Ëraik- id Brandvrije Kluis. Cursus UW VIOOL ii JE Ie lint YELO- Rekening-Courant. Handelscredieten. Bommsnschade Assurantie. Safe-Deposit. Hoest Volwassenen begin,lenden Kinkhoest Keelpijn, 5Z// iio 4ï1. Firma J. LUYKX Roosendaal, BRANDWONDEN Eflecten en Coupons Deposito Hypotheken. Kantoorbenoodigdheden is Kleosterbalsem Een HOEFJE KOERS 99°|. Jr/ JE ADRES VOOR 39r Firma F. SANDIJCK - rf J de Kanter Hordijk's Bank. 'f No. 4. Neemt gelden a (rente bij overeenkomst). Verstrekt Opent Verleent Verzekert tegen etc. Verhuurt Loketten vanaf f 2.in hare Bouw- en Weiland, GEEN Kinderen, Ouden van dagen verouderden Ook pijn Rhaumathiek Openbare Verkooping Hseren-, Jongeheeren en Kinderkleeding- Colberf-Cosf umes Demisaison of Winterjas te MIDDELBURG, KAPITAAL en RESERVEN f 6,900,000. DEPOSITO'S BEWARING VAN FONDSEN REISCREQIETBRIEVEN. ASSURANTIËN HYPOTHEKEN J HOOFDKANTOOR: DELFT in het Costuumvak voor GOES en Omstreken te openen hall Januari te Goes. Volledig onderricht j. S. H. LEUS, A S. i. DEKKER GOES. Bankier en Commissionair In Effecten* „Hotel Zoutkeet" te Goes, CONDITIËN ZEElR BILLIJK. WAARSCHUWING. Mej. FABRIEK VAN JACQ. VAN GROENENDAEL BREDA. Al IF TIMUFRWFRtf m 8P0C'aal 10 Eikenhout, Kerkbanken, HLLL llinffiLnffCfïACn, Kvrkstoelsn. Schoolbanken enz. enz. Directeur: Mr. J. C. KAKEBEEKE. Uitstaand bedrag pandbrieven ruim f 6.200.000 5 pCt. pandbrieven tegen 96 pCt. 6 pCt. pandbrieven tegen 101 pCt. ATTENTIE S. V. P. J. A. A. K. SPRUIJT, Besparing geven Waschmachines. Opril 18, Goes. -J y KRUIDENIERSZAAK Woon- «n Winkelhuis waarin Zaak in Kruidenierswaren en aanverwante Artikeler PADVINOEF FEUILLC Onder den KANTER EN HORDIJK'S BANK TE GOES De Notaris F. VAN CLEEF te Heinkenszasd, zal op Maandag 21 Januari f918, des voormiddags 9 aur, in de her berg bij A. Vek.meulen te Heinkens- zand, ten verzoeke van de Familie VERMANDE. voor den tijd van 7 jaar, aanvangende 25 November a s. publiek verpachten: en diverse pereeelen onder Helnkenszand, 's Httr Arends- kerke, 's Heer Abtskerke en Niise te zamen groot 37 Hectaren 62 Aren 91 Centlaren. Breeder omschreven bij billetten, die gratis te bekomen zijn ten kantore van voornoemden Notaris en alwaar nadere inHchtingen te bekomen zijn. C bij en kan blijven bestaan, indien slechts het goede genees middel wordt gebruikt. Neem bij hoest en verkoudheid voor U zelf en Uwe kinderen ANGA- bonbons. Deze helpen spoedig en gij voorkomt dan dat de hoest en koude zich op de borst vast zetten. Doos 30 en 60 ct. Gebruik echter bij hoest, bronchitis, ouderdoms- hoest, borst- en luchtpijp-aan- doeniDgen, slaapstorenden hoestprikkel, alsmede voor Uwe kinderen bij en slijmhoest en vastzittenden hoest ANGA-SIROOP. Deze siroop zuivert de longen van slijmen, welke zich in de diepere luchtwegen hebben vastgezet, werkt zeer verzach tend, hoeststillend, slijmoplos- send en bespoedigt de genezing mmmmmt Per flacon f 1 40,3 fl. f4 van allerlei aard ia te genezen, als jicht, spier- en gewrichtspijn, pijn in de ledematen, influenza, aangezichtspijn en kiespijn. Ge bruik SANAPERIN-tabletten Per k. 60 ct., 3 k. f 1.70 ontstoken keel, opgezette aman delen, pijn bij het slikken. Neem Mijuhardt s GLORIN- tabletten. mtmtmma Per doos 40 ct., 3 d. f 1.10 Fabrikant A. MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zeist. Bij Apoth. en alle Drogisten Te 6008 W. F. den Herder; Gebr. Mulder; Zlatlkzes J. W. Gudde; Ttiolen L. G. v. Zaltbommel; lerseke A. M. Steketee; '«Gravenpolder J. H. v. DixhoornKamperland H. BakkerBrouwershaven A. de Nooyer; Oudelande C. Mol Czn.Hansweerd A. v. W ijk Kapelle J. Burger; 's-Heeren- hoek A. van Casteren Ovezand M. v. SteeHoofdplaat A. Ver- triest. VAN waarbij zeer groote partij afkomstig var. Faillissement, heeft plaats vanaf Dinsdag 8 Jan. lot en met Zaterdag 12 Jan. 