NK ELO- 77 Deposit. Roosendaal, De Groote Oorlog. No. 4. Dinsdag 8 Januari 1918. i Veertiende Jaargang. •kotten vanaf in hare LFT eappen egen 5 ining-courant incasseeren anties In Effecten* te Goes, BILLIJK. 'ENTIE S. V. P. A. A. K. SPRUIJTi esparing geven aschmachines. Opril 18, Goes. RUIDENIERSZA AK oon- en Winkelhuis waarin Zaak in kruidenierswaren en anverwante Artikelen' 1 ró Verschijnt eiken MAAHDAG-. WQENSDAG- en VRIJDA6AV0N0. PADVINDERIJ. FEUILLETON. Onder den grond. 54) Welk weder zullen wij hebben? OES. 6IRODIENST HTING. nde de markturen zlttlnj voorkomende Bank- er ndergeteekende maakt be at hij nog steeds blijft maker 8, formaat Tip Top 25 een Lang 25 andere foto's zie PRIJS- NT. unstig weder tot zes uur ge- Beslist Zondags geopend. ^Wijngaardstraat, Goes. erkrijgbaar en in werking ,e zien in het Filiaal de hand te koop: eon rulr lke zeer voor uitbreidieg vatba; met ruime bergplaat», gelege idden op het dorp Grave' older; kan ook met eenige re ïdering gemakkelijk in tweeë ïwoond worden. Bewijzen ra nzet voor serieose koopers t' zage. Aanvaarding Mei 1911- ivragen bij PRÜMERS te Gr' enpolder. Q WE ZEEUWSCHE GOURRHl! Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kantoor v. d. AdmlnlstratlaBoudewIJn de Wlttaatraat A 135» GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnement speciale prjs Advertentiën van 1b «egels f0.75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 x berekend. Wij ontvingen einde vorige week het navolgende ingezonden stuk: Geachte Redactie. In een nummer van Donderdag vind ik een artikeltje uit „Het Huisgezin" in- inz,ake Padvinderij, een artikeltje waar- aan U blijkbaar uwe gpedkeurig gehecht hebt. In deze beschouwing wordt den com missies, die in h,et Zuiden des lands zul len trachten de beginselen der Padvin derij ingang te dojen vinden, van gan- scher harte ieen absolute en totale mis lukking toegewenscht. Als reden daarvoor wordt aangegeven, d,at de Katholieke Kerk als opvoedster bjj uitnemendheid over de schitterend ste ^opvoedkundige instellingen beschikt en dat ook tegenover de sport het Ka- tbolieke denken 'zeer welwillend staat. Den leiders der Padvindersbeweging nu wLordt verweten, dat zij slechts het oog gericht houden op de moraliteit en den godsdienst vergeten, -dat zij een deugd willen kweeken zonder Christendom, een deugd welke niet door godsdienstige over tuigingen gedragen wordt. De Katholiek moet daarom de lapmid delen, welke aan de jeugd een ersatzë deugd eigen maken, beslistelij'k afwijzen. Het zij mij vergund, mijnheer de -Re dacteur, als secretaris der plaatselijke af- djeeling v(an de Vereeniging „De Neder landsche Padvinders," tegen dergelijke uitlatingen een ernstig woord van pro» test te doen hooren. Artikel' 2 onzer Statuten zegt, dat de vereen'ging zich ten doel stelt on* afhanketijk van «enigerlei godsdienstige gezindte of staatkundige partij mede te werken aan de opvoeding der man nelijke Nederlandsche jeugd, tot goede en flinke staatsburgers, in het bijzonder w,at karaktervorming en lichamelijke ont wikkeling betreft. De Vereen, tracht haar diO-el' te bereiken door het aankweeken van vaderlandsliefde, tucht en eerbied v,oor het wettig gezag, plicht- en ver antwoordelijkheidsgevoel, ridderlijkheid, -naastenliefde en hulpvaardigheid en ver der door het houden van verschillende nuttige en gezonde spelen en oefeningen. Met verwondering, mijnheer de Redac teur, heb ik paij afgevraagd, hoe men van Katholieke zijde dit streven kan af keuren, z,oo fel zelfs, dat men de voor mannen der beweging, die deze begin selen in het zuiden des lands ingang wil. l'en d,oen vinden, een absolute en totale mislukking toegewenscht. Geen deugd, zoo wordt in het door U Overgenomen artikel gezegd, zonder Chris tendom. Ik zou dit niet gaarne willen on derschrijven. Er zijn in ons land en daar buiten heel wat mannen en vrouwen, die hun Christelijkheid niet ,op den voor grond stellen, maar desondanks in hun leven en werken een voorbeeld van naas tenliefde en plichtsbetrachting zjfn. Trouwens, het