|ng JE Ml voeten. SLAC \o. 10. Dinsdag 22 Januari 1918. Veertiende Jaargang. iterbalsem Een woord tot opwekking. Roosendai IELANGE oiivirtiifbur. Oe Groote Oorlog. ERICHT. BINNENLAND. Bank te Goes. VAN IAEL BREDA. te Goes, ZEER BILLIJK. Visch- en Kaashand Welk weder zullen wij hebben? deren goed verzorgd aal-verzekering bij de verstrekt de Hoofd- Wortelboer's Kruiden ofl ken, bericht ik hierdoor aai kpot met kokend water, evenal edkooper dan op sterken dranki blijft bet eenigste, goedkoopst ongesteldheden, zoeals mil ui hoofdpijn, gal- en maaglijded tspijsvertering, enz. Ze mogeJ t pér pakje. Overal verkrggbaaij IER te Qude-Paketa (Gion.] WE ZEEUHSCHt MMT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 's namiddags. Verschijnt eiken MAANOAG-.JfQEHSDAG- en VRI1BAGAV0ND. Kantoor v. d. Administratie: Boudewljn de Wittestraat A 135® GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. Advertentiën van 15 Eenzelfde advertentie 3 p. r. Bij abonnement speciale prijs, regds f0.75, iedere regel meer 15 Ct. X geplaatst, wordt 2 berekend. ijk naar den veelgeroemden m als gij gekweld vrordt lak, de jeuk en de pijn van vinterhanden, schrale huid, len, gebarsten lippen, kloven n. prbalsem bijt niet, verzacht en geneest, bewijs. I. CUYPÊRS, Bakker te verklaarde door den Kloosterbalsem ge- van een ernstige beenwond, plde ik de wintervoeten van jïhtertje met dezen kostelijken Het resultaat was prachtig. waren zij genezen." wordt dan ook de onden, huidaandoeningen, jieuzlngen, stramheid, spit, matiek. >ot van 20 gram 45 cent, van j ent, van 100 gram fl,30, van 50. Alom verkrijgbaarJciseht id met onze handteekening AKKER, Rotterdam. Onder bovenstaanden titel schreef de heer baron Van Wijnbergen, voorzitter van den Algemeenen Bond van R. K. Kiesverenigingen in Nederland. 12 Jan. j,1. in „De .Tijd" een artikel, dat wel verdiend onder de aandacht gebracht te worden van al degenen, die deel nemen aan de politieke voorbereidingen der aan staande Tweede Kamer-verkiezing. Na er op gewezen te hebben, dat Ne- i c;n»nhniit KnrkhnnkaJ derland voortaan één groot kiesdistrict iaat in Eikenhout, KerkbanKei ,g en de lg kieskri„g6n giechts a(tali. ksteelnn, Schoolbanken enz. an rdstratieve indeelinrm zijn, gaat de heer van Wijnbergen aldus voort: Voor dat ééne district nu, het land, heeft ook onze partij een aantal candi- daten te stellen, doch een aantal eeniger- mate in verhouding tot liet vermoede lijk aantal te Iiekomen ztetels. Neemt men aan, dal de katholieke partij dertig zetels zal kunnen halen, dan is het stellen van 30 candidaien en 30 plaatsvervangers voldoende, en zouden dus zes lijsten, elk bevattend 10 namen, moeten worden saamgestelxl. Door som mige kieskringen reeds gemaakte afspra- i ken, leidden tot zeven lijsten, doch zulks is dan ook zeer zeker genoeg, en zal het dierhalve noodig .zijn, dat met het oog daarop een combinatie van kieskiin- gen, die een gelijkluidende lijst samenstel len, worde tot stand gebracht. Verschillende combinaties zijn natuur lijk denkbaar. Waar echter niefcegenstaan- de reeds op- 10 November J.l. daarover uitvoerig van gedachten wend gewisseld, tot heden geen eenstemmigheid verkre gen werd, veroorloven wij ons thans de volgende combinatie voor te stellen. Er worden saamgesteld zéven lijsten en wel een door Groningen, Friesland, Drente en Overijssel; een door Gelderland en Utrecht; een door Noord-Hollandeen door Zuid-Holland; gen door Tilburg en Zeeland; een door 's-Hertogenbosch; een door Limburg. Een tweede reden van bet niet over al zoo vlot loopen, als gewenschl is, is het hier en daar laten gelden van niet- zui v er-z akelijke overwegingen, met gevolg, dat allerlei persoonlijke be rekeningen den geregelden gang van za ken belemmerend in den weg slaan. Zulkh overwegingen behooren bij onze politieke actie zoo kras jnogelijk te worden ter zijde gesteld. Vergelen worde toch niet, dat het voeren van Christelijke politiek niet bestaat in woorden, die men spreekt of schrijft, maar in de daden, die men stelt, in het doel, dat men