De Groote Oorlog. No. 9. Zaterdag 19 Januari 1918. Veertiende Jaargang. anuari 1918, tn verkoopen: li nieuw gebouwd finkelhuis, OOP: «3 ie koop n Weiland, instbode. ÏBrsahijit eiken MAAIlAG-.JfQENSDAG- en VRIIBA6AVQHD. BUITENLAND. BINNENLAND. UIT ZEELAND. Welk weder zullen wij hekben? JUD»100ct., li kw. f 1.85 las per K.G. I)r dan vorige me aanvoer. MelkkoeUn 450, stisrsn 10, vaarztn- f 550, slgcht- t nuch- veren f 14a l f 45 a f 105. natig. Prima paarden en faasbode.) schram. Hollmann oomen, Van Jntaris, Holl- Van der luvers. pkelhuis, mw- en wei- Van Dissel, izen met er- ■laats, Neer- In. ■huizen met tboedel, mis, schuur lizen, erf en md en land- ])issel. Dissel. |is en erf, Jen, Pilaar. aspan, Holl- F:n Hollmann I ii IL I. II <11 - 1' U -11 U... U II'JIIIWIIJ.IIIIIIH.IH .1 II-IW.M.. .-JL_I TanCleef. C. SCHRAM t» 11 uur, in het Haniwa*ró, ten heer M. HOSIERS, en aan de Hoofd •d, kad. sectie H luis, Erf en Steeg "mtiare. 1 Mei 1918 als I'huurd aan dhn-j - per week. j UW >n bij Je gemeente Ove- e, bewoond door wien aanwijzing 1 :fjes in te leveren Notaris PILAAR anuari a.s. Heer Arendskerke ertpolder, groot «n, toebehooren- z. BOONE. kan geschieden bouw- en weiland massa. etten te bezorgen 1918 ten kantore, ers HOLLMANN Goes. H Mei een :gen bij Mej. F. afé „De Kroon", ENE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f A.*—daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubhele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 's namiddags. Kantoor v.d. Administratie: Boude wijn de WlffeatraafA 135» GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Gt. p. x, Bjj abonnement apssiala prijs. Advertentiën van 15 rejals f 0.75, iedere regel meer 15 6t. Eenzelfde Bdvurtndte 3 X geplaatst, wordt 2 X bescekw«L Losse berichten. De vredesonderhandelingen. BERLIJN, 17 Jan. (draadloos.) Inden voormiddag van den 16en Januari ver gaderden te Brest Litofsk do delegaties van de vier centrale bondgenooten tot een vertrouwelijke bespreking. - Staatssecretaris Von Kiihlmann gaf in een lange redevoering het resultaat der met de Russisehe vertegenwoordigersin de laatste dagen gevoerde onderhande lingen over de regeling van politieke en territoriale kwesties. De voorzitters der delegaties van de bondgenooten brachten den staatssecre taris eenparig dank en betoonden hem hun instemming. Tengevolge van het ongesteld zijn van den minister van buitemlandsche zaken, graaf Czernin, had een op 16 Januari "s namiddags vastgesteld© vertrouwelijke bespreking met de Oekrainische afgevaar digden plaats in de particuliere woning van den minister. Een onderhoud van anderhalf uur had plaats. Ook de Duitsch© delegatie ijam aan de besprekingen deel. De onderhan delingen leidden tot d© vaststelling van de principieele overeenkomsten inzake de toekomstige politieke verhouding tus- schen de centrale mogendheden en Oekrai- ne. Hiermede werd, wat deze kwesties betreft, een flinke stap in de goede rich ting gedaan. De voortzetting dezer besprekingen is op 17 Januari vastgesteld. Er 'zal daa ook gesproken worden over de -econo mische kwesties. Na het spoedig te ver wachten einde dezer vertrouwelijke ver gadering, zal' over detail-kwesties beraad slaagd worden. („Maasbode") De arrestatie van Caillaux. PARIJS, 16 Jan. (R.O.) Na een debat over het onderzoek, in Italië in zake de Caillaux-affaire ingesteld, heeft de ka mer met 369 tegen 105 stemmen pen motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. Volgens 'da „Matin" zou, naar da Par rijsche correspondent van het „Hbld." meldt, de aanleiding tot Caillaux' arres tatie een niededeeiing uit Washington zijn, dat de gezant der Ver. St. in Ar gentinië een geheel© reeks overeenkom sten tusschen Caillaux en het departe- ment van buitenlandsche zaken te Ber lijn aan het licht gebracht zou hebben. Als bemiddelaar trad daarbij op den be faamde Luxburg, de vroegere Duitscha gezant te Beunos-Ayres. Doel' van del overeenkomsten was het sluiten vaneen vrede, waardoor de 'hervatting der za ken mogelijk zijn zou; Caillaux zou Frankrijk zulk een vrede doen aanvaarden. 