ipsme schoawiog menheere, FEUILLETON. De Groote Oorlog. No. «3. Donderdag 21 Februari 1918. Veertiende Jaargang. Ittaaidai 25 Filiraari 11 jbloelt zwarts lakkei, Ontvangen ris soorten prachtig, moui, zwart Uof UOÜ KLAVERZAAD. Cti. P. Serrarens ïirsiliijflt eiken MA11DAG-, WOENSDAE- en VRIJUGAVDND. Art. 7 der Distributiewet. Onder den grond. Welk weder zullen wij hebben? (sgéns verboden ver- cht varken f 25 of aarde, beklaagd van erklaarde de recht en verwees de zaak rechter. g der distribuliewet ;en J. E. en C. D. 25 dagen gevorderd, it Wissekerke luidde shandeling f 15 of 30 an geld werd tegen irseke bij verstek 3( olijk gevorderd, met van f3.50 aan den ek werd tegen R. N. Ier veroordeeld is, 6 (raf gevorderd wegens agde E. S. uit Goes bt van f 10 uit eene ph f 10 of 20 dagen. C. de W. uit Koude mi patroon, W. Anker pers weggenomen en en maand voorwaar- proeftijd tegen zich lam aan den benadeelde I VV. M. W. te Middel diefstal van gras, werd ld om alsnog een ge in. tering van een rijwiel, gen kocht bij A. Bot- ilburg verkocht bij C. tegen den residivist M. Dordrecht 3 maanden et aftrek van het voor- naanden voorwaardelijk tijd gevorderd tegen G. wegens verboden uitvoer lagen tegen M. L. uit ens diefstal. |.lie zaken 22 Februari. oor het kantongerecht Saterdag behandeld een ffende verboden i eder- watta, saccharine enz., door belasting ambtena- e dezer stede in beslag E, luidde de cisch één isstraf en in een andere chtems. werd uitgesteld, omdat en uitgemaakt of het in Ie weikelijk saccharine is. Indere zaken werd door verbeurdverklaring van lomeu goederen geëischt. fslai bi; Begeer. Amsterdam veroordeelde beklaagden die terecht terzake van diefstal met ming bij' de firma Begeer, laar gevangenisstraf. De |ien tot dezelfde straf ver- Waterschap ■Heer-Arendsk erke. neulun, duiKers nammen, wegsiooten, enz. enz. |i u de waterstauu dit toelaat 'den aanllggers in hun eigen tng dringend verzocht mede iwerken tot deli geregelilen jej/vaiw't polderwator. tg/Het Bestuur, Lv AN nV AARDEN, Dijkgraaf. STEKETEE, Untv.-Grillier. inkenszand, 15 Febr. 191S. or schorten, in 2 ellen breed. CSj >öor Zom«r en Winter. K *5/ Aanbevelend, 'e-HEEKENHOEK. Hiermede bericht ik mijn afne- ers die huil benoodigd rood KI»' erzaad reeds opgaven, dat ik nun ezer dagen een kaart ter invulling aarvoor zal toezenden. Aan heB ie het nog niet bestelden verzoek beleefd zoo spoedig mogelijk >en kaart bij mij aan te vragen im vlugger distributie zooveel ffl0' ;elijk te bevorderen. Zaad handel, Heerenneek WE ZEEUWSCHE COUP Abonnementsprijs p. 3 maanden vsor Goes f daarbïittn f 1,25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Aévertentlën worden ingewacht vóór half een our 's namiddags. Kantoor v. d. AdministratieBoudewljn de WlftesfraafA 135* GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclamebcrithten fit Advertentie» van 1ft Eenzelfde advertentie 3 p. r. Bjj abonnement rpr^f1" tui*. Hgeb (0.7®, Men ngol am li IR, X geplaatst, wordt 0 X Art. 7 van da Distributiewet luidt: >,Door onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel kan in het alge meen of in bepaalde gedeelten des lands het verbouwen van bij algemee- nen maatregel van bestuur aan te wij zen gewassen worden verboden, be perkt of niet dan voorwaardelijk wor den toegestaan, indien naar zijn oor deel de verbouw van andere gewas sen van meer belang voor de voeding van mensch en dier is". Wanneer