BINNENLAND. UIT ZEELAND. heden worden gesloten, wat Ohio aan accijns enz. op een verlies van 2400 gul den per tapperij te staan komt. De nieuwe wet beperkt de drankgelegenheden tot een op de 500 zielen. Bovendien heeft elk district het recht om, indien het dat wenscht, de drankgelegenheden binnen zijn rayon alle te sluiten. Van de 88 districten zijn er 45 die van die bevoegd heid zullen gebruik maken; in Cleveland worden 900 vergunningen ingetrokken, in Cincinnati 700, in Toledo 260, in Your.g- stown 207. ITALIË. Plotselinge dood. De Italiaansche minister van post en telegrafie, Calissano, is plotseling overleden. Uit latere berich ten blijkt, dat de minister tijdens een feestmaaltijd is gestorven. Calissano die op een verkiezingsreis was woon de Zondag te Cosano een banket bij, dat ter zijner eere gegeven werd. Aan het einde van het feestmaal nam de mi nister het woord, maar nauwelijks had hij eenige zinnen gezegd of hij zakte in een. De verschrikte dischgenooten brach ten hem dadelijk alle mogelijke hulp, maar het was reeds te laat. De minister was aan een hartverlamming overleden. (Msbode.) KÏSLASD. Het gedenkteeken voor Stolypin, dat Vrijdag te Kief is onthuld, is een bron zen standbeeld op een voetstuk van grijs graniet. Het standbeeld stelt Stolypin voor in gekleede jas zonder hoed. Allegorische groepen omringen het voetstuk. Daaronder een Russisch paladyn, als zinnebeeld van de macht en een vrouwenfiguur, de smart voorstellende. In het voetstuk zijn voorts indrukwekkende zinsneden uit redevoerin gen van Stolypin gebeiteld. (N. R. C.) Koninklijk bezoek aan de groote manoeuvres. De Koningin en de Prins kwamen Dinsdagmorgen per extra-trein te Rijssen en ging vandaar per auto naar verschil lende plaatsen tot het bijwonen van de groote manoeuvres. Eerst ging het naar Enten, waar het kampement bezichtigd werd. Van Enten tot halverwege Holten, waar een voorpostengevecht tusschen de blauwe infanterie en de wielrