id IMriie lis. if stede, AF. «-Deposit. Oe Groote Oorlog. No. 3. Zaterdag 5 Januari 1918. Veertiende Jaargang. iwM e Kapitale BUITENLAND. BINNENLAND. fchfen. bare Verkooping ag 4 Januari 1918, itgesteld; Laat uw inbinden bij Gevraagd R K. Dienstbode, Yersohijnt eiken MAAIBAfi-.JVOENSDAG- en VRIJOAfiAVOND. Smeedt de wapenen. Welk weder zullen wij hebben? oes, 2 Januari 1918 pg. etters der gemeente, f 15.— a fO.—Mid- f 3.75. fO.Middenprfjsper (lieren f 1.60. nd. btuks. ffd. Zuid-Bev. V. P. N. Prijs f15.10 a fO.— Irdam, 31 Dec. 1917. lng V.P.N. I.afKipeieren |f 15.25, Eendeneieren Eendeieren Hande- les per 100 stuks. T f 15.25. -. Handelaars fO. Irdam, 31 Dec. 1917. lerd 108 paarden, 4 Jnderen, 895 vette run- askalveren, 370 nuch- tiapen of lamm, 257 bok of geiten, vette koeien le kw, P134 144 ct., 3e kw. 115 140 a 154 c., 2e kw. 132 126 ct., stieren le kw. Ja 118, 3e kw 90 a 100 ct., ■Oaf 1.90,2e kw. f 1.35 a a f 1.25, alles per K.G. Ir. redelijk en duur. En- |:n noteering, overigens aanvoer. [veewaren: Melkkoeien ten f 225 a f 430, stieren If 110a f140, vaarzen l'den 100 a f 475, slacht- pitten fat nuch- 28, fokkalveren f 18 a eraskalveren f 40 a f 100. pte aanvoeren zeer ma ar. (Maasbode.) Rotterdam zijn in De- [578 paaiden, 12 veulens, 80 vette kalveren 1675 [9114 schapen, 1837 var- bokken en 3 ezels. OES. ft Loketten vanaf - in hare OP irgens te half elf uur te laat, in het koffiehuis „de j, teD overstaan van den PILAAR te Goes, van emeente Kats, in den Oud- Jevelandpolderen den Leen- iraham Polder, groot 57 H.A. ÏO c.A. In pacht bij den heer Breure: de gebouwen tot rt 1921, de bouwlanden tot ven oogst 192 O en de wei tot 25 November 1920. reilen in 25 perceelen, ver- ïde combinatiën en in massa, ijes met kaart zullen verkrijg en bij genoemden Notaris 8 December a.s. BILING ran HUIZEN >es, geannonceerd tegen uari wordt tot een later d te maken dag Notaris PILAAR 1 Februari bij E. A JANS loofd der R. K. School, Hein- Jind, g- V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1'.—, daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kanfoord. AdmlnlatrafleBoudewljn de WIffestraat A 135» GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij arttonnement speciale prijs. AdvertfiBtiën van 16 regels f0.75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Zooals men weet, is vorig jaar, na lang durige en nauwgezette voorbereiding, op gericht de Provinciale Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Zeeland, een gewich tig werk, dat ook buiten de provincie werd opgemerkt, getuige het waardeerend ar tikel, dat baron Van Wijnbergen, voorzitter van den Algemeenen Bond, daaraan wijd de in „De Maasbode" van 9 Maart 1917. Het bestuur van dezen Bond werd bij referendum van September 1917 tevens als Bestuur erkend van den kieskring Zeeland, d.w.z. als leider der voorberei dende werkzaamheden van de verkiezing voor de Tweede Kamer in Juni van dit jaar te houden. Toen voorzitter en secretaris van dit be stuur in de maand November j.l. de ver gadering te Utrecht bijwoonden van de voorzitters en secretarissen der 18 kies- kringbesturen met het bestuur van den Algemeenen Bond, bleek hun de noodzake lijkheid om de statuten van onzen Pro vincialen Bond, gelijk in andere kieskrin gen, zoo volmaakt mogelijk te doen aan passen aan de eischen en behoeften door de nieuwe kieswet speciaal wat de Evenredige Vertegenwoordiging aanbe langt gesteld en geschapen. Onmiddellijk