3% TIJDGEESTBRIEFJES Bouwland het Café 2.n u. mui t Aankondiging BROODBAKKERIJ AFBRAAK, A beste HÜM IES, Firma FRANKEN VAN WEEL, GOES. matTnée laat ccd bekwame TimmermaiskBeeht WEDER VERKRIJGBAAR. Rechtszaken. ADVERTENTIE N. ingevolge Art. 28 van het Wet boek van Koophandel. TUIN NOORD-BOLWERK op Woensdag 19 Juli, Middelburgsch Muziekkorps. Donderdag 20 Juli 1916, 7,64.40 H.A. Tarwe, 1.39.43 H.A. Wintergerst, 2.13.20 H.A. Mosterdzaad, Openbare Verkooping. Donderdag 20 Juli 1916, verkoopen: met Winkel in Kruidenierswaren, b Een perceei TUIN, Meubilaire en andere roerende Goederen. Openbare Verkooping. Vrijdag 21 Juli 1916, verkoopen; eene belangrijke partij op Vrijdag 21 Juli 1916, onder Heinkenszand. Openbare Verkooping, op Zaterdag 22 Juli 1916, 13 perceelen Erwten en 3 perceelen Aardappelen, ST00MB00TDIENST GoesDordt.Rotterdam en Amsterdam, „Admiraal dè Ruyter" en Motor „Zuid-Beveiand". DM Ier omme aaigeMee: GROSSIERDERIJ in Wijnen, Likeuren, Gedistilleerd en Kruidenierswaren, Tijdschriften, Illustraties, Firma F. SANDIJCK, C. v. CASTEREN, Uit da hand te Koop: „het Wapen van Cats", Te pachten bij inschrijving Wederom voorhanden SCHILDERSKNECHT een nette Dienstbode MEID-HUISHOUDSTER Twee bekwame terneosUli, Voor den Graanoogst bevelen wij ten zeerste den Albion Zelfbinder aan. Deze heeft in PRACTIJK bewezen ZEER SOLIDE te zijn en UITSTEKEND werk te verrichten. Voor het a.s. dorschseizoen is de Invincible Motor DE MOTOR, daar deze ze< r eenvoudig in de behandeling is, zoodat iedereen gemakkelijk er mede kan werken en zeer SOLIDE gebouwd, nochtans de prijs zeer concurreerend is. Uit voorraad zijn ook leverbaar Breeddorschmachines zonder of met enkele of dubbele Reiniginsr met Gerstkorter, Wanmolens enz. Binnen korten tijd verwachten wij een zending nieuw model Aardappelrooiers. Prijzen en afbeelding verstrekken wij gaarne op aanvraag. Een zending der bekende Cooch Aardappelsorteerdzrs, tevens geschikt voor het sorteeren van ajuin, is reeds aangekomen. Tholen, 15 Juli 1916. Tarwe f20 a f21.50, haver f 16.— a f 17.—, wintergerst f a f Zomergerst f a f alles per 100 K.G. rogge f 0.— a f bruineboonen faf witte- boonen f a f kookerwten f a f kroonerwten f a f aard appelen f 0.a f 0.alles per H.L., uien, f a fO— per 60 K.G., eieren f 0.a f 6.50, per 100 stuks, boter f 0.80 per V, K.G. Kantongerecht te Middelburg. In den nacht van 16 op1 17 December 1915 kwam een agent van politie te Vlis- singen over de schipbrug en zag, dat het jacht „My dream" niet voorzien was van het vereischte licht. De agent begaf zich aan boord, wekte den knecht en deze wek te d«n eigenaar van bet jacht. Deze laatste werd door den agent verbaliseer! en eenigen tijd geleden bij verstek ver oordeeld. Toen hij gearresteerd werd om de hechtenis te ondergaan, werd door hem verzet aangeteekend. Zaterdag werd nu deze ve-rzetzaak be handeld en deeldle de Belg mede, dat hij wel die eigenaar is, doch niet de gezagvoerder, hij kan het schip niet be sturen. Plan om hier als vluchteling de wetten te overtreden heeft hij nooit ge had, het licht is dan ook steeds aan, maar was toen door onbekende oorzaak uitgegaan. De agent-verbalisant zeide toch ge vraagd te hebben of bekl. de gezagvoer der was en deze beeft dit bekend, maar gewezen 'op- den knecht dat deze be keurd moest worden. De