;man. JOE, De Groote Oorlog. No. «5. Dinsdag 36 Februari 1918. Veertiende Jaargang. IE og ederen. BUITENLAND. BINNENLAND. Idelburg. reeds ■s gevraagd. ■B aaglijden, hoofdpijn, ER» KRUIDEN ziit Ïge nog nooit van de t tevreden zijn over Overal verkrijgbaar. s, Komijne Kaas, lsiroop, Jam, gerookte Bokking, rookt Paardeavleesch :ent per pofccg look- e« per haff/on*f?V «coadeWerde aximumprijzeii!' in soort verkrijgbaar. KEL VAN SINKEL, ieerenhoek. Zeeuwsche borg-Maatschappij fan 1824, gd te Zierikzee, 5 billijke voorwaar, onderling als tegen e premie, Ite GOES, voordigers voor Zuid- Beveland. ioor heer Ijrieven l M. v. bevelend, iren, toaoet ^treuren oèd. IJ D E R, fs dan, wanneer n faalden. gratis en franco attesten chure. elne doos 10.60. l-erhooging.) Middelburg, fa. Nonhebei, Schulte Co., L. L)elft a en Janse, K. Noordstr I. Luitwieler, Walstraat igering, Nieuwstr.A. J M. J. Groen, Ooststr. 4; erkrijgbaar schrijve direct n O BAT SATOE. Gissingen. ENE MME COURANT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f L"--, daadreifan f 1.95. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele blaiea 10 csst Advertentiën worden ingewacht riór half aan aur 's namiddags. Mijnt ikn muin-. JEISBIE- lil mUM. Kanfoord. AdministratieBoudevrljn de Wltfeafraaf A 135* SOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Raalimabarjahten 30 0t. p. t. B| AdrertemSIn rm 15 asgd> 10.70, Maca cwflii wmt 10 #t Benzol Mb atiwl—Éh 3 X geplaatst, wordt 8 X berekend. Losse berichten. De „Germania" en België. De „Germania" vergastte ons dezer da gen op een blijkbaar .officieuze verkla ring in zake Beigië. „Uit noodweer," zoo lezen we> „om ons bestaan te verdedi gen, zijn wij België binnengerukt en oiver zijn grenzen heen naai Frankrijk gemar cheerd. Dat was niet alleen ons goed recht, maar onze heilige plicht jegens pos-zelf, die door de wet van het na tuurrecht wordt gesteund. Deze toestand van noodweer, 'ter oorzake waarvan wij zóó moesten doen en mochten doen, blijft bestaan, zoolang de vijand met duidelijk en ondubbelzinnig zijn bedoelingen ten opzichte van ons heeft aangegeven. Eerst wanneer aan dien toestand een einde is gekomen, kan er sprake van zijn, dat wij.de daaruit voortvloeiende rechten op geven. De vijanden hebben het dus in hun hand pm klaarheid te verkrijgen in de Belgische quaestie. Zij moeien den eersten stap doen, dan volgt het overige van zelf." Dus weer het oude liedje, zegt „De Tijd": Duitschland behoudt België nis vuistpand zooiang de „geassocieerde re geeringen" geen bevredigende verklarin gen afleggen in ziake de Duitsche kolo niën, Elzas-Lotharingen, de .vrijneid der zeeën enz. En we zitten weer midden in de quaestie van het door Von Beth- mann Heilweg erkende (door de „Ger mania" echter pertinent geloochende) „on recht" van den inval in België met al de weergaloos-afschuwelijke gevolgen er van. Even star en strak als de Entente wereld (en niet zij alleen) 1 blijft bewe- re, dat het gepleegde onrecht zal voort bestaan zooiang aan België door zijn oos- telijken nabuur niet is goedgemaakt wat er nog goed te maken valt, even 'hard^ nekkig zien we tot ons groot leedwezen den inval- in België en het bezet hou den van dit land door de „Germania" verdedigd als een goed recht en een hei lige (iet wel: een „heilige") plicht! Zoo als vanzelf spreekt, berustend oip de na tuurwet van zelfbehoud, daar immers de 'te Brussel gevonden paperassen, waarvan de inhoud al honderdmaal door de re- geering to Havre in 'het ware licht is gesteld, te Berlijn nog altijd worden ge ëxploiteerd als zoogenaamd bewijjs tegen België's neutraliteit en van België's sa menzwering met Engeland en Frankrijk tegen Duitschland. Volgens de „Germa nia" heeft dus ook de H. Stoel zich in zijn oordeel over den inval in België ten eenenmale vergist. De oorlogspsychose