NK f De Groote Oorlog. No. 6. Zaterdag VZ Januari 1918. Veertiende Jaargang. SMAGAZIJM a sy a ti IELFT LLANDER. MIDDELBURC. nsjassen, i-pakjes, rmantels, en. NGEN IN (IMS, JMROKKEN. >or den bomaanval T P R IJ Z E N. 13 Januari 1ERM. SMIT Co. VIE, Voorstelling. OK J E", MiijnlallfflMUMM-JKjHU- enVII1MSAV0NB. Een jaarabonnement op de „Nieuwe Zeeuwsohe Cou rant" voor abonné's buiten Goes kost Vijf gulden bij vooruitbetalin.g Wie vóór 15 Februari a. s. zijn jaarabonnement vooruit be taalt, behoeft Blechts f 4,75 te storten. Na 15 Eebruari is en blijft de prijs f 5. De Directie en Administratie. BINNENLAND. UIT ZEELAND Walk weder zullen wij hebben? jtuks. (fd. Zuid-Bev. V.P.N. 1 Prfis f 15.a fO.— perdam, 8 Jan. 1918. Iierd 112 paarden, 2 I mderen, 820 vette run- laskalveren, 311 nuch- |hapen of lamm, 20 bokken of geiten, vette koeien le kw. |1B0 160 ct., 3e kw, 130 1.170 a 185 c., 2e kw. 155 IllO ct., stieren le kw. li 115, 3e kw a 100 ct., a f2.30,2e kw. f 1.80 a la f 1.20, alles per K.G. l:engewoon hooge vraag- la 1 a 2 ct. boven no- Ivoer. Iree warenMelkkoeien len f 230 a f 465, stieren flOOa f140, vaarzen- Iden f 100 a f 550, sl&cht- litten f at nuch- 122, fokkalveren f 16 a Irraskalveren f 45 a f 105. f alfkoeien matig. Prima (Maasbode.) jappen legen 5 »lo ening-courant GIRODIENST |t incasseeren Ftanties ORANJE" TE GOES. ELATI v. JAVA. N. PRENT. adv. Vrijdag in dit blad l HUISGEZINNEN. holiek Tijdschrift lollek Huisgezin ontbreken. per post. jet aan den Uitgever M. te abonneeren op „Ons Huisgezinpén, franco per isgezinpén, MEIM ZEEUWSCHE (OilRftHT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertenöën worden ingewacht vóór half een wr 's namiddags. Kantoor*.d. Administratie: Boudewl|n de Yflttestraal A 135® GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bjj abonnement speciale prijs. AdverteatiCn vnn 15 regels f0.75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Bericht. Losse berichten. de vredesonderhandelingen. De onderhandelingen voortgezet. BREST'LITOWSK, 10 Januari. (W.B.) In de hedenmorgen gehouden zitting ver klaarde de Russische delegatie zich bereid de vredesonderhandelingen in Brest-Li- towsk voort te zetten. Verder stelde zij vast, dat het door het Wolff-bureau gepubliceerde verslag over het verloop der zitting van 23 De cember overeenstemt met de feitelijke toe dracht. Het door het Russische Telegraaf- agentschap verspreide bericht, over hej verloop dezer zitting werd van Russische zijde als onjuist betiteld. De strjjd in het Westen. PARIJS, 10 Januari. (Draadloos). Het avondcommuniqué meldt: Wederzijdsche artillerie-activiteit in Champagne, in de bergstreek en op het front BezonvauxCaurières-woud. Geen infanterie-actie. Sluiting der grenzen. Volgens een draadloos telegram, meldt de National-Zeitung van Bazel, dat de grenzen van Duitschland met Zwitserland en Nederland zullen worden gesloten, zoo wel voor het handels- als het reizigers verkeer en wel vermoedelijk voor den tijd van twee maanden. De Russische schuld. LONDEN, 10 Januari. (R. O.). De cor respondent der „Manchester Guardian" te Petersburg, seint dato 8 dezer aan zijn blad: De volkscommissarissen zijn voorne mens dezer dagen bij decreet de Russi sche buitenlandsche schuld te annuleeren. Bedoeld decreet zou de volgende bepa- I lingen bevatten: le. Alle staatsschuldpapieren en schat kistobligaties, in het bezit van buitenlan ders, zullen geannuleerd worden. 2e. Alle staatsschuldpapieren en schat- kistobligatiën, in het bezit van Russische onderdanen, die een kapitaal hebben van meer dan Rbl. 10.000, zullen geannuleerd worden. 