1 i Ook Albtrt Thomas verdacht? Het bestuur van de socialistische fede ratie van het Seine-departement, waartoe de oud-minister van munitie Albert Tho mas behoort, heeft een soort acte van beschuldiging ontvangen, gericht tegen Albert Thomas. Deze actie gaat uit van een groep, die Thomas zijn houding ver wijt tegenover de „imperialisten" in d« geallieerde landen tjjdens de verschillen de missies, welke hij in Rusland en Engeland vervuld heeft en in zake d© quaestie van de teruggave van Elzas-Lo- tharingen. Do graven der geallieerden op Gallipoll. De kardinaal-staatssecretaris heeft aan kardinaal Amette het nieuwe plan doen toekomen van de kerkhoven der soldar ten van de geallieerden, die op Galli- poli begraven zijn. Het is de nauwkeu. rige reproductie van de plannen en brö- behoorende lijsten, die mgr. Dolci, dele gatus apostolicus te Ponstantinopel, on danks tal van moeilijkheden, aan den H. Stoel heeft kunnen doen gewordan. Deze documenten, aldus de „Croix" zijn door kardinaal Amette aan het Fran- sche ministerie van oorlog overhandigd, dat den kardinaal-staatssecretaris en mgr. Dolci zijn. dank deed betuigen. E,en cgpie van de documenten is aan het liefdewerk „Nouvelles du soldat" overhandigd, dat zich belast met het geven van inlichtingen over gesneuvelden en vermisten aan de familielede» Be Geestelijkheid van bezet Italië. ROME, 17 Januari. (Draadloos.) in strijd met het volkerenrecht hebben de Duitsch- Oostenrijksche troepen den bisschop van Trente en alle geestelijken in het over weldigde Italiaansche gebied, die tegen het optreden der overweldigers wilden protesteeren, gevangen gezet. Het bombardement van de Engelsche Kust. BERLIJN, 16 Januari (Draadloos.) Lichte zeestrijdkrachten hebben een uit val gedaan tot dicht onder de Engelsche kust, ten N. van de Theems-monding. Zij hebben geen enkel vijandelijk oorlogs- of koopvaardijschip ontmoet. De Duitsche schepen hebben belangrijke havenwerken met goede uitwerking beschoten. Zij losten meer dan 300 schoten. UIT RUSLAND. Naar verluidt, bestaat het arbeiders- programma van de nationale conventie in het uitroepen van. Rusland tot fede ratieve volksrepubliek, in de vaststelling] der grondslagen van een democratischen vrede, in het (uitwerken van de alge- meene richtsnoeren voor een oplossing van de grond, arbeiders- en bankvraag- stukken en in een plechtige verklaring over de delging (der staatsschuld. De conventie zal daarna haar zitting afbre ken en de wettelijke regeling der afzon derlijke vraagstukken overlaten aan de nationale vergaderingen der'autonome ge bieden. Aldus vexneemt de „Frankf. Ztg." uit Stockholm. Volgens een bericht van de „Prawda" bestaan de maximalistische sürijldkracihr ten, die in Zuid-Rusland tegen de Ko zakken opereeren, uit 30.000 man. Zij beschikken over twee gepantserde trei nen en over talrijk geschut. Eeu op 20 wenst van Jekaterinoslaff plaats gehad hebbende strijd eindigde met een over winning der maximalisten over Oekrainie. Een ander gevecht moet hebben plaats gevonden in de buurt van Brykowsk. Al dus wordt uit Bazel bericht. De afgevaardigden voor Tobolsk, Mi- chailowko, is te Petersburg aangekomen. Hij zal de voorloopige regeering der Si berische republiek in de wetgevende ver gadering vertegenwoordigen. De burgeroorlog. PETERSBURG, 17 Januari. (R.O.) De avondbladen melden: In de straten van (Odessa is een formeele slag ontbrand tusschen de troepen der Oekraine en de maximalistische soldaten en inajtrozen. De Oefcrainers bezetten het theater en heb ben mitrailleuses