men dit artikel aandachtig na gaat, ziet men, dat er wel iets in kan, worden verboden, maar niet geboden. Juist dat negatieve karakter van het artikel drukte zeer op de uitwerking er van. Immers, verbood of beperkte de mi nister den verbouw van een twintigtal gewassen, dan waren er altijd landbou wers, die een tiental andere gewassen vonden, waarvan de verbouw niet ver boden of beperkt en toch even loonend was en de minister kreeg alzoo voor de' voedselvoorziening niet die gewassen, waarvan hij den verbouw gewenscht had te bevorderen in het belang der bevolking. Bovendien werden zij, die trouw en eerlijk de ministeriëele voorschriften op volgden, getroffen door een slechte prijs regeling voor de graangewassen en liet opvorderen ook van dat deel van het eigenverbouwde graan, dat voor eigen ver bruik bestemd was, welke maatregelen veel kwaad bloed hebben gezet. Met een kleine wijziging van art. 7' ware zoowel de landbouwer als het lands belang gebaat geweest, meent H. S. in „De Maasbode" en hg schrijft: „De Minister had ,er niet voor terugl moeten schrikken om tegen loonende prij - zen den verbouw van de noodïge graange wassen en aardappelen te gebieden en dan zóó, dat aan de naleving van dik gebod de belooning verbonden was vrij en onbeperkt die gewassen te. kweeken waarvan de landbouwer zich bet groot ste voordeel beloofde. By een dergelijke regeling zou het eigenbelang geprikkeld zijn geworden om het algemeen belang te dienen. Te dien einde zouden alle landhouwleer- aren en zuivel- en landbouwconsulenteu door de Afdeeling- Landbouw gemobili seerd moeten worden, die onder leiding van den Directeur van deu- Landbouw het geheele Nederlandsche grondgebied in doobnatige afgeronde districten verdeel den en als regeerings-commissaris met ver strekkende bevoegdheden daarvhn het bestuur op zich namen. Een nauwkeurige staat van alle gronden geschikt of geschikt te maken voor' den teelt van gewassen voor de voeding van mensch en dier zou door hen worden opgemaakt. Ieder district zou naar de gesteldheid van zijn bodem en in verband met dén in stand te houden veestapel'worden aan gewezen om een deel van de in totaal 61) Eensklaps gingen de deuren der raad zaal open, waaruit een verward gerucht van scheldwoorden en verwenschingen klonk, om twee leden van'de - regeering door te laten: de burgers Varlin, een boekbinder, en Pascal Groiïssei, een'soort van modepop met gegomde knevels en manieren van een ingebeelden slech ten winkelbediende. De beide doorluch- tigen droegen de onderscheidingsteekenen van. 'hunne hooge waardigheid: de roode sjerp met groote gouden kwasten en aan het knoopsgat het roode roset op een rood lint met gouden franje omzet. De borst vooruit, het hoofd licht ach terover geworpen, het lorgnet in het oog, de sigaar tusschen de lippen, stapten zij statig als pronkende pauwen voort, zeer luid sprekende over bevelen aan het leger te geven, over maatregelen tegen de Vei- saillanen te nemen en over een bood schap aan Bismarck te zenden' ,dien Grousset gfiine#nza#m den. armen jji*- te noodige hoeveelheden gewassen op leveren. De regeerings-commissaris zoii in over leg met de landbouworganisaties' en hij ontstentenis daarvan in overleg met de landbouwers van een of meer gemeenten gecombineerd in zijn district den verbouw van oen deel van de vereischte gewassen gebieden aan iederen landbouwer afzon derlijk, steeds er naar strevende, dat aah iederen landbouwer of aan iedere com binatie van landbouwers een evenredig deel van zijn grond overbleef om te be bouwen- met zoogenaamde vrije producten, waarmede de landbouwer kou „schalten und .walten" naar .verkiezing, en zooveel winst maken als maar mogelijk was, Niet-opbrenging van de voorgeschreven producten moest onverbiddelijk, tot gevolg hebben, dat de zoogenaamde vrije produc ten werden in beslag genomen. Voor de inzameling en het' bewaren van de voorgeschreven producten zou de régeeririgscommissaris zonder considera ties de landbouwers aansprakelijk stellen Wij vertrouwen, dat de ervaring wel aan een ieder geleerd heeft, dat de hurgb- meesters om duizend en één redenen al lerminst aangewezen zijn om te waken over de naleving van de Distributiewet voor zoover deze de voedselproductie en inzameling regelt. De landbouwleeraren en de zuivel- en landbouweonsulenten zijn naar onze mee-' ning de meest deskundige en daarom de meest aangewezen en tevens meest on afhankelijke personen om een regeling als door ons gedacht uit te voeren." Aldus de heer S. Wij hebben gemeend goed'te doen met zijn ideeën onder de oogen onzfer tal rijke lezers-landbouwers te brengen. Aan hen het oordeel over de deugdelijkheid en al of' niet uitvoerbaarheid ervap. Losse berichten. Eén protest van Kardinaal Ametle. In een rondschrijven protesteert de kar dinaal-aartsbisschop van Parijs tegen den jongsten luchtaanval op Parjjs en om geving, welke barbarendaden zijn, zon der eenig militair nut. Z. wijst er er op, dat derge.ijlke misdaden den wil j om de eindoverwinning te hehaien ver sterken en verzoekt een gebed voor de slachtoffers van de üuitscne wreedheid. Ten slotte gelast hijdat in alle kerken van zijn diocees de Profundis zal ge zongen worden. Zelfmoord van Kaledin? PETROGRAD, 18 Febr. (V. D.) De bols-' jewiki vernemen telefonisch uitMoskou, dat volgens bericht der Taurische sovjet géneraat-' Kaiedin zelfmoord heeft gepleegd. In de Krim. BERLIJN, 18 Febr. (Part.) Uit Petio- grad wordt gemeld, 'dat na' een strijd' tusschen troepen der Roode Garden en Tartaren, Simseropel, de hoofdstad van de Krim, is genomen. De Tartaren zijn gevlucht. De nieuwe tijdrekening in Riisland. Volgens een bericht uit Pefrograd is bij decreet van de volkscommissarissen de Gregoriaansche tijdrekening voor het geheele gebied der Russische republiek 1 ingevoerd. De nieuwe tijdrekening begon don len Febr., die als 14e werd gere kend. weigerde tevens de juiste lezing te geven, emdat het bewuste verdrag geheim was. (Maasbode.) Generaal Foch Entente-Generalissimus? Naar de „Vossische Zeitung" uit Go- nève, volgens een bericht uit Parijs, ver neemt, zouden de Entente mogendheden overeen gekomen zijn, generaal Foch, zon der hem den titel van generalissimus te Verleenen, de verantwoordeajike leiding van de militaire operaties op alle fron ten toe te vertrouwen. Wellicht dat het aftreden van denEn- gelschen generaal Robertson hiermede in verband staat. De Russische fondsen. Reuter meldt uit Petrograid: De vertegenwoordigers van 19 gealli eerde en neutrale staten bijeengekomen in het gebouw van de Amerikuansche ambassade, hebben een nota geteekend, waarin zij aan het bolsjewikisehe depar tement van buitenlandsche zaken mede- deelen, dat zij allé besluiten van de re geering tot annulatie van staatslenin gen, verbeurdverklaring van eigendom enz. als niet bestaande beschouwen, voor zoo ver het de belangen van buitenlandsche onderdanen aangaat. En vérder dat hunne regeeringen zich het recht voorbehouden om, -wanneer zij] dit noodig zullen achten, voldoening en Yergbëding te eisehen voor alle schade, die voor vreemde staten in het alge meen -en voor hunne in Rusland ver blijvende onderdanen mochten voortvloei en uit de uitvoering dezer besluiten. De nota is overhandigd. De achtste. Met Maart begint de inleekening voor de achtste Duitsche oorlogsleemng. De vicaris-generaal van den aartsbisschop te Keulen spoort de geestelijken aan, nu al te beginnen met de bevolking erop voor te bereiden, opdat weer zooveel mo gelijk aan deze leening, die misschien wel de laatste zal zijn, deelgenomen wordt. Aftreding van Koning Ferdinand van Roemenië verwacht. LUGANO, 18 Febr. (V. D.) 'De „Secoio" bericht: Men verwacht- iu Engelsche en Fransche politieke kringen in de eerst volgende dagen besliste gebeurtenissen te Jassy en Boekarest. Men, houdt het af treden van koning Ferdinand voor onver mijdelijk. ,01' .de koning ten .gunste van zijn zoon of van zijn broeder afstand zal doen, staat nog niet vast. marek noemde, gelijk hij gezegd zou heb ben. dien armen Steenen Pijp of, dien waarden Babick, Het was waarlijk om medelijdend de schouders te doen ophalen. „Indien zij allen zoo zijn, is hel niet zeer bemoedigend", fluisterde Margare- tha Louise iu het oor. Deze vergenoegde zich te glimlachen en zij opende den mond om te antwoor den, toen de dienstdoende deurwaarder riep: „Den burger TartampionI" „Dat is hij", zeide Louise opstaande. Rij trad binnen. Het was een lange blondharige 'kerel met een smal, spits vooruitstekend ge-, laat, half hyena, half vos, valscheu en I onbeschaamden oogopslag, laag voor- hoofd, paarse 'wangen, met de ongeëven- redigde beenen van een renpaard, en in den gang iets onzekers en wankelends. Evenals zijne collega's Varlin en Grous- sèt, was hij'met een roode sjerp omgord en droeg hij een groote rozet op de borst; alleen waren zijne collega's nog nucbteren en hjj beschonken; dientengevolge was zijn gang minder statig en afgemeten. Bij de verscbijning' v'an den dóorluchti- gen burger liepen er een- aantfH bede* op. hs® t«t. Een verklaring. In de Italiaansohe kamer heeft Sonnino een rede gehouden over het beruchte ar tikel 15 van 't.verdrag van Londen. Hij verklaarde in het algemeen, j dat Italië de bondgenooten niet kon verplichten om Itaiie te steunen in een buitenslui.en van het Vaticaan, had woorden van lof over voor de actie van den Paus, verzekerde, dat Italië de garantiewetten ten volle na kwam, wees er op, dat de lezing van het beruchte artikel in de „Is.vestia" valsch en verkeerd was geweest, maar Na ze met den blik geteld te hebben om ten naastebij zijn waarschijnlijke ont vangst van den dag te, berekenen, riep hij uit „De zaken der particulieren na die van de Republiek 1" t. En hij trad met do stijve majesteit van een beschonkene de raadzaal- binnen, waarvan de deur bij het opengaan een nieuwe vlaag van zeer onparlementaire uitdrukkingen liet ontsnappen. Juffrouw Schültz was eenigszins te leurgesteld. „Hij zal niet lang blijven", sprak Louise fluisterend; „hij heeft altijd doist en hij zal spoedig weer gaan drinken". Eten e n drinken was inderdaad die hoofdzaak der leden van het comité, zoo wel als van die der Commune, van de commissiën, van den stal', van de een voudige gardes als van alle patriotten, van, den eersten tot den laatsten, en als er beraadslaagd moest worden, was bet de groote moeilijkheid om de wetgevers bijeen te houden en hen te beletten zich in de verschillende diinklokalen te ver spreiden. Gelijk Louise voorzegd had, duurde het niet lang of de groote burger _Tartam- pion^ kreeg weder dorst; hij verscheen öp- eieuw, stoe'd* «vpü statig en verwjd.erile De strijd in het Oosten hervat. BERLIJN, 18 Febr. (Draadloos), liet avondcommuniqué meldt: Op het Groot-Russische front zijn hedenmiddag om 12 uur de vijandelijk heden begonnen. In den opmarsch naar Dunaburg is de Duna zonder strijd bereikt. Door Oekraine voor haar zwaren strijd teggen de Groot-Russen te hulp geroepen, zijn. onze troepen den opmarsch uit: de richting Kowel begonnen. Men seinde ons Dinsdagnamiddag: BERLIJN. (Off.). De Duitsche troepen zijn gisterenavond Dunaburg (Durink) bin nengerukt. Zij ondervonden weinigtegen stand. De bevolking was meerendeeis ge vlucht. Luck is zonder strijd bezet. De vrede met de Oekraine. KEULEN, 16 Febr. (II. N.) De „Köln, Ztg." verneemt uit Weenen:,. Uit de offi cieuze commentaren over de onderhande lingen te Brest-Litowsk met de Oekraine blijkt, dat een snelle vrede met de Oe kraine slechts mogelijk was ten koste van het geven van het grootste stuk van de Oostelijke helft van het land van Cliolrn aan de Oekraine en dat de Oe kraine als tegenprestatie heeft aangeno men het geheele overschot van, den oogst tot 31 Juli aan de Centralen te ver strekken. Toch nog vrede tusschen Groot-Rusland en Duitschland? Men seinde ons hedenmorgen: LONDEN. (V. I). draadloos). Rusland stemt er in toe het Duitsche vredesverdrag te teekenen. Is Rusland strijdvaardig? Volgens een bericht uit Petersburg aan de Duitsche bladen is op 10 Febr. in, het Smolny-instituut een oorlogsraad ge houden, waarin de demobilisatie bespro ken werd. Hieraan namen verscheidene officieren van den vroegeren generalea staf deel, wien door Lenin de vraag werd voorgelegd, in hoeverre er rekening kon gehouden worden met de verdediging van de hoofdstad, voor het geval, dat er een nieuw Duitsch offensief zou geopend wor den, en. verder of het mogelijk zou zijn, aan het noordelijk front een voldoende sterke troepenmacht te concentreeren en de discipliné in het leger in het alge meen te herstellen. Volgens de „Rannige zich, vergezeld door een dozijn sollici tanten. „Burger Tartampion", sprak Louise, toen hij langs haar heen ging. Zich bij zijn naam hooiende noemen, keerde hij zich om, herkende de vrouw van Vincent en wenkte haar hem te vol gen. Louise trok Margaietha met zich mede en alle drie traden naast het buffet een kabinet binnen, waar een leuningstoel, een schrijftafel met de noodige schrijfbe hoeften en twee ,of drie matten stoelen stónden. Dit was zijn werkvertrek. Ieder lid der Commune bad het zijne, dat hem meer opbracht dan een notariskantoor. De lange blonde man nam plaats in den leuningstoel en stak, op zijn gemak achterover gaande liggen, een andere si gaar aan. „|Wie is idio vrouw?" vroeg hij, op Margaretha wijzende. x „Mijne gezellin, burger-vertegenwoordi ger van het volk", antwoordde de werk ster, Deze titel vleide hem; hij gewaardigde zich te glimlachen en blies een groote wolk naai- het .plafond. „Ik kom u de invrijheidstelling van 1 'tót, gevangen» verzoeUn", Verwachting tot den avond van 21 Febr. Matige zuidelijke tot zuidwesLdijken wind nevelig tot zwaarbewolki, aanvankelijk wei nig of geen neerslag, lichte tot matige dooi. Ulco" zou het resultaat dezer besprekin gen niet gunstig zijn geweest. Intusschen verneemt de „Echo de Paris" uit Peters burg, dat het congres der Sovjets dej sterkte van het Russische leger op 500.000 man geschat heeft. Het schrikbewind der Bolsjewiki. Van een groot-grondbezitter, die zoo- even uit de Oekraina over Warschau naar Berlijn is gekomen, vernemen wij, dat de Bolsjewiki in de Oekraina de voor handen graanvoorraden in vlammen doen opgaan. Op het erf van dezen groot grondbezitter werden zes met graan go- vulde schuren iu brand gestoken. Voorts vernielden de Bolsjewiki het herfstzaaisel door het uit te ploegen. („Germania") De Donau-monarchie en Duitschland. De Hongaarsche bladen verklaren alle, dat, ofschoon de Donau-monarchie nog altijd in oorlogstoestand met Rusland ver keert, haar troepen in de nieuwe cam pagne niet meer aan de zijde der Duit- sehers zullen staan, evenmin als thans O.-H. troepen op het Westfront vechten. Duitschland en de Randstaten. RIGA, 18 Febr. (W.B.) Over de toe standen in Esthiand wordt gemeldDe geheele streek aan weerszijden van den spoorweg RevalNaria is in handen van de roode gardisten en maximalisten. De Estliiandsche 'militaire macht bood tot dusverre een zekere bescherming tegen deze benden, doch nu schijnt haar in vloed niet meer voldoende. Alle eigendommen worden tot nationaal vermogen verklaard en door de roode. gardisten beheerscht. Alle welgestelden wachten met ongeduld op het oogenblik, dat de Duitsche troe pen het land zuilen bezetten. Overal wor den onderteekeningen voor aansluiting bij Duitschland verzameld. Het Belgisch Weekoverzicht. In den loop van de afgeloopen week hebben talrijke en levendige verkennings gevechten aan de voorhoede van het leger plaats gevonden. De vijand heeft in der gelijke operaties een ongewone activiteit aan den dag gelegd. Ernstige verliezen zijn hem toegeoracht, welke ons veroor loofden dopr de vijandelijke troepen heen Je breken, terwijl onze patrouilles een mitrailleuse in onze linies henben ge- lracht. Andere ondernewingen van ge lijken aard, door den vijand ondernomen, zijn mislukt onder ons verspeningsvuur, zonder hem toe te laten onze hides bij Dixmuiden te naderen. Het bommenge- vecht, ondersteund door de artillerie, droeg een heftig karakter. Onze batte rijen hebben overigens talrijke vergcldings- schoten op de Duitsche organisaties ga- „Stelt gij belang in hem?" „Ja, burger, het is een vriend van mij* man". I „De mannen, waarin de vrouwen be langstellen, zijn alle vrienden van hanr man", grijnsde de communard. „En wat heeft die vriend wel uitgevoerd?" „Ilij is zoo dom geweest zich als ach terblijver te laten aanhouden". „Bali! acht of tien dagen gevangenis straf. Dat kan wel geschikt jvorden; waar is hij? „In de Conciergerie". Hij sprong half van zijn zetel op en sloeg met de vuist op de tafel met der* uitroep„Dan is b©t een van die ban-' dieten van pastoors en geen eenvoudige achterblijver". „Het is een werkman". „Men zendt de werklui niet naar d« Conciergerie; die bewaarplaats is be stemd voor de verraders en het pries- tertuig". „Ik herhaal u, burger, dat het een een voudig werkman is, Wilhelm geheeten". „Die de Republiek heeft willen ver raden?" „Neen, hij was bevreesd voor do Ver- saillanen. en heeft gepoogd te ontvluch ten". (W^irdt vfiryoilgd,).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1