3e. Stukken, gehouden door Russische onderdanen, die een kapitaal in staats- leening of deposito's bezitten van niet meer dan Rbl. 1000, ontvangen 5 pet. rente van de nominale waarde en die, welke tot Rbl. 10.000 bezitten, 3 pet.; 4e. Arbeiders en landbouwers, die Rbl. 100 in dergelijke stukken bezitten, kunnen nun bezit aan den staat verkoopen ad 75 pet. van de nominal ewaarde, en zij, die tot Rbl. 600 bezitten, ad 70 pet. Het Program van Wilson. Na Lloyd George heeft Wilson gespro ken in antwoord op de vredesuitnoodi- gingen der Bolsjewiki en andere gedele geerden te Brest-Litowsk. Vrij onverwacht hield bij voor het Congres te Washington een rede, waarin hij in 14 punten den vrede omschreef, zooals hij dien zich denkt. Hij blijkt in verschillende opzich ten een breederen blik te hebben dan Lloyd George en de geallieerden. Als een der eerste voorwaarden' stelt hij bijv. de vrijheid ter zee, door de centralen met zooveel klem geëischt en de vrijheid van handel voor alle volke ren, die zich aan den vredesbond zouden aansluiten. Waar hij het had over de koloniën en de vrije, openhartige en ab soluut onpartijdige regeling van haar eischen, sprak hij niet van de Duitsche koloniën alleen en uitsluitend, maar van de koloniën in het algemeen. Maar in zijn program zijn ook alle ver-gaande eischen, door Lloyd George als onvoorwaardelijke oorlogs-doeleinden der geallieerden gesteld, overgenomen, al leen in enkele onderdeelen nader nog omschreven; zoo wordt bijv. voor Servië een vrije toegang geëischt tot de zee. Practisch zal dus het gunstig effect van de boodschap van Wilson niet grooter zijn dan de rede van den Engelschen premier. De Engelsche Gezant in Rusland. GENÈVE, 8 Januari (H.N.) De Peters- burgsche correspondent van de „Agence Radio" geeft onder den datum van 5 Januari een bericht over een onderhoud met Buchanan, waaruit blijkt, dat de En gelsche gezant Petersburg niet verlaten heeft en ook de stad niet denkt te ver laten. Buchanan verklaarde over een even- tueele breuk, tusschen Rusland en de geallieerden, dat een dergelijke breuk drin gend moest worden afgeraden, want afge zien ervan, dat daardoor de toestand geallieerden zeer bemoeilijkt zal woreen, is ons verblijf alhier van het grootste belang. Wij moeten hier blijven, zij hef ook om door onze tegenwoordigheid te beletten, dat uit Rusland een Duitsche kolonie gemaakt wordt. Een volksstemming. Als bewijs, dat onder de oorlogvoerende volkeren zich overal een verlangen naar het einde baan breekt, blijkt uit de volks stemming in Australië gehouden over het al of niet invoeren van den militairen Venstplicht. Ondanks de propaganda door den oor logsdrijver Hughes, eerste minister van Australië voor den dienstplicht gemaakt, werd die bij volksstemming of referendum verworpen. Het Australisch ministerie is nu afgetreden. Tudor, leider der arbei derspartij, wordt eerste minister. Niet op de hoogte. Naar Reuter meldt, deelt de Times mede, dat de Duitsche regeering aan Scandinavië en aan Net'er land koren heeft aangeboden, ofschoon er slechts één bron bestaat, waaruit Duitschland in zijn huidigen toestand graanvoorraden voor export kan putten, en dat is van zjjjn reeds half verhongerde gevangenen en de in slavernij gedompelde bevolkingen van België, Noord-Frankrijk, Servië en P.olen. Met betrekking tot deze bewering valt op te merken, dat het klaarblijke lijk bij de redactie van de Times niet bekend is, dat België een industrie-land is, en ook iu Noord-Frankrijk en Servië van een noemenswaardigen verbouw van graan geen sprake kan zijn. Man schijnt in Engeland evenmin te weten, dat de Centrale Mogendheden door de oorlogs verklaring van Roemenië in de gelegen heid zijn geweest om cle rijkste koren schuur van Europa te bezetten. Het graan, dat Duitschland voor ev.entueelen uitvoer beschikbaar kan stellen is uit daze voor raadkamer afkomstig. (D. N. D.) Weder Entente-bommen op Zwitserland. Opnieuw hebben vliegeniers der En tente boven Zwitserschen bodem ge kruist en bij