LAG De Groote Oorlog. No. 11. Donderdag M Januari 1918. Veertiende Jaargang. Woonhuis kooplnjen. are Varkooping. lag 24 Januari 1918, kaar varkoapan: Schuur an Erf jehuwda KNECHT, LOKJE", :ke huisgezinnen. Verschijnt eiken MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Niet zonder strijd. f EUILLETON. Onder den grond. Welk weder zullen wij hebben? st. blauw, schoon lauw, half gezw. Gron. f 7 k f 10, ;ezw. f 2.50 f 3 .0; 1800 st. geel t tuin, Van Dissel, oonhuizen meter swerkplaats, Neer- n woonhuizen met Schram, huis, Pilaar, oonhuizen, erf en t. bouwland en land- Van Dissel. Van Dissel, oonhuis en erf, weiland, Pilaar. Paarden Hollmann trgders-inspan, Holl- nspan, TanCleef. OVERAL TE KOOP. AART GULDENS. taris H. W. NEERVOORT rtnpolder, zal op Wed. en Erfgenamen van I. RUIJSAARD, in het roormiddags 11 uur, in de va» dhr. B. Traas te krachtens Rechterlijk land. Sectie C No. 505, a. 07 cA. et gebruik bij de betaling- namiddags 1 uur, aan ge- woonhuis, om contant iataande o. m. uit: Kabinet, mah. Linnenkast- cenh. Bureau met mahonie gd, Linnenkastje, ronde en andere Tafels, Stoelen, :ls, Regulateur, Pendule Stolp, Hanglampen, Kachels, is, ijzeren Ledikant, Veeren- met toebehooren, Kleeden, Handnaaimachine met 'e, Heerenrijwiel, Kruiwagen, Blik- en Aardewerk benevens 4 Gouden en Zilveren Voor- n, als1 paar gouden Hemds- en, 2 paar zilv. Broeksknoo- zilv. Heerenhorloge, Kerk- met zilv. beslag en het- verder ten verkoop zal ien gepresenteerd. it Maart a.s. gevraagd een P. VERMUE, Landbouwer, fringe. f2. t katholiek Tijdschrift atholiek Huisgezin ontbreken. noo por poot. nbiljet aan den Uitgever bh te abonneeren oi> „Ons ike Huisgezinnen, franco Per Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 4.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kantoor v. d. AdministratieBoudewljn de WlttesfraatA 135» GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnement speciale prijs. Advertentiën van 16 regels f0.75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X gpplaatst, wordt 2 X betekend. Zooals de lezer in het nummer van heden zal zien, zal het met de Staten verkiezing in de vacature NVondergem niet zoo van een leien dakje gaan, als het vorig jaar na het overlijden van den heer S. Duvekot. Reeds heeft zich van vrijzinnige zijde een candidaat opgedaan om den zetel aan rechts te betwisten en misschien komen er nog wel meer uit den link- schen hoek. Wij krijgen alzoo een stembusstrijd en betrekkelijk spoedig; immers den 30 Ja nuari a. s. is de officieele candidaatstel- ling en den 8en Februari de stemming. Dat de rechterzijde in het district Goes als één man voor het behoud van den zetel Wondergem voor rechts zal opko men, spreekt van zelf. Ook de R. K. partij zal zich daarbij niet onbetuigd laten. Terecht sprak Dins dag j.l. de voorzitter der Centrale R. K. Kiesvereeniging in de vergadering van dat lichaam de verwachting uit dat, waar nu misschien voor het laatst in dit district in het gareel der coalitie zal moeten wor den geloopen, de Roomsche kiezers zul len toonen nog met denzelfden ijver als vroeger te willen opkomen voor den ge- meenschappelijken candidaat der rechter zijde, ook al is deze geen Katholiek, om daardoor tevens daadwerkelijk te getui gen, dat al zal onder de nieuwe kieswet eene coalitie aan de stembus niet meer voorkomen, daarmede de coalitie dei- staatkundige ideeën en begrippen, welke de christelijke partijen gemeen hebben, allerminst heeft opgehouden. Juist in de toekomst hopen de christelijke partijen in den politieken strijd het strategisch woord van Von Moltke te verwezenlijken „getrennt marschieren, vereinigt schlagen". Losse berichten. UIT RUSLAND. De Constituante. Men seinde ons Maandag: PETERSBURG. Tot voorzitter der „Constituante" (vergadering van afgevaar digden van hot Russische volk) werd ge kozen Tsjernof, de leider der rechtsche sociaal-revolutionaire groep. De vergadering werd door maximalisti- sche matrozen uiteengejaagd. Nader