nastreeft, in de motieven, waardoor men zich bij doen en laten leiden laat. Meer zullen we er voor heden niet over zeggen. OVERAL TE KOÖ Waar zóó de zaken staan, gevoelen we ons verplicht, gelijk we boven reeds SPAART GULDENS schreven, met klem er op aan te dringen, dat in alle kieskringen spoedig- de zaak ■in goede banen zal worden geleid, en dat niet slechts de besturen, maar allen, die inv loed ten gpede kunnen aanwen- S» m ga den, zulks ook zullen doen. W I* En wij vertrouwen, dat in de locale I I Kiesvereenigingen daartoe krachtig zal AfilO'PlIlPdPl) 1 worden meegewerkt. Binnen weinige we- r ".1-14^ ken toch zuilen in gansch het land de iocaTe Kiesvereenigingen hebben te ver- G \J C>- gaderen ter behandeling van het concept program van actie. De bespreking van dat program nu biedt, aan de locale Be sturen een welkome gelegenheid om de kiezers te doen fzien, wat mede door de Katholieke Staatspartij in het verle- .den werd tot stand gebracht, en welke ssionair In Effecten ihare taak in ifte toekomst wezen zal. Gemakkelijk zal liet. hun dan vallen de IT-INRICHTLNO. /J j /|kiezers. tot het inzicht te brengen van hun -duren plicht, zelf te stemmen op de katholieke lijst en anderen daartoe aan te sporen, ten pinde te bekomen een rechtsche meerderheid. Zij zullen hen itaartoo wijzen op de groole belangen betrokken bij een rechtsche meerderheid, en een daarop steunend rechtsch kabi net ,en wèl in 't bijzonder door hen te herinneren aan de sociale weigering en men vergete het toch niet het Onderwijs. Zóó geleid en zóó voorge licht znllen de kiezers meer en meer tot het besef' komen van den ernst van den aanstaanden .strijd, van de zware verantwoordelijkheid, die zij bij de deel name daaraan dragjen, zullen zij inzien door welke overwegingen, en door welke 4/ i A G gedurende de markturen *ltf voor alle voorkomende Bank- Middelburg. Telefoon No- 333| overwegingen alleen zij zich mogen laten leiden, wanneer zij straks geroepen wor den de candidatenlijsten saam .te stelien. En wat de kieskring-besturen betreft: zij weten, dat op 10 November 1.1. een parig de wenschelijkheid werd uitgespro ken, dat op 1 April a.s. de candidaten lijsten definitief zouden zijn vastgesteld. Wil men dat bereiken en het komt ook ons zeer wenschelijk voor dan zullen de groslijsten vrij spoedig moeten worden opgemaakt. Daarna toch zal alvorens tot de vaststelling der candidalenlijst wordt over gegaan o.i. beslist noodlig zijn een saniensp reking tusschen de hieskringbe- sturen onderling, althans tusschen de voorzitters en secretarissen, opdat zij' in staat zullen zijh bij de ^apienstoüing der lijst in eiken Kieskring tie voor de kie zers noodige, en door dezen ongetwijfeld gewenschte leiding en voorlichting te ge ven. Al moge ten onzent niet gedacht worden aan eene directe aanwijzing, van personen, gelijk zulks geschiedt bij1 de sociaal-democraten, toch zullen de kie zers het niet slechts gedoogea, maar het ten zeerste op prijs stellen, indien zij door hen, die zij zelf als leiders heb ben gekozen, worden voorgelicht omtrent de wijze, waarop zij de hun geschonden vrijheid het best dienstbaar maken aan de behartiging van liet belang der Kar tholieke Staatspartij en van de door haar te vervullen Laak. Overtuigd, dat in een zoo belangrijk college als de Tweede Ka mer, waarin zij een aantal leden kun nen benoemen, het niel slechts aankomt op het getal, maar ook, ja vooral, óp de hoedanigheid der ieden, zul.en zij gaarne eenige aanwijzing ontvangen van hun bestuurders omtrent de wijze, waarop zij tot een zoo goed mogelijke samenstelling van dat College het best zullen vermogen mede te werken. En die leiding, die voorlichting zal door de Kies-kringjiesturen niet kunnen worden gegeven tenzij na een bespreking onderling. Mogen derhalve in de eerste plaats de Kieskringbesturen en vervolgens allen, die op eenige wijze invloed vermogen uit te oefenen, het hunne bijdragen, op dat onze zoo gped begonnen politieke actie goed worde voortgezet. Zeker, wij weten bet, de taak, dit jaar te volbrengen, is