is mijn vaste overtui ging, dat de geheete Padvindersbewe ging een mislukking zon blijken, wanneer „Laura, ga wat tabak halen", gelast te de werkman aan het kleine meisje. Het kind gehoorzaamde. Het .gelaat van Vincent veranderde on middellijk en werd even 'onbeschaamd als het te voren, -onderdanig was. „Uw Margaretha is een slimmerd", zei- de hij tot zijn vrouw, „maar voor hefl O-ogenblik heeft zij mij meer noodig dan ik haar; ik zal haar eens goed laten opdokken, om haar te leeren zich, met staatkunde te bemoeien". „Wat, met staatkunde?" „Gij zijt uiterst bekrompen als gijl dat niet inziet; de vogels zijn nog in het nest en zij zou zich van mij willen be dienen om ze te laten wegvliegen". „Denkt gij dat?" Hjj haalde de schouders op en stopte een nieuwe pijp. „Ik voor mij", hernam Vincent, „ver foei de beschermers, die het volk slechitsi weldoen, omdat zij- er bang voor zijn; allen schijnvroomen, die de massa's dom willen houden om ze te overheersehen; als die domkop van een Laurier het de Tedders zich .op godsdienstig terrein zo-uden wagen. Daarvoor bevat zij vo gels v,an te diverse pluimage en vooral 'waar het de opleiding van 'betrekkelijk' jonge personen betreft, moet met de Uiter ste omzichtigheid te werk worden ge gaan Wjat al' een vader voor zijn jongen nuttig en wenschelij'k oordeelt, z,al een ander in geien geval -onderwezen weni schen te zijen. Nu reeds heeft de belofte welke alle Padvinders moeten afleggen tot moei lijkheden geleid en moest het „Ik zal ernstig trachten mijn plicht te doen tegen over God, Koningin en Vaderland" in veie gevallen door het „Ik zal ernstig trachten een flinke Nederlandsche jon gen te zijn" worden vervangen. Waar o-m de splijtzwam, die het Nederlandsche volk reeds zoo hopeloos verdeeld heeft, ook overgebracht in een organisatie die van alle Hoilandsche jongens goede en flinke staatsburgers tracht te maken 1 Wanneer U, mijnheer de Redacteur, evenals ©ndergeteekende, in de gelegen heid was, in de periodieken .der Neder landsche Padvindersvereeniging geregeld na te gaan hoe de voormannen dezer beweging, tijd noch moeite sparen om met omzeiling van alle godsdienstige klip pen het Padvindersscheepje den juistei? ko-ers te doen houden, zou het artikel tje van „Het Huisgezin" in Uw blad geen plaatsje hebben verworven. De voormannen der Padvindersbewe. ging willen van de middelen waarmede zij hun doel trachten te bereiken, alle Hoilandsche jongens, zonder onderscheid van godsdienst, doen profiteeren. W,as dit niet zoo, dan zou de be schermheer onzer Vereeniging, Z. K. H. Prins Hendrik niet steeds in woord en daad een der krachtigste propagandisten voor deze sympathieke beweging geweest zijn. U mijnheer de Redacteur, beleefd dan kend voor de plaatsruimte, waarvan ik misschien wel een wat al te onbeschei den gebruik heb ge'maakt, Hoogachtend, Uw Dw. Tj. N. ADEMA. Secretaris der afd. Go-es van de Ver. „De Nederlandsche .Padvinders." Goes, 3 Januari 1918. Wij achten de zaak belangrijk genoeg, o'm bovenstaande niet in een hoekje van ons blad weg te moffelen, maar het op een flink uitko-mende plaats te zetten en wenschen daarop temeer waar het het hier eene zaak van belaag geldt als volgt te antwoorden Wij verstaan het, dat de inzender, die met de padvinderij- in het algemeen sym pathiseert en zich reëele verdiensten ver worven heeft ten opzichte der Goesche padvindersbeweging, een lans breekt voor deze moderne uiting van sportatieve pe dagogie of pedagogische sport, zooaJs men het noemen wil. Ook begrijpen wij, dat de aard der sta tuten van de vereeniging „De Nederland sche Padvinderij" waarvan hij in zijn in goed aangelegd had, zon hij" ze gepakt hebben; ze zouden ingerekend zijn ein het zou mij zeer verheugenmaar daar hjf, in plaats van mijn raad te volgen, ze schrik aangejaagd heeft zonder ze te kunnen vangen, wil ik er niet aan. me dewerken om ze in de doos te stop pen en ik verlang niets liever dan hen in hun vlucht behulpzaam [te zijn, dat zal hem lot een leer verstrekken; maar zg moeten betalen, ik eisch