Woensdagavond duurte-onlusten plaats gehad. Bakkerijen en winkels werden geplunderd. Meerdere personen zijn in hechtenis genomen. zoo algemeen zijn, gehoord worden; »n bij de uitvoering moeten zij een deel van het moeilijke, werk in handen krijgen. Hst Geval Van Best. De heer Schaper heeft onlangs in een Kamerzitting geïnsinueerd, dat de heer mr. dr. J. van Best, lid der Twaede Kamer, toen hij in 1915 in opdracht van onzen minister van Buitenlandsche Zaken de Nederlandsche handelsbelangen te Brussel ging behartigen, zich aan onvoor zichtigheden zou hebben schuldig ge maakt. Zelfs weet „De Telegraaf" te vertellen, dat de publicatie van het z.g. „geheime" rapport der R. K. Kamerfractie over deze zaak binnenkort verschijnen zal. In een vergadering van kiezers van Eindhoven en omstreken heeft een dezer dagen genoemde mr. dr. Jan van Best een weerlegging gegeven van den laster, die nu 3 jaren omtrent zijn persoon rond gaat, n.l., dat hij als bekleeder van een Rijkspostiie de hand uitstak tot betaling door derden. Met doorstaande motieven gesteund op verklaringen van officieel© personen, als de Minister en de Jjeer Linthorst Homan, weerlegde mr. v. Best den laster, daarbij wijzende op het Kon. besluit van 24 Jan. 1915, Staatsblad no. 20, waarin wordt vermeld, dat par.icul'.e- ren voor hunne rekening! aan mr. v. Best opdrachten kondén verleenen. Mr. van Best verheugde zich, nu hij in zulk een talrijke vergadering de waarheid, de volle waarheid mocht aantoonen en tartte heel Nederland om te komen met namen en feiten, als zou hij: niet eerlijk en met onverdroten ijver zijn rijkspositie hebben vervuld. De heer Klippers, oud-redacteur van het „Eindhovensch Dagblad", bevestigde de woorden van mr. v. Best en deed dit op grond van een destijds door hem ingesteld journalistiek onderzoek. De vergadering rehabiliteerde ynr. v. Best onder daverend applaus. Eerste Kamer. De leden der Eerste Kamer zijn ter openbare vergadering bijeen geroepen tegen Dinsdag 19 Maart a. 8. des avonds te had negen uur. Tweede Earner. Da sprekers, die tot nu toe aan het levensmiuueiendebat deelnamen, zijn hier in eenstemmig, dat zij geen nieuw siersel propageeruen. Zij vragen siechts uitbrei ding van het aantal der distrioutieartiKe- len, krachtiger ingrijpen tegen den woe ker- en kettinghanuei, steviger prijszet ting, verplichte productie en omzetting van gras- en bouwland, algemeene in ventarisatie, strenge ranisoeneering, ge lijke verueeling der aanwezige voorraden onder rijken en armen, naasting van alle oorlogswinst, beperking der uistributie- commissies, fet opt reu en tegen ue cor ruptie, zuivering1 van het ambtenarendom, vereenvoudiging der administratie. inmiddels wordt de levenauiiudelen- kwestie vrijwel doodgepraat. De spreaers vallen in atieriei herhar lingen. Er is in de Kamer bijna nie mand, die er naar luistert en op de tri bunes is de belangstelling al zeer aan merkelijk verminuew, teiwyi de lo6es alle leeg zijn. Toch worden er nog wei goede din gen gezegd. Zoo b.v. door de heeren En gels en fiöSkens, die met kracht hebben gepleit voor de kleine boeren, wter be lang, in het belang der geheeie volks voeding, wat beter behartigd dient te worden. Wilt ge "hooger productie ten gunste van het y;eheeie land, verander dan uw systeem,- zoo zegt de heer Fles- kens. Ga .piet voort op uw weg van dwang, zoo waarschuwt de heer Enge.s of ge brengt revolutie op het platteland. Maak de productie aarotiekkelijk. D.w.z. bepaal de pryfcen der granen zóó' dat er een normaal bestaan mee te halen is. Wat de regriiingen zerar ten goede 'zou komen, is de idee v.an den heer Engels, reeds vroeger door hem en van andere Katholieke zijde ontwikkeld: Be.rek de organisaties in uw reg etingen. Vóór dat de regeling tot stand komt moeten ,de organisaties, welke ©©F ten glattelapoe De Zand- en Grindkwestie. Het Ministerie van Buitenl'andsche Za ken deelt het volgende mede Door tusschenkomst van. Harer Majes- teits gezant te Berlijn heeft het Ministerie van de JDnitsche Regeering een mededee- ling ontvangen, ten antwoord strekkend op Jlêt door een gezant in opdracht der Nederlandsche Regeering gedane voorstel, dat een commissie van Nederlandsche deskundigen zich naar het bezet Belg'.