zwaai", zeer zwaai'. Indien echter allen medewerken, is ze niettemin gemakkelijk te diagen, en ver trouwen we, dat ze onder Gods zegen toit goed einde zal worden gebracht, mits allen slechts voor oogen sta en uitslui tend voor oogen sta her heerlijke doel, dat we steeds openlijk verklaarden door onze Christelijke Staatkunde te willen bereiken. Wij vertrouwen, dat dit woord tot op wekking ons niet euvel zal geduid wor den, waar het uitsluitend werd neerge schreven, teneinde te bevorderen, dat in den voor Kerk en Vaderland zoo uiterst belangrijken politieken strijd, die aanslaan de is, ons katholiek kiezerscorps zijn plicht zal welen te doen. Losse berichten. DE VREDESONDERHANDELINGEN. Voorloopige onderbreking der onderhandelingen? LONDEN, 17 Januari (Vertraagd). De „Times" verneemt uit Petersburg'De on derhandelingen te Brest-Litofsk zijn voor- Ioopig afgebroken. De Russische gedele geerden zullen morgen hier terugkeeren. Nader ineldt men: Bij het einde der zitting van 18 dezer deelde Trotzky mede, dat hij om redenen van binnenlandsche politiek gedwongen was zich voor den tijd van een week naar Petersburg te begeven. Hij stelde daarom voor de beraadslagingen van de politieke commissie tot 29 dezer te ver dagen. De vertegenwoordigers der centralen na men deze mededeeling voor kennisgeving aan en spraken de hoop uit dat de te rugkeer van Trotzky ook de volle over eenstemming zou brengen. WEENEN, 18 Jan. De Oostenrrjksche minister-president dr. Seidler, heeft in het Huis van Afgevaardigden in naam van Czernin verklaard, dat te Brest-Litofsk goede vorderingen zijn gemaakt, ten op zichte van den toestand op 27 December. Ofschoon een omlijning voor overeen stemming) nog niet waargenomen kan worden, twijfelt Czernin niet aan een be vredigend einde der onderhandelingen. De strijd in het Westen. LONDEN, 19 Januari. (R.O.) Het avond communiqué van Ilaig meldt: De vijand poogde 's nachts en in den morgen ver scheidene raids te doen tegen onze loop- ggraven bij Neuve Chapelle en ten Z. van Lems. Evenwel zonder succes. Verder niets te melden. PARIJS, 19 Januari. (Draadloos). Het staf communiqué meldt: Niets te melden behalve arülleriactie ten N. van den Che- min des Dames en op den linker Maas oever. BERLIJN, 19 Januari (Draadloos). Het avondcommuniqué meldt: Levendige ar tillerie-acties in den boog van Yperen. Op de andere fronten niets nieuws. De revolutie in Rusland. PETERSBURG, 13 Jan. De constituan te is 's namiddags om vier uur door Swerdlof, president van het oentraal-co- mité van alle sovjets, geopend. Vier uren tevoren viel een groep maximalisten een optocht aan van een corps ter verdedi ging der constituante. Zij rukte de vaandels neer, waarop een eerste commando tot vuren werd gegeven. Er werd een salvo afgegeven met ma chinegeweren. Er zijn een aantal dooden, waaronder Bogvinóff, lid van het uitvoe.- rend comité der bóeren-deputaties. Boven dien vielen er vele gewonden, w.o. vele vrouwen. De strijd in Palestina. LONDEN, 19 Januari (R.O.). Het offi cieel communiqué uit Palestina meldt: Op 18 Januari is onze linie over een front van 4 mijl in de streek van Durah (12 mijl ten N. van Jeruzalem) tot een maxi mum-diepte van een mijl vooruitgebracht. Er werden eenige gevangenen gemaakt. In een luchtgevecht word den 17en een vijandelijk vliegtuig neergeschoten en iwee anderen stuurloos tot dalen gedwon gen. Op 18 Januari wierp een onzer vliegers 80 bommen op een spoorwegstation ten W. van Samapia en. op de kampen in de nabijheid. Op 18 dezer werd een vij andelijk vliegtuig neergeschoten. Lloyd George aan het woord. Lloyd George heeft Vrijdag ten over staan van de in conferentie bijeengeko men afgevaardigden van vakvereenigingen betoogd, dat het noodig is, vol te houden tot de bekende oorlogsdoeleinden, waar van de Centralen nog altijd niet willen hooren spreken, bereikt zijn. „Indien iemand, zich in mijn plaats stellende, een eervollen, billijken en recht vaardigen weg uit dit conflict kan vin den, zonder het uit te vechten, laat hem mij dit om 's hemelswil zeggen", riep de minister uit. Mijn overtuiging is, dat ons volk óf moet volhouden in den strijd, óf ten onder gaan." De onbeperkte duikboot-oorlog. BERLIJN, 18 Januari (W.B.). (Officieel). Door onze duikbooten zijn in het Oos telijk deel der Middellandsche Zee vier stoomschepen en één zeilschip, inhouden de 25.000 br. reg. tons, tot zinken ge bracht. Een der duikbooten bracht onder de Tripolitaansche kust het vol bezette bewapende Ilal. troepentransportschip 'Re- gina Elena (7940 br. tons) tot zinken. Kanonvuur van land kon den aanval der duikboot niet in haar plannen ver hinderen. De lading bestónd uit oorlogs materiaal. Bijna alle schepen bevonden zich op reis naar het Oosten en voeren in sterk bewapende convooien, o.a. het diep ge laden Eng. transportschip Spiraea (3620), bovendien een Engelsch stoomschip te oordoelen naar den hoogen opbouw tal rijke booten en houtvlotten een troepen transportschip, het andere een stoomschip, vermoedelijk behoorende aan de P. én O. lijn of White Star lijn en geladen met munitie. Een antwoord van Czernin aan Wilson. WEENEN, 19 Januari (K.B.) Naar de bladen van wei-ingelichte zijde verne men, is de minister van buitenlandsche zaken voornemens bij een eerstkomende gelegenheid op de boodschap van Wilson te antwoorden. Het mensehenmateriaal in Engeland. LONDEN, 19 Januari. (R.O.) De natio nale conferentie van de mijnwerkersfe deratie zal op 31 dezer "te Londen ge houden worden om het regeeringsontwerp betreffende het mensehenmateriaal te be spreken. De Amalgamated Society van machi nisten eischt een afzonderlijke behande ling door haar meening, afgescheiden van de andere trade unions voor de regeering te willen leggen, maar de re geering heeft dat geweigerd. De machinistenbond verklaarde ,dat zijn standpunt was, dat de militaire nooden van het land het niet rechtvaardigden dat de regeering van haar belofte werd ontheven. Auckland Geddes gaat naar de Clyde om de wet op het mensehenmateriaal met de trade unions te bespreken. Betoogingen te Weenen. Tengevolge van de vermindering van het meelrantsoen, hebben vorige week de arbeiders te Weenen een protestdemon stratie gehouden. Tot wanordelijkheden kwam het niet. De arbeidersbevolking eischt o. m. een snellen vrede met Rus land, die volgens de meening van het volk direct te verkrijgen is. ZURICH, 18 Jan. (V. D.) (Draadloos). De Zwitsersche expresskorrespondenz meldt, dat in de Fransche Senaat ge ruchten in omloop zijn over de aanstaande arrestatie van generaal Sarrail in verband met diens betrekkingen met Caillaux. Ba Duitschers In België. Een correspondent van De Maasbode meldde Donderdag j.l. aan zijn blad: Te Eindhoven zijn gisteren vijf Belgen aangekomen, die Zondagnacht zich zon der letsel over de electrische draadver sperring hebben begeven naar Nederland. Ondervraagd naar de juistheid yan en kele berichten in Nederlandsche bladen, dat de Duitschers in België buitengewone activiteit aan den dag leggen en blijk baar maatregelen namen voor een over weldigend offensief op' een of meer pun ten van het Fransch-Engelsche W,ester- fro-nt, verklaarden zij deze berichten geenszins te kunnen bevestigen. Twee der vijf gevluchte Belgen waren uit het etappegebied afkomstig en kon den met zekerheid verklaren, dat de Duitschers de laatste twee maanden op geen enkel gebied een bijlandere activi teit aan den dag gelegd hebben. Groote troepenconcentraties of verplaatsingen, an ders dan gewoon'ijk plaats hebben, kwa men niet voor. In het etappegebied is men dan ook niets gewaar geworden van die bijzondere bedrijvigheid, welke gewoonlijk een aanval voorafgaat of wel ke valt waar te nemen wanneer op eenig deel van het front een aanval moet wor den weerstaan. Verwisseling van troepen vindt 'regel matig plaats en het zijn voornamelijk' de laatste maanden geheel vreemie ele menten welke in België verblijven. Een aridere gevluchte Belg van aan zienlijke afkomst verklaarde ongeveer hetzelfde over de toestanden in het Zui den van de provincie Brabaint en geheel1 Henegouwen. In dagen van militaire spanning geven die streken vooral' daar van een getrouw beeld. Ook -daar evenwel werd de laatste maanden niets bijzonders waargenomen tenzij een ruimere aanvoer van artille rie, munitie en paarden. Eenstemmig sprak men de berichten tegen van buitengewone militaire maat regelen, welke een offensief aankondigen. De ex-Tsarina over haar ballingschap. De „Gaulois" publiceert een uittrek sel uit een brief van de ex-tsarina van' Rusland, waarin bijzonderheden "worden meegedeeld o-ve-r het leven der ex-tsa renfamilie te Tobolsk. Het huis, waarin dp bannelingen ver blijven, verschilt in niets van Üe andere huizen dan dat «r een wacht van vier Verwachting tot den avond van 22 Jan. Meest matige tot krachtigen, Zuid-Ooste lijke tot Zuid-Westelijken wind. Betrokken tot zwaarbewolkte lucht. Wellicht eenige regen. Weinig verandering van temperatuur. soldaten met geladen geweren voor de deur staat. En het schrijven, dat aan één der vriendinnen van de ex-tsarina is gericht, wordt verder meegedeeld, dal de ex-tsaar onverschillig is tegenover alle gebeurte nissen. Zijn eenige wensch is slechts in rust en vrede te kunnen leven. Nu, en dan spreekt hij vol verlangen over het Nivadia-paleis, waar hjj, de scho-one zo merdagen placht door te brongen. De ex-tsaar heeft zijn unitorm van overste, d:e hij' in de gevangenschap in Zarskoje-Selo voortdurend droeg, afge legd. Hij draagt nu voortdurend burger- kleeding. De ex-tsaar wijdt veel tijd aan de op voeding van zijn zoon. Zijn correspon dentie is 'tot liet uiterste beperkt. Hjj correspondeert slechts met zijn moeder, Maria Feodo-rowna, 'die qnlangs zwaar ziek is geweest en zich thans tot her stel' in Aytpodor bij grootvorst Nikolai Nikolajewitsch bevindt. Do ex-tsarentamilie is langzamerhand aan haar nieuwe levenswijze gewend geraakt. Prinses TaLjan i houdt zich veelal bezig met lezen. Prinses Olga bestuurt de huishouding. Zij leeft zeer eenvou dig eja werkt van 's morgens tot 's avonds met het dienstpersoneel. Ex-tsarina Alexandra ljjdt er volgens haar schrijven zeer ouder, dat zij van den omgang met tiaar vroegere vertrouw den is verstoken. Met groot verlangeja verbeidt de ex-tsarenfamilie het sluiten van den vrede, dat een einde zal maken aan haar ballingschap in Tobolsk, naar zij meent. Een later bericht meldt, dat de ex- tzarina krankziinig in geworden. Statenverkiezing. Te Rotterdam is Vrijdag j.l. tot lid der Staten van Zuid-Holland voor Rot terdam II gekozen de heer B. J. Ger- r e t s o n (C. H.) met 3579 st. tegen 3305 st. op B. W. Sannes (S.D.A.P.). Tweede Nederlandsche Jaarbeurs. Naar het zich laat aanzien zal de Tweede Nederlandsche Jaarbeurs, die een grootsch beeld zal geven van onze Ne derlandsche Industrie, een druk bezoek ten deel vallen. Uit alle deelen van ons land worden de toegangsbewijzen aangevraagd. Zelfs uit verafgelegen kleine plaatsen komen bij het Secretariaat de verzoeken o m kaarten binnen. Met den bouw op het Vredenburg is ook begonnen, zoodat thans op alle vier de terreinen aan den opbouw van de monsterkamers en „stands" wordt ge werkt. Alle terreinen zullen voorzien worden van de noodige restaurants. Aanvoer van smeerolie en potasch uit Oostenrijk. Naai' de „Tel." verneemt, hebben de onderhandelingen betreffende den import van smeerolie en potasch waaraan hier te lande dringend behoefte bestaat uit Oostenrijk-Hongarije een gunstig verloop. Binnen zeer korten tijd kan men de resultaten van het overleg, dat nog niet geheel is afgeloopen, tegemoet zien. 0e Onderwijzerswedden. Met prijzens^vaardigen spoed is door de Regeering het Voorloopig Verslag be treffende de verho-oging van an lerwijzers- wedden beantwoord. Tegen de verschillende verwijten van schrielheid en beknibbeling verdedigt zij zich met een 'beroep op den nood van, 's lands schatkist en wat betreft de op merking, dat van dit regeeringsvoorstel' alleen de bijzondere onderwijzers zou den profiteeren, verzekert de regeering, aan de hand van het laatst verschenen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1