ambtenaar van liet O. M. was 'over tuigd, dat hier een vergissing heeft plaats gehad-, door ;dat de bekl. den agent niet goed begreep1. Spr. zeide, dat als hij ge weten had, dat bekl. zoo makkelijk te bereiken was, dat dan de dagvaarding en het vonnis aan hem zouden zijn ba- teekend en niet aangeplakt, want dit laatste gebeurt altijd als er staat als plaats van wonen „Aan Boord". De ambtenaar vindt alle aanleiding: om vernietiging van het verstekvonnis te vragen en vrijspraak voor beklaagde. Twee zaken betroffen het visschen op verboden plaats onder Veere, het bleek uit overlegging van kaarten, dat het hier een vergissing gold en dat de bekl. ab soluut niet de bedoeling hadden te frau deeren. Tegen ieder van ibein werd dan ook slechts f0.50 of een dag gevorderd. Nog een visscherijo vertrading bleek met opzet gepleegd te zijn om eens uit te maken of in de buitenhaven te Vee- re al of niet met een vastvischtuig mag worden gevischt. De bekl. bekende vol ledig dat het er alleen om te doen was eens te weten, waar hij zich aan! te hou den had, want liij meende, dat er wel eens met twee maten gemeten werd. De eisch luidde f 2 of 2 dagen. In een zaak betreffende een jaehtovter- treding, weigerde een boerenjongen uitj Koudekerk© aanvankelijk den eed af te leggen, ook zelfs toen hij1 door don kan tonrechter met gijzeling werd bedreigd. Eerst toen hem de duimschroeven tot het uiterste waren aangezet, gaf hij toe en leglde den eed af. Kantongerecht te Goes. Door .dien Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding leerplicht wet: J K.., Rilland-Bath, f2 b. s. 2 d. h.: C. G., A. H., Krabbendijke, F. H. F. (2), Wissenkerke, A. R., Kruiningen, A. v. E., Hansweerd, ieder f2 b. s. 2 d. h.; A. G. Kloetinge; D. S. Krabben dijke, H. v. I., Kruiningen, ieder f4 b. s. 3 id. h.; G. v. ld. G., Rilland, fö b. s. 3 id. h.; E M., Ierseke, £2 b. s. 2 d. h.; |M. G. Vv Wissenkerke, f6 b. s SI [dl. h.; jagen in gesl. jachttijd zon der consent of buitengewone machtiging: J. V., Nisse, f3 b. 3 d. h., uitl. ge weer f2 b. s. 2 id. h.;'zoeken naar eieren van waterwild: P. K., Heinkeosza'nd, f2 b. s. 1 w. tuchtsch.; A. C., aldaar, C. J. J. K., Kruiningen, Dl. G. v. D., Aar denburg, f2 b. s. 2 d. h.; in verboden tajld hengelen: L. P. W. v. R., Goes, terug aan ide ouders; in verboden tijd met kruisnet visschen: J. G. Jzn., Ierseke, f2 b. s. 2 d. h.; A. v. L., Ierseke f5 b. s. 5 id. h., kruisnetten verb, verk!.; Vervoeren van verbóden vischtuig in de nabijheid van vischwater: C. P., Ierseke, f2 b. s. 2 d. h.stroopierij: L. B... hvr. v. H. d. Bi., Kloetinge, f2 b. s. 2 d. h.; M. N., Goes, f3 b. s. 3 d. h.J. J. M„ Kloetinge, f 10 b. s. 10 d. h.Aan hitsen van een dier op een menschp. S., Goes, fl b. s. 1 d. h.; op openb. weg geplaatst voorwerp niet behoorlijk verlichtenJ. Dl, Kloetinge, f2 b. s. (2 d. h.; trekdier onbeheerd laten staan: L. B., Ovezande, f3 b. s. 3 d. h.; z. v. loopen in verboden tijd op weiland: C. II., Schore, C. K., P. W. P., aldaar, N. D. v. S., L. IC, Wolphaartsdijik, G. M. J. V- Z-j M. A. H.;(Goes, F. A. d. IC, Ierseke, S. A. v. d. R._, Kapelle, ieder fl b. s. 1 d. h.; G. Z, Schore, A. v. d. R., aldaar, fl b. s. 1 w. tuchtsch.; z. v. loopen over verboden toegang: A. A., Goes, fl b. s. d. h.; z. v. rijden langs spoorweg: J. A., Kapelle, f2 