veroorzaakt won derlijke hersenki'ankels De luchtaanvallen op Engeland. LONDEN, 20 Febr. (R.O.) (Officieel). Bij een luchtaanval van Zondag zijn 19 (personen gedood en 34 gewond. De vrede met Rumenië. Von' Kühlmann zal reeds Vrijdag voor de vredesonderhandelingen naar Roemenië vertrekken. Men hoopt, dat de rijksdag reeds de volgende week het vredesverdrag met Roemenië zal kunnen aannemen. De oorlogsraad te Versailles. In een interview aan de „Home Libre" verleend, wees Cadorna bij zijn vertrek uit Versailles op de eenstemmigheid van be sluiten door den raad- genomen. Lloyd George en de Raad te Versailles. De korte inhoud van de lange rede, door Lloyd George Dinsdag in het Britscjie Lagerhuis gehouden, is deze: de militaire raad te Versailles zal voortaan het mid denpunt vormen der militaire actie van al de geallieerden; zij zal en dit is te beschouwen als een gevolg van het krach tig optreden van de Ver. Staten aan. de Entente eenheid van leiding verzeke ren, doch met de wijze waarop dit resul taat in militair-technische bijzonderheden is geregeld, kon de chef van den gene- ralen staf, Sir William Robertson, zich niet vereenigen. Vandaar zijn aftreden. In het op zijn rede volgende debat ver klaarde Lloyd George aan Asquith, dat de tegenstand van Robertson zeer- onver wacht gekomen was, toen men dacht, alle moeilijkheden te. hebben overwonnen. G,P» Tijd") Waar zit Kerenski? KOPENHAGE, 20 Februari. „Ekstrabla- det" verneemt uit Christiania: Volgens een bericht uit Stockholm aan „Aftonbla- det" ontving het comité ter bestrijding der tegenrevolutie bericht, dat Kerenski zich te Christiania ophoudt. Oostenrijk en hef offensief tegen Rusland. De Oostenrijksche minister-president Seidler heeft den 22en j.l. in het Huis van Afgevaardigden nog eens verklaard, dat Oostenrijk-Hongarije geen deel neemt aan de militaire actie van Duitschland tegen Rusland, met Oekraïne op goeden voet staat en met Rumenië eerlang vre desonderhandelingen zal aanknoopen. Deze mededeeling werd met applaus be groet, een bewijs, dat de oorlogsstemming in de Donaumonarchie meer en meer be gint t'e verflauwen. Het heeft nog alleen rechtstreeks Italië tegenover zich, terwijl het met Wilson zeer gaarne tot eene minnelijke schikking zou willen komen. De toestand in Petrograd. Een Duitsche regeeringskoerier, die in Petersburg (Petrograd) is geweest, ver telt van den toestand in de Russische hoofdstad o.a. Ik mocht slechts onder militaire bege leiding uitgaan, maar voor eenige roebels konden wij toch naar' het miniatuurtheater gaan. De straten werden niet schoonge maakt. De soldaten verkochten lucifers en andere kleinigheden. In het theater hield men jas aan en "hoed op. De groote restaurants zijn gesloten, de meeste 'theaters open. Het grootste ge deelte van de fabrieken is geconfiskeerd. Waren de eigenaars neutrale buitenlan ders, dan verklaarden de machthebbers: Dat is ons onverschillig, wij handelen naar "ónze beginselen, wij bekommeren er ons niet om, wat er later zal gebeuren. De deposito-kassen zijn overal dicht gespijkerd. Kleingeld is er niet meer, ai- leen postzegels, die nog het portret van den tsaar dragen en verder papiergeld, dat Kerensky bij hoopen heeft laten druk ken. Zullen de Duitschers Petrograd bezetten? Verdeeldheid onder de Bolsjewiki. Volgens een bericht, dato 20 Febr., uit Petrograd aan „Daily Express", stoo- men 45 Duitsche oorlogsschepen op naar Reval, en zijn op de kust van Estland reeds troepen geland. Men gelooft, dat de volgende Duitsche beweging een landing in Finland zal zijn, ten einde paal en perk te stellen aan de anarchie in dat land. De Russen concentreeren zich te Wi- tebsk, in de hoop daar den Duitschen opmarsch tot staan te brengen. De Duit sche troepen zijn reeds tot op 16 mijlen van Witebsk genaderd en verspreiden ma nifesten onder