honderd franks", „Zij zullen elders wel een gelegenheid voor vjjf franks vinden". „Laat hen maar zoeken, ik maak mij- sterk hen te laten gevangennemen". „Gij weet dus waar zij zijh,?" „Zeer goed, en gij kunt het mede- deelen aan de juffrouw, als gij! haar mjjne v-owrstellen overbrengt". „Welke voorstellen?" „Gjj moei tot haar zeggen: dien dag of liever dien nacht zal mijn man op dat punt op wacht staan; breng een to-uw met knoopen en honderd franks mede, vijftig franks voor eiken achter blijver, dat is ,yao-r niets". „En als zij het niet aannemen?" „Ik heb geld noodig, dan verkoop ik ze", antwoordde hij met afkeerwekken de onverschilligheid. Louise wilde bedenkingen opperen. gezonden, stuik het een en ander aanhaalt benevens het feit, dat deze vereeniging een Prins der Nederlanden als haai' be schermheer huldigt, voor den geachten inzender een voldoende garantie biedt voor de betrouwbaarheid der Padvindera- beweging. Maar voor ons Katholieken is dat niet voldoende. Juist wijl, zooals de geachte inzender zelf Zegt, de Paidvin- dersbeweging „vogels van te diverse plui mage" herbergt, kan daar van een harmo nische ontwikkeling der lichamelijke en geestelijke faculteiten van den padvinder met den godsdienst tot ondergrond geen sprake zijn. En juist dat verlangen wij, wanneer wij onze jongens aan de school, aan de sport, aan de padvinderij toe vertrouwen. Zonder dien ondergrond toch hangt al le zieleadel, kortom al datgene wat reeds die ouden als „mens sana in corpore sano" „een gezonde geest in een gezond lichaam" aanmerkten, in de lucht. Natuurlijke deugd zonder christelijk fun dament is bestaanbaar, zeker, maar ook teer en broos als glas. Bij de minste ietwat ruwe aanraking in 's levens storm en strjd, bij den minsten schok in den kamp der bruisende hartstochten ontvan gen, bezlwijkt zij'. Alleen de deugd, uit bovennatuurlijk beginsel geboren en met bovennatuurlijke middelen gievoed, zal stand houden, ook in den z-vvaren strjjd dien de aankomende jongeling in zijn „Sturm und Drang-periode" doormaakt. Daar wij, Katholieken, in onzen gods dienst de middelen vinden om tegelijk met de ontplooiing van al onze lichame lijke en psychische krachten tot een vol en rijk menschenleve© a,an sport en spel b.v. wordt in onze onderwijsinricb- tingen, op onze colleges en in onze se- menariën een aanzienlijk deel van het dagprogram ingeruimd het voornaam ste kleinood te bewaren, dat "God den mensch toevertrouwde: de reinheid van ziel, zoo meenen wij, dat vóór en boven alles dient gevraagdzal in het milieu waar ik mijn zoon, mijn pupil binnenleid, het voornaamste niet vergeten worden, d.w.z. de beoefening der deugd, waaronder wij verstaan het stalen van den wil, het adelen van het karakter, het aankwiee- ken van een sterken geest, heerschemd over de lagere instincten en dempend de booze begeerlijkheid, die in ons, men sehen, woont. Het zij er verre van, dat wij hier eeni ge afkeuring zouden willen uitspreken over personen als de geachte inzender, die met ons van een ander gevoelen Zijn. Wij nemen gitarne aan, dat niet iedere Roomsche jongen, b.v, die zich aansluit bjj de Padvindersbeweging, daar zij-n ge loof verliest, of zijn deugd ziet stranden. Omgang met andersdenkenden behoeft niet noodzakelijk verkeerde gevolgen met zich te voeren, terwijl wijl de eersten zijn om te erkennen, dat onder de leiders der Padvindersbeweging menschen worden ge vonden, die om hun edele gaven van hart en geest en hun onberispelijken wandel onze sympathie verdienen. Dit alles echter geschiedt ondanks den aard en 't karakter der neutrale padvindersbeweging, welke „Maal mij niet langer aan het hoofd; ze kunnen het doen of laten". Zjj k-on niets anders uit hem halen, en zoodra zijn dochtertje teruggekeerd was, gjng hj uit om' in de kroeg dej door Margaretha achtergelaten vijf franks te verteren. Juffrouw Schültz was niet verwonderd over den voorslag, dien Lo-uise, be schaamd over de rol, die zij speelde, haar kwam doen. Maar wat haar ver raste, wat dat Vincent kennis droeg van de schuilplaats der achterblijvers. Zj herinnerde zich echter, dat hij op zekeren'dag geholpen had hout in den kelder te dragen, en zij dacht, dat Rosa misschien wel eenige onvoiorzichtighefdl zou hebben kunnen 'begaan. Zonder het aanb-oid van den gefede reerde van de hand te wijzen of aan te nemen, zonder vooral iets te zeggen, dat kon doen veronderstellen, dat haar vader, haar broeder .en de pastoor zoo dicht bj haar waren, antwoordde het meisje, dat als het geval zich mochlt voordoen, dat iemand van 'hare 'kennis dien handel zou willen aangaan, zij .er -over zou spreken en stelde tot een an deren dag de beslissing der zaak uit. De nacht verstreek zonder nieuw alarm alleen merkte Louise op, dat haar man, die den dag doorgebracht had in, de als stelsel, als richting een cordiaal mede leven van principieels Katholieken uit sluit. En nu «verwijt men ons wel een geest van separatisme, maar de schuld is aan de andere zijde. Juist door de boom der christelijke beginselen met wortel en tak uit den tuin van onze aardsche om wandeling te verwijderen, hebben de men schen, die jneenen het zonder God en godsdienst hier beneden te kunnen stel len, zelfs bij die hoogst voorname taak, welke „opvoeding der jeugd" heet, zich vervreemd vau het, gelukkig nog over groot getal positief geloovenden, die de geheiligde tradities des Christendoms met trouwe zorg bewaren entegen een ontkers- tenenden tijdgeest verdedigen, om ze onge schonden aan hun kinderen na te laten. Want moest een|s het christendom uit de wereld verdwijnen, in minder dan geen tijd waren wij het gruwelijkste bar barisme ten prooi, ondanks de Padvinderij en haar mooie statuten. Losse bsrlehten. De strijd in het Westen. PARIJS, 5 Januari. (Draadloos). Het staf communiqué meldtDeFranschen heb ben een coup de main ten Z. van Juvin- court afgeslagen en gevangenen gemaakt. In Champagne is een Fransch detache ment ten N. van Main de Massiges in de Duitsche loopgraven gedrongen en heeft er veel vernield. Vrjj levendige artillerie-strjjd in het Bois d'Avoeourt en in de streek van het Bois des Caurières. Op den 4en zjjn 5 Duitsche vliegers bij luchtgevechten door Fransche vliegers neergeschoten. De vredesonderhandelingen. BREST LITOWSK, 5 Januari (W.B.) De voorzitter der Russische delegatie zond den 3den Januari uit Petersburg aan de gevolmachtigden van den vierbond in Brest Litowsk een telegram, waarin hij, zich beroepend op een besluit van de regeering van- de Russische republiek, voorstelt de onderhandelingen in het neu trale buitenland voort te zetten. In ant woord hierop seinden de delegaties van den vierbond aan den heer Joffe, den 4den Jauari, dat zij iedere verlegging van de onderhandel-plaats afwezen, daar als bindend was vastgesteld, dat de onder handelingen uiterlijk den 5den Januari te Brest Litowsk zouden worden hervat. BERLIJN, 5 Januari (W.B.) (Niet-offi- cieel). Naar de onderstaatssecretaris fhr. Von dem Bussche in de heden gehou den zitting van de hoofdcommissie mede deelde, werd hier gisterenavond een te legram uit Petersburg outvangen, mel dend: De verplaatsing 'der onderhande lingen naar neutraal gebied beantwoordt aan den bereikten stand der onderhan delingen. Wat de komst der delegaties iu de vroegere plaats van onderhandelingen be- kroeg o-p den hoek der straat, des nachts verscheidene keeren voor het raam ging staan en hij vroeg in den ochtend naar beneden ging om in de straat te wan delen. Terwijl hij er met kwalijk verborgen ongeduld zijn pijp liep te ronken, was Margaretha naar „de geheime crypte" te ruggekeerd, waar de gevraagde prijs, hoe wel zeer hoog, toegestaan werd. Georga was gereed, en Margaretha, die zich be last had met den aankoop van een touw ladder van een bepaalde lengte en sterkte, klom kort daarna weder naar boven, met de noodige volmacht om de zaak te be klinken en den dag der ontsnapping vast te stellen. iOm elf uur des voormfdidags zag Vin cent, die weder in de herberg op den hoek post gevat had, het meisje het huis verlaten; hij stond op, betaalde zijn ver tering