ë en Noord-Frankrijk zou begeven, om een onderzoek in te stellen naar de behoefte van zand en grind voor burgerlijke doel einden. Blijkens deze mededeeling1 acht de Duit sche regeering de toelating van zoodanige •commissie in dat gebied onder de tegen woordige omstandigheden ondoenlijk. Ten einde de Nederlandsche Regeering nieuwe moeilijkheden te be: paren, is zij evenwel bereid voorloopig van den door voer der genoemde materialen door Neder land af te zien, hoewel zij daardoor in de noodzakelijkheid komt langs anderen weg te voorzien in de niet-militaire behoeften van het bezette gebied. Zij; handhaaft ech- ter haar rechfesiandpunt en behoudt zich .voor op de aangelegenheid terug te komen, indien bijzondere en op dit oogenblik niet te voorziene moeilijkheden mochten rijzen, Drooglegging Zuiderzee. Naar wij vernemen, is door een groot aantal Nederlanders, onder wie prof. Mr. P. J. M. Aalberse, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Debt; dr. Alph. M. A. J. Ariëns, pastoor te Maarssen; mr. J. N. J. E. Heerkens Thsysen, wet houder van Haarlem; Ernest Laane, ban kier te Bergen op Zoom; mr. A. P. L. Nelissen, oud-Minister van Justitie, enz enz. een adres aan de Tweede Kamer ge richt, waarin wordt verzocht het wetsont werp tot afsluiting en gedeeltelijke droog making der Zuiderzee ten spoedigste aan te nemen. Vischvoorziening. Wederom is een stremming geko men in de binnenlandsche visch voorziening, - daar de te IJmuiden binnengekomen trawlloggers voorloopig niet ter visscheny zuilen uitvaien, in verband met het verongelukken en ver missen van verscheidene dezer schepen Worst. De Minister van Landbouw heeft goed gevonden 1. vast te stellen de volgende maxi mumprijzen voor alle worstsoorten, zonder uitzondering a. maximumgroothandelprijs f0.95p. Kg. b. maximuuitusschenh. pigs f0.98 p. hg. c. maxiuiumkleinh. prijs, f 1.10 p Kg. 2. te bepalen, dat deze beschikking in werking tieedt op 25 Maart 1918. Een Bom uit een Ouitsch Vliegtuig. Officieel wordt meegedeeld, dat de Duitsche regcermg aan onze regeering diep leedwezen heelt betuigd, over het vallen van een Dom uit een Duitsch vliegtuig in onze territoriale wateren bij de binnenkomst van een britsch couvooi op 27 Februari. De born was uit een vliegtuig losge raakt. Toen de Vliegenier bemerkte, dat hij over de territoriale Wateren was, wendde hij snel, om zijn koers te wijzigen. Jam. Kleinhandelsprijs voor uitgewogen jam of marmelade, pruim-appeijam 92 cent per K.G., 10 cent por 1/10 K.G. Fram- bo/onjam, frambozen- en bessenjam, ker senjam, aardheienjam, rood# bessenjam, reine-clauu# jam, oranje marmelade, aties f 1.02 per K.G., 11 cent per 1/10 K.G. Meeldistributie. De Minister van Landbouw heeft be paald, dat aan art. 6 der circuiaire van 30 Augustus 191 f zal worden toegevoegd: „legen imevering eener aanvullings broodkaart 'zal O.u Kg. roggemeel kun ne» ontvangen worden". Tabak. Den kerf- en sigarettenfabrikanten wordt 8.028 baien Wesi-lndsclie tabak en den sigarenfabrikanten 3.963 baiep verstrekt. Donderdagavond zijn de Koningin en de Prins van Het Loo via Uueoht naar Den Raag teruggekeerd. Vordering van rundvee voor het leger. Door den opperbevelhebber van land en zeemacht is bepaald, dat geen vordering mag plaats hebben van melk-, fok- of drachtig rundvee, doch uitsluitend van slachtvee. Ook mo gen geen runderen gevorderd worden, welke in het Nederlandsch Rundvee- Stkmboek zijn ingeschreven. Ds autoriteit met de vordering belast, moet zich bij de voruering door een des kundige doen voorlichten. Ook bij vordering van vee krachtens artikel 33 der tnawartieringswet moet zooveel mogelijk vooraf oveneg met (1« burgemeesters woruen gup.eega. DE VAKSCHOOL VOOR MEISJES TE GOES. Welk weder zullen wij hefcben? Verwachting tot den avond van 9 Maart: Matige, In het Neorden welioht krachti ge wind uit Oostelijke riohtingon; gedeel telijk bewolkt: weinig of geen eneeuw. Weinig verandering van temperatuur. Nu de plannen voor de bovengenoem de schooi zóo ver gevorderd zijn, dat er binnen enkele da^en een oproeping tot het inschrijven van leeniiigen gepiaa.st zal worden, en ue opening op den lsten Mei zal geschieden, is het jn.i. nuttig nogmaals de aanuacht van ouders, voog- uen en aic.ere belanghebbenden op deze nieuwe inrichting van onuerwijs te ves tigen. „De school stelt zich ten doel" zegt het prospectus „meisjes, overeenkom stig