het volk, waaruit blijkt, dat het in huu bedoeling ligt, Petrograd te bezetten. In Petrograd heerscht onder de Bolsje wiki volgens de „Daily News" groote ver deeldheid, voornamelijk naar aanleiding van het vredesbesluit der volkscommis sarissen dat genomen werd met één stem meerderheid. De Bolsjewiki en de godsdienst. Hoe de Bolsjewiki jegens den godsdienst en de geestelijkheid gezind zijn, blijkt uit het feit, dat zij te Petrograd een vergade ring van de „Heilige Synode" door de Roode Garde uiteen hebben laten jagen met de verklaring, dat de geestelijkheid voor de revolutie overbodig was en dal- zij slechts voor -de revolutie nadeelig© besluiten kon nemen. BERLIJN, 20 Febr. In de zitting van heden van de Pruisische kiesrechtcom missie werd het voorstel der vrijcon- servatieven tot het verleenen van het meervoudig kiesrecht met 20 tegen 15 stemmen aangenomen en hiermede para graaf 3 van het -regeeringsvoorstel, die •het gelijke kiesrecht in uitzicht stelt, als afgedaan verklaard. Voor het voorstel stemden 12 conservatieven, 4 vrij-conser- vatieven en 4 nationaal-liberalener te gen alle overige leden der coxnmiseie. POHTIUAL. De Kerk in Portugal. Volgens te Rome ontvangen berichten ontwerpt de Portugeesche regeering plan nen, om de wetsbepalingen betreffende de scheiding van Kerk en Staat in eenige punten te wijzigen, ten einde aldus aan het land meer rust en zekerheid te schen ken. Tweede Kamer. In de vergadering van Vrijdag, gaf bij de Indische begrooting de Minister een uitvoerig plan van de reorganisatie van het binnenlandsch bestuur, waarbij het stelsel van de Nederlandsche Provinciale Staten is gevolgd, liet is de bedoeling voor Java en Madoera tot instelling van adviseerende raden over te gaan, die con tact zullen zoeken met de lnlandsche be volking, opdat haar wenschen beloond zullen worden. Do motie-Bogaardt, om een commis sie te benoemen die de salarisverbete ring van de ambtenaren zal voorbereiden, ontried de minister, omdat die methode veel te langzaam zal werken. Bij gebrek aan leden werd de stem ming over de motie uitgesteld. Evenzoo over het amendement van de heeren IJzerman c.s., om de vóór 1914 gepen sioneerde officieren te doen profiteeren van de nieuwe pensioenwet. De minis ter ontried ook dit amendement, dat hij onbillijk achtte tegenover de burgerlijke ambtenaren. Voor de lnlandsche taal als moedertaal op de lnlandsche scholen pleitte de heer Gerhard; voor een betere salarieering van de onderwijzers in Indië de heer Ter Laan. De tweede Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht wordt vandaag (25 Februari) door de Koningin als beschermvrouwe geopend. Het aanital deelnemers is hij voorbaat reeds een succes. Terwijl op de eerste 690 industriëelen waren vertegenwoordigd, bedraagt thans het aantal deelnemende fabrikanten 1050. Van zelf spreekt het, dat deke grootere deelname ook uitbreiding van ruimte beteekent. Verleden jaar had men genoeg aan de oppervlakken van Vredenburg en St. Janskerkhof. Thans is ook beslag ge legd op drie andere terreinen in Park Tivoli en Maliebaan. De Maliebaan is onderverdeeld in Maliebaan-Noord en Ma liehaan-Zuid. Ter voorlichting van de Nederlandsche industrie en handel wordt aan de Jaar beurs deelgenomen door enkele. Regea- ringsdopartementen en een aantal offi- cieeie lichamen en vereenigjngen. In een drietal gebouwen, bij den ingang van het terrein op heL Vredenburg zijn deze ver tegenwoordigd. De Ned. Kamer van Koophandel te Brussel is eveneens op het Vredenburg door een monsterkamer vertegenwoordigd. Wederom zijn tafelvlakken en monster kamers volgens één type ontworpen. Heel de bouw eu de uitwendige architectuur werd vastgesteld door den technischer! dienst der Jaarbeurs onder leiding van den ingenieur De Bie Leuveling Tjeenk. Voor de inwendige inrichting der monster kamers