zette het zich aan het werk en maakte concept-statuten gereed, die het Bondsreglement in wezen onveranderd laten, gelijk aan doel en karakter van den Bond niet wordt getornd, evenmin als aan de „vrijheid in eigen huis" der bij den Bond behoorende kiesvereenigin gen, terwijl de oude centrale kiesvereeni gingen, zij liet ook onder een anderen naam behouden blijven, daar bij de Pro vinciale Statenverkiezingen het kiesdistrict Zeeland in 7 kieskringen wordt verdeeld, die bijna geheel hetzelfde zijn als de oude Statendistricten Hulst, Sluis, Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee en Tholen (alleen Noord-Beveland, dat vroeger bij Goes hoorde, komt nu bij Tholen, doch dit maakt voor de Katholieke partij in Zeeland geen verschil). Kort vóór Kerstmis is aan de besturen der Centrale Kiesvereenigingen, die bij den Provincialen Bond zijn vertegenwoordigd en aan de besturen der R. K. kiesvereeni gingen te Zierikzee en Oud-Vossemeer, die eerlang officieel bij den Bond zullen worden ondergebracht, een aantal exem plaren der bovenvermelde concept-statuten verzonden, met eene circulaire, waarin aan die besturen verzocht wordt vóór 1 Februari de concept-statuten, hetzij al of niet geamendeerd, goed te keuren en ter kennis te brengen van hunne aanhoorige kiesvereenigingen en door die kiesver eenigingen een voorloopige groslijst te doen samenstellen van candidaten der R. K. partij in den kieskring Zeeland voor de Tweede Kamer. Omstreeks de helft van Februari zal te Utrecht weer een vergadering worden belegd van voorzitters en secretarissen der 18 kieskringen met het Bestuur van den Algemeenen Bond van R. K. Kies vereenigingen in Nederland, in welke bij eenkomst de verschillende groslijsten aan eene bespreking zullen worden onderwor pen, met het doel om op zoo practisch mogelijke wijze over gansch ons land van Katholieke zijde aan de verkiezing deel te nemen, d.w.z. met zoo veel mogelijk zetels en zoo weinig mogelijk versnippe ring van krachten als eindresultaat. Ér is dus werk aan den winkel en wij hopen, dat onze Zeeuwsche kiesvereeni gingen den arbeid, waartoe het Provinciaal Bondsbestuur hen uitnoodigt con amore zullen aanvatten, bedenkende, dat zij daar door de zware en verantwoordelijke taak van het Bondsbestuur, dat in deze lei dend en adviseerend niet gebiedend of dwingend! behoort op te treden, niet weinig helpen verlichten. Mogen zij ook bedenken, dat met het nieuwe kiesstel sel het oude districtswezen, althans zeer zeker voor de Tweede Kamer, is ver vallen, dat geheel Nederland één groot kiesdistrict is en de grenzen voor het kunnen kiezen van personen nu veel wij der zijn getrokken dan vroeger, toen men ieder in zijn afzonderlijk deel der provin. cie alleen bad te maken met een afge vaardigde voor Hontenisse, een afgevaar digde voor Oostburg enz. Mogen ten slotte alle R. K. kiezers wel doordrongen zijn van de gewichtige taak ,die ook op hen rust, door in hunne kiesvereenigingen met fian stem mee te werken tot het tot stand komen der groslijst, waarop de namen der mannen zullen voorkomen, die zij waardig achten, om als degelijk, goed onderlegd, principieel en democratissch, maar vooral als goed, als waschecht Ka tholiek vertegenwoordiger van Zeeland in de Tweede Kamer op te treden. Thans moeten de wapenen .gesmeed worden voor den politieken strijd. Alom is men daarmede bezig. Laten wij Katho lieken van Zeeland niet achter blijven en vergeten wij niet