h. s. 2 d. h.; z. v. loopen op verboden toegang: J. S., hvr. v. J. H., M. H., beiden te 's- H. Arendskerke, ieder f2 b. s. 2 d. li.; in de kom der gemeente luid zingen en schreeuwen: M. d._ B. Pz., Kats, f2 b. si. 1 w. tuchtsch.; fietsen over de wallen: C. S., Goes, f0.50 b. s. 1 w. tuchtsch; K. d. D1., Goes, fl b. s. ld. h.; aan den openb. weg zitten op daartoe niet bestemde VoorwerpenI. L., M. K., J. F., j. B., L. S., Colijnsplaat, ieder f 1 b. s. 1 d. h.; in de kom der gemeente anders rijden dan stapvoets: G. L., Ka palle, f2 b- s. 2 d. h.trekhond los laten loopenP. F. d. J., Goes, fib. Is'. 1 id. li.; openbare straat verontreinigen: G. W. J. ui. M.r Colijnsplaat, fl b. s. 1 d. h.j één persoons rijwiel voor mieer dan één persoon bezigen: B. S., Goes, £1 b. s-, 1 d. h.; op openbare plaats zijn gevoeg doen: L. V., Goes, fl b. p. 1 d. h.; op openbare straat kippen laten loopen: C. 1)., Colijnsplaat, f 1 b. s. 1 d. h.; op openbare plaats met kaar ten spelen: A. 'P., D. P, v. H., J. B.., M. G., Goes, iedeff f 1 'b. s. 1 w. tuchtsch. D. B. G., Goes, f 1 b. s. 1 d. h.; met motorrijtuig rijden zonder nummer en rij bewijs: A. v. d. W. Pzn., Colijnsplaat, f3 b. is. 3 d. h.j niet rijwiel veiligheid van verkeer in gevaar brengen': M. J. li., Ierseke; f 2 b. s. 2 d. h.'s avonds rijden zonder lantaarn: L. d. K., Goes, terug aan ide ouders; 's avonds -fiets'en zonder lantaarn: C. K., Goes, A. If., al daar, P, J. E., Kloetinge, P. d. IC, J.' W., F. v. d. H., Ierseke, I. G., Hoe.de- kenskerke, J. B., Kgpelle, allen f2 b. s. 2 d. h.; Schelde bevisschen zonder con sent: L. Bi. S. Azn., Ierseke, terug aan de ouders; J. P., J. E. Jzn./A. P. Pbzn., M. d. W., P. d. F. Jzn., Ierseke, f 1 b. s. 1 d. h.; zonder vergunning zich be vinden op eens anders afgeb. .perdeel in Schelde: L. z., Krabbendjjke, f0.50 b. s. 1 d. h.; als voren en visschen: J. A. S. Ierseke. teruggeven; A. v. d. V., Krabbendijke, f 1 b. s, 1 d. h.; vervoe ren van kreeft beneden de maat: A. W. Mzn., Krabbendijke, f 2 b. s. 2 d. h In een vaartuig voorhanden hebben van kreeft beneden de maat: J. S. Jzn., Ier seke, f3 b. s. 3 d. b.A. Z. Jzn., C. E. Czn., .aldaar, ieder f2 b- s. 2 d. h.; schelpdieren rapen aan voet zeedijk: M. P., Kats, f0.50 b. s. 1 w. tuchtsch; M, M., aldaar, f 1 b. s. 1 d..h,j dronkenschap: K. N., zonder bekende woonplaats, J. B., Heinkenszand, M. L. Wolphaartsdijk, P. M. Hansweerd, f2 b. s. 2 d. h.; vrijge sproken beklaagd van overtreding leer plichtwet: C. M., RilLand-Biath. De Heer en Mevrouw BUIJSROGGE Rijk geven kennis van de geboorte van hun Zoon KEES. Simpel veld, 14 Juli '16. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en ge duldig lijden en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, de Zeer- Eerwaarde Heer JACOBUS v. d. DRIES, Rector van liet St. Joannes-Gesticht te Amsterdam. Namens de Familie, Zijne diepbedroefde Ouders, J. v. d. DRIES. A. v. d. DRIES—Remijn. Heinkenszand, 12 Juli 1916. Bij akte den 11 Juli 1916 verleden voor ondergetoekende, is tusschen de Heeren COKNEL1S MARINUS RIJK, GYRILLE EDMOND BORGHGRAEF, ALBERT ALFONS BORGHGRAEF, en JACOBU-i JuANNES JOSEPHUS EM1- L1US WAUT'ERS, kooplieden, allen te Goes, aangegaan eene vennootschap onder de tinna „Zeeuwsche Mandenmakerij Rijk, Wauters en Gebroeders Borghgraef", gevestigd te Goes. De