werd den huurders vrijheid ge laten. Wederom zijn er afzonderlijke mon sterkamers en tentoonstellingszalen. Het karakter van de Jaarbeurs is echter niet een van tentoonstelling, maar van beurs, waar getoond wordt, wat de Nederland sche industrie vermag en waar zaken worden afgesloten. Eere-voorzitters zijn de Ministers Cort v. d. Linden, Posthuma, Pleyte, Loudon, Treub en De Jonge. De deelnemende industriegroepen, ver tegenwoordigd door fabrikanten uit alle deelen des- lands, z-ijn als volgt over de verschillende terreinen verdeeld: Vredenburg: "Machines en werktuigen, gas en eiectriciteit, metaalbewerking, tech nische instrumenten, gouil- en zilverwer ken, kunstnijverheid en kerkelijke kunst, verwarmings-, veriichtings- en sanitaire, artikelen, rubber, steenkolen, en turi; land- en tuinbouw, transportmiddelen, verfwaren en lakken. Janskerkhof: Houtbewerking, kurk enz., bureau- en woningartikelen, muziekinstru menten, sportartikelen en speelgoed, bouwmaterialen. Tivoli: Glas- en aardewerk, huishou delijke en luxe artikelen, boekhandel, pa pier en papierwaren, grafische vakken. Malibaan (Noord): Lederwaren, voe- dings- en genotmiddelen, chemische en pharmaceutische producten, oliën en vet ten. Malibaan (Zuid)Textiel, wol, sajet, garen en band, confectie, mpde-artikolen, tricotage, lingeries. (Zie verder onder laatste berichten.) Tabaksregeling. De Minister van Landbouw heeft een tabaksregeling vastgesteld. Art. 1 bepaalt: Verkoop en aflevering van ruwe tabak is verboden; vervoer van ruwe tabak uit eenig gedeelte naar alle overige gedeelten des Rijks, hetzij in of buiten die gemeente gelegen,is verbo den; voor de toepassing van de bepalin gen der regeling wordt onder de aandui ding „ruwe tabak" óók geacht te zijn begrepen: gestripte tabak, stelen van ta bak, en coupures. A|rt. 2 bepaalt, dat de verbodsbepalingen van art. 1 niet van toepassing zijn op hoeveelheden van 10 K.G. of minder. Van de verbodsbepalingen kan onthef fing worden verleend door het Rijksbu,- reau voor Tabak. De Rijksmiddelen. De rijksmiddelen hebben in Januari 1918 opgebracht 17.4 millioen gulden te gen 16 millioen in Januari 1917. Broodkaart. De directeur van het centraal brood kantoor maakt bekend, dat de brood kaart van het 42ste tijdvak loopt van 25 dezer tot en met 7 Maart. (St. Crt.) Rood klaverzaad. De Min. van Landbouw maakt bekend, dat het klaverzaad -distributiekantoor waar van het bestuur nader zal worden bekend gemaakt, zal zijn gevestigd Nieuwezijde, Voorburgwal 1,30, Amsterdam. De distributieregeling voor rood kla verzaad is opgenomen in de Stiet. no. 45, waarnaar wij belanghebbenden ver wijzen. Zomertijd. Een wetsontwerp tot invoering van den zomertijd in dit jaar is bij het departement van binnenlandsche zaken in verren staat van voorbereiding. De bedoeling zou zijn, dat de zomer tijd zal loopen van 1 April tot 1 Oct. De Russische Gezant. De „N. R. Ct.' 'verneemt, dat dc Russi sche gezant in Nederland, de hoer A. Swetsjine, wiens gezondheid trouwens al maanden lang geschokt is, er de voor keur aan heeft gegeven de gebeurtenis sen dn Rusland niet verder af te wach ten, en besloten heeft zich uit het diplo matieke leven terug te trekken. Eenheidsworst. Het IIijks Centraal Administratiekantoor heeft thans aan de gemeentebesturen be richt, dat zij, met ingang van 1 Maart e.k., bestellingen op eenheidsworst kun nen inzenden, berekend naar ©en hoeveel heid van 100 K.G. per 1000 inwoners per week en voor een behoefte van 2 weken. De maxiumprijs van deze worst, ver vaardigd uit 10 pCt. varkens- en 90 pCt. rundvleesch, wordt in den kleinhandel f 1.10 per K.G. Het Wasscherijbedrijf. Men schrijft aan „Het Volk" Door een chemicus is in .samenwer king met den directeur van oen stoom- wasscherij een waschmiddel uitgevonden, dat geheel in den huidigen noodtoestand