'smlddags 2 uur, beslist niet langer, aan de door de taxateurs getaxeerde prijzen, In deMelksalon van den heer VAN DOESELAAR, Opril B 3, Goes. Wij laten hier eenige prijzen vol gen, bijvoorbeeld: met 1 of 2 ri| knoopen en ook met ceintuur van f 12, f 15, f 18, f20, voor f6, f7.50, f9, f 10, van f22,50 f25,— f30,— f32,— voor f 11.50, 112.75, 115.50, f 17. van f40,f45,f50,f55, voor f21,— f24,— f25,— f30,—. van f20, f24, f27.50 f30, voor f9.50, f 12.50, f14, f 15.50, van f34, f36, f40, f45 voor f 17, f 18, f21 f23 van f 52.f 58. voor f25.—, f27.50— Wij maken vooral attent op onzen grooten voorraad Bonkers, Motor- Jekkers en Pantalons. Echte En- gelsche Regenjassen, in gummi, rubber en waterproof. Alle goederen kunnen gepast wor den; de verkoop geschiedt uitslui tend a contant. RegeliDg van den verkoop: Dins dag, Woensdag, Donderdag en Vrij dag van 9—9 uur. Zaterdag van 9—2 uur, beslist niet langer. Dagelijks gesloten van 2—3 uur. De Directeur, belast met den ver koop der goederen f J/2 J- GERRITZEH. Avis. Tevens een partij prima Damesmantels en prima Dames- Regenmantels. der In stukken van f 1000, fSOO en fioo.y Verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij H.EL Effec tenhandelaren. MIDDELBURG (Firma Van de Kreke, De Kan Co.) VLISSINGEN (Firma C. R. C Wibaut Co.) GOES (Tijdelijk Hotel Korenbeurs.) EFFECTEN - COUPONS INCASSEERiNGEN SAFE-DEPOSIT HANOELSCREDIETEN REKENING-COURANT SPAARBANK 4% RENTE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND UITBETALINGEN IN ALLE PLAATSEN VAN BELGIË. 8 BIJKANTOREN 71 CORRESPONDENTSCHAPPEN fERSTREKT VOORSCHOTTEN TEGEN 5 ERLEENT CREDIET IN REKENING-COURANT SPAARKAS - CHEQUES - EN GIRODIENST BELAST ZICH MET HET INCASSEEREN VAN WISSELS EN QUITANTIES in het teekenen, knippen en naaien van blouses, rekken, ochtend japonnen, kinderjurken, enz. Schriftelijke aanmelding spoedig bij ondergeteekende te Baarland, of mondelinge aanmelding op Za terdag 12 Januari, van 1—3 ure, op de bovenzaal van de Melksalon „De Landbouw", Groote Markt te Goes. 41 b Gediplomeerd Leerares. met prima SHAREH bespannen, klinkt veel mooier. Onze Violen en Vioolsnaren zijn van prachtige kwaliteit en worden daarom zoo veel verkocht. - SAFE DEPOSIT-INRICHTENG. Houdt geregeld eiken DIH S D A G gedurende de markturen glttlnj In het en beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- ai Effectenzaken Daar Zaterdag a.s met het malen aan „De Piet" wordt begonnen, worden schaatsenrijders gewaar schuwd, dat het ijs in de Schenge en in de leiding naar den Noord- Kraaijert onbetrouwbaar zal worden. ■- 1 MAATSCHAPPIJ TOT VERZEKERING VAN UITGESLOTEN RISICO'S, ZUTPHEN. Hoofdagente: DE KANTER HORDIJK'S BANK, Goes. Zij, die geregeld wenschen af te nemen de spoeling en afval der Centrale Keuken, worden ver zocht zich aan te melden ten kantore Bleekersstraatje, 's mid dags van 23 uur, of schriftelijk. De bedrijfsleider Centrale Keuken. Verkrijgbaar te GOES bij: De schade bl| den bomaanval op Goes van 22 Oscambsr 1917, versorzaakt san onze bezittingen, is tot volle tevreden heid van endergeteekenden geregeld en het bedrag der scha devergoeding vlug betaald. Goes, 27 December 1917. M. P DE LOOFF. G. F. v. d. MEER MOHR—Raking. W. G. WITKAM. H. J. HANNINK. JOHs. v ASPEREN VERVENNE. Wed. J. VISSER-Duvkkot. behoeven onmiddellijke verzor ging. De Kleosterbalsem stilt dadelijk pijn, verzacht, zuivert en is voor brandwonden of bla ren eeu weldadige bal.em Zorgt dus steeds een pol Kloosterbal sem in voorraad te koopen. De Heer Doppenberg, bezemmaker te Grijzeveen, Gem. Voort huizen (Geld.) verklaarde ens: „Mijn zoontj. Aart, oud 4 jaar, viel bij het gpelen rugge lings in een pot met kokende rijst, zoodat zijn rugje „vreeselijk verbrandde. Het ventj. gilde van d. pijn Be „kend met de goede werking van den Kloosterbalsem kocht „ik bij den winkelier Jan Gaasbeek te Voorthuizen een „potje