Petrus Hopmans, De Groote Oorlog. BUITEHlTAHDr No. 81. Zaterdag 16 Februari 1918. Veertiende Jaargang BRAAK, BINNENLAND. in Landbouwzaden Ier A. H. V. Z. LLE bij Goeé. ire Verkooping. nbaar verkoopen-. NI Welk weder zullen wij hebben? gooide Kool f6, lin f2.10, alles 112 Febr. 1918. 1.0. Ir 104 stuks. 12 Febr. 1918. lingsmaatregelen Bering. 1 dvee, verkocht 8, 0. 10. |r.P.N. waren aan- Pr(js flO.per (Zalandia.) 112 Februari 1918. irs der gemeente. 0.— a fO.—Mid- I— Middenprpsper Tren fl.70. Ïuid-Bev. V. P. N. Ijjs flO.a fO.— |m, B Febr. 1918. 170 paarden, 0 Iren, 1050 vette run- ialveren, 612 nuch- l;en of lamm, 61 ikken of geiten en jtte koeien le kw. a 180 ct., 3e kw. 170 a '205 c., 2e kw. 186 |ct., stieren le kw. ,3e kw 110 a ct., '3.2e kw. f2.60 a 2.10, alles per K.G. i redelijk. Enkelen |ing. Redelijke aan- ■warenMelkkoeien f 260 a f 560, stieren fOO a f135, vaarzen- li f140 a f600, slacht en f 95 a t 195, nuch- fokkalveren f 16 a Iskalveren f af Iieen matig, wegens lelijke aanvoer. (Maasbode.) im, 12 Febr. 1918. g V. P. N. a f 11.90, Kipeieren [10.Eendeneieren Eendeieren Hande per 100 stuks. |34. Handelaarsf 0. -. bericht ik mijn afne- hun benoodigde Rood <d reeds opgaven, dat er dagen een kaart ter ^arvoor zal toezenden. die het nog niet be- erzoek ik beleefd zoo bgelijk een kaart bij mij 'en, om vlugge distribu- mogelijk te bevorderen. 'AN DER HAVE, iris H. W. NEERVOORT npalder, zal op Hl 18 Februari 1918, iddags 10 uur, aan de te Hoedekenskerke, nt geld, in het »ne groote partij a 60.000 Metselsteenen, Dakpannen, 500 Vloer- 50 goed als nieuw, 2 deplaten, 1 Haardstede eren Dakraam, Planken, Goten, Latten, Ribben, Ramen, Kozijnen, nieuwe Pakhuistrap, Brandhout Jzer, benevens eene partij sche Tegels. r en Tanden!! steeds koopers van GEBITTEN, usachtig hooge prijzen. 14 Febr. van 12—5 irkt, Goes, g Hotel per tand. aardeloos zijn S. KATTENBURG. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f •1,*-', daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 oent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 's namiddags. Kanfoor v. d. AdministratieBoudewljn de Wllleatraal A 135° GOES. Tel. intero.Directie no. 94. Redaetie no. 97. Reclameberiehten 3D Ct. p. r. Bij abonnement speciale prjja. Advertentiën von 15 «gels f 0.75, iedere regel meer 16 6t. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 doer de genade Gods en de gunst van den Apostolischen Stoel BISSCHOP VAN BREDA, aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van Ons Bisdom Zaligheid en vrede in den Heer. O- In het eerste herderlijk schrijven, dat wij tot U mochten richten, beminde dio- cesanen, hebben wij U verklaard, waarom wij ons tot wapenspreuk hadden geko- zen: Mihi vivere Christus est 1), voor mij is het leven Christus, omdat namelijk Christus het middelpunt van ons levepi en streven zou zijn. Dat levensprogram ontwikkelend naniem wjj ons .onder meer voor, tot Christus te brengen de huisgezinnen en daarin den echt godsdienstigen geest te bevor deren. Aan dat voornemen getrouw, wein- schen wij U bij. deze gelegenheid te on derhouden over een aliernoodzakelijksten godsdienstplicht, 'dien wij: ook in het huisgezin moeten beoefenen, te weten het gebed, dat door den H. Alfonsus, den apostel des gebeds, .genoemd wordt biet groote middel ter zaligheid. Hiertoe voel den we ons nog meer gedrongen toen onze aandacht opnieuw viel op de op wekkende woorden van denzelïde® Hei lige: ,„Alle predikers en biechtvaders, alle geestelijke boeken moesten niets met meer nadruk en meer warmte aanbevelen dan dit ééne middel: het gebed." 2) Het zal wel geen moeite kosten U van de noodzakelijkheid des gebeds te overtuigen. De heilige boeken zoowel van het Oude als van het Nieuwe Testament vloeien over va,n teksten, waarin ons de verplichting van te bidden wordt inge scherpt. Laat u niet weerhouden altijd tja bidden 3), zegt de H. Geest. Mijn zoon, in da ziekte verwaarloos u niat, maar bid toit dien Heer, en Hij zal u gtezond maken '4). Roep tot Mij, zegt da Heer, en Ik zal u verhoeren 5). Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, be vrijden zat Ik u 6.) Vooral in htet Nieuwe Testament is bet gebod van te bidden ons allerna- drukkielijlkst voorgehouden door onzen goddelijken Leermeester zelf, als Hij zei: de: Men moet altijd bidden en niet moede worden 7); waakt en bidt, opdat gij niet valt in de bekoring 8); vraagt en u zal gtegeven worden 9). En gelijk Jezus ge_- zus gewoon was eerst zelf ta doen wat Hij later zou leeren, heeft Hij vooral door zij'n voorbeeld den plicht van te bidden ons op het hart gedrukt. Om te bidden trok Jezus zich terug in de woes tijn of besteeg Hij alleen een berg, ge- hëele nachten bracht Hij door in heit gebed, ging dikwijls op naar den'tempel, zelfs ba.d Hij met omhoog geslagen oogen ten aanschouive der menigte, die zich om Hem verdrong, in den hof van Geth- semané ter aarde neergeworpen, bad Hij dien Vader, dat de lijdenskelk van, Hem moge voorbijgaan, eindelijk smeekte Hij1, aan een kruis geklonken te midden der doodssmarten, den Vader inet luid ge roep en tranen. Nog meer blijkt de noodzakelijkheid van het gebed, als wij beschouwen, dat het gebed het gewone middel is pm Gods onmisbare genade te verwerven. Om een voor den 'hemel verdienstelijk werk tei kunnen verrichten, hebben wij Gods ge nade noodig. Jezus zelf heeft het uit drukkelijk gezegd: Zonder Mij 'kunt gij niiets doen 10) d.w.z. zonder den invloed van Jezus' genade kunt Gijl volstrëkt niets doen, dat waarde heeft voor het eeuwig teven. Verder, hoi® zult Gij, zwak ke stervelingen, Gods geboden onderhou den, hoe zult Gij-, als kinderen van Adam onderworpen aan de begeerlijkheden, het hoofd bieden aan uwe machtige vijan den, den duivel, de wereld en uw eigen bedorven vleesch? Heeft de droevige on dervinding U niet geleerd, dat Gij: met eigen krachten niet in staat zijt om aan dn aanvallen dier machtige vijanden te weerstaan Herinnert het geheugen U niet menigmaal aan zwakke ©ogenblikken uit h®t verleden, waarin Gij voor da bela gers uwer deugd het onderspit hebt ge dolven en in zonde, wellicht groote zonde, zgt gevallen? Om U staande te houden in de deugd, schieten uwe eigen kracht ten te kort, daarvoor is Gods genade noodig, die niet zal toelaten, dat Gjj beproefd wordt boven uwe krachten, maar Hij zal met de beproeving ook de uit komst geven, opdat Gij haar verdragen ikunt 11) door den bijstand zijner ge nade zal God U da overwinning derber proeving schenken. Ook Salomon getuigt, dat hij Zonder Gods genade in de bekoring niet kom staande blijven: En wetende, da.t ik an ders niet zelfheheerschend kon zijn, zoo God het niet gaf, wendde ik mij tot den Heer. 12], Hoe Gij nu de genade, welke U on ontbeerlijk is om te kannen werken voor den hemel, ojm Gods geboden te kun nen onderhouden e'n