Kalina,ch een vijftal bom men geworpen. Naar uit ©en door dq lëger-autoriteiten ingesteld onderzoek is gebleken, zjjn de bommen van Fran- schen oorsprong. Do opwinding over da zen bomaanval, dia het hart van Zwit serland heeft getroffen, is groot. T)e „Bund" spreekt van eene „misdadige on verschilligheid" en schrijft: „Het veront rustende van het incident is, dat niet tegenstaande alla waarschuwingen em voorzorgsmaatregelen, de luchtaanvallen zich niet slechts herhalen, doch steeds meer naar het binnenland worden over gebracht, zoover zelfs, dat men moeite heeft te gelodven, dat de vliegenier in de overtuiging verkeerde nog boven vij andelijk 'land te zijn." De Frf. Ztg. teekent hierbij aan dat bitter© ironie verwekt werd door de om standigheid, dat van overheidswege juist dezer dagen werd medegedeeld, dat de Fransche Legatie zich wegens den bom aanval op Muttonz en Monzeken heeft verontschuldigd, onder medadeeling, dat maatregelen zijn getroffen ter voorkoming eener herhaling van dergelijke incideni ten. (D. N. D.), Volgens de Neue Poiitische Correspon- denz is men in Duitschland de achtste oorlogsleening al aan het voorbereiden. Midden Maart zal de gelegenheid tot in schrijving waarschijnlijk worden openge- steld. ii_ L.ijS 'WpENEN, 9 Jan. De Keizer heeft toe- toegestaan, dat de commandant van het Italiaanseh front op de Monte Castel Gam- betta, majoor Botti wegens zijn dappere houding gedurende zijn krijgsgevangen schap zijn wapenen mag blijven dragen. Meeningsverschii tusschen Ludendorff en Von Kühlmann. KEULEN, 8 Jan. (V. D. De Magden- burger Ztg" schrijft, in overeenstemming met andere all-Duitsche bladen Het kan geen verwondering wekken, dat de ge ruchten over een meeningsverschil tus schen de opperste legerleiding en von KiihlmaDn zich steeds meer verbreiden Wellicht zal binnen korten tijd beslist worden, wie van zijn post zal moeten wijken. ROME, 9 Jan. Te Milaan worden uit gebreide maatregelen genomen tegen on derdanen van landen, die met Italië in oorlog zijn. 42Ü personen hebben order gekregen de stad en de provincie Milaan te ontruimen. 14 moeten Italië verlaten. 350 hebben verlof gekregen te blijven. Hieronder bevinden zich Oostenrijksche onderdanen uit de provincies die in Ita liaanseh taalgebied liggen en Armeensche zoowel als Joodsche onderdanen van Turkije. Ook personen, die zonen in het Itaiiaansche leger hebben en Italiaansche vrouwen die door huwelijk met Duit- schers of Oostenrijkers hun nationaliteit verioreD, mogen blijven. 31 firma's die in eigendom van vijan delijke personen waren, zijn geliquideerd. 10U andere zijn onder een syndicaat ge plaatst. Tegen 250 firma's wordt nog een onderzoek ingesteld. Vooral door de oor logsverklaring aan Duitschland hebben een belangrijk aantal firma's, waarin Duitschers zitting hadden, te Milaan hun zaken geliquideerd. Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft na eenige discussie de dividend- en tantième- belasting aangenomen met 30 tegten 6 stemmen, terwijl het wetsontwerp tot wij1- ziging der wet op de Inkomstenbelasting z. h. s. werd aangenomen. Koffie aangekomtn. Aan de Levantkade te Amsterdam is Woensdag aangekomen het stoomschip „Orion" met 25.000 balen koffie. Distributia van aardappelen. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft tot de burgemeester de volgende circulaire gericht: Bij mijn schrijven van 22 September j 1. werd aan u medegedeeld, dat met het oog op transport moeilijkheden geen zand- en veenaardappelen zullen worden gezonden naar gemeenten, welke voor eigen behoefte voldoende klei-aardap- peien hebben verbouwd. In afwijking hiermede heb ik thans beslist, dat aan gemeenten, gelegen in de kleistreek, welke voor "eigen gebruik wel voldoende kleiaardappelen hebben verbouwd, doch niet voldoende van de soorten, welke thans voor de distributie zijn aangewezen, wel zand- en veen- aardappelen zullen worden gezonden. Theorie en Praktijk. Over Neêrland's houding in het geschil met Engeland schrijft staatsraad Struycken o.m. het volgende: iWij kijn, zoo schrijft hij1 in „Van on zen Tijd", een zeer vredelievend volk, gyoote voorstanders van de oplossing van internationale geschillen door onder linge arbitrage; wrj zijn er trotsch op, dat wij in 1904 het eerste werkelijk al- gemeene arbitrage-verdrag ter wereld heb ben gesloten, namelijk, dat met Denemar ken, waarin zonder eenige uitzondering „alle wederzijdsche geschillen en twist gedingen" zijn begrepen, zonder eenig voorbehoud ten aanzien van „de levens belangen, de onafhankelijkheid, de eer", of wat het ook zij van een der beide partijen, zooals in vrijwel alle andere verdragen voorkomt. En toch, als wij er voor staan, als een concreet geschil jijst, dat dringend om oplossing vraagt, eischen wij eerst intrekking van het ons door de tegenpartij aangedane onrecht, alvo rens wij bereid zijn, een voorstel tot ar bitrage te doen. De schrijver wil, dat wij ons deze houding zullen herinneren wanneer wij zoo gemakkelijk er toe overgaan, een oordeel uit te spreken over de weige ring der geallieerden met de central© mogendheden over den vrede te onder handelen, zoolang "dezen niet eerst 'het onrecht, dat zij hebben bedreven, hei- ben erkend en herstel daarvan hebben) toegezegd. Maar de Engelsche dwangmaatregel is openlijk onrecht, daarover kan geen twijL fel bestaan I Zeker, dat is onze meening, maar zooals in ieder geschil de tegenpartij, de Engelschman, denkt daar over anders. Denken wij ook aan onze houding in de zand- en grindquaestie, wanneer straks na den oorlog het arbitragevraag- stuk opnieuw zal worden gesteld. Wij' vredelievende Nederlanders, meenèn, dat het op onzen weg ligt, voor de arbitrage als het middel alleen passende tot vreed zame oplossing van alle internationale geschillen met de meeste kracht op te komen ieder voorbehoud met het oog op. de waardigheid, de eer, de levensbelan gen e.d'. in de arbitragetraclaten te wra ken. Het is .zoo aanlokkelijk, zulke alge- meene formules op het papier te zetten, het klinkt zoo. verleidelijk, voor goed, evenals in het nationale rechtsleven, voor alle geschillen den rechtsweg te openen; maar, wanneer het niet om schoone for mules alleen, doch ,om werkelijke rechts regelen te doen is, waarvan de naleving met zekerheid kan worden verwacht, dat men dan voorzichtig, bescheidener zijl, zich herinnere, dat zelfs wij in een ge schil, dat eenige jaren hangende was, tot v oor enkele weken niet aan arbitrage hebben gedacht, en, toen het steeds scher per was geworden, ernstige nadeelen voor ons met zich bracht, niettemin met al- gemeene instemming ter wille onze na tionale eer hebben besloten, hot liever te laten voortduren, liever alle nadeelen er van te verdragen, dan aan te bieden, het in den vorm, waarin het voor ons lag, door een rechter te doen beslissen. Wan neer wij ons verplicht achten, zóó te handelen, waar het gaat om een rechts geschil, waarbij onze eigen belangen niet eenmaal zijn betrokken, hoe kunnen wij dan verwachten, dat na dezen oorlog] alle Staten, groot en klein, al hunne réchts- en belangengeschillen, onverschil lig hoe ze zijn ontstaan, welke belan gen ermede zijn gemoeid, in welk sta dium ze zijn getreden, aan arbiters ter beslissing zullen voorleggen? Gemeentelijke Centrale Keuken te Goes. Het menu voor de week van 14 Janu ari tot 20 Januari: Maandag Roode Kool, Aardappelen, Vleesch en Boter. Dinsdag Erwtensoep. Woensdag Knolrapen, Aardappelen, Vleesch en Boter. Donderdag Zuurkool, Varkensvleews». Vr(jdag Havermout, Melk, Suiker. Zaterdag Groentensoep'. Tegen intrekking van de bons: Voor Maandag 1 kilo Aardappelen. Voor