en met een vilten hoed diep over het voorhoofd getrokken, en een witte werkinanskiel aan, want hij had dien dag zijn uniform van wreker van Flou- rens afgelegd, volgde hij' juffrouw Schülta van verre, met aandacht de magazijnen opnemende, waar zij inkoopen deed en, steeds hopende haar het huis te zien binnengaan, waar hare bloedverwanten verborgen moesten zijn. Zonder te vermoeden, dat zij door een, Verwachting tot den avond van 8 Jan. Matige, In het Westen en Noorden tijde lijk krachtige Westelijke tot Zuid-Weste- lijken wind; hetrokken of zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring; waarsohijnlijk en kele regen- of sneeuwbuien; lichte tot ma tige dooi. treft, zal onze delegatie, samen met den volkscommissaris voor huitenlandsche za ken, Trotzky, morgen naar Brest Litowsk reizen, in de overtuiging, dat een over eenstemming omtrent de verlegging der onderhandelingen naar neutralen bodem geen moeilijkheid zal ondervinden. Verklaring van Clemenceau. PARIJS, 5 Januari (Havas). Aan een medewerker van de „Petit Parisien" deed Clemenceau de volgende verklaring: Mijn ©orlogsprogram is natuurlijk een inten siever oorlogvoeren, het steunen van de soldaten en alles voor hen over hebben. Dat zijn mijn plannen om te overwin nen. Interview met Generaal Leman. •BERN, 5 Januari (W.B.) Generaal Le man, de verdediger van Luik, werd te. Bern door een verslaggever van de „Pe tit Journal" geïnterviewd over zijn ver blijf in Duitsche gevangenschap. Generaal Leman verklaarde door de Duitsche offi cieren met alle achting behandeld t,e zijn geworden. Over de geneeskundige behan deling was hij tevreden. Zijn lijden was enkel moreel geweest, tengevolge van de scheiding van het vaderland. Over den oorlogstoestand werden de gevangenen dagelijks overeenkomstig de waarheid in gelicht. den slotte verklaarde de generaal, dat het onverstandig was de hoedanig heden van het Duitsche volk niet te erkennen. LONDEN. De Daily Telegraph spreekt het bericht tegen betrekkelijk de waar schijnlijke erkenning van de Bolsiwiki- regeering. Volgens de Times duurt de burgeroorlog in Rusland in alle hevigheid voort. Kaii- din zou een wapenstilstand hebben aan geboden indien de Bolsiwiki bereid zijn een commissie de bespreking op te dra gen der hangende quaestiën, onmiddellijke bijeenroeping van de consatuante en het sluiten van een eervollen vrede. Het oordeel van overste Egli. De bekende Zwitsersche militaire des kundige, Overste Egu, schrijft in de Bas- Ier NachrichLen: „Ze.fs indien de Ame rikanen een half of een geheel millioen soldaten naar het Westelijk oorlogs.ooneel konden zenden voor en aleer de beslis sing gevallen is, zou hieruit nog geene overwinning der Geallieerden voortsprui ten, doch de oorlog zou er §lechts door verlengd worden. Men moet zich dan ook verspieder gevolgd werd, ging het jon ge meisje achtereenvolgens bij een vleesehhouwer, een bakker en een krui denier binnen om er haar voorraad in te koopen, keerde vervolgens op hare schreden terug, daarbij strijkelings langs den gefedereerde heengaande, die insger lijks terugkeerde, zeer ontevreden over den uitslag zijner bewaking, maar vast besloten, die voort te zetten tot hij de| schuilplaats ontdekt 'had, waarvan hij het bestaan zelfs niet vermoedde, hoewel hij voorwendde die volkomen te kennen. Gedurende de geheele week verliet Vin cent zijn waarnemingspost fiiet "dan om. Margaretha van verre te volgen zonder dat iets hem het geheim verried, dat hij zoo vurig verlangde te kennen, en de eenige aanwijzing, die zijn vermoe den van George's tegenwoordigheid te Parijs bevestigde, was de aankoop door Margaretha van een touwladder. Deze aankoop gaf hem eenige zeker heid maar niets meer, en daar de serge ant Laurier, van zijn verwonding nage noeg hersteld, aan Louise medegedeeld had, dat hij ten hoogste binnen twee of drie dagen het hospitaal zou verla ten, besloot Vincent, geen kans ziende de waakzaamheid van zijn chef te ver schalken, den handel te sluiten. vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1