AG De Groote Oorlog No. 14. Donderdag 31 Januari 1918. 1 Veertiende Jaargang II WEERD's sen. bij: lift H 2. )ienstboda Verschijnt eiken M4AHBAG-._WBtNSDAG- en VR[JBi6iV0HD FEUILLETON. Onder den grond. rif gezw., loll. geol, 1 wit, prijs Pieter In Adriana |e, onlangs Bastiaan 3eluk. IF. S. van J. J. van per Graaf, jd. 18 j. ti. 52 j. en Spaanen- le, jd. 21 j. I -der, wedr. pommeling, 28 j.; J. I, wedr. van wns Johan- f Pieternella Simon Hoe-i tlmina Mas ingjanis v. eweij. J10 j., zl v. I Westeinde (Kr. C.) RAL TE KOOP. T GULDENS. JE", IEZINNEN. jdschrift isgezin ontbreken, at. den Uitgever M. eeren op „Ons men, franco per s. een n hoog loon. Adres eenteherberg, Ove- Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1'.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wittestraat A 135s GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Gt. p. t. Bij abonnement speciale prijs Advertentiën van 1—6 regels f 0.75, iedere regel meer 15 Gt. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Leiding. Over leiding in de politiek in het ver band met het stellen van candidaten, geeft „Do Voorhoede" eenige nuttige en practi- sche wenken, die onze volle aandacht verdienen. Door de gemakkelijkheid aldus het genoemde R. K. Weekblad waarmede in onze kieskringreglementen de plaat sing op de groslijst geregeld is ,ligt de mogelijkheid voor de hand, dat de gros lijsten reeds veel te groot worden en dat daar personen op voorkomen, die, hoewel plaatselijk bekend, gevierd mis schien, toch op verre na niet de ver- eischten bezitten, welke gesteld moeten worden aan een vertegenwoordiger onzer katholieke Staatspartij. Men brenge dus reeds op de groslijst slechts die personen, die als onze beste1 mannen kunnen gelden en .geen enkele kiesvereeniging late zich verleiden voor mindere grootheden een plaats op te eischen. Nog hooger moeten de eischen gesteld worden en zwaarder gaat hier de ver antwoordelijkheid drukken op den katho lieken kiezer, wanneer uit de groslijst de candidaten voor de Roomsehe lijst zullen worden aangewezen. En die verantwoordelijkheid drukt niet alleen op den katholieken kiezer, maar ook en in hoofdzaak op de besturen dei- plaatselijke kiesvereenigingen en der kies. kringbesturen. Het is een fatale misvatting ,die ook onder sommigen van ons schijnt te heb ben post gevat, dat bij de verkiezingen volgens het nieuwe kiesstelsel de bestu ren zich eigenlijk van allen invloed zou den moeten onthouden en dat de Room sehe lijst uit het katholieke volk, zonder eenige leiding of stuur aan zich zelf over gelaten, zou moeten opkomen. Zeker, de kiezers en niet de besturen stellen in laatste instantie de lijst sa men, maar de verantwoordelijke leiding, die de besturen bij het bepalen der keuze zullen moeten geven, springt bij het ont zaglijk gewicht dezer verkiezing al te zeer in het oog. En daarom streven dan ook verschil lende kieskringbesturen naar het gelijk luidend maken der lijsten in 'meerder^ kringen aldus in beperking kracht zoe kend. Want waar aldus over het heele land minder officieele candidaten verkregen worden, wordt de waarborg grooter, dat alleen onze eminentste mannen geko zen worden. Maar hiertoe mag de leiding der bestu ren niet beperkt blijven. De bestuursleden onzer katholieke plaatselijke en kieskringvereenigingen zijn door de katholieke kiezers zelf aangewe zen, om hen te leiden; de kiezers hebben alle recht aanspraak te maken op voor lichting en raad bij de zware taak, welke hun in de aanwijzing der katholieke Ka merleden wacht. En de besturen hebben den duren plicht die voorlichting en raad wezen- 58) De arme vrouw poogde haar onschuld te betuigen, maar de dronkaard luisterde niet naar haar en ging voort met haar uit te schelden, zwerende dat haar echt genoot niet zou ontslagen worden voor hij zijn