meldt men: Tijdons de debatten vonden er hevige tooneelen plaats, een afgevaardigde richt te zijn revolver op Tscheretelli, doch werd ontwapend. In den namiddag werd op de Liteiny Prospect geschoten. Verscheidene leden van de constituante werden door de me nigte aangevallen, die hoofdzakelijk uit zeelui bestond, eenigen werden gedood, anderen gewond. De mannen van de roode garde rukten de merkbanden van de ar men van hen, die aan een optocht deel namen en verbrandden deze. Een sol- 57) Intusschen >vas Wilhelm na zijne ge vangenneming naar de prefectuur van po litie gevoerd. Laurier, die dert metgezel van den heer Schültz herkend had, had hem aan Raoul Rigault, den bloeddorsti- gen gedelegeerde, gezonden niet een brief je, waarop deze enkele woorden geschre ven stondenAchterblijver, goed voor gijzelaar. Meer was er niet nood'ig om iemand in do Conciergerie, Mazas of la Roquette te doen opsluiten. Vandaar naar den ron- deweg, waar men sinds het verbranden der guillotine niet meer de misdadigers maar de verdachten doodschoot, was de afstand niet gpoot. Het getraliede vertrek, dat tegelijk tot gevangenis en wachtzaal voor de be schuldigden diende, was reeds vol voor- loopige gevangenen, vrouwen en grijs aards, beschuldigd van zich ongunstig over de republiek uitgelaten te hebben, jongelieden, die zich verborgen hadden, om zich .niet medeplichtig te maken aan hare misdaden: allen brave lieden, be- daat, die een vlag droeg, bleef midden op de straat staan en riep uit: „Ik was drie jaar aan het front, doodt mij, wan neer gij wilt." De soldaten van de roode garde schoten hem neer. In den optocht bevonden zich veel vrouwen, meisjes, officieren, uit den dienst gejaagde soldaten, studenten en stakende bank-employé's. Hongersnood. STOCKHOLM, 21 Januari (W.B.). Vol gens betrouwbare berichten uit Rusland heerscht in Nowgorod, Kostroma, Wladi- mir, Smolensk, Moskou, vooral te Oren- burg en in Turkestan hongersnood. De volkscommissaris voor levensmid delen-aangelegenheden heeft een besluit genomen tegen de anarchie. Wegens de verkeersmoeilijkheden is de voedselvoorziening der hongerige provin cie in de huidige omstandigheden onmo- geiijk. De roode garde en revolutionaire vrij willigers zullen de orde van het spoor wegverkeer herstellen. Naar verluidt hebben De Bolsjewiki 50.000 kr. voor -revolutionaire propagan da in Noorwegen ter beschikking gesteld. De plaatselijke Sovjet te Odessa heeft gelast de 16 tijdens het offensief tegen Roemenië in de haven te Odessa bin nengekropen Roemeensche schepen in be slag te nemen. Annuleering der Russische staatsschuld. PETERSBURG, 18 Jan. (T.A.) De -raad van volkscommissarissen, hieeft op 14 Ja nuari het ontwerp-decreet betreffende de nietigverklaring van alle iuitenlandsche en binnenlandsche Russische staatsleenin- gen d.d. 14 December aangenomen. De December-coupon van bedoelde lee rlingen zal .niet worden betaald. Eveneens komen staatsgarantiën voor ondernemin gen en1 inrichtingen van verschillenden aard, die door de oude regeering zijn verleend, te vervallen. Verbintenissen met korten looptijd en schatkistbiljetten blijven van kracht. Ech ter wordt de rente op deze waarden niet betaald. De papieren kunnen als bank papier in omloop blijven. De houders van binnenlandsche leeningen in kleinere be dragen, niet grooter dan Rbl. 10.000, zul len 'een levenslange rente ter hoogte van den tot nu toe getrokken interest ontvan gen. De spaarbanken wordien in het de creet niet betrokken. Het decreet zal aan het Uitvoerend Co mité ter goedkeuring worden woorgelegd. De vrede met Oekraïne. BERLIJN, 21 Jan. (W.B.) Naai" aan leiding van de vredesssluiting met Oe kraïne, zegt de „Lokalanzeiger"„Dit ge wichtige deel, succes van de onderhande lingen te Brest-Litowsk, wordt in Duitsch- land met voldoening begroet. Vooral daar om, merkt de „Morgenpost" op, „wijl wij ons verheugen mogen in een hervatting van het economische verkeer niet Oe- waakt door booswichten, op hunne beurt