bij het smeden der wa penen er het Christusmonogram in te drukken, opdat wij steeds er aan herin nerd worden, dat het stembiljet in handen van den Katholieken staatsburger onzer dagen geen geringere victories heeft te bevechten, dan weieer het zwaard in de handen der Kruisvaarders. Zij trokken op ter verovering van een aardsch rijk op den Sarraceen; wij gaan uit om Christus weer in te dragen in den staat, waaruit het modern heidendom, materialisme en socialisme Hem zoo goed als gebannen hadden. Heet zal de kamp zijn, maar de zege ook des te gewisser en te heer lijker naarmate .onze ijver, onze geest-: drift en.onze eendracht jjrooter zijn. Losse berichten. De vredesonderhandelingen. Een vertegenwoordiger van het „Frem- denblalt" heeft een onderhoud gehad met een der Oosteairijkschie deelnemers aan. de vredesonderhandelingen, die o.a. ver telde De Russische gedeLegeerden bleken goedonderlegde, doelbewuste en bekwa me staatslieden. Zij handelden met de grootste loyaliteit en openhartigheid en legden steeds strenge zakelijkheid aan den dag. Zij toonden er naar .te streven, het vredeswerk naar hun beste krachten te bevorderen en het snel verloop, der on derhandelingen is voor een niet gering deel aan de houding der Russische ge delegeerden toe te schrijven. De persoon lijke omgang speelde zich onder den meest aangenamen en hoffelijken vorm, af. De maaltijden hadden gemeenschappe lijk aan lange tafels plaats en ais gast heer trad het Duitsche oppercommando in het Oosten op. De tafelgesprekken wa ren zeer ongedwongen en er heerschte» een volkomen vriendschappelijke verhou ding tusschen de gedelegeerden. Het meerendeel der Russische gedelegeerden is de Duitsche taal machtig. De officieel© onderhandelingen zelf worden afwisselend in het Duitsch, Rus sisch .of Fransch met behulp van tolken gevoerd. De gevolmachtigden der ver bondenen en Rusland namen op harte lijke wijze afscheid en het is te hopen, dat hun volgende bijeenkomst even goede resultaten zullen opleveren, als de eerste phase der vredesconferentie van Brest-Litowsk. BERLIJN, 2 Jan. Onder leiding van den gewezen Turkschen gezant te Athene Ga- iib Kehmal Bei is een Turksche commissie naar Petrograd doorgereisd teneinde daar regelingen te treffen voor de direct na oncferteekening van het vredesverdrag te herstellen betrekkingen tusschen Rusland en Turkije. BERLIJN, 2 Jan.. Eenige uren na zijn aankomst uit Brest-Litofk is de minister van buitenlandsehe zaken Von Kuhlmann Zondag door den Keizer ontvangen ten einde dezen persoonlijk in te lichten over den loop der onderhandelingen. BERLIJN, 2 Jan. Naai' gemeld wordt beeft heden te Éerlijn. onder voorzitter schap van den Keizer een Kroonraad plaats geyonden, die zich voornamelijk met de vredesonderhandelingen te Brest- Litofsk heeft, bezig gehouden. Naar den 26 December nit Londen aam „Politieken" geseind wordt, hebben de volkscommissarissen in Rusland or- der gegeven, onmiddellijk op' te houden met de fabricatie van artikelen voor d. oorlogvoering en in plaats daarvan ti beginnen met het vervaardigen van arti kelen voor vredesgebruik, met bet 014 op den komenden vrede I Amerika en tie vrede. De „Daily Telegraph" verneemt ui. New-York Hoewel de Amerikaansche regeering weinig waarde hecht aan de verschillen de vredes voelhoorns, die Duitschland met behulp dér Bolsjewiki uitsteekt, wijden, president Wilson en zijln raadslieden toch aan elk der pogingen in deze richting