acht dagen gevangenisstraf jhad uitgezeten, waartoe hij', sergeant-majoor der wrekers van Flourens, hem veroor deeld had uithoofde hij' de desertie be gunstigd had van een ingelijfde ia de mobiele bataljons en van den jon'gen Schültz, een slang, wien hij] den koipi had moeten verpletleren. Louise had aanvankelijk gevreesd, dat haai' man, aan 'wien zij' innig gehecht was niettegenstaande zijn slecht gedrag, voor den krijgsraad zou moeten verschij nen; maar toen zij1 vernomen had, dat hij er met acht dagen van af zou zijn, was 2ij: daarover des te meer in haar schik, omdat zij dacht dat die straf hem waar schijnlijk van de wrekers van Flourens en andere bandieten, door wie hijl; zich van lieverleden had laten medeslepen, een afkeer zou doen krijgen. Eén ding slechts verwonderde haar, lijk te verschaffen, overal waar het pas geeft, willen zij niet door schuldige ont houding oorzaak zijn, dat de stuurlooze massa verdwaald raakt in den politieke doolhof. Leiding in de politiekl Zeker, hij al het nieuwe, dat ons het evenredigheids- stelsel brengt, is die leiding hoogst nood zakelijk. De besturen, welke hun kiezers van die leiding verstoken doen blijven, maken zich aan ernstig plichtsverzuim schuldig. Leiding zal moeten worden gegeven in het belang onzer katholieke partij, eer stens, opdat die partij zoo sterk mogelijk in het Parlement vertegenwoordigd worde, maar vervolgens en dat is de hoofd zaak opdat als vertegenwoordigers zul len worden afgevaardigd onze beste mannen, mannen van karakter en diepen godsdienstzin, van grondige wetenschap pelijke vorming en van breeden kijk op de groote vraagstukken, welke den nieu wen, komenden tijd zullen beroeren. Losse berichten. De verjaardag van den Duitschen Keizer. BERLIJN, 28 Januari (W.B.) Bij ge legenheid van 's keizers verjaardag heeft dr. Kampf, voorzitter van den rijksdag, den keizer een telegram gezonden, waarin hij hulde brengt aan de vredelievendheid van, den vorst en verder de hoop uit spreekt, dat het den keizer in zijn nieuw levensjaar moge gegeven zijn een vrede tot stand te brengen, die aan het Duitsche volk een ongehinderde ontwikkeling -ver zekert. In een antwoord-telegram dankte de keizer voor de hem aangeboden geluk- wenschen. Hij bracht hulde aan de troe pen en aan het volk in het vaderland en eindigde met den wensch, dat allen één zouden blijven, totdat de beslissende over winning hen in staat zou stellen de eco nomische en intellectueele krachten van het land opnieuw te ontwikkelen. De „Goeben". CONSTANTINOPEL, 28 Januari (Milli.) De Turksche pantserkruiser „Sultan Javus Selim" (de voormalige „Goeben") is gis teren de haven voor Constantinopel bin- nengeloopen. Het schip is geheel slag vaardig. De talrijke vijandelijke vlieger aanvallen hebben het schip door twee kleine bomtreffers aan den schoorsteen en aan de reeling lichtelijk beschadigd. De Paus en de krijgsgevangenen. De „Avenire d' Italia" publiceert een verslag van de werkzaamheid van het Vaticaan voor de gevangenen en burger lijke geïnterneerden. In 1916 werden door het Vaticaan 70.000 aanvragen behandeld. Begin 1917 steeg het aantal aanvragen tot 300 per dat Wilhelm met George ontvlucht Was en hij te voren in de mobiele regimenten ingelijfd was geweest; 'Margaretha had haar daarvan niets gpzfegd, en zij nam zich voor haar daaromtrent ophelderingen te vragen. Laurier bespaarde haar de moeite daar toe; overtuigd, dat- het haar bijzonder smartelijk zou zijn te vernemen, dat een der achterblijvers, in wien zij ongetwij feld belang stelde, gevangengenomen was, en tegelijker tijd zeer verheugd zijn groote waakzaamheid als bevelhebber van den post te doen uitkomen, voeg|de hij er bij: „Wat uw1 Wilton aangaat, ik heb zijn reiswijzer geleekend voor die prefecteur van politie: de domkop heeft zich laten vangen