vennootschap is aangegaan voor den tjjd van 1 jaar, ingegaan 1 Mei 1916 en eindigende 3U April 1917. Zij wordt voor den tijd van 1 jaar stilzwijgend verlengd, indien niet 3 maanden voor het eindigen der vennootschap, alzoo vóór 31 Januari 1917, een der vennooten heeft, te kennen gegeven, dat hij aan de ven nootschap een einde wil maken. Deze wijze van verlengen is toepasselijk op elk volgend tijdvak van 1 jaar. Ieder der vennooten is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden en met den naam der iirma te teekeneiibij elke onderteekening met den naam der iirma, voegt de ouderteekenaar zijne ge wone handteekening, De toestemming en onderteekening van alle vennooten wordt echter gevor- deid tot het aankoopen van zaken hun handel betreffende boven een bedrag van f 500.iii eens het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van verbinte nissen van borgtocht, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den geworeu werkkring der vennootschap behooreu. E. C. VAN DISSEL, Notaris MIDDELBURG. Aanvang 2 uur. De Notaris M. C. SCHRAM te Krui ningen zal op des nam. 3 uur, in de herberg van dhr. F. KLOET te Waarde, publiek verkoopen in perceelen en in massa's alles wassende op de hofstede „Hendriks hoeve" te Waarde, bewoond door den heer J. J. MOL aldaar. Breeder omschreven bij biljetten, welke gratis te verkrijgen zijn bij den verkooper en ten kantore van genoemden Notaris. Aanwijzing der perc. te bekomen bij den verkooper. N.B. De verkooper verleent crediettot 1 Nov. 1916. Onkosten contant. De Notaris H W. NEERVOORT te 's-Gravenpolder, zal op des voormiddags 11 uur, in de herberg van Mej. de Wed. L. Verbeek te 's Gra venpolder, in bet openbaar, ten verzoeke van dhr. JUHs. DE GRAAG, a. Een goed beklante op het dorp 's-Gravenpolder, kad. bekend als: huis, schuur en erf, groot 3 Aren 48 Centiaren, en aldaar, ter grootte van 3 Aren. De koopers komen onmiddellijk op 't gebruik bij de betaling. Des namiddags 1 uur, aan de te ver koopen bakkerij Alles breeder bij biljetten omschreven. De deurwaarders HOLLMANN VER HOEK te Goes, zullen voor den heer F. Hoor nick Chz. a. des voormiddags oin 10 uur aan den 's Heer Hendrikskinderendijk te Goes, (even voorbij de z.g, TienUeschuurJ, als 2000 Dakpannen, 100 zeer inooie Marnieren Tegels, Gootsteenen, Ardui nen Dorpels, 1000 Dak-, Vloer-, Zol der- en Schotdeelen, w.o. 300 zeer zware voor dorschvloeren, 300 Kraaldeelen, 1000 Balken, Platen, Gordings, w.o. zeer zware, vanaf 9 M. lang, 200 mooie gave Eiken Kinderbalkjes, vanaf 2.50 M., 2000 Grenen Raamregels, geschikt voor afheining, 10 Raamkozijnen met ramen, w.o. 1.10 M. X 2.20 M., 5 dubb. Gla zen Deurtjes, 20 Glazen Deuren, ,50 diverse Binnen en Buitendeuren, w. o. met kozijn en hardsteenen dorpels,' 2 stel Wagenhuisdeuren, voorts 40 rol mooi IJzerdraad, 10 stel Jaloezieën, Trap, 4 Kapgebinten, een zeer groote Kast, 200 stuks Ribben 2 X 3, Latten, Schro ten, 200 Tengels, Kastboorden, 200 IJzeren Afheiningspaaltjes, Dakgoten, Brandhout, enz., en b. des avonds om 8 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes, wegens te drukke werkzaamheden, plm. 0.65.40 H.A. of 500 Roeden BRUINE B00NEN en plm. 0.27.73 H.A. of 2l2 Roeden SJALOTTEN en BEESTENPEEËN, gelegen aan den 's Heer Hendrikskinde- rendijk. Inlichtingen te bekomen bij den ver kooper. PERSOONS MELKONTROOMERS. De Notaris F. VAN CLEEF, te Hein kenszand, zal des middags 1 uur, in de herberg bii M. Geus, te Heinkenszand, publiek verpachten voor de Familie VERMANDE, voor 7 jaar, aanvangende 25 November 1916 76 A. 90 cA. in den Zuidzakpold'er. 46 A. 30 cA. 48 A. 10 cA 99 A. I H A. 6 A. 39 A. 60 cA. Oudonkamerpolder. 