De Groote Oorlog Zaterdag 2 Maart 1918. Veertiende Jaargang. bruis Merriepaard, No. It Mijnt ilku lUlltt-JKIIIM- en VRUIUAVONO. VAN DER HAVEj e! in Landbouwzaden inder A. H. V, Z^/W KLAVERZAAD P. Serrarpfrè dhandel, 's Heerenhoék. ECKHARDT pachten bij Inschrijving voor 7 jaren, perceel Weiland inschrijving te verkoopen een perceel mdvrij BOUWLANC BUITENLAND. BINNENLAND. Landbouw en Veeteelt Welk weder zullen wij hebben? gen Draad van Lichtvaardighgiej mishandeling. niets gezien heeft, raak. omen van eed' der tegen S. v. d. B. van beleediging, 14 Domburg luidde de gen wegens diefstal mder bekende woon- ïieling, f 10 *f 10 t. doeken. Het kan- heeft zeven land- st ie' lor tot £3 boete veroordeeld, wegens •en weg te Staphorst EUHE ZEEUWSCUE COUpl Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes I L—, daarbuiten 1.26. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentibn worden ingewacht vóór half een uur 'a namiddags. Kantoor*. 4. Administratie: Boudewl|n de WltteatraatA 135* GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Etafitanebeeiabten 30 St. p. t. Bjj abonnement speciale pxgs. Advertesatta# vu 1—6 eegeit £0 76, leden regel otter 11 Gt Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 8 X de bericht ik mijn afae hun benoodigde Roo ad reeds opgaven, d; 1 ezer dagen een kaart t( daarvoor za! toezenden en, die het nog niet b verzoek ik beleefd zc mogelijk een kaart bij m vragen, om vlugge distribi eel mogelijk te bevorderei 'ELLE bij Gi/éê. rmede verzoek ik mij at te afnemers van Root rzaad hunne inga- kaarten mij toe te zen ij die nog geen kaartei gen, gelieven mij hier ennis te geven, waar middellijke toezendin Loose berlohton. Oe vredesonderhandelingen met Rusland. BERLIJN, 28 Febr. (W.B.) De Rus sische delegatie is hedenmiddag ter voortzetting der vredesonderhandelingen te Brest Litowsk aangekomen. Zij bestaat uit SokolnikofE als oemoiissaris van bin- nenlandsche zaken, Petrowski, Tsche- scherin en Karaphan, Joiïe, Alexejeff, admiraal Alivater van den staf van de vloot, Daniloff, Adaski en Lipski van den generalen staf en Tereterkowitsch, alsmede het noodige aantal secretarissen en stenografen, 'lrotsky zal de vredt-s onderhandelingen niet bq wonen. LONDEN, 28 Febr. (Offiicieel.) Het totaal aantal geredden van het hospi- taalscbip de „Glenart Castle" bedraagt 29; het totaal aantal vermisten 163. DARIJS, 28 Febr. Het Roemeensch persbureau spreekt het Duitsche bericht tegen, volgens hetwelk de oud-premier Peter Carp den koning zou hebben aan geraden afstand te doen. Naar verluidt, is de sluiting van de grens tusschen Oostenrijk en Zwitser land wederom opgeheven. m ,'orden rondgeleid a £20, sld en i 15,veulengeld. )r paarden, intusschen ver wordt het volle end. Aanbevelend. 4 t Bestuur der Algem? Veeass' voor Z-Beveland zal t rijving verkoopen, 2 jaar, te bezichtigen bij ALB MU E,kel/k«A8^AnülfBoerendi schrij éin/sj^ij^tüil in te le ver rljdag ^MaagS, 'Morgens 9 u Café Gsvs te Heinkenszand. Oe Belyisohs kwestie. In het tijdschrift „Hilfe" publiceert de Hollandsche ex minister Heemskerk een artikel, dat scherp gericht is tegen de plauntn ten opzichte van België, zoo als die door admiraal von Tirpitz en zijn aanhangers worden gepropageerd. Daarin zegt hij oa.: „Over Ue oorzaken van den oorlog, over de groote vragen wordtin Holland verschillend geoordeeld. Er zijn er veel, die meenen. dat de zaak zóó gecompliceerd is, dat