en ik heb hem als gijzelaar aan Rigault aanbevolen. Indien de jonge Schültz een der onzen dood schiet, zal de burger-gedelegeerde zijn ka meraad bij1 de hand hebben om het ge lag te betalen. Gij' kunt het aan uwe goede vrienden de calotins gaan meedee- len, dat zal hun pfeizier doen. Op uwe gezondheid, mijne dochter, dat zal u lee- ren te:gen de Commune samen te span nen", en Laurier ledigde schaterend la chende zijn glas, onder de algemeene toejuichingen zijner vrienden. Louise wist alles waar zij1 belang in stelde. Zij haastte zich Margaretha de Het verslag geeft verder een overzicht van het aanleggen en verspreiden van vermistenlijsten door het Vaticaan, het aanleggen van lijsten van soldatengraven, bezoeken aan gevangenkampen namens het Vaticaan enz. De anarchie in Rusland. Men seinde ons Maandagavond: LONDEN. De „Daily News" verneemt uit Petersburg, dat er oneenigheid is ontstaan onder de Bolsjewiki, daar de minderheid voor eene afzonderlijke vrede is, terwijl de meerderheid zoo noodig de revolutionaire zelfverdediging tegen Duitschland zal aanvaarden. LUGANO, 27 Jan. (V.D.) De „Tel. Un." bericht: De „Corriere della Sera" deelt mede, dat in Petersburg algemeene anar chie heerscht. Men gelooft, dat Lenin gedwongen is de Duitsche vredesvoor waarden aan te nemen en de Entente hiervoor verantwoordelijk zal stellen. Opnieuw naar Brest-Litowsk. Von Kühlmann en Czernin zijn met gevolg naar Brest-Litowsk vertrokken. De vredesbesprekingen zouden den 29en de zer worden hervat. PETERSBURG, 28 Januari (W.B.) De volkscommissaris voor buitenlandsche za ken, Trotzki, is in den afgeloopen nacht naar Brest-Litowsk vertrokken. Czernin en Wilson. BERLIJN, 27 Jan. (V.D.). Op grond van mededeelingen in toonaangevende kringen kan het „Berliner Tageblatt" me- dedeelen: Het is onjuist als men de uit drukking van Czernin woordelijk neemt, dat zijn rede op hetzelfde oogenblik, dat hij deze hield, aan Wilson bekend was. In werkelijkheid is het zoo: Een soc.-dem. afgevaardigde verlangde .van Czernin, dat hij zijn antwoord aan Wilson door een neutraal land zou laten overbrengen. Czer nin weigerde dit en wees er op, dat Wilson per telegraaf ook zonder hem zijn rede spoedig genoeg zou vernemen. Uit Finland. BERLIJN, 27 Jan. (V.D.) Berichten uit Finland maken gewag van gevechten tus- schen de Roode en de Witte Garde. In Wieborg hadden bloedige gevechten plaats. Het station werd door de Roode Garde bezet. In het Noorden van Finland bij Kauchwa moet een hevig gevecht woeden. STOCKHOLM, 27 Jan. (V.D.). De „Tel. Un." bericht: De Finsche gezant ver klaarde: In Wiborg heeft de Roode Garde den burgeroorlog geproclameerd. De Rus sische soldaten, die zich daar bevinden, hebben de Finsche revolutie naar het Westen uitgebreid. De toestand is ernstig. STOCKHOLM. De Finsche Landdag heeft eene delegatie van drie burgerlijke en drie socialistische afgevaardigden be noemd om de Finsche belangen in Brest- Litowsk te behartigen. woorden van den. bandiet over te bren gen; (deze was er door verpletterd. Een aanklacht van samenzwering was geen kleinigheid .onder het bestuur van het beminnelijke gouvernement, Waar de rech ters, moordenaars en de gendarmen ont vluchte galeiboeven waren, op1 een tijd stip, waarop het eenige wetboek het goed dunken was van bloeddorstige booswich ten en waarvan de soldaten-bandieten, woedend over de schandelijke nederlagen, welke de Veisaillanen eiken dag aan hun lafhartigheid toebrachten, terechtstellin gen eischten onder de benaming van weerwraak. Tot eiken prijs moest Wilhelm gered worden en daartoe moest er snel en krachtdadig gehandeld worden. De beide vrouwen hielden raad. Geen van heiden kenden Raoul Rigault, maar Louise herinnerde zich op1 haar ate lier een» werkman gekend te hebben, die een vriend van Rigault en Heil lid der