\o. 29. Donderdag 7 Maart 1918. Veertiende Jaargang. st„Liban d'Appeltern' eren Paardenfekkers. oré It 427, De Groote Oorlog. FEUILLETON. KLAVERZAAD. - Serrarens Jr., handel, 's Heerenhoek E COKSPLOEGEH ÜU\ Virschijnl eiken MAANBAGMOM- in VIMUM. Zwaard en Vrede. ERDONK, Ovezand. uische Eigenheimers en Red Star, //A. HUIGE, e huur bij inschrijvingj 2 Gem. 72 Roeden Onder den grond. «Ik weder zullen wij hebben? niet 4 pet. rente vas&I 1918 tot den dag dat is verlaten wordt. Over- zonneblinden, üroogstok- iz. voor f 104. Te bezicK- Dinsdags en Donderdags 4 uur. (EERENHUIS met TUIN s Lange Kerkstraat, C no. 29, groot 1 Are Verhuurd tot 1 Mei aan den heer L. Franken f375 per jaar; kooper de huur vanaf 1 Mei overname jaloeziën en stokken voor f 40. Te be- gen Dinsdag 12 en Don- ,g 14 Maart 1918 van 2—4 nits vooraf belet vragende. inlichtingen te bekomen |re van genoemden notaris. (mede verzoek ik mijne afnemers van Rood l'rzaad hunne inge- caarten mij toe te zen- j die nog geen kaarten ajen, gelieven mij hier- :nnis te geven, waar- [niddellijke toep&iding koop gevraagd met ijzeron balk. van !EUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f kdaarbuiten f 1.26. AfzOnderljjke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half san uur '8 namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewlln de Wltteafraaf A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. ReeUmefaoachton 30 Ct. p. r. Bij abonnement speciale prq*. Advertentiën van 1—6 *e{<4> 19.76, iaden regal saeer li St Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Keizer Wilhelm heeft zijn hooge goéd keuring gehecht aan de operatie van Von Hertling en v. Külhmann, beter gezegd van Von Hindenburg, Lützendorf en Hoff mann, die „Vrede" met Rusland heet. Het Duitsche „zwaard", zoo luidt het Keizerlijk schrijven, „heeft den vrede ge bracht". Men denkt hier onwillekeurig aan de bekende zegswijze der ouden: „Wien Ju piter wil verderven, dien begint hij me|t te verblinden. En, waarlijk, men kan het alleen aan een eigenaardige ver blinding des geestes toeschrijven, gevolg der oorlogspsychose, dat men in Duitsch- land werkelijk meent, dat het „zwaard" ooit „vrede" kan tot stand brengen. Het zwaard kan een volk onderwerpen, be teugelen, „bandigen", „einschüchtern", maar vrede brengen volgens den echten, gangbaren zin des woords, volgens de opvatting van Paus Bónedictus en allen die het met zijn vredesnota eens zijn, neen, duizendmaal neen. Eer mag men gelooven, dat op hem, die het zwaard voert la Hoffmann, het Schriftuurwoord van toepassing is, dat al wie het zwaard trekt, door het zwaard zal omkomen. Duitschland moge thans, schijnbaar sterk en onoverwinnelijk, aan de Bolsje- wiki zijn machtswil opleggen, over Po len, Koerland en Lithauen „nach be- lieben" beschikken, met Lijfland en Est land „liebaugeln", het „beschermde" Oe kraïne „ontlasten" van graan en andere voorraden, het kan niet uitblijven of deze vrede enkel en alleen door het mili tarisme gedicteerd, zonder een zweem van inschikkelijkheid of humaniteit laat staan naastenliefde moet het Duitsche volk vroeg of laat geweldig opbreken. Nu gelijkt het nog den koortslijder, wien men bij den eersten aanblik met zijn schitterende oogen en blozende wangen eene bloeiende gezondheid toeschrijft; het geeft naar buiCen nog de idee van kracht, van „ausdauer". Maar inwendig voelt het meer en meer zich door de koorts van het militairisme