gendarmen en beulen geworden. De strooper had een gerust geweten; hij ging op den vloer zitten met den rug tegen den muur geleund en sliep vreed zaam in. De dood, dien hij dikwijls van nabij gezien had, had geen verschrikking meer voor hem, en gaarne zou hij dien onder gaan hebben als een middel om geen getuige meer te moeten wezen van al de schandelijkheden, waarmede de boos wichten Frankrijk overstelpten, ware hij niet weerhouden geworden door den eer bied voor het parool op den post door de Voorzienigheid aan de braven aan gewezen en hadde hij niet gehoopt nog nuttig te kunnen zijn aan zijn vader land en aan het gezin van den heer Schiiltzi. Traag brak de dag aanl; het Weder was nog even slecht en ruw. Margaretha be gaf zich nu naar het onü'eraardsche ge welf; haar alleen en met roodbekreten oogon ziende binnentreden, begreep haar vader, dat er geen hoop merer was. Het jonge meisje wjerp ?ach weenen- de in zijne armen. „Gods wil geschiede en niet de onZel" mompelde de brouwer, het; 'hoofd op de borst latende zinken. „Misschien is Wilhelm iilleen bg zijn kraine, waardoor voor onze voedselvoor ziening nieuwe zeer productieve bronnen worden ontsloten". De „Tagliche Rundschau' 'zegt: „Oe- kraine moet, wanneer het bij zijn vrede lievende gezindheid blijft, Rusland mee trekken, reeds daarom alleen, wijl het wat levensmiddelenrijkdom en volkskracht betreft, sterker is." Twee Russische oud-minisfers vermoord. NEW-YORK, 20 Jan. (Reuter.) „Ass. Press" verneemt d.d. 20 Jan. uit Petro- grad: De ministers uit het Kabinet-Ke- rensky, Sjingarief en Kokosjkin, zijn in den afgeloopen naclit vermoord in hun bedden in het marine-hospitaal, waarheen zij. uit de Peter- en Paulvestimg wegens ziekte waren overgebracht. Een dozijn ge wapende mannen kwam het hospitaal bin nen en vroeg waar de bedden van de oud-ministers stonden. Zij. schoten zes ko gels af op Sjingarief en twee op Kokosjkin en doodden beiden, waarna de moorde naars het hospitaal verlieten. Zaterdag is "gepoogd Oeritsky, den maximalistisehen verkiezingscommissaris, te vermoorden; de kogel raakte even zijn oor. De krantenjongens in Engeland. De Londensche krantenverkoopers, schrijft de „Daily Chronicle", zijn op het oogenblik ongetwijfeld de handigste di plomaten in Engeland. Niets kan hen in verlegenheid brengen, er bestaat geen mi litair-politieke verwikkeling, of zij weten er raad op. 'Vóór alles hoort men van hen steeds aangename berichten, als men hen tenminste vlug voorbij- schiet en het laatste deel van dien zin niet meer ver staat. Zoo hoorde ik onlangs, hoe de krantenventers in de City in triumph uit riepen: „Een nieuw Russisch offensief". Ik was natuurlijk irn de wolken, eerst later vernam ik den geheelen zin, die luidde: Een nieuw Russisch offensief kan voor- loopig niet verwacht worden. („Maasb.") De toekomst van het stadje Visé. Men schrijft ons: In Sommige kringen in België is men Idruk in de weer met de voorbereidende maatregelen voor den wederopbouw van het stadje Visé, niet ver van de Neder- landsche grens, dat in Augustus 1914 ge heel verbrand en verwoest werd. Tal van ontwerpen zijn reeds gemaakt. In de meeste van deze ontwerpen wordt re kening gehouden met het oude voorkomen der stad. Anderen zijn er, die meenen, dat Visé zich niet zal kunnen ontwikkelen, wanneer wordt opgebouwd als vroeger, ingesloten als het was tusschen de steile berghoogte en de Maas. De provinciale bouwmeester Remouchamps is voorstan der van den bouw van een geheele nieuwe stad, welke z:ou zijn een „Kurort", een haven, met jaarmarkten:, stapelplaatsen, enz. Die ontwerpen zullen binnenkort in Luik worden tentoongesteld. („Do Maasbode.".) terugkeer aangehouden", merkte de pastoor aan, „en in dat .geval zal hij er van afkomen met eenige dagen ge vangenisstraf, waarna men hem bij een mobiel regiment zal inlijven en dan zal hij wel is'poedig gelegenheid gevonden hebben om te ontsnappen en lot ons terug te keeren". De heer Schültz had niet aan die mo