men in zrjn oordeel voorzichtig moet zijn. Ik wil zelfs aannemen, dat er eenigen, zij het oek niet zeer velen zijn, die de meeniug zijn toegedaan, dat Duitschlaud zóo door zijn vijanden in het gedrang ge bracht was, dat het bij het begin van den oorlog moest meenen, geen andere uitweg te hebben dan den doortocht door België. Dit staat echter vast, dat bijna zonder uitzondering (er zijn enkele weinige uitzonderingen, die echter in deze kwestie niet den geringsten in. vloed op de openbare meening en op le politieke leiding hebben) wij Hollau- Iers overtuigd zijn, dat het volledig ïerstel van België eeneisch an het recht is." De V laamsche kwestie, verklaart Heems :erk, moet als een bmnenlandsch Bel ;i»ch vraagstuk worden opgelost. iet recht om te scheuren. ot ongeveer 2'/i Gemet, gel' i naast het R.K. Kerkhof te Goes nschrijvingsbiljetten te zendet r of op Doftilerdag 28 Febr. den M BITTEB G o e s, v^fa&ttjft^re inlichtingei bekome: )e heer JOOST BOONMAN, woon itig te Halsteren, is voornemen den polder van Borsselen Men schrijft in per koop op 80 A. 20 cA. Men kan ook nclave inschrijven op één blije >ch dan zijn de kosten van spui ng voor rekening der koopers Men komt op gebruik naroova m den oogst ©fuiterlijk* o v e m b e r 1918. Biljetten m weren vóór of op 23 Maart a. ij de ondergeteekenden, die a dichtingen zullen geven. B. VERMEULE, Ovezand P. RAAS Mz., 's Heerenhoe* In den üuitscheii Rijksdag gaf een ver tegenwoordige! van het ministerie van buitenlandschen zaken uiting aan den diepgevoelden dank jegens alle ofucieele en met-ofificieele kringen in Nederland die betrokken zjjn br) de verzorging van hier ten lande gastvrijheid genietende Duitsche burger-gevangenen uit Engeland De vergadering toonde haar bqval met deze woorden. LONDEN, 27 Febr. In het Lagerhuis verklaarde Balfour, dat over het lot van Roemenië, Armenië en het bezette gebied in Rusland, niettegenstaande welke af gedwongen vredesverdrag ook, op de alge meen* vredesconferenties beslist zal wor den. Spanje, Stakingen, PARIJS, 27 Februari ,O.V.) De „New-York Herald" verneemd uit Madrid, dat er 'n staking van post en telegraafbeamten dreigt. Het perso Deel van het telegraafkantoor te Madrid heefd het werk reeds neergelegd' Ook de postbeambten te Barcelona schijnen tot staking te willen overgaan. Minister-Crisis, MADRID,28 Fe bruari (R.O.) Het Bpaansche kabinet 'ft ontslag genomen. Het Eng. s.s. „Amsterdam" gezonken. Hat Engelscha stoomschip „Amster dam" van Leith naar Rotterdam mat aan lading stukgoed, is op de Oostkust van Engeland gezonken. De bemanning is gered. Het s.s. „Amsterdam" was 806 bruto ton groot, in 1877 gebouwd en behoord# aan. Rankinelyn Ltd., te Glasgow. Het convooi aangevallen. Men meldt uit Maassluis: Twee Duitsche watervliegtuigen waren voor den Waterweg toen een binnenko mend convooi in het gezicht kwam. Er werd een bom geworpen, welke echter miste. De watervliegtuigen vertrokken in Noordelijke richting. De uitlatingen van Van Beresteijn. Hetgeen ons Woensdagavond telefonisch uit Amsterdam en Den Haag werd mede gedeeld over hetgeen de afgevaardigde v. Beresteyn in de lie Kamer over den bekenden Zeeuwschen burgemeester en diens zoon mededeelde, vinden wij in het morgenblad van „De Maasbode" van heden (Donderdag) aldus weergegeven: De voorzitter van de F. N. een der meest belangrijke adviseurs van den mi nister, ontzag zich niet, om door coi ruptie zijn zoon