opgesteld in de Rush- kenskaya-straat. Door de geheele stad heerscht geweervuur. De chet van' de roode garde is doo- dejijk gewond. De kruiser „Sinope" en andere oor logsschepen Verschenen op de reed© en Openden het vuur. Volgens sommige berichten is het .gx- senaal in handen der maximalisten ge vallen. Van andere zijde, wordt dit te gen gesproken. mnmuusD. Spoorwegongeluk. Een trein met verlofgangers is Donder dagmorgen bij Kirn tengevolge van een grondverschuiving ontspoord. De locomo tief, een goederenwagen en twee perso nenwagens vielen van den dijk. Er zijn dooden en gewonden. Nadere bijzonder heden ontbreken bij afzending van dit bericht. („Maasbode") De Engelsche krijgsgevangenen. Te Rotterdam heeft Dinsdag de over brenging der Engelschen uit de loods naar de schepen in de beste orde plaats gehad. Te 2 uur begonnen, was alles in anderhalf uur afgeloopen. Naar de „Sindoro" zijn gebracht 2 officieren en 13 minderen zwaar gewond, 42 invali den, 80 «tiet gewonden, 10 officieren en 16 krankzinnigen; naar de „Zeeland" 18 minderen zwaar gewond, 33 invaliden; en 60 gewone, en naar de „Koningin Regentes" 40 invaliden en 23 gewone. Na afloop bracht de ou,d-minis,ter Co- lijn in de loods een woord van dank aan allen, die toL de goede orde had den medegewerkt. „De Maasbode" meldt nog: i)e stoomscnepen „Siudoro" „Koningin- Regentes", en „Zeeland" met de uitge wisselde Engelsche krijgsgevangenen aan boord, zijn Donderdagmorgen ongeveer 8 uar naar Engeland vertrokken. De „Sindoro" heeft, in verband met den sneeuwbui, die het uitzicht belem merde, tot half twaalf voortgaats gelegen en is toen doorgestoomd, XJe beide an dere schepen, die doorgegaan waren, achterna. Nader meldt men: De stoomschepen „Sindoro", „Zeeland" en „Koningin Regentes", met gewonden op reis van Rotterdam naar Boston (En geland), zijn gisterenavond half zes bij Haaks vuurschip voor anker gegaan en zullen bij gunstig weder hedenmorgen de reis voortzetten. „D* Hanze" en de politieke actie. Door het hoofdbestuur van „De Hanze" is aan de afdeelingen en gilden een cir culaire verzonden, waarin gewezen wordt op het zeer hooge katholiek belang, dat bij de a.s. Kamerverkiezingen op 't spel staat, en met allen nadruk bij de leden aangedrongen wordt, te zorgen, dat in hunne onderscheidene parochies alle middenstanders, ja alle mannen boven de 2ó jaar, lid worden van de R. K. Kiesvereeniging. Sneeuwval. De storing in de telegrafische en te lefonische verbinding waarvan wij1 in ons vorig nummer spraken, was het gevolg van een enormen sneeuwval in Holland, Utrecht en Gelderland, waardoor honder den oven-belaste telegraafpalen bezweken. Vooral te Amsterdam viel ontzaglijk veel sneeuw. Het trein- en tramverxeer van de hoofdstad naar Utrecht, Hilversum, Haarlem en -vice-versa was geheel in de war, iels wat we ook in Zeeland heb ben gemerkt, want de trein, die anders uit Holland komende, 's avonds te 11.10 Goes passeert, kwam nu, vqr over twaal ven aan. Geen distributie van rundvleesch. Volgens de „Msb." is geen distributie van rundvleesch te verwachten. .Wel worden plannen overwogen, om voor de groote massa iets te doen door een speciaal vleeschaxtikel, dat het meest door de minder kapitaalkrachtigen wordt gebruikt, tegen verminderden prjjs be schikbaar te stellen. Ned. schip getorpedeerd. Het stoomschip „Atlas' 'van de Ko ninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maat schappij is in de buurt van de Canari- sche Eilanden in het „versperde gebied" door een Duitsche duikboot in den grond geboord. De uit 28 man bestaande be manning is gered. Het schip, dat bruto 1813 ton mat, was op weg naar Rotterdam met een lading grondnoten. Koffie. Van de koffie, aangevoerd door het stoomschip „Orion", zijn, dank zij de be moeiingen van de N.' O. T., 9250 balen