verzwakken. Wee, als de ure R der crisis aanbreekt en het volk, zich O dek en f 20 veulengeld. I zijn toestand bewust, zijn regeerderen re rden buiten roate verkocht!genschap vraagt van het bloed en de tranen, dat zij in stroomen deden vlie ten vooreen inachtswaan. ,;Zwaard" en „vrede"Het klinkt naast elkaar als „duisternis" en „licht", als ,vuur" en „water", als „nacht' „Zwaard" en „vrede", instrument des gewelds en bode des hemels, nooit vereenigen en steeds gescheiden. Wel verblind hij, die dat niet beseft. Wie intusschen meent, dat wij met het bovenstaande eene zijdelingsche apologie 4er Geallieerden wilden schrijven, ver gist zich. Ook bij hen treedt, zij het onder andere vormen en leuzen, de weer zin en afgekeerdheid van den vrede scherp naar voren enkele helderziende geesten als lord Lansdowne niet te na gesproken en bijzonder het Katho lieke hart kan er niet zonder een gevoel ilu ge-«van schrijnende teleurstelling aan den- t duurder „i 2rootef| torn, hoe de Entente officieel de subüeme >mde soorten, welke veel p,„oon fin ten met prijs aan But. vi Jd^onderJetter^C^^^^ srgeteekende bericht hier- dat de rorden rondgeleid; dekgeld en veulengeld f 20.—, irp.en en verkochte mer^iep eulengeld. O y Lat ter dekking, veulengeld. Aanbevelend, /öèbr. van Strien,! Wolphaartsdijk. ze week in lossing {ra de haven Zuid-Kraaijert, eene lading prima de beste gronden uit de sksche Waard. nu reeds vastgesteld is, te en blauwe volgend seizoen -1 na. geheime tractaten Italië ter wille, was, om den vertegenwoordiger der hoogste zede lijke macht op aarde van het vredes congres der volkeren uit te sluiten. Ook hierbij dringt., zich onwillekeurig het: „wien Jupiter wil verderven aan den geest op. Een heilig en geleerd Kerkvorst uit de landen der Entente, wijlen kardinaal Manning, aartsbisschop van Westminster, sprak eens in een vergadering der Sebasti- aanliga te Londen de navolgende merk waardige woorden: ,Ik ben geen profeet, maar ik zeg: Het is een schande en een ergernis voor de christelijke wereld, de ellende en het ver derf te zien, dat de zonden der regeerin gen met behulp van de apostelen der revolutie hebben veroorzaakt, die zich tot voornaamste taak stellen de wereldlijke macht van den stadhouder van Jezus Christus te vernietigen. Ik waag het te voorspellen: Wanneer de christelijke we reld zal worden vernietigd, dan zal de Paus zijn wereldlijke macht niet terug krijgen. Wanneer echter volgens Gods plan de christelijke wereld moet blij ven bestaan, dan zal eens het gevoel der christelijke rechtvaardigheid den Paus weder op den troon verheffen. Dat zal echter niet geschieden, voordat de volken zich met den Europeeschen oorlog zul len gegeeseld hebben, dien zij zelf door hun zonden voorbereiden. Deze, mijn woorden, zijn geen bedreiging, doch een klacht over hetgeen komen zal van de zijde der vrienden van de revolutie en der vijanden van den vrede der christe lijke regeeringen in Europa." Zwaard en vrede! Helaas, wij zijn nog verre van de vervulling van Micheas' pro fetie, dat de zwaarden zullen worden om gesmeed tot ploegen, dat niemand zich meer ten krijg zal gaan uitrusten. Mochten alle christenen de waarde be seffen van de geestelijke middelen, die ons in deze dagen van den vastentijd worden aangeboden, gebed en verster ving, wellicht dat de Voorzienigheid Eu ropa nog bevrijdde van algeheele inzin king, gelijk eertijds het oude Ninive van de