aan den militairen dienst t# onttrekken en die zoon die bij den landstorm moest exerceeren, kreeg van den Minister een baantje als graancom- missaris in Zeeland op een salaris van f 6000. (GeroepSchande, schande). Dé vader van dien jongen man was boven dien nog burgemeester van een gemeente in Zeeland. Spr. heeft den Minister van Oorlog met alles op de hoogte besteld en deze is thans bezig dit jongmensch voor den land storm op te vorderen. Over de uitlatingen in het algemeen van dezen afgevaardigde zegt de Kamerover- zichtschrjjver van „De Maasbode": „Bjjzonder belangwekkend waren heden de beschouwingen van den heer Van Bere steyn, die sinds maanden een studie van de distributiezaken gemaakt heeft en over een verbluffende hoeveelheid materiaal be schikt. Terzelfdertjjd gevoelt men het tel kens weer hoe een buitenstaander in het nadeel is tegenover de bureaux, de ambte naren, waarvan een deel zich rekent on der verplichting van geheimhouding en een ander deel niet te veel wil meedeelen. Belangrijke onderdeelen van het beleid in zake allerlei artikelen staan niet op schrift, maar berusten op mondelinge be slissingen. Dat is tegelijkertijd een be- stuursfout en een belemmering voor den onderzoeker. Dat de heer Van Beresteyn desniettemin zooveel materiaal heeft we ten te verwerven en te verwerken is inderdaad knap. Wanneer de Minister er in slagen mocht eenige kleinere fouten in zijn betoog aan te ^vijzen, dan zal daarmee in het minst niet de kracht van het betoog gebroken zijn." Inspeotie van H. M. De Koningin. H. M. de Koningin, vergezeld van haar gevolg, arriveerde rionderdag j.l. te kwart vóór één te Hoogerheide vuor een korten inspectietocht. H. M. bezocht de stellingen te Hooger heide. Het bezoek duurde ongeveer 20 minuten. H. M. vertrok te 2 uur wederom naar Bergen-op Zoom. Kamerleden, die bedanken. De „Residentiebode" verneemt, dat de heer Van Vlijmen niet meer in aanmer king wil komen voor het kamerlidmaat schap. Het getal der leden, die geen caudi- datuur meer wenschen te aanvaarden, bedraagt thans 11, n.l. mr. Paujn, dr. Van Leeuwen, mr. Mendels, mr. Duyustee, De Jong, mr. Janssen, mr. De Beaufort, ds. Brummelkamp, Van Vliet, Van Vlijmen en mr. Van de Velde. De Maatschap pij tot bevorde- ri ng van Landbouw en Veeteelt i ft Zeeland, hield Donderdagoamiddag 28 Februari, in het Landbouwhuis te Goes, een buitengewone hoofdbestuurs vergadering, aanvankelijk onder voorzit terschap van-den heer C. r. Westen, wijl de voorzitter Jhr. v. Vredenburch eerst nog een vergadering van de Piror. Vei- lingscornmissie had bij te wonen. Vertegenwoordigd waren de afdeelingen Goes (door de heeren Lindenbergh en Zandee), Hulst (door den heer Vogel vanger), Kruiningen (door den heer Kooij- man), Middelburg (door den heer J. Boo gaard), Noord-Beveland (uoor den heer I. v. d. Weele), Oostburg (door den heer v. Dixhoorn), Tholen (door den heer Stoutjesdijk), Zierikzee (door den heer Blom), Axel was niet vertegenwoordigd. Mede waren uitgenoodigd de heeren II. A. Hanken, de Rijkslandbouwleeraar en aspirant-Rijkslandbouwleeraar. De waarnemende voorzitter ging ter stond over tot behandeling der agenda. Met algemeene (13) stemmen werd be noemd tot lid van liet bestuur van het Nederl. Landbouwcomité de heer Jhr. van Vredenburch en tot 3e afgevaaraigde (de Z. L. M. mag 3 afgevaardigden benoe men wijl zij 3900 leden telt) naar de vergaderingen van het Nederiaudsch