van chemicaliën, zooals soda en loog, kan voorzien. Er is octrooi op aange vraagd. De vergadering te Utrecht op 22 -Februari van de voorzitters- ©n secretarissen der 18 kieskringen is mjet Welk weder zullen wij hebben Verwachting tot den avond van 28 Febr. Matige tot kraohtigen later tijdelijk af nemende neordelijke tot westelijken af zuid westelijken windzwaarkewolkt met tijde lijke opklaringen; aanvankelgk mg kaas op regenbuienlater Iets zachter. .har© besprekingen over de aan do Kie zers te geven adviezen ten opzichte der candidatenlijsten niet gereed kunnen ko men en zal een tweede vergadering wor den gehouden op 16 Maart. Een gelijk luidend communiqué van het verhandelde door den voorzitter van den ^.Katholie ken journalistenkring, den heer Vesters, tijdens de vergadering opgemaakt, zal aan de bladen worden toegezonden. Het ligt in de bedoeling van het Bonda- bestuur om de in 'het voorjaar te hou den Algemeene Bondsvergadering om te zetten in een groote voorbereidingsmees ting voor de Kamerverkiezingen en daar bij Mgr. dr. Nol ens als spreker te doen optreden in de groote zaal van Tivilo te Utrecht. Thee en koffi8. Door den Minister van Landbouw, is tot de gemeentebesturen de volgende cir culaire gericht: Het is niet mogelijk ggebleken in Maart de distributie van thee weder te doen plaats vinden. Behalve de bonnen no. 15 en no. 17 zijn voorshands niet geldig de bonnen no. 19 en no. 21. Het rantsoen voor de tweede helft van Maart is vergroot met het oog op de üi dien termijn vallende feestdagen. Uit dit vermeerderde rantsoen mag derhalve niet worden afgeleid, dat de verdere rantsoe nen de grootte van 0.15 Kg. zullen be houden. De zaak De Jong. Aan den voorzitter der Tweede Kamer is het navolgende schrijven gericht: „Als voorzitter van het Senioren-con vent heb ik de eer u het volgende mede te deelen Aan den lieer de Savornin Loèman is door den heer Lagro ter hand gesteld zekere verzameling van stukken betref fende de zaak-De Jong, afkomstig van de Peulvruchten-Vereeniging, met het doel, gelijk later gebleken is, om dat stuk ter kennis te brengen van het Senioren-con vent. Einde Januari of begin Februari hebben de Seniores besloten dit stuk .te laten circuleeren, om later te beslissen, wat daarmede te doen ware. Zijl hebben van dat stuk kennis genomen, alsmede van hetgeen over die zaak later is ge publiceerd, o.a. van den Open Brief aan de Seniores, gepubliceerd deu 12denFft? bruari. In de vergadering van "19 Februari zijn zij tot het besluit gekomen, dat aan don voorzitter der Kamer behoorde te wor den medegedeeld, dat de 'Seniores, na kennisneming van bovenbedoeld stuken van hetgeen verder over di© zaak is open baar gemaakt, van oordeel zijn, dat die zaak is eene zaak van openbaar belang, zoodat, mocht die in eene vergadering der Tweede Kamer ter sprake komen, zij naar hun oordeel niet kan worden ter zijde gesteld. Namens het Senioren-convent: (get. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN. Voorzitter." „De Tijd" schrijft onder liet opschrift; Een parlementaire enquête. Wat velen verwachtten, zal dus ein delijk gebeuren. Drie Unie-Liberale Ka merleden, de heeren Van Kaalte, Van Hamel en Heeres, hebben een voorstel ingediend, om een enquête te houden naar de gevallen v;in onrechtmatige be- voiordeeling etc., gepleegd in verband met de werkzaamheid van commissiën etc., op het gebied van de publieke zorg voor de levensbehoeften. Het mes wordt dus in de wonde ge zet, vrij: laat weliswaar, doch naar wij hopen, toch tijdig genoeg, om de schuldi gen te kunnen straffen en om nog van preventieve kracht te kunnen zij|n. De quaestie betreffende het Kamerlid de Jong inzake de peulvruchtemcommis- sie, waarbij de unie-liberale Kamerclub ven giet bepaald fraai figuur maakte,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1