vrijgelaten. Benzine. De Minister van L„ N. en II. heeft medegedeeld, dat pogingen tot aanvoer van benzine of benzol schipbreuk heb ben geleden. Op een mijn geloop en. Uit Vlissingen is bericht ontvangen, dat de boot „Oriflamme", in het Kanaal op een mijn geloopen en in de lucht ge vlogen is. De geheele bemanning, ondier wie verscheidene Belgen, is gered. Het schip was met benzine en naphta gqladen. Toen de schok gevoeld werd, liep de bemanning naar de booten. Nau welijks waren deze afgestoken, of de he vige ontploffing had plaats. Een der op varenden is licht gewend. Na vier uur rondgedreven te hebben werden de schip breukelingen door een Engelsch marine- vaartuig opgepikt en veilig aan wal ge bracht. In de vergadering der Kamer van Koop handel en Fabrieken te Bergen op Zoom werden Dinsdag resp. tot voorz. en onder- voorz. gekozen de hh. M. P. M. Verlinden en P. H. de Rijke. Besloten werd ad- haesie te betuigen aan een adres door de Kamer van Koophandel te Breda tot den Minister van Financiën gericht in zake het zegelen van stukken, om dit te doen geschieden ter plaatse waar kan toren van registratie gevestigd zijn. Gemeentelijke Centrale Keuken te Goes. Het menu voor de week van 21 Janu ari tot 27 Januari: Maandag Hutspot mal 'Vleesch. Dinsdag Erwtensoep. Woensdag Stamppot, Savoy© kool met Vleesch. Donderdag Snijboonen, Witte Boonen, Aardappelen. Vrijdag Gort met Melk en Suiker, Zaterdag Groentensoep. Tegen intrekking van de bona: Voor Maandag 1 K.G. Aardappelen. Voor Dinsdag bon no. 52 1 ons Erwten. Voor Woensdag 1 'K.G. Aardappelen. Voor Donderdag "bon no. 51 1 K.G. Aardappelen en j/a óns Witte Boonen. Voor Vrijdag! bon no. 50 1 ons Gort. Voor Zaterdag vrij'. Zij, die g©en gebruik maken van Be distributiebons, onverschillig welke, ge lieven deze aan de keuken af 'te staan. Distributie. Van 19 Januari tot 26 Januari is ver krijgbaar op bon 50: Gort 1 ons1; op bon 51: 'Witte of Bruin© Boonen }l% ons; op bon no. 52: Groene Erwten 1 ons; op bpn no. 53: Zeep 1 ons. Aardappelen 1 K.G. per persoon op de 19 Januari gestempelde bons. Goes. Zondagrust apothekers. Zondag 20 Januari is fle apotheek van den heer La Por te geopend; de beide andere zijn dan gesloten. Gisterenavond had de heer D. het ongeluk op het fz.g. Dammetje uit te glijden ©n zijn been te breken. Genees kundige hulp werd direct ingeroepen. Dinsdagmiddag w«rd te Goes een algemeene vergadering gehouden door de Vereeniging van oud leerlingen der Rijks- landbüuwwinterschool te Gees Van de 136 leden die de vereenifing telt, waren slechts een kleine 40 tegenwoordig. De moeilijke reisgelegenheid zal velen weer houden hebben. De aftredende secretaris, de heer W. Lindenbergh, werd bij acclamatie tot bestuurslid herkozen, terwijl in plaats van den heer F. C. Bouman, die niet her kiesbaar was, werd gekozen de heer K. van La'ngeraad van Dreischor. De volgende algemepne vergadering zal gehouden worden te Zierikzee, waar zal uitgemaakt worden of ook nog een ex cursie xal plaats hebben en waarbeen. De rekening over 1917 werd goedge keurd, doch cijfers konden niet worde» overgelegd. Toegestaan weid een bedrag van f125 tot aanschaffen van boeken en den aan koop van een boekenkast. De heer J. Ileogland student aan de Hoogere Landbouwschool te Wagenin- gen, hield een voordracht over „land bouwkundige rentabiliteitsberekeningen" en de heer C. Stevens, Rijkslandbouw- leeraar, over „Erfelijkheidsleer in ver- band «et de keuring van gewassen te velde". (M. Ct.) De Vrijz;. Dem. kiesvereeni ging alhier heeft zich to.t nu toe niet rechtstreeks met gemeenteraadsverkiezin gen bemoeid. Thans echter heeft zijl in de Donderdagavond gehouden vergadering besloten dit bij het nieuw© kiesstelsel wel le doen en heeft zij het bestuur opgedragen eene commissie te benoemen, welke een programma zal