Kloosterbalsem. Ik legde doeken met Kloosterbalsem „op den rug van mijn zoontje en dadelijk verdween de „piju, zoodat hij dien eersten avond reeds goed slapen kon. „De brandblaren genazen spoedig en weinige dagen later „wag reeds een nieuw vel op zijn rugje gegroeid. Binnen „14 dagen speelde het kind weer buiten alsof er niets „gebeurd was. De De ondergeteekende maakt bei kend, dat hij nog steeds blijft makeij 12 foto's, formaat Tip Top 25 cenl 6 Lang 25 Voor andere foto's zie PRIJS' COURANT. Bij gunstig weder tot zes uur ge opend. Beslist Zondags geopend. ^Wijngaardstraat, Goes. y/ Verkrijgbaar en in werking te zien in het Filiaal is een veel geroemd huismiddel bij wenden, zweren, aambeien, winterhanden en-voe ten, spierverrekkingen, spit, jicht an rheumatiek. Schaadt nietl Bederft niet! Prijs per pot van 20 gram 45 cent, van 50 gram 85 cent, van 100 gram f 1.30, van 250 gram f2.50. Alom verkrijgbaar. Eischt roeden band met onze handteekeningL. I, AKKER, Rotterdam. Uit de hand te koop: een ruli welke zeer voor uitbreidiag vatbai is, met ruime bergplaats, gelege midden op het dorp 'a Grave' polder; kan ook met eenige ve andenng gemakkelijk in tweeï bewoond worden. Bewijzen va omzet voor serieuse koopers t1 inzage. Aanvaarding Mei 1911.1 bevragen bij PllÜMERS te 's Gr venpolder. Q 3 ïO Abonnementsprijs p. 3 ma: Afzonderlijke nummers i Advertentiën worden ing Wij .ontvingen einde vor navolgende ingezonden stu Geachte Redactie. l In een nummer van Dy ik een artikeltje uit „Het inzake Padvinderij, een a aan U blijkbaar uwe gped hebt. In deze beschouwing w. missies, die in hot Zuiden l'en trachten de beginsele: derij ingang tei doen vim seher harte een absolute lukking toegewenscht. Als reden daarvoor wort| d,at de Katholieke Kerk bil uitnemendheid over d| ste opvoedkundige instelli en dat ook tegenover de tholiek© denken zeer w Den leiders der Padvin, w,ordt verweten, da.t zij gericht houden op de m. godsdienst vergeten, dat willen kweeken zonder C deugd welke niet door go tuigingen gedragen wordt] De Katholiek moet daai delen, welke aan de jeu; deugd eigen maken, besli Het zij mij vergund, mij d,acteur, ais secretaris der {feeling v(an de Vereenigii' landsche Padvinders," t<' uitlatingen een ernstig w test te doen hooren. Artikel 2 onzer StatutJ veieen'ging zich ten do<| afhankelijk van eenigeriel gezindie of staatkundige J te werken aan de op voel nelijke Ned er landsche jeil en flinke staatsburgers, ii vrat karaktervorming en lil wikkeling betreft. De Verel doel te bereiken door h I van vaderlandsliefde, tuc I voor hel wettig gezag, ]l antw,oordel ijkii ei d sgevo el, naastenliefde en hulpvaaril der door het houden vai, nuttige en gezonde spelen Met verwondering, mijn; teur, heb ik piij afgevri van Katholieke zijde dit keuren, z,oo tel zelfs, dal mannen der beweging, selen in het zuiden des 1 l'en deen vinden, een abi mislukking toegewenscht. Geen deugd, zoo wordt Overgenomen artikel gezegi tendom. Ik zou dit niet ga derschrijven. Er zijn in on buiten heel wat mannen e hun Christelijkheid niet grond stellen, maar deso leven en werken een voorl tenliefde en ülichtsbelracj Trouwens, het is mij™ ging, dat de geheeie ging een mislukking zou 54) „Laura, ga wat tabak te de werkman aan h© Het kind gehoorzaam! Het gelaat van Vincenl middellijk en werd even het te voren onderdani; „Uw Margarelha is eer de hij tot zijn vrouw, oogenblik heeft zij mij ik haarik zal haar ■opdokken, om haar te staatkunde te bemoeien „Wat, met staatkundd „Gij zijt uiterst bekro niet inziet; de vogels nest en zij zou zich v. dienen om ze te latei „Denkt gij dat?" Hjj haalde de schond een. nieuwe pijp. „Ik voor mij", herna; foei de beschermers, die weldoen, omdat zij er allen schijnvroomen. die willen houden om ze als die domkop van,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4