Dinsdag bon no. 47 1 ons Erwten. Voor Woiensdag 1 kilo Aardappelen. Voor Dondlerdag 1 kilo Aardappelen. Voor Vrijdag bon no. 46 1 ons Havjer- mout. Zatprdag vrij, Zij, dite geen gebruik maken van de distributiebons, onverschillig welke, ge lieven deze aan de keuken af te tetaan. Verwaohting tot den avond van 12 Jan. Meest matige tot kraohtigen,westelijke tot Zuidwe8teljjken wind tijdelijk opklarend later weer kans op regentemperatuur om het vriespunt des nachts; everdag matige doel. Goe». Naar wij vernemen zal door een groep oud-learlingen der R. H. Burger school alhier een krans gelegd worden op de baar waarop het stoffelijk over schot van den heer L. van Bruggen, in leven directeur der R. H. Burgerschool, Zaterdag a.s. grafwaarts zat worden ge dragen. Distributie. Van 12 Januari tot en met 18 Januari is verkrijgbaar: op Bon 46: Havermout 1 ons. 47: Erwten 1 ons. 48: Capucijners (of groene erw ten) 1 ons. 49: Bak en Braadvet 1 ons. Aardappelen: 1 K.G. per persoon op de 12 Januari gestempelde bon. Een verzoek ten bate der kleine hui sbrand verbrui ke r-s. Met instemming verleenen wij plaatsing van de navolgende circulaire, welke aan alle centrale brandstofcommissies van Ne derland is verzonden. Aan 'de Brandstoffencommissies. Door ons is heden aan Zijne Excellen tie den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel het volgende adres ge richt en verzoeken wij U hiermede adhe sie te willen betuigen. De Brandstoffencommissie te Goes. „Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Brandstoffencommissie voor Zuid- en Noord-Beveland, gevestigd te Goes, dat zij met ingenomenheid heeft ken nis genomen van den inhoud der circu laire H. No. 229 dd. 5 Januari 1918 der, Rijkskolendistributie, waaruit mag blijken, dat de voile rantsoeneering voor huis brand kan worden toegezegd; dat intusschen naar haar oordeel de gebruikers, vallende in klassen 1 en la daarmede niet voldoende zijn geholpen; dat toch bij velen binnen kort hun 1(L tal eenheden zal zijn verbruikt, zonder dat zij in staat zullen zijn te doen, wat de grootere gebruikers kunnen en ook in derdaad doen, nl. het slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun aantal schoorstee- nen en hfet aanschaffen van brandhout. Beden, waarom zij zich veroorlooft Uwe Excellentie eerbiediglijk te verzoeken om in overweging te willen nemen het aan tal eenheden voor de klassen 1 en la van 10 tot 12 te verhoogen, zoo mogelijk tegen de oude detail-prijzen. 'tWelk doende enz. De Brandstoffencommissie te Goes, I. D. FRANSEN VAN DE PUTTE, Voorzitter. S. H. BONTHUIS, Secretaris." Naar wij vernemen zal de voordrach tenavond, die Zondag j.l. in het „Slot Oostende" werd gehouden en zoo'n succes had, aanstaanden Zondagavond worden herhaald met dezelfde medewerkers. Zondagsrust apothekers. Zondag 13 Januari is de apotheek van den heer Van Kalmthout geopend, de beide overige blijven dan gesloten. Waarschijnlijk zal het concert van „Toonkunst" aanstaande week toch nog doorgaan, maar dan in plaats van Dinsdag (génerale repetitie) en Woensdag (uitvoering) Woensdag en Don derdag geschieden. In plaats van den heer Zweede zal de heer Van der Kamp uit Middelburg de barytonsoli zingen. Donderdagavond hield de Ver- eeniging van Vertegenwoordigers van Ver zekeringsmaatschappijen „Ons Belang" in de melksalon van den heer Van Doese- Laar haar eerste jaarvergadering. Door den secretaris werd verslag uitgebracht, waar in liiji kon constateeren, dat de bij de oprichting toegetreden leden nog lid zijn, en dat het bestuur hetzelfde is gebleven. De penningmeester deed verslag over da ontvangsten en de uitgaven, waaruit bleek, dat de rekening sloot met een klein batig saldo. Bij de verkiezing voor een bestuurslid wegens periodieke aftre-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1