gelijkheid gedacht en hij: klampte er zich aan vast aJs een schipbreukeling aan een laatste plank. Margaretha was er ver van af een ge voelen te deelen, dat zij als een lou tere begoocheling beschouwde; om de overigen nochtans nieL den moed te be nemen, nam zij den schijn aan alsof zjj dit eveneens geloofde, en beloofde al het mogelijke in 'het werk te steilen om het zij persoonlijk, hetzij1 door Louise, tot de ontdekking te komen van hetgeen er ge beurd was. Het gesprek liep o-ver niets anders meer dan over- die onwaarschijnlijke waar schijnlijkheid en gelijk liet dikwijls ge beurt, eindigde Margaretha, haar vader pogende te overreden, dat de zaak zich toegedragen had gelijk de pastoor dacht, met zich zeiven te overreden, zoodat zij' veel meer gerustgesteld heenging. Ongelukkigerwijze was Louise, ^ot wie Minister Edward Carson af. In Engeland is een minister zonder portefeuille afgetreden, Sir Edward Car son. Niet om redenen die verband hou den met de oorlogspolitiek der regeering, doch wijl hij na nauwgezette overweging tot de overtuiging is gekomen, dat het beter is wanneer het oorlogskabinet de zaken betreffende Ierland buiten hem om behandelt, in aanmerking genomen de groote rol, die hij vroeger in de Home Rule-zaak heeft gespeeld en de beloften, die hij aan zijn vrienden in Ulster heeff gedaan. s De betoogingen te V/eenen. In den gemeenteraad van Wéenen is het tot zeer scherpe uiteenzet tingen gekomen, die voor een deel ook een anti-Duitsch karakter droe gen. In Weenan hebben groote botsingen plaats gehad tusschen politie en stakers. Vele personen zijn gearresteerd. Vooral op den Ringplatz en den Opernplatz was het bijzonder woelig. Van de Weemschq pers schrijft vooral het Neue Wiener Journal' in anti-Duitschen toon. In een artikel wordt een zeer scherpe aanval gericht tegen de Duitsche militaire ver tegenwoordiging in Brest-Litofsk. Het blad eischt een remise-vrede. Seidler af. Do „Berliner Morgenpost" meldt, dat de Oostenrijksche minister-president Seid ler ontslag heeft gevraagd uit zijn ambt. De minister van binnenlandsche zaken is met de vorming van een nieuw kabinet belast. Vliegeractie. LONDEN, 20 Januari (R.O.). Generaal Haig meldt: Den 19den stelde het goede vliegweer onze batterijen, onder leiding van onze vliegers, in staat met goed succes de vijandelijke kanonnen te bestrijden. Er werden verder meer dan 300 bom men geworpen op verschillende doelen, waaronder een groot munitiedepöt bij Kortrijk. Duizenden schoten werden door onze laag-vliegende machines gelost op de vijandelijke loopgraven. Vijf vijandelijke machines werden neergeschoten, drie an deren moesten stuurloos dalen. Wij mis sen vier vliegtuigen. PARIJS, 20 Januari. (Draadloos). (Of ficieel). Den 19den hebben de Fransche vliegers tal van luchtgevechten geleverd. Zes Duitsche vliegtuigen werden vernie tigt, twee anderen vielen, ernstig bescha digd, binnen hun linies. Een tegenslag voor de Turken. De vroegere Duitsche, later in Turk- schen dienst overgegane kruisers „Goe- ben" (23000 tons) en „jBreslau" (4550 ton) zijn Zondagmorgen aan den 'ingang der Dardanellen slaags geraakt met Brit- sche strijdkrachten. De „Breslau" is ge zonken. De „Goeben" liep met zware averij op het strand. De Engelschen verloren slechts een paar kleine booten. zij zich in de allereerste plaats wendde, niet beter' ingelicht dan ziij zelve; terwijl haai- echtgenoot, de eenige van wien men eenige inlichtingen zou hebben kunnen bekomen, volgens alle waarschijnlijkheid niet eerder dan over drie of vier dagen van het fort Montrouge zou terugkeeren. Te zeer ongierust om zoo lang werkeloos te kunnen blijven zitten, besloot Marga retha zich naar hfit derde bastion, te be geven, in de hoop er Vincent te vin den. Zij bereikte het inderdaad," doch niet zonder Iglroote moeielijkheden, en 'kon niets anders 'te weten komen, dan dat de wrekers van Flourens, door het ,77e bataljon verdreven, moedig op Parijs te ruggetrokken _wa-ren met de overhaasting