38 A. 40 cA. 45 A. 70 cA. 1 H A. 16 A. 50 cA. in den Ouden Nieuw- landpolder te 's Heer Arendskerke. 2 H.A. 26 A. 17 cA. WEILAND te s Heer Abtskerke onder Sinoutskerke in Noordhoek. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. des namiddags te 2 uur te Nieuwedorp, in de herberg bij A. Huige, voor den heer P. MEEUWSE Czten overstaan van den Notaris PILAAR te Goes, tegen con tante betaling, van: op gronden in den West-Kraaijertpolder, gemeente 's Heer Arendskerke. Boekjes verkrijgbaar op de hofstede en in de herberg vanaf 1/ Juli a.s. met de Stoomboot Vertrek van GOES naar ROTTERDAM. Zondag 23 Juli 's morgens 5 uur. Donderdag 27 Juli 's morgens 7 uur. Vertrek van GOES naar AMSTERDAM. Woensdagmorgen vroeg. Vertrek van ROTTERDAM naar GOES. Vrijdag 21 Juli 's morgens 7 uur. Dinsdag 25 Juli 's morgens 11 uur Vertrek van AMSTERDAM naar GOES- Vrijdagmiddag 3 uur. Ligplaats: Rotterdam, Haring vliet, Zuidzijde. INFORMAHEN te bekomen te Goes bij den heer J. C. MONHEMIUS, te Dordt bij den heer D. VAN LOON, te Amsterdam bij de heeren J. B. VERSCHURE en W. DEFAIS en te Rot terdam bij de Stoomboot-Reederij v/h J. A. VAN DER SCHUIJT. PASSAGIERSVRACHT Goes-Dordl— Rotterdamenkele rais, 11, retour f 1.S j. met recht van vergunning, met uit gebreide clientèle in Zuid- en Noord- Beveland. Gebouwen bestaan uit: groot Woon- en Pakhuis, naast elkander gelegen, met grooten Tuin. Een gedeelte der koopsom kan als le hypotheek op de zaak gevestigd blijven. Te bevragen onder letter L bureau dezer Courant. WEEGBRUGGEN. Uwe Kerkboeken, inbinden bij GOES. Kiespijntinctuur, Kiespijnwatjes, Kiespijnpoeders, Hoofdpijnpoeders, Hoofdpijnpastilles, Hoofdpljnstiften, Hoofdpijn Eau de Cologne, Odol Tandpoeder en Odol Mondwater. Verkrijgbaar bij 5 's-HEERENHOEK' waarin thans VERGUNNING, met SCHUUR, PAARDENSTALLING, TUIN, enz., gelegen midden op het dorp Kats, groot 5 Aren 47 Centiaren. Op gebruik 15 September 1916. Te bevragen bij den bewoner en ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes. voor twee of vijf jaar in de gemeente Heinkenszand, inj pacht geweest bjj wijlen Jan Driedijk. Op 't gebruik na liet rooven van den oogst van dit jaar. Inschrijvingsbiljetten met bijvoeging voor twee of voor vijf jaar in te leveren vóór of op 22 Juli a.s., bij den heer J0S. WITKAM, Goes, bij wien nadere in lichtingen verkrijgbaar zijn. (Niet op Zondag). bij A. EGKHARDT, Nisse GEVRAAGD met Augustus tot November een en een flink HALFWAS, bij J. F. DE BL1ECK, Schilder, Hansweerd. In een gezin zonder kinderen wordt tegen September gevraagd. Goed loon. Te bevragen en brieven onder letter L aan Firma J. J- CEULKN, Middelburg. gevraagd bij een alleenwonend persoon. F. G. Brieven onder letter P. bureau van dit blad. Terstond gevraagd voor geruimen tijl werk, bij C. CHAMULEAU, Kwadendamme. Gevraagd voor geruimen tijd werk bij P. F. VOET, Aannemer, Kloosterzande,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1916 | | pagina 4