do meeste aandacht. Komt ,er een be paald aanbod, dan is het gevoelen in Amerika voor een antwoord, waarin nog eens in bijzonderheden ,de positie der ge allieerden uiteengezet zou worden. Naar verluidt, blijft Wilson vastbeslo- ten, geen deel te nemen aan vredesonder handelingen, tot er een redelijken grond is om te gelooven, dat Duitschland be reid is zijn militaristische ootgmerken tq laten varen. Wanneer de .Duitsche voorstellen op dit punt een tastbaren waarborg geven, zal de Amerikaansche regeering een der eersten zijn, die op een vredesconferen tie zal aandringen. De onderhandelingen afgebroken? LONDEN, 3 Januari (R.0.) Uit Petro- grado wordt gemeldIn een redevoering op een vergadering van het centraal- comité der sovjets gehouden, ontmasker de Trotzky met bitterheid, wat hij noem de de huichelachtige vredesvoorstellen! van Duitschland. Hij verklaarde, dat zijn regeering en cis arbeiders nimmer hun toestemming zou den geven aan voorwaarden, z ooals Duitschland hun wenscht op te leggen. Indien de centrale mogendheden niet loyaal koestemmen in het vrijfe zelfbe- stemmingsrecht van de Poolsehe en Let- tische volken, dan is het dringend nood zakelijk met dapperheid 'de Russische re volutie te verdedigen. LONDEN, 3 Januari (R.0.) In verband met Trotzky's rede vo,or de sovjets wordt gemeld: Te Londen is officieel bericht ontvangen, dat de vredesonderhandelin- gen zijn afgebroken. De voorwaarden, waartegen Trotzky be zwaar maakt, zijn tot nu toe nog niet bekend; het is echter klaarblijkelijk juist, dal Duitschland een houding, aanneemt alsof Polen, Koerland!, Lithauen en Esth- land reeds den wensc.h hebben uitgespro- ken bij' Duitschland te worden ingelijfd en dat Duitschland; daarom zijn bezet ting in deze streken moet handhaven^ (Maasbode.) (Zie onder laatste berichten.) De luchtaanval op Padua. ROME, 31 Dec. (Stef.) Off. In den afgeloopen nacht wierp de vijand een bom op de kathedraal van Padua; een op de Santo-kérk en een op de Eremi- tani-kerk, bekend, onr de fresco's van An drea Manteglna. Alleen met de eerste born bereikte hij zijn doel. Die bom maakte, een scheur van ongdveeir 10 M. in het tympaan van den gevel der kathedraal en het ge welf van het begin van het middenschip. Dit loopt groot gevaar en moet v<»rs!,ei'kt of omvergehaald worden'. Splinters van de bommen en steenen troffen het bisschoppelijk paleis en de bank van leening; beide sehoome gebou wen. Do bom op de Eremitani-kerk viel eenige meters ver van de kerk en die, welke v.oor de Santo-basiliek bestemd was, sprong uiteen op het plein en ver nielde verscheiden meters muur om de kerk.- Door splinters werden de bronzen deuren gescheurd. In de kerk werden glaaen verbrijzeld.' en schilderijen en beeldhouwwerk bescha digd, gelukkig echter niet onherstelbaar. BERLIJN, 2 Jan. (W. B.) De Italiaan- sche radio-telegrammen gaan heftig te keer tegen 9e zeer succesvolle aanvallen van Duitsche vliegers op Padua. Bij de verzekering, dat Padua eten open stad! is, verzwijgen de Italiaansche telegram men de daadzaak, dat Padua het mid delpunt is van reserves en oorlogsmate riaal, hetgeen bij de Fransche luchtaan vallen op de open steden Mannheim' Stuttgart enz', niet. kan gezegd worden. «t vredesaanbod voor het italiaansche vol verzwegen. Aan de Daily News wordt uit Rome geseind „Aangezien de censuur in Italië de 1 lublicatie van het Duitsch-Oostenrijkisclitei redesaanbod heeft verhinderd, konden de Italiaansche bladen hunne meaning hier- i over tot op den, huidigen dag niet' te ken nen geven". (D. N. D.) i0f imen met dit domperssysteem ten slotte de volkstem het zwijgen kan op leggen? Red. N. Z. Crt. Lloyd George is. thans ongeveer een jaar lang dictator van Engeland. Toen hij premier werd, was hij de hoop van, geheel Engeland. Geen stem, die zich, tegen den „redder" durfde doen hoeren. Na een jaar is het reeds anders. Lord Lansdowne, ex-minister en vertolker der bezadigde opinie van gansch niet-verblind Engeland, is tegen hem met zijn mach tige autoriteit opgetreden. De secretaris van den Bond van spoorwegemployés Tho mas verklaart, dat het volk geen woord meer van Lloyd George gelooft. Lord Beresford geeselt in het Hoogerhuis zijn „praalzuchtige domheid" en doet het voor stel Lloyd George te muiikarfen. ,,'tKan verkeeren" zei Breêro, en de man liad gelijk. Spanje. Paleis afgebrand. MADRID, 3 Jan. Het Koninkl. paleis te La Granja het buitenverblijf der Spaansche koningen is geheel afge brand. Ook een aantal omliggende huizen werd door brand vernield. Daar de water leidingbuizen bevroren waren, viel aan blusschen niet te denken. De schade is buitengewoon groot. Slechts enkele schil derijen en kunstvoorwerpen konden wor den gered. Argentinië. Onlusten te Buenos Ayres. LONDEN, 3 Jan. De „Daily Mail" ver neemt uit Buenos Ayres, dat een bot sing heeft plaats gehad tusschen politie en stakers, waarbij een groot aantal per sonen werd gewond. Honderden arresta ties hadden plaats Bommen op Goes. Men seinde, -ons Donderdagavond: DEN HAAG. (Officieel.) Het onderzoek inzake het werpen van hommen op 22 December op Goes heeft uitgewezen dat de scherven wel van geheel ander maak sel zijn dan in vroegere gevallen 'werd bevonden, doch op een der onderdeelen. een overblijfsel werd aangetroffen van etiket met .opschrift in de Engelsche taal. In verband hiermede is aan Hare Ma- jesteits gezant te Londen opgedragen aan dé Britsehe regeering te verzoeken, een zeer ernstig onderzoek in te stellejn. Het Program van Actie der R. K. Staatspartij. Op Zaterdag 29 December j.l'. werd dP'Or het 'bestuur van den Algemeenen Rond van R. K. Kiesvereenigingen 111 Ne derland te Utrecht een vergadering ge- houden, in welke vergadering het program i van actie voor de: Katholieke Staatspartij werd besproken en vastgesteld. Dit pro gram wordt begin Januari aan de kios- vereen. ter behandeling toegezonden. Eerste Kamerverkiezing. De Provinciale Stalen van Noord-Bra bant kozen Donderdag tot lid van de Eerste Kamer (vacature-Van der Biesen) den heer C. L. Bressons, te Dongen, lid van die Staten, met 40 van de 46 uit gebrachte stetmmen. De Statenleden E. Laane en dr. Van Loon verkregen onder scheidenlijk 1 en 2 st., en 3 briefjes waren in blanco 'uitgebracht. Faillissementen in Nederland. 'Over de afgeloopen Week, eindigende 30 'Dec., zijn in Nederland uitgesproken 14 faillissementen tegen 9 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 30 Dec. 1917 917 faillissementen tegenover *1043 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Verwachting tot den avond van 5 Jan. Aanvankelijk matige tot krachtigen, later waarschijnlijk afnemende noordwestelijke tot zuidwestelijken wind, meest half tot zwaar bewolkt, wellicht nog eenige sneeuw, alleen In het zuidoosten des nachts bij het vriespunt. Overdag lichte tot matige dooi. Donderdag zijn 2 groepen van Engelsche gewonde krijgsgevangenen uit Duitschland