verwoesting. :mde soorten, arengst geven, wordt een ieae ïgeraden zich tijdig van p .ntgoed te voorzien. Aanbevelend, Exporteur ieder «vredesnota des Pausen doodzweeg en in Losse berichten. VREDE TUSSCHEN RUSLAND EN DE CENTRALEN GESLOTEN. BERLIJN, 3 Maart (W. B.) Off. He denmiddag om 5 uur werd de vrede met Rusland geteekend. Nieuwe gebledsafstand geëischt. PETERSBURG, 3 Maart. (Reuter). De Russische delegatie te Brest-Liiowsk seint: Daar de voorioopige besprekingen over het vredesverdrag1 Volkomen doehoos wa ren, slechts de dingen konden vererge ren en zelfs leiden tot een nieuw uiiima- tum, en de Duitschers bovendien wei gerden hun militaire operaties fe staten, Nieuwdorp- tLAVERS, [63) Deze hoop bandieten was de preton- aansche wacht van de twee verdorvens te en bloeldorstigerieden der Commune: Fer- ré, dien (men de Robespierre van '71 noemde; Raoul Rigault, die er ,de Marat van was. Raoul Rigault was ten uiterste verfijnd in de boosheid; het was een ziel van drie-wen ee"icente s!'ik in Win lichaam van een losbandige ïgende aan d „i u of a zÜ'n grootste vermaak was zijn slachtoffers isse, in twee perceeieu vemederen en te beschimpen; hij was L- f„ VxA-omen die lachte toen hij madame Chaudey, Inlichtingen te levereF de vrouw van een zijner geloofsgenootem ihrijvingsbiljetten j9I8p der vrije gedachte, zich aan zijn voeten T-1? L-V n ITT tQT? TAC.ï- te ?;ifi krommen, genade smeekende voor -. NIEUW ENHUIJ jlaar rnailj wien jUj, ipot vergaf kwaad [gesproken te hebben van de Commune; hj> die, den ep.ot drijvende met den on gelukkige, wien hij kwam aankondigen, dat hij ging sterven, tot hem zeide„Wilt een calotin, zeg het dan; ik zal er sen yoor uw gebruik laten komen"; hij', lie met de hand door de blonde haren van het zoontje van zijn slachtoffer strij kende, hem de volgende afschuwelijke (Vat de stoom is voor is het ad*»1" ndustrie, eeren voor den ha"1 ie groote beweegkra dol' icht' woorden toevoegde: „Komaan, lieve klei ne, morgen wordt papa doodgeschoten". Theophile Ferré, de vriend, de hand langer van Raoul Rigault, was de man van den moord: de reuk van het bloed bdtlwelmde hem: hij baadde er zich met genot in; vermoorden was zijn element, zijn grootste vermaak besuond in het ver vullen van het ambt van beul. Hij bezat de natuur en het voorkomen van een roofvogel. r Die portretten zijn niet uit de lucht gegrepen, men zou zulke vohelige on- menschen niet kunnen uitdenken; met moeite kan men slechts aan hun bestaan gelooven. De prefectuur van politie diende tot hol aan dier beide monsters; zij troon den er met wellust: nergens zouden zij een paleis hebben kunnen vinden, beter geschikt om er zich te vergasten aan hert schouwspel van alle lichamelijke en ze delijke smarten. Een sombere zaal met naakte wanden en getraliede vensters gelijk die der ge vangenissen diende tot. voorvertrek aan het kabinet, waarin die beide bondgenoo,- ten in de misdaad onafgebroken hun Moedigen arbeid verrichtten. Dit voorvertrek was opgevuld met ge wapende lieden met galgentronies, ver- vóórdat de vrede onderteekend .was, heb ben wij besloten 'het vredesverdrag te onderteekenen, zonder over den inhoud te beraadslagen en onmiddellijk daarna te vertrekken. Wij hebben derhalve de beschikking ge vraagd over een trein, daar wij van plan zijn, heden tot de onderteekening over te gaan en dan af te reizen. Het ernstige in de nieuwe voorwaar den is gelegen in het feit, dat thans