om staande te kun nen blijven in -de bekoringen, moet ver wierven,, Leert det goddelijke Zaligmakjer allerduidelijkst, als Hij herhaaldelijk ver zekert: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien, gij den Vader om iets in mijlneln naam zult bidden. Hij: zal 't u geven t Bidt en ge zult verkrijgen, opdat uwe vreugde volkomen zij 13); Al wat gij in het gebed met geloof zult vragen, zal u geworden 14.) Overeenkomstig deze goddelijk® leer houdt ook d,e H. Augustinus ons voor: God wil ons volgaarne- zijne genade me- deideelen, maar Hij gpeft niet dan aap hem, die er om vraagt 15.) Hieruit blijkt derhalve, dat het gebeid het noodzakelijk middel is om de on misbare genade Gods te verkregen. Dat heit gebed een onafwijsbare plicht is, volgt ook uit onze verhouding tot God, onzen Schepper en Weldoener. Wij zouden ons niet in het aanzijn verheu gen, indien God ons niet geschapen had. En wie is het, die ons het, dagelijksch hrood geeft, d.w.z. alles wat wij tot ons levensonderhoud noodig hebben? Is het niet de gever van alle goede gave, onze Vader in den hemel, die weet wat wij noodig hebben 16), die zelfs da vogelen des hemels voedt, 17). Onvergelijkelijk groioter nog zijn Gods weldaden voor ons in de orde der genade. God maakte ons zijne kinderen en erfgenamen des hemels. Toen door de zonde van Adam het recht op den hemel voor ons verloren was, zond Hij zijn eenigen Zoon, die door zijn lijden en sterven het verloren recht terug won en ons den hemel ontsloot. Brom nen van genade werden ons geopend in da II. Sacramenten, welke Chrjstus in stelde, en bijl het onbloedig offer der H. Mis worden ons de vruchten mede gedeeld van 'het bloedig offer op Cal'- varië. Met recht kon God zeggen: Wat is er, dat ik nog doen moest voor mijt nen wijngaard en niet voor hem gedaan heb 18.) Zegt nu het natuurlijk verstand niet, dat eien onderdaan zijn meester, dat hij, die met gunsten en weldaden is over laden, zijn weldoener moet eeren en dan ken? Zal de mensch, die geheel en al, naar ziel en lichaam, afhankelijk is van God, zijn Schepper en Weldoener, zal da mensch, die met David moet klagen: Heer, ik ben behoeftig en arm 19), niet gehouden zijn lof- en dank- en smeek gebeden tot God op te zienden? Van de volstrekte noodzakelijkheid des gebeds moge U nog dieper overtuigen de treffende stelling van den H. Alfoinsus: Hij, die bidt wordt zeker zalig, en hij, die niet bidt, gaat zeker verloren. Alle zaligen, uitgenomen de kinderen, z(jn za lig geworden door te bidden. Alle ver doemden zijn verloren gegaan, omdat zij. niet gebeden hebben 20.) Is het gebed voor alle volwassenen, d.ii. voor allen, die tot de jaren van verstand zjjln gekomen, volstrekt nood zakelijk ter zaligheid, dan moeten wijl U, beminde diccesanen, met allen aandrang met den Apostel Paulus vermanenBidt zonder ophouden 21), bidt met alle ge bed en &meeking te allen tijia 22). Het spreekt van zelf, dat in een godsdienstig huisgezin wordt gebeden 's morgens en 's avonds, dat het eerste en laatste werk van den dag is met gewijd water het kruisteeken te maken en geknield drie maal het Wees gegroet tei bidden ter eere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria ten einde de heiliga deugd van kuischheid ongeschonden te bewaren, een godvruchtig gebruik, dat den kinderen van kindsbeen af diep in het hartmoet worden geprent. Des morgens hij! het op staan zal niemand verzuimen aan God het offer te brengen van zijd eerste ge dachten, van alle werken die hij dien dag zal yerrkhten en .van het lijden, dat hjj door Gods toelating zaf hebben te verduren. In den loop van den dag zal ieder de goede meening, waarmede hij des morgens is begonnen om te ar beiden ter eere Goids, nu en dan her nieuwen door een hartelijk schietgebed, alsalles tot meerdere eer en glorie van God, alles uit "liefde voor God. Zoo zult Gij al uwe werken heiligen en ver dienstelijk maken voor den hemel en het gebod des "Reeren vervullen: Men moet altijd bidden en niet moede worden. Met welk een welgevallen zal God neerzien op den arbeid, die van tijld tot tijd wordt Onderbroken om Hem opnieuw te betui gen, dat men dien arbeid verricht uit liefde tot Hem, om Hem te behagen, om zijn H. Wiil te volbrengen. (Slot volgt.) Phil. I 21. 2) .Het Gebed door H. Alf. 3) Eccli. 'XVIII, 22. 4) Eccli. XXXVIII, 9. 5) Jer. XXXIII. 6) Ps. XLIX, 15. 7) Luc, XVIII, 1. 8) Matth. XXVI 41. 9) Matlh. VII. 7. 10 Jq. XV, )5. 11) 1 Cor. X, 13. 12) Sap. VIII, 21. 13) Jo. XVI, 23—24. 14) Matth. XXI, 22. 15) Het Gebed door H. Alf. 16) iMatth. VI, 8. 17) Matth. VIII, 26, 18) Is. V, 4. 19) Ps. LXIX G. 20) Het Ge bed door H. Alf. 21) Tüess. V, 17. 22) Eph. VI, 18. I I i 1 Losse berichten. De vredesonderhandelingen. BERLIJN, 13 Febr. (H. N.) Von Kühl- rnan is uit Brest-Litowsk te Berlijn aan gekomen, slechts vergezeld dpor den ge- zantschapsseeretaris van iloesch. Deove- i rige leden der Duitsche delegatie bevin den zich nog te Brest-Litowsk en het is nog niet bepaald, wanneer zij naar Berlijn zullen terugkomen. Ook de andera delegaties zijn nog te Brest-Litowsk. Hun aanwezigheid is daar nog noodig, omdat nog veie protocollen moeien worden on derteekend en andere formaliteiten moe ten worden vervuld. De Duitsche Rijksdag. BERLIJN, 13 'Febr. (H. N.) Naar da „Germania" verneemt, zal de volledige rijksdag, die gelijk bekend, 19 dezer bij eenkomt, reeds den 21sten zich met hot vredesverdrag met Oekraïne bezig houden. Men rekent er op, dat deze besprekingen een dag in beslag zullen nemen en dat de rijkskanselier bij deze gelegenheid een rede zal 'houden. Wijziging van provinciegrenzen in Men meldt ons Bij verordening van den gouverneur- generaal van België, worden van de pro vincie Henegouwen afgescheiden: 1, de gemeenten Bever, Edingeri, Lettingpn, Mark en Sint-Pieters-Kapelle; zij worden bij da provincie Brabant (arrondissement Brussel) ingedeeld; 2. de gemeenten Ever beek en Twee Akkers; zij: worden bij de provincie Oost-Vlaanderen (arrondis sement Aalst) ingedeeld. Van de provincie Luik worden afge scheiden: de gemeenten Attenhoven, Eli- sem, Laar, Landen, Neerhespen, Neer landen, Neerwinden, Overhespen, Over- winden, Rumsdoirp, VVaasmond, Wals- Houthem, Walsbets, Wange en W.ezeren; zij worden bij de provincie Limburg (ar rondissement Hasselt) gevoegd. Prof. Van Cauwelaert minister? Het „Belgisch Dagblad" deelt made, dat professor van "Cauwelaert door de Belgische regeering naar Havre geroepen is, waar hem pen ministerieel© functie zou wachten. Van Cauwelaert zou over drie weken vertrekken. Jeanne d'Arc. Op 12 Maart z.al da Congregatie der Ritendo voor de heiligverklaring van de zalige Jeanne d' Are noodige wonderen aan een onderzoek onderwerpen. Z.Em. Kardinaal Dubois, aartsbisschop van Rou en, is onlangs door den H. Vader in particuliere audiëntie ontvangen, hij wel ke gel^enheid de Kardinaal Z. II. den Paus efn processtuk heeft voorgelegd, dat de bisschop van Orleans in verband met deze heiligverklaring heeft uitgewerkt. Bloedige straatgevechten te Brussel en Antwerpen. „Les Nouvelles" meldt: Nadat de Belgische regeering aan de Belgische overheid in het bezette gebied gelast had, de activisten te vervolgen, uie de autonomie van Vlaanderen hebben geproclameerd, hebben de drie presiden ten van de Kamers van het Hot' van Cassatie te Brussel Pierre Tack en dr. Borms laten arresteeren, als leiders van de activistische beweging. Onmiddellijk daarna lieten de Duitschers de drie pre sidenten der rechtbank gevangen nemen en de gearresteerde activisten in vrijheid stellen. Zoodra dit in Brussel nekend was geworden, kwamen j.l. Donderdag de afgevaardigden van 8UU vereenigm- gen en duizenden manifestanten op de Grande Place te zamen. De politie en vervolgens de Duitsche soldaten, chargeerden en losten schoten. Verscheidene soldaten en burgers werden gedood en een groot aantal gewond. JJe drie gearresteerde rechters zijn naar Duitschland gedeporteerd. Daarop heeft het Hol' van Cassatie besloten ontslag te nemen, indien de rechters niet worden vrijgelaten. Alle Belgische rechtbanken hebben zich solidair verklaard en beslo ten geen zittingen meer te houden voor het onrecht is Tiersteid. Te Antwerpen trokken op 3 Februari 600 activisten in optocht naar de ihaii*- club. Üp de Meireplaats had een tegen- geu-mamlestatie plaats, waaraan 15000 personen deelnamen. Een botsing ont stond, waarbij doeden en gewonden vie len. ile Belgische bevolking is overal verbitterd op de flaminganten. Massa ontvoeringen in België. HAVRE, 14 Febr. (Draadloos.) In het bezette gebied van België gaan de Duit schers op steeds ergeiijk© wijze voort met het deporteeren der bevolking. Uit de stad Lokeren in Oost-Vlaanderen heb ben de Duitschers gedurende de laatste weken 2700 mannen naar het Westfrout gezonden, voor het uitvoeren van mili taire werken. (V. D TIKHIJEj De begrafenis van Abdul Ha- mi d. CONSTANTINOPEL, 11 Februari (Mil- li). Da kist met het lijk van Abdul Ha- mid is van het Beïlerbeïpaleis over zee naar .het oude Serail overgebracht. De gebeden voor den overledene zijn in de Sofia-moskee gehouden. Daarna is het stoffelijk overschot met het een heerscher toekomende eertebetoon in het mausoleum van Abdul Hamid's grootvader, sultan Makmoed, bijgezet. Tweede Kamer. In de Woensdag gehouden bijeenkomst der Tweede Kamer werd in verband met de mededeeling van den Minister van Landbouw dat Zaterdag waarschijnlijk het antwoord op het verslag betreflende het levensmiddelen ontwerp zal. gereed komen, besloten Donderdag 21 Februari het ontwerp der opcenten op de ver; dedigingsbelasting te behandelen. Verder werd voortgegaan met de be handeling der ondervvijzersjaarwedden, waarbij dhr. de Geer als bezwaar tegen het ontwerp aanhaalde dat het de sala rissen voor de groote en kleine gemeen ten nivelleert, zoodat de onderwijzers in tie eerste gemeente in een relatie! ongun stige conditie zullen komen. Nader wordt gemeld Minister Gort voegde aan het ontwerp betreffende de onderwijzersweidden de be paling toe, dat de salarissen van de open bare onderwijzers vóór 1 Januari 4919 moeten worden herzien. De Kamerverkiezingen. De heer Duijnstee, afgevaardigde voor Drutem, heeft verklaard bij de a.s. ver kiezing niet meer in aanmerking te wil len komen. Verwachting tot den avond van 16 Febr. Zwakke tot matigen, Oostelijke tot Zuide lijken wind, licht tot halfbewelkt, droeg weer, lichte tot matige vorst des naohts, des middags matige dooi. Geen tweede Kamerzitting op 20 Februari. Naar het Haagsche correspondentiebu- reau verneemt, wordt verwacht dat het afdeelingsonderzoek van een aantal wets ontwerpen zoomede van het voorsteR Lobman c. s. tot wijiziging van het Re glement van Orde der Kamer, het voor- stel-Dujjs c.s. tot verleening van ouder domsrenten en het voorstel-Lohman c.s. tot wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs, dat bepaald is op Woensdag; den 20sten Februari a.s. te elf uur, den geheelen dag zal in beslag nemen, zoo dat er dien dag geen openbare verga® dpring der Tweede Kamer zal zijn. Hooi. De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt ter algemeene kennis, dat door hem met betrekking tot de prijzen van hooi, alsmede tot de pachters van hooi landen voor het oogstjaar 1918 de vol gende maatregelen zullen worden geno men: le. maximumprijzen zullen worden vast gesteld op den grondslag, dat voor hooi van eerste kwaliteit - aan den producent Biet meer zal worden betaald dan f80 per 1000 K.G. ongeperst geleverd, fran co spoor of schip. Voor hooi van mindere kwaliteit zal naar evenredigheid minder worden be taald. 2e. Het vervoer van hooi zonder ver- voerbewijs zal worden verboden. Ver- voerhewijzen zullen worden afgegeven door een nader in overleg met de land bouworganisaties aan te wijzen instelling of organisatie. 3e. Koop en verkoop van hooi zal uitsluitend geschieden door tusschenkomstj van de sul 2 bedoelde instelling o£ organisatie, die derhalve met de distri butie van hooi zal worden belast. 4e. Indien dienaangaande niet vooraf door belanghebbenden met het sub 2. bedoelde lichaam een regeling is getrof fen, zal Let hooi, afkomstig van gras* landen, die jaarlijks worden verpacht, in bezit worden genomen. Hiervan zal in de eerste plaats het hooi van die pach ters worden uitgezonderd, die het bewijs kunnen leveren, dat zij niet meer hooi land hebben gepacht dan zij gewoon waren te doen en dat zij het gepachte hooi noodig hebben voor de voeding van hun vee of paarden. 5e. Aangenomen zal worden, dat het sub 4 bedoelde bewijs zal zijn geleverd, indien betrokkenen desverlangd een ver klaring van een plaatselijke of gewestelijke organisatie van bonafide hooilandpach ters kunnen overleggen. De vorming van dergelijke organisaties van belanghebben den .verdient derhalve aanbeveling. Broodkaart. De directeur van het Centraal Brood- kantoor maakt hekend, dat de broodkaart van het 41ste tijdvak loopfvan 14 tot en met 24 dezer. (St.ct) Petroleum. De Minister van Landbouw maakt he kend, dat bon 9 der Rijks-Petroleumdis- tributiekaart geldig zal zijn van 16 Febru- hri af tot 5 Maart 1918, voor een hoeveel heid van 2 liter. Petroleum uit Oostenrijk. Men seint ons uit Den Haag De door deN. U. M in tegenwoordigheid van de Nederlandsche belanghebbenden gevoerde onderhandelingen met de ver tegenwoordigers der Oostenrijk-Hon- gaarsche petroleum - industrie over de levering van Oostenrijk - Hongaarsche mineraal-olie naar Holland, zijn met me dewerking van vertegenwoordigers der Oostenrijk He gaarsche regeering en de Oostenrijksch Kredit Anstalt heden tot een bevredigend resultaat ge bracht. A_i HMNNM

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1