Land bouwcomité werd met aigemeene stem men benoemd de heer Tj. B. Kielstra, secretaris der Z. L. M. De le afgevaar digde is de heer W. Kakebeeke, de 2e de heer J. Welieman. Tot plaatsvervangend bestuurslid werd aangewezen de beer W. Kaxodeefce. De benoeming der anuere plaatsvervangers werd aangehouden tot een volgende ver gadering. Alvorens het 2e punt der agenda: de Rundveecrisis te behanueten, verzocht de voorzitter deft verjegenwo-oi'uigers van de pers mets omtrent dit punt meae te dee- len, wijl de beraadslagingen daarover ge- heimwarem Later zat omtrent de maat regelen tot oplossing dier crisis- van wege het Nederlandsch Landoouwcomité een communiqué women verstrekt aan de groote bladen. Na afloop der geheime vergadering deelt Jhr. van Vredenburch, die inmid dels de leiding heeft genomen, mede, dat bij hem den 25sten Februari j.l. het na volgende telegram van den minister van Landbouwij is binnengekomen. Na vaststelling van maximumprijzen rundvleesch zijn aanbiedingen van slacht vee totaal onvoldoende geworden. Dien tengevolge acht ik maatregeien noodig ter voorziening in de vleeschbehoefte. Ik zal zoo noodig op de wijze in de wet aana gegeven overgaan tot inbezitneming van de voor de bmnenlandsehe vieeschvoor- ziening benoodigde dieren en heb daartoe als inleiding der maatregelen de burge meesters verzocht opgave van het vee te vorderen. Het is evenwel zoowel voor de regeering als voor alle hétrokkenen het meest gewenscht, wanneer wettelijk© inbezitneming achterwege kan biijven. Op grond hiervan verzoek ik u uwe leden op te wekken op regelmatige wijze door te gaan met aflevering van slachtvee. Ik heb intusschen de rundvleeschvereeni- ging bereid gevonden tot samenstelling van een plan tot regelmatige levering van aanvankelijk 2500 stuks per week. Wanneer tot uitvoering van een p.an van gedwongen aflevering zal moeien wor den overgegaan, roep ik uwe medewer king in voor de meest gelijkmatige ver deeling van de bedrijfsbezwaien voor de veehouders. U gelieve reeds thans de aandacht van de afdeelingen uwer ver- eeniging hierop te vestigen en hen te verzoeken om bij gedwongen aftevering den burgemeester der betröKkeu gemeen te hunne diensten aan te Meden. Voor Minister v. Landbouw, Secr.-gen. VERSTEEG. Aan Mij. tot bev. van Lantlb. en. Veeteelt in Zeeland, Voorz. Jhr. v. VREDENBURCH. In de geheime vergadering is beslo ten als resultaat in de openbare verga dering te publiceeren, dat heden, 28 Fe bruari aan den minister van landbouw het navolgend# telegram is gezonden: Naar aanleiding van het door U ge zonden telegram ben ik na machtiging van het Hoofdbestuur der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij gerechtigd U te seinen, dat onze Maatschappij bereid is, in alle mogelijke opzichten aan de rund- vieeschvoorziening. mede te werken in gevolge een door het Nederlandsch Land bouwcomité aan Uwe Excellentie in te dienen voorstel -of oen door Uwe Excel lentie met het Nederlandsche Landbouw comité nader te maken regeling. VAN VREDENBURCH, Voorzitter Zeeuwsche Landbouw- Maatschappij. Daarna stelt de voorzitter in het licht, ho© het stelsel van het zaaiptan zooals 'tnu in de praktijk doorwerkt, ofschoon geenszins volmaakt, toch boven anaere stelsels, ook boven dat van de Noord- Hollandsche Maatschappij van Landuouw, de voorkeur verdient, mits de minister er niet voor térugschrikke de speculatieve gewassen flink te drukken, zóó, dat