de afscheiding van Kurdakkan, Kars en Ba- toem van het Russische gebied geëischt wordt, onder voorwendsel van „het zelf- bestemmingsrecht der volken". desverdrag met Rusland zijn de militaire operaties in Groot-Rusland gestaakt. Keizer Wilhelm over den vrede met Rusland. BERLIJN, 3 Maart (W. B.) Uit het groo te hoofdkwartier wordt d.d. 3 Maart be richt Z. M. de keizer en koning heeft naar aanleiding van het tot stand komen van den vrede mét Rusland den rijkskanselier, graaf Von Hertling, het volgende tele gram gezonden Het Groote Hoofdkwartier. 3 Maart 1918. Het Duitsche zwaard, gevoerd door groote legerbevelhebbers, heeft den vre de met Rusland tot stand gebracht. Aan een gevoel van dankbaarheid ej- gens God, die met ons is geweest, paar ik een gevoel van vreugde over de daden van mijn leger en volharding van mijn volk. Dat het Duitsche Moed en de Duit sche cultuur gered zijn, verschaft mij een bijzondere voldoening. Ontvang derhalve ook gij voor uw trou we en krachtige medewerking aan het groote werk mijn hartelijken dank. (w.g. WILHELM I. R. De onderteekening. BERLIJN, 4 Maart (W.B.) Het vredes verdrag met Rusland zal te Boekarest door Von Kühlmann en Czernin onuer- teekend worden. BERLIJN, 4 Maart (W.B.) De „Nord- deutsche Allgem. Ztg." schrijft over de onderteekening van het veruragVan Russische zijde wordt beweerd, dat de Russische onderhandelaars in Brest-Li- ttfwsk genoodzaakt waren het vredesver drag te onderteekenen, zonder van zijn inhoud behoorlijk kennis te hebben ge nomen. Deze bewering is volkomen onjuist. Wat de rechtelijke bepalingen van het ver drag aanbelangt, stemmen zij geheel over een met die, welke in weken.ange onder handelingen tusschen de delegaties in Brest-Litowsk reeds vóór het hervatten der vijandelijkheden waren vastgelegd. De politieke bepalingen van het tegen woordig verurag zijn pa liet hervatten d.er pnüerhandeiingen tusschen de Russi sche gedelegeerden en den gezant van Rosenberg in bijzonderheden gesproken. De Duitsche opmarsch in Groot-Rusland gestaakt. BERLIJN, 3 Maart. (W.B.) Ten gevol ge van het onderteekenen van het vre klikkers, gevangenbewaarders, gendar men, van de galeien ontsnapt, die met afschuwelijke wreedheid den spot dreven met de beschuldigden, die een verhoor moesten, ondergaan, met de verdachten, de weenende moeders en vrouwen, daar gekomen om genade te smeeken ten gun ste van een zoon of echtgenoot, in den kerker geworpen op de logenaehrige aan klacht van <len eersten verklikker den beste. Van tijd tot tijd ging de deur van het kabinet open en een gevangene verliet het bleek, verbijsterd, sidderend. „Waar gaat die heeri?" riepen spotten de stemmen. „Naar Pelagie, la Itoquette, Mazas", antwoordden de gendarmen en dan volg de een algemeene uitbarsting van gelacn en spotternijen. Of wel als het een vrouw was en ziji in tranen badende buiten kwam, werd zij door een stortvloed van smaadrede nen ontvangen, die des ;te heriger waren, naarmate hare droefheid groo.er scheen. Men moest een groote maie van zelf opoffering en moed bezitten, om in dat hol te kunnen vertoeven; maar men be hoefde niet lang te wachten: de burgers gedelegeerden deden de zaken met spoed ai. Da buit te Reval. BERLIJN, 4 Maart. (W.B.) Bij de ver overing van Réval werden nog "buitge maakt: 8 oude onderzeeërs, 3 bruikbare stoomschepen van 12002000 tons, twee kleine ijsbrekers, meerdere lichters, kra nen, sleepbooten en drie