in ons land aangekomen en te Rotterdam ingescheept in de „Sin- doro", „Zeeland" en „Koningin Regentes". Zoowel te Roosendaal als te Rotter dam werden den gewonden versnaperin gen aangeboden. De Nederlandsche regeering, vertegen woordigd door generaal-majoor Onnen, kwam de gewonden op ons grondgebied begroeten, benevens de Engelsche gezant. In de Msb. lezen wij; o.a. de volgend* bijzonderheden omtrent de verscheping. Men begon met de minder zwaar ge wonde Britten die, ofschoon wel (creu- pel, toch in staat waren te loopen, naar een der compartimenten van het schift over te brengen. En toen was de beurt aan de velen, het grootste deel van de* troep, die moesten worden gedragen Dat was een beeld van het wee, van schrijnend leed, dat den oorlog in al zijn felheid voor onze oogen bracht. Telkens hetzelfde beeld weer, een film van pijn en rouw: twee dragers, een voor, een achter; op de draagbaar ee* jongeman in de kracht van zijn le ven met een verminkt been, een üwaar verwonden arm, een verminkt gezicht, soms beide oogen voor immer verloren; anderen met het verlies van één der kost baarste zintuigen; daarnaast de verpleeg ster, nu en dan met in de hand da krukken van den gewonde, waarmede deze straks poogt zooveel' vrijheid ra* beweging te genieten als zijn verwon ding maar even toelaat Op het schip, in de kajuiten, de groote zalen en de hutten triomfeert de naaste liefde in de nauwkeurigste zorgen va* de toewijdingsvolle verpleegster voor d® arme slachtoffers van het wereldgevecht. Met diepe deelneming, met groote lief de en een onvermoeiden ijver zorgen d« verpleegsters en helpsters onder leiding van de medici, dat het den gewonde» aan niets mankeert. Hier krijgen ze een frisch verband om de jonge beenen, die eens zoo sterk wa ren, doch pu de helft van hun kracht hebben ingeboet door een indringende* granaat; daar wordt een verbonden ari* onderzocht, waarmee een jong leven nog zooveel schoons zou willen maken, als de kogel' maar niet gekomen was t ■- Ginds wordt een armen patiënt met moei te een gemakkelijke ligging bereid; hier schikt de zuster het kussen van ee* frisschen jongen, net 20 jaar, die er niet zoo erg aan toe is en vrij kan opzitte* in zijn bed. Gelukkig, de gewonden zelf hebben, voor het grootste deel, hun opgewektheid niet verloren. D'r zijn er die glimlachen onder het transport; er wordt druk ge kout en soms vroolijik gelachen. Het voor uitzicht van het eigen land doet .pjja en herinneringen aa,n zooveel' oorlogset- lende vergeten. En de goede zorgen met de hartelijke ontvangst verbeteren de stemming aan boord. De minst-gewonden zitten in de aa*- trekkelijke rooksalon van de „Sindoro" bijeen, in aangename conversatie. Beneden in de kajuiten hebben de rap pe Javaantjes in hun frissche witte pak jes en met hun kleurige hoofddeksels op, net als voor de gewone passagiers, voor een uitstekend middagmaal gezorgd, dat de Britten heelemaai opknapt na de lan ge, zware reis. En het Haagsche comité voor d« En gelsche geïnterneerden heeft royaal ge zorgd voor sigaretten en sigaren ep. al lerlei versnaperingen. Het laatste nieuws leest „Tommy" in zijn eigen krant, di«| in een extra-oplage verspreid is. Op het dek wandelen verschillende», strompelen anderen op krukken rond, nog zoo lang mogelijk genietend van de bui tenlucht. Om half negen is het overbrengen klaar e» zijn alle gewonde», 253 i* getal, f#-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1