een verbouwer er niet meer voordeel in ziet, die gewassen boven de voedergewassen te telen. Ofschoon een enkele, o.a. de afgevaardigde van Qóstburg, meer voor het stelsel van de Noord-Holl. Mij. v. Landb. voelt, wat misscMen theoretisch heter is, blijken toch de overigen het met den voorzitter eens te zijn. De voorzitter üeeit meue, dat hewaar- loon voor aardappelen zal gegeven wor den aan hem, die vóór 15 October geen biljet van invordering van „Ons Belang" heeft ontvangen. Ot „Ons Belang" dan wel de burgemeester invordert, kan thans aan .de Z. L. M. vrijwel onverschillig zijn. iNaar aanleiding van een in de Goesche bladen verschenen advertentie van aanbie ding van hooi dringt dhr. Hanken erop aan, zoo vroeg mogelijk en krachtig te pro testeeren tegen de hooivo-rdering in Zee land. In deze toch wordt onze provincie boven de anuere op abnormaal straffe wijze aangepakt. De voorzitter deelt vertier mede, dat, ondanks al zijn pogen en trachten, de minister de blauwe en bonte aaruappe- len met wjl verhoogeii. Uil de geuach- tenwisseiing hierover blijkt, dat men door in den Haag halsstarrig vast te houaen aan Industrie's, De Wet's en dergelijke soorten, waarvan geen voldoende poot- goed voorhanden is, gevaar loopt, dat allerlei jommel in den grond gestopt wordt. Besloten wordt zich alsnog namens de Z. L. M. met een request tot den mi nister te wenden, om ten opzichte der boute en blauwe de rechtmatige eisehen te zien ingewilligd. Besloten wordt (le almanakcommissie in het werk te stellen en te zorgen, dat tegen een bepaalden datum alle- leden aangeven of zij' al of niet een almanak verlangen met het oog op de aanschaifing van het juiste quantum papier. De almanak voor het volgende jaar zal tegen den kostenden prijs women beschikbaar gesteld. Bij de rondvraag leest de heer Stout jesdijk namens een lid der Z. L. M. te Tholen een verzoekschrift voor, om door middel der Z. L, M. te bewerken, dat uitgespaard veevoeder (haver), dat men later aan gespeende veuiens wn geven niet worde in beslag genomen. De heer van Westen deeit hierbij mede, dat er zaaihaver te kort is en wekt hen, die nog wat hebben, hierin te helpen. Hij heeft den heer Kielstra opgeuragen in Den Haag te bewerken, dat haver tegen pikerwten mag woruen ingeruild en dat, waar naar het heet, Duitsclnand Mei- graan uit Oekraine in wJ voeren, tevens wat Donaumais kan worden aangebracht al was het maar 100 balen, want heel de voorraad mais in Nederland bedraagt thans 35 balen a 100 K.G. opgeslagen bij iemand te Amsterdam. Op de vraag van een iid, of het niet goed is, zoo de Z. L. M. hd wordt van den Vlassersbond antwoordt de heer Van Westen, dat men door middel van een iid b.v. va-n Heel alhier, zijn vlas ter keuring hebbe op te zenden naar den Vlassersbond, Parklaan 28, Rotterdam. De heer Blom zou gaarne zien, dat bij de opgave van het zaaigebied, duin- gronden, boschgronden en weilanden niet werden medegeteld, wijl daardoor geheel verkeerde opgaven ontstaan, die tot on- gewenschle toestanden kunnen leiden. De voorzitter antwoordt, dat de cul tuurcommissie in deze volgens een vast systeem als centraliseerend lichaam han delt, maar dat hij de vraag van den. heer Blom bij haar zal aantiangig maken. De heer Leenhouts, lid van het da- gelij-ksch bestuur, hoopt echter, dat de plaatselijke commissies van bijstand, al valt op hun aanvragen soms wat &an Verwachting tot den avond van 2 Maart. Mat