aan die dapperen eigen, gewoon om .bij het eerste kanonschot op de vlucht te- slaan. I •Margaretha keerde derhalve op hare schreden terug, zoo niet bekend met het lot der beide achterblijvers dan toch ver zekerd Vincent te zullen vinden. Louise had nog niete van hem ver nomen, doch maakte zich daar nies on gerust over, wel wetende, dat het in zijn gewoonte lag niet naar .huis terug te kee ren dan nadat hij al zijn geld tot den laatsiten penning in de kroeg verteerd] had. Verwachting tot den avond van 24 Jan. Matige, in het Westen en Noorden tijdelijk krachtige Zuidelijke tot Zuid-Westelijken wind. Betrokken of zwaarbewolkte lucht met tijdelijke opklaring. Waarschijnlijk enkele regenbuien. Weinig verandering van tempe ratuur. Hoe men in Italië de vredesstemming smoort. Naar de „Germania" meldt, zijn te Par ma in hechtenis genomen de uitgever J. B. Bossetti, de directeur der Katholieke drukkerij S. Agoslino, Soncini, en de pastoor Torricelli, wegens uitgeven en verbreiden van een brochure over den „Papa della pace" (vredespaus). Alle drie zullen voor den krijgsraad terechtstaan. Volgens een bericht uit Washington is Hugo Schmidt, de Amerikaansche verte genwoordiger der Deutsche Bank, de z.g. betaalmeester van Bolo, met andere rijke Duitschers geïnterneerd. Men zal zich herinneren, schrijft de N. R. C., dat aan het einde van het vorig jaar in Vlaamsche kringen beroering werd gewekt door het feit, dat Vlaamsche activisten, kardinaal Mercier bij een be zoek aan Antwerpen hadden beschimpt en aldus een relletje hadden veroorzaakt. Thans meldt het Vlaamsche Nieuws, dat het Belgische gerecht de vijf aanstich ters van dit incident tot 3 maanden ge vangenis en 26 francs boete heeft veroor deeld. i Japansche hulptroepen. Hoe denkt men in Japan over het zien den van Japansche hulptroepen naar de geallieerden? De „Manchester Guardian" schrijfL naar aanleiding daarvan o.a. Alle Japansche publicisten verzhtten zich hegen dit voorstel. Dat is heel na tuurlijk, evenals de redenen aannemelijk zijn, die zij daarvoor aangeven, zooals liet tekort aan transportmiddelen en de moeilijkheden van bewapening! ën bevoor rading1. Verscheidene schrijvers, waaronder lui tenant-géneraal Horiuchi, die deelnamen aan de inneming van Tsingtau, vreezen, dat de Japansche troepen in voor heni ongunstige omstandigheden in Europa niet op het slagveld zullen uitschitteren en een blaam zouden werpen op de re putatie van de Japansche wapenen. Dr. Shiges, professor aan de Kyoto- universiteit vraagt: Zijn de geallieerden, vooral Groot-Brittannië, en Amerika, ge rechtigd Japan om hulp te vragen? Kil hot antwoord luidt: Niet voordal zij on der andere dingen ook alle rassenhaat hebben afgezworen. Dr. Takuzo een andere professor, ver klaart, dat de grootste autocraat in de wereld niet de keizer ,maar 'Lloyd Ge orge is, of misschien Wilson en dat Intusschen waren er drie dagen ver streken en Vincent vertoonde zich nog altijd' niet. Louise, die zich thans Ook om haar- eigemlwille ongerust begon te maken, ging in de Epi-Scié, de gewone vergaderplaats der wrekers, naar haai man onderzoek doen; doch degenen, tot wie zij zich wendde, haalden de schou ders op en verwezen haar naar den ser geant Laurier. Deze Laurier droeg' Louise eon gehéél persoonlijken haat toe, eerstens omdat hij wist, dat zij braaf was en bijgevolg een in zijn oo-gen noodlottigen invloed op Vincent Uitoefende, tweedens omdat hij haar verdacht medeplichtig te zijn aan de ontsnapping van George, den zoon van dien booswicht van een aristocraat, op wien hij géizlworen had zich te zullen wreken. Volgens zijne gewoonte beschonken, ontving hij haar als de laagste der vrou wen, overlaadde haar met scheldwoor den, verweet haar de huiszoeking te heb ben doen mislukken, die hij in de wo ning van een vijand der republiek geleid had, en (zich medeplichtig gemaakt ,te hebben aan de ontsnapping van twee Versaillanen. (W.ordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1