haar aanleg en omstaudigheuen op „te leiden in die vakken van vrouwen arbeid, welke baar in staat s.eden in „eigen onderhoud te voorzien, of. ze te „bekwamen in die bezigheuen, welke haar „in eigen kring nuttig werkzaam kunnen „doen zijn". De uitdrukking „vakken van vrouwen arbeid" hier gebruikt is zeer ruim; zóó ruim, dat de gedachte zou kunnen post vatten: alles wat de vrouw kan leeren en waarvoor zij geschikt is, wordt hier onderwezen. Dat deze opvatting niet juist zou zijn, zal bij eènig nauenken duidelijk worden. Allereerst reeds omdat er takken van vrouwenarbeid zijn, die een geheel an der© inrichting ©ischen. Maar vwvoigeas ook, omdat een jong# school niet mei alles tegelijk kan beginnen. Een plant moet groeien, en is dus niet in één oogea- blik volwassen. Vandaar, dat voorloopig volstaan zal worden met het onderwijn in de volgend# vakken: Hand- en machinenaaien; breien; stop pen; mazen; verstellen; knippen; cos- tuumnaaien; patroonteekenen; handteeke- nen; rechtiijnigteekenen; styleeren van planten en bloemen enz.; het ontwerpei» van ornament; koken en voedingsleer; huishoudkunde; was hLe,.andeing; strij ken mangelen; rekenen; meet.cunde; Ne derlandsch; aardrijkskundeplantkunde en natuurkunde. Deze vakken zullen onderwezen wor den aan haar, die den volledigen drie jarigen cursus wil.en af.oopen. Al.een zal er na het eerste leerjaar een splitsing ko men tusschen haar die het tweede en derde jaar de huishoudelijke vakken, en haar die deze beide jaren het industrie- onderwijs willen volgen. Het eerste leerjaar is dus gemeenschap pelijk; alle leerlingen voor den volledi gen cursus volgen het. Daarna kan, in overeenstemming met den aanleg, een keuze gedaan worden. Na deze drie jaar, volgt voor haar die zieh in het cosiuumvak veruer wenschen te bekwamen nog een costuumkiasse, welke .één jaar studie vraagt. Is hierme .e nu voor alle vakken van vrouwenarbeid een opleiding verkregen? Neen. Op andere vakscholen wordt b.v. een opleiding gegeven voor kinderjuffrouw; apothekeres; of er wordt les gegeien in moderne talen; handelscorrespondentie; handelsrecht; boekhouden; t,pen; enz. Zoo zou er meer te noemen zïjn. Van al deze vakken wordt echter op het pro gramma van de Goesche Schooi nog niets gevonden. Ligt het dan in de bedoeling om, al leen te blijven staan bij datgene waar mede nu aangevangen wordt? Allerminst. mm Zoo de behoefte aan andere opleiding ||*l I9l0. blijkt, zal deze ongetwijfeld door he. Be stuur der Goesche Vakscholen, ter hand genomen worden. Blijkt er een voldoend in> in aantal leerlingen te zijn om b.v. een dag- irstaan opleiding 'te vormen voor handelscorres pondentie of boekhouden, voor kinder juffrouw of voor iets anders, dan zal tiaar zeker ernstig rekening me e gehou den worden. Dus is het inderdaad wen- schelijk dat het Bestuur met de boven- c staande behoeften bexend wordt. Èn om SChUIII*! dit te bereiken zal het dus goed zijn, Igaard aangifte te doen ook voor die vakken, welke nu nog niet op het programma "eren, groot voorkomen. mstig gele- Maar zooals gezegd is, er wordt be- 8t-raatweg gonnen met het hier bovengenoemde pro gramma. Zij, die den voLedigen cursus hebben af0eloopen, kunnen uan een di ploma behaien ais: hulp in de huie houding, of een getuigschrift ale bewijs van het urie jaar met vrucht volgen van het Industrieonderwijs of na 4 jaar een schooldiplama a.e costuumnaaister. Deze opleiuiugen vormen de kern der school. Hiermede is echter niet aan aller be hoefte voldaan. Er zijn toch vele bijzon dere gevallen, waarin deze driejarige cursus niet yoorziet, en waar toch hulp noodig is. Wij denken hierbij' b.v. aan de vele meisjes, die overdag andere bezigheden hebben, en die dus onmogelijk de vol ledige school als leerring kunnen vol gen. Voor hen moeten dus avondcureue- sen gevormd worden; cursussen in „ver- stelnaaien", knippen, koken, enz. Wel nu 1 voor dezulken zal ge.egenheid ge geven worden; de desbetreffend eoproe- ping zal later worden gedaan. Want uit den aard der omstandigheden zul.en deze cursussen het best bezocht kunnen wor den in den winter. V oorts zijn er meisjes, die reeds lang de lagere school hebben verlaten, die4 I dus giet in de eerste klasse bebooren. 10 uur te „De van Goes, van t; tot den f150 voor

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1