opmaken .van de in deze gemeente meest urgente za ken op het j^bied der gemeentepolitiek. Verwaehtiig tot den avond van 19 Jan. Matige tot kraohtigen, Zuidwestelijke tot Zuldoesfelijken wind, betrekken tot zwaarbe wolkt, waarsohljnlijk regenbuien, iete zachter veoral in het Noorden. Bevol'king. In de eerste helft der maand Januari zijn in deze gemeente Ingekomen: Mej. G. M. H. Gerhard, verpleegster, Langeviel© K 205/6, van Den Haag; me.j R. J. Kern, verpleegster, Langeviela K 205/6, Leiden; L. P. Good, ptiotograaf, Nieuwstraat G 226, Mechelen; Wj. Spruit, veldarbeider, Seisweg R 118, Oostakepel- l'e; Wi. F, M. Maas, handelsreiziger, Ei- genhaardstraat P 221, RotterdamJ. C. Droog, teekenaar bij het kadaster, Langa St. lie terstraat F 37, 's Hertogenbosch; J. de Jagter, varensgezel, Lange Breestr, 0 181, Amsterdam; A. Servaas, zonder beroep; L. Gortstraat I 319, Arnemuiden; mej. J. Lobman, onderwijzeres aan de Industrieschool, Rouaansche kaai G. 132, HarderwijkS. J. Roosdorp, N. Haven 1 106, Vlissingen; F. W; Snijders, ce- mentwerker, Koningstraat E 246, Zeven bergen; P. Neve, werkman, Koorkerkhof A 109, Hontenisse; J. H. Vernhout, dn. in de plant- en dierkunde, L. Gistsbraat F 174, Leiden. V ertrokken: P. Bimmel, van Beenhouwerssingel K 69b, naar Domburg; P. Wj. van Milaan, Heerengracht M 48, Oegstgeest; J. WtM. .Wans, Dam Noordzjjde N 1, Den Haag; R. E. Hattink, Bolwerk O 84,Purmerend; J. van Boodengravan, Pluimstraat E, 245, Rotterdam; P. Bassie, Noordweg S 225, St. Laurens; mej. M. I. van Grafhorst, L. Noordstraat C 35/37, Leeuwarden; Pt Kuzee, Schuitvlotstraat N 164, Koude- kerke; C. r. d. Berg, Dwars kaai G 93, Groningen; A. Pool, Molenwater N 42, Kapelle. (M. C.) De Brandstoffeneommissie maakt bekend, dat einde Januari aan groep A, klasse 1 en 2 in totaal 9 eenheden en aan klasse 3 en hooger in totaal 13 eenheden mogen zjjin verstrekt. De Brand stoffeneommissie vestigt er de aandacht op dat de eerste 10 eenheden van het rantsoen tegen oude prijzen zullen wor den afgeleverd, terwijl boven deze 10 de dure prjjs moet worden betaald. Het prijsverschil, dat voor anthraciet f 3, voor eierkolen 2, voor 'kachelkolen f2 ©n voor cokes f 1 per H.L. bedraagt, moet op het Brandstoöeilbureau worden be taald. De vrijzinnig democratische kies vereeniging alhier heeft de volgende personen opgegeven om te worden ge- de Tweede kamer: mr. J. Adriaanse, Middelburg, Mevrouw E. Bergsma-Bergs- ma, ZouteLande, Th. M. Ketelaar, Am sterdam, mr. J. Limburg, deu Haag, me- vrouw Mansfel'dda Wit Huberts Utrecht, mr. H. P. iMarchant, den Haag, dr. A. van Raaile, Dordrecht, Herman Snijders, plaatst op de groslijst der partij voor Middelburg, J. L. van der Voorden, Rot terdam en Jac. Welleman, Krabbendijke. Dez9 opgave is alphabetisch gesteld. Een inwoner van Middelburg, zekere P. d. H., heeft medegedeeld Woensdagavond bij de Abeele door onbekende mannen te zijn aangerand en in het water te zijn geworpen. Toen hij zich zwemmende had weten te redden, vermiste hjj een bank biljet van f40 en een van f 10. De vereeniging „Kindervoeding" al hier ontving van het familiefonds „Hur- gronje" een gift van f165. De vereeniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche blinden ontving even eens f 165 uit bovengenoemd fonds. Vlissingen. Bevolking. In de eer ste helft der maand Januari zijn in dez« gemeente Ingekomen: J- C. van Noorden, letterzetter, vstii Rotterdam, naar Dijkstraat 81; E, E. Scott, koffiehuishouder, Hellevoetsluis, 'Walstr. 55; H. L. E;. van Gelder, off. mach., Helder, Spuistr. 65; J. A. Goiet- geluk, werkman, Duitschland, Dijkstr. 25; A. KuilBassie, zonder, Middelburg, Scherminkelstr. 22Mej. A. M. Moeton, verpleegster, Amsterdam, Boul. Bankert 40; A. Waijrooy—Hoogesteger, werkvi.,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1