ge tot kraohtigen, later afnemend* noordoostelijke wind, zwaar tot halfbewolkt, wellicht neg sneeuwbuien, temptratuur om het vriespunt. loopt door Üu) handel' tvijze, als gij Uw hoest, oerkoudheid of bronchitis verwaarloostDe leere weetsels onzer ademhalings organen kunnen niet veel door staan- Het min9te tochtje, de geringste plotselinge afkoeling kunnen Uw ongesteldheid tot eenpleuristof een longontsteking verergeren en dan ts l\et in vele gevallen reeds te laat Een kortstondig ziekbed met nood lottig einde (^f een verwoe»t lichaam, waarmede gij e\n treurig, hopeloos leven voortsleept, dat \cunnen de gevolgen zijn- 4s het dus niet lichtvaardig en onverant woordelijk zoo mét Uw gezondheid te spotten? Houdt Uw gezondheid in waarde- Als gij hoest of fluimt,^ucht of niest, ala gt) koude hebt ge vat,neemt dan onmiddellijkeea krachtig middel, dat U genezen kan éiidat U voor ernstige gevolgen kan vrijwaren- Gebruikt nog heden de Abdijsiroop, slijmoploaaand en hoeat- stillend, veelgeprezen bij Hoeat.Bronchitis,Influea» xa. Kinkhoest «n AttluMu Prijt per fiieoa f 1>25, f 2.25» liJL >Ei«cht roodeo band net om* naad* UwkenibiUI. AKKER. RaUMtda» l|-l te merken, gehandhaafd zullen worden. De heer Vogelvanger, dat onderschrij vende, zou -daarbij gaarne zien, dat de burgemeesters verplicht werden tot het oprichten van een commissie van bij stand. Nu kunnen zij het doen, «n zoo zijn er velen, die zelf alles eigenmachtig beslissen. De voorzitter deelt mede, dat de mi nister in de Eerste Kamer heeft gezegd, dat bona fide mesters hun varken mogen behouden. Toch gaan de burgemeester# door met die varkens in beslag te nemen, volgens de ontvangen instructies, zoo als zij zeggen. Hier heerscht dus tegen spraak. De voorzitter belooft Meromtrent nadere inlihetingen te zullen inwinnen bij den minister. Op een vraag van den heer v. d. Weelö antwoordt 'de heer Van Westen, dat een bona fide tuinder in zijn tuin alles mag kweeken voor eigen gebruik en van het gekweekte ook mag verkoopen Qp- de markt in de eigen plaats, maar dat het Met voor uitvoer naar buiten wordt toe gelaten. Alvorens de vergadering te sluiten, zegt d© voorzitter: Ik meen te moeten con- stateeren, dat de regeeringscommissaria in Zeeland met tact is opgetreden in zijn moeilijke regeeringstaak en voortdurend voeling houdt met de Z. L. M. Deze woorden werden met algemeen* stemmen door de vergadering als juist erkend. N. B. Indien de voorzitter der Z. L. M. met deze woorden 'bedoelde te reageo ren op (le uitlatingen van den heer Be resteijn in de Tweede Kamer (zie onder binnenland in dit nummer), wete hij wel, dat de verontwaardiging in vele kringen, ook hier in Zeeland, minder gaat tegen den persoon des heeren W. Collot d'Escury dan .wel tegen het schandelik stelsel van bevoorrechting waardoor, naast den vader, die burgemeester, rent meester van het kroondomein en waar nemer van nog een dubbel dozijn pos ten en baantjes is, de zoon geplaatst wordt als regeeringscommissaris op een sala ris van f 6D00 plus reisgeld en emolu menten en met een bureau personeel, dat jaarlijks ruim een halve ton gouds uit de schatkist, alias de zakken der be lastingbetalers klopt. Dat nepotisme en die geldelijke bevoordee.ing „hors ligne" zijn het welke en terecht met groo- ten wrevel door het publiek zijn ver nomen. Zoo iets hoort in Rusland thuis, niet hier. Red.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1