Commune was. „Het is een slechile kerel", zleide zij tot Margaretha, „maar diein men met geld zoowel voor het goed als voor hel kwaad kan. gebruiken; hij zou zich tienmaal opf een dag verknopen, en hehoort altijd aan den meestbiedende. Ik zou er mijn hoold onder willen verwedden, dat, indien de Versaillanen hem geld boden en het in, De staking te Berlijn. BERLIJN, 28 Januari (W.B.) De groote staking, welke einde van de vorige week door strooibiljetten voor heden was aan gekondigd, heeft niet plaats gehad. De bedoelde propaganda heeft slechts een zeer beperkt succes gehad, ofschoon giste rennamiddag in Berlijn en voorsteden nog ijverig van huis tot huis vlugschrif ten werden verspreid. De werklieden- vereenigingen hebben hun medewerking geweigerd. In de straten van Berlijn is niets van staking te bespeuren. Alleen in enkele be drijven is èen deel der arbeiders heden niet aan het iverk gegaan. Het schijnt nergens tot een algemeene staking gekomen te zijn. Onder de inrichtingen, waar tot een gedeeltelijke staking werd overgegaan, zijn de maatschappijen Ludwig Loewe, de A. E. G., Borsig en Daimler. Blijkbaar heeft het bij de voorgenomen staking totaal aan eenheid van leiding ontbroken. Conferenties. Heden werd te Versailles onder voor zitterschap yan 'Ctemenceau ©ene verga dering gehouden van het oorl'ogscomité der .geallieerden, terwijl te Parijs ©ene conferentie der ministerpresidenten uit da landen der geallieerden weïd gehouden LONDEN, 29 Jan. (R.O.) (Officieel») Bij den jongsten vliegeraanval op Enge land werden 14 mannen, 17 vrouweln. en 10 kinderen geidood; gewónd zijn 93 mannen, '59 vrouwen en 17 kinderen. Behalve 1 doode en 7 gewonden vielen al' ;de>ze slachtoffers in Londen. De materieel© schade is niet ernstig. In hoeverre de hulp van Amerika aan de geallieerden met troepen in eenigs- zins belangrijk getal practisch uitvoerbaar is, heeft onlangs de militaire medewerker van „De Tijd" nagegaan. Hij komt tot de volgende becijfering Rekenen wij voor de vaart, van Ame rika naar Europa benoodigd, een tijd van veertien dg-gen, hetgeen voor een eskader, bestaande uit een groot aantal schepen van verschillende grootte en snelheid zeker niet ongunstig is. Wij hebben dan noodig per man 2.5 ton scheepsruimte, per paard 7 ton en per kanon of voertuig 4 a 4.5 ton, alles volgens de Engelsche voorschriften. Het gedurende den overtocht benoodigd voed sel en drinkwater is in die getallen be grepen. Volgens deze gegevens hebben de Engelschen in 1882 hun expeditie- leger naar Egypte vervoerd (vaarlduur 12 a 14 dagen). Zij gebruikten toen: Staf 118 man 1 schip Infanterie 15600 10 schepen Cavalerie 2300 8 30 kanonnen 2450 10 Technische troepen 1150 5 Trein 1300 21 Geneesk. Dienst 750 2 Alzoo werden vanuit Engeland vervoerd zijne macht Stond, hij, al zijn collega's tegen zooveel per hoofd zou ieveren. Het komt er slechts op aan niet vooruit te betalen". „Denkt gij1, dat hij' veel zal vragen?" „Dat h,ang;t er van af; als hij] veron- dersfjelt, dat jgjiji rijk zijt, zal hijl veel vragen; als hij denlkt dat gij1 arm z'-ijt, zal hij» zich met weinig vergenoegen: ziijn eanig streven is, alles uit een citroen te persen wat er in zit". .„Hij zal niet veel uit mijl persen, want ik hen verre van rijk", antwoordde het jonge meisje. „Het komt er niet op aan wat g|iji zijt, maar wat gij' schijnt; u ziende, zal hiji terstond bemerken, dat hij te doen heeft met een 'dame en dienovereenkomstig zijln eischen stellen". „Ik zou de kleeding eener werkster kunnen aannemen". „Dat is een goede invalwij zijn na- noeg van dezelfde lengte, ik zal u een mijner japonnen leenen en gij moet uw hoed door een muts vervangen". „Gij hebt gtelijfc; ik heb juist een z'eier eenvoudig mutsje voor de hand liggen". „Na de muts ontbreekt u eigenlijk nog wel iets", hernam Louise lachende. „Wat dan?" „De taal en de houding", antwoordde de jonge vrouw; „men herkent gemakke- Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 31 lan. Zwakke tot matigen, Zuidelijke tot Zuid» westelijken wind; nevelig tot lichtbewolkt; weinig ot geen neerslag; om het vriespunt des nachts; des middags vrij zacht. 