kranen met mu nitie en netten ter bescherming tegen duik- bootaanvallen. Verwachting tot den avond van 7 Maart.: Meest matige wind uit Oostelijke richtin gen; gedeeltelijk bewolkt; aanvankelijk wei nig of geen regen. Weinig verandering van temperatuur. Een herdenking. Den len Maart was het 47 jaar ge leden, dat de afgevaardigden der van Frankrijk afgesneden provincies Elzas en Lotharingen in de Nationale Vergadering te Bordeaux protesteerden, 'tegen die af snijding. Dit feit is alom in Frankrijk herdacht. Alle bladen hadden den tekst van dat protest in hun kolommen afgedrukt. De eenig overlevende onderteekenaar van dat protest is George Clemenceau. De onthullingen van minister Pichon. De Fransche minister van buitenland sciie zaken heeft den lein Maart een redevoering gehouden, waarin bij! be weerde, «bat Ltuitschland indertijd Elzas- Lothanngen nie. heeft geannexeerd omdat liet hij uuitscnland behoorde, maar om te fzorgen dat Frankrijk in de toekomst niet zoo gemakkelijk Duitschland zou kun nen overrompelen. Daarvoor haalde hjj een brief aan weike in 1871 door den koning van Pruissen aan de toenmalige keizerin Eugenie (die nu nog leeft) werd. gericht, Welke brief door tiaar aan het nationaal archief v,an Ffankrijx werd ge schonken. Die brief bevatte o.m. de na volgende passage: „Na voor zijn verdediging ontzaglijjkje offers te hebben gebracht,, kan Duitsch land verzekerd zijn, dat de volgende oor log het beier voorbereid zal vinnen, om Iden aanval al te slaan, waarop wij kunnen rekenen, zoodra FrankrijK zijn troepen voorbereid en bondgenooten verworven zal hebben. Alleen deze droevige overweging en niet de wensch mijn vaderland te ver- grooten, dat reieids groot genoeg is, nood- fcaakt mij!, aan te dringen op gebieds- afstand, die geen ander doei heeft dan het punt van uitgang der Fransche troe pen, die ons in de toekomst zullen komen aanvallen, meer achteruit te brengen." Vervolgens zeide Pichon, dat Duitsch land in het begin van dezen oorlog trachtte Frankrijn: onzijdig te houden en wel op een eigenaardige wijlze zóoals blijkt uit een document geteexend door den toenmaligen rijkskanselier Von Bethmann Hoilweg en gedateerd op 31 Juli 1914. Op dien dag gaf de Duitsche regeering aan haar gezant, den heer Van Schon opdracht aan de Fransche regeer mg te vragen of zij neutraal wilde blijven. Op het antwoord zou 18 uur gewacht wor den. In die opdracht stond net vo.gende: ,;Als de Fransche regeering verklaart neutraal te zullen blijven, gelieve Uwe Excellentie te verklaren, dat wij als waar- Binnen komende, ontving ieder een nummer, dat men dan in volgorde afriep. Er waren nauwelijks tien minuten ver streken, dat Louise en iVlargaretna zich bevende op een bank, tegpn den muur leunende, hadden nedergezet of de deur waarder riep „No. 108". Zij stonden op en ter prooi aan een gemakkelijk te begrijpen ontroering volg den zij een soort van kwistig gegalonneerd bediende naar het noodtotiige kabinet, dat door een gang met de yvachtkanier gemeenschap had. Het kabinet of liever het salon door de beide gedelegeerden in gebruik ge nomen, stak door zijn weelde scherp af met de armoedige naaktheid der vertrek ken, die het voorafgingen. Zij zagen twee jongelieden, waarvan de een in 'burgerkleejing, net gekapt, elegant gekleed, met veriakte laarzen, waarop hij zorgeloos met een rott.ng met gouden knop tikte, slechts op bezoek scheen gekomen en die ojn zijn vriend in diens bezigheden niet te. storen, achte loos in de stukken van een dossier bla derde, waarvan hij eenige bladen ter zijde gelegd had. De andere scheen vijf en twintig! a der tig jaar oud; zijne kleine grijze oogen borg voor de neutraliteit uitlevering van de vestingen Toni en Verdun moeten eischen, welke wij tot na het eindigen van den oorlog met Rusland zullen be zitten en alsdan teruggeven. Het antwoord op deze vraag moei Zaierdagmnduag om vier uur hier zijn." Beide documenten stellen zóo zijl juist zijn weergegeven de gedragingen van de Duitsche. regeering èn in 1871 èn in 1914 in een eigenaardig licht. Duitschland en Finland. Ook in Finland zal Duitschland gehoor geven aan de „roepstem" van het Pinsche volk en dat volk ter hulp komen legeln de verschrikkingen van de roode garden. Dit is officieel dopr den Duitschen ge zant te Stockholm ter kennis gebracht van de Zweedsche regeering. Voor zijn hulp-actie wil Duitschland ge bruik maken' van de Alands-eiianden, door die als etappe in te richten voorde militaire expeditie. Zweden is tegen deze plannen ten op zichte van de Aland s-eilanden in verzet gekomen, maar zal het wel hij een for meel protest laten en moet den comman dant van het Zweedsch bewakingscorps op de Alands-eitanden dan ook reeds in kennis gesteld hebben van de aankomst der Duitsche expeditie. De plechtige ver zekering van Duitsche zijde, dat Duitsch land geenerlei territoriaal beiang bij de eilanden heeft en dat de kwestie dier eilanden in nauw overleg met Zweden geregeld zat worden, zal daarbij haar in vloed wel gehad hebben. Japan en Siberië. Hoewel door het onderteekenen van het vredesverdrag door de Russische delega tie in Brest-Litowsk een einde gekomen is aan den Duitschen opmarsch in groot- Rusland en de vrees voor een bezetting van de Russische hoofdstad door de Duit sche troepen met de gevolgen daarvan dus geweken is,, ziet Japan niet af van zijn plannen tot interventie in Siberië. De vrede met Rumenië. Men seinde ons Dinsdagavond: SOFIA. De leider der Hulgaarsche dele gatie verklaarde in de Sobranje (Bul- gaarsch parlement), dat de Roemeensche regeering besloten heeft de vredesvoor waarden te aanvaarden, inhoudende af stand der Dobroedsja aan Bulgarije, recti ficatie der Koemeensch-Hongaarsche grens en economische concessies. Men seinde ons hedenmiddag: BERLIJN. (Officieel). De vrede met Rumenië is gisteren gesloten. (Zie Laatste Berichten.) hadden een zonderlingen glans, en zijn neus, gebogen als de bek van een roof vogel, daalue met de spitse punt op' zijn dorre en bleeke lippen neder; in een prachtigen armstoel voor een kostbare bureau gezeten, droeg hij een buiten sporig costuum, met gouden lovertjes en fijne witte linnen lubben, waaruit zijne blanke handen te voorschijn kwamen, aan welks wijsvinger een buitengewoon groo te diamant flikkerde. Bij het raam zaten twee- secretarissen, aan een lange tafel, met papieren over dekt, te schrijven. Dikke tapijten lagen op den vloer en aan weerszijden der deu ren stonden roerloos als beelden en ne derig als slaven, vijf it zes knechts, op alle naden met goud galon bestikt. Toen de beide vrouwen ontroerd en onthutst binnentraden, bracht de eerste jonkman een lorgnet aan het oog en beschouwde haar stilzwijgend met een licht fronsen der wenkbrauwen; daarna zijn lorgnet weder latende vailen, her vatte hij zijn lectuur. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1