16416 man; 487 paarden en 30 kanon nen met de voertuigen op 57 schepen met een gezamonlijken tonneninhoud van 144961 ton. Gemiddeld heeft men noodig voor een bataljon een schip van 4000 registertons, voor een escadron 2200 ton en voor een veldbatterij 2000 ton. Globaal kunnen wij zeggen, dat voor een hedendaagsche divisie van plm. 16000 man met alles, wat er bij behoort, een scheepsruimte van 150.000 ton noodig is. Om 100.000 man over te brengen is ongeveer een millioen ton noodig. Nu weet iedereen dat het verschaffen van een millioen ton aan scheepsruimte tegen woordig een nagenoeg onuitvoerbare reu zentaak is. Door den duikbootenoorlog heeft de Entente beslist niet de opper heerschappij ter zee, zoodat alle troe pentransporten stevig zullen moeten ge ëscorteerd worden. De eskaders zullen uit niet meer dan 10 misschien 15 trans portschepen kunnen bestaan, zoodat er voor het overbrengen van die 100.000 man, rekenende op schepen van gemid deld 10.000 ton, ongeveer 6 a 10 trans porten noodig zullen zijn. Wat dit con- voyeeren voor de oorlogsmarine betee- kent, behoeft geen nader betoog. Nemen wij aan, dat werkelijk eeii mil lioen ton scheepsruimte tegelijk beschik baar is en de transporten elkaar snel opvolgen, dan leert ons eene eenvoudige berekening, dat in het gunstigste geval na zes weken een tweede transport van een millioen ton uit Amerika kan ver trekken. Voor het vervoeren van een mil lioen man komen wij op deze wijze tot een tijd van 15 maanden a IV2 jaar. Bedenken wij nu nog, dat zoo'n reuzen- leger in hot thans reeds zoo krachtig gerationneerde Europa behoefte blijft hou den aan een geweldigen aanvoer van le vensmiddelen, terwijl de moderne oorlog zooveel meer hulpmiddelen vordert dan vroeger, dan zullen onze bovengenoemde getallen vermoedelijk alle geflatteerd zijn. Wij kunnen dus gerust zeggen, dat er van de hulp van Amerika niet veel zal terecht komen. Als de transporten nu onmiddellijk beginnen, zal het nog min stens twee jaar duren, eer Amerika een leger in Europa heeft, dat in sterkte over eenkomt met de Centrale troepen, die thans in het Oosten vrijkomen. Gesteld, dat er inderdaad met vredes onderhandelingen gewacht wordt, totdat Amerika afdoende kan ingrijpen, dan zal, o somber vooruitzicht, op zjjn vroegst in 1920 om de beslissing kunnen ge streden worden. Maai' dan is het arme oude Europa al lang bezweken. I'utten w(j uit deze droeve waarheid de hoop op een spoedigen vrede. lijk de werksters, die de dame willet! uithangen, en indien een dame voor werk ster zou willen doorgaan, zou het even gemakkelijk zijn dit gewaar te worden". „Wat moeten wij1 doen, als1 tjat het geval is?" „Laat mij1 spreken; ik weet wel, dat ik het niet zoo göed iloen zal ais gijl, maar ik ken den man beter dan gij', in ik weet hoe men heni moet aanvat ten. Gij zult mij vergezetten als een mijner vriendinnen, en als het noodig is, zult gij mij1 te hulp komen". „Hoeveel geld zou er 'noodig wezen?" „Dat hangt er van af; of hfiji er behoef te aan heeft of niet". „Maar toch onjgfeveier?" „Ten hoogste zal hel een h'onderil franks, vijftig, minder misschien kosten". Niet meer?" „Het is meer dan., genoeg. Als het gold iemand in de gevangenis te doen Wer pen, zou het misschien vijf en twintig1 a vijftig 'franks zijn; maar iemands in vrijheidstelling te verkrijgen, mag men wel op het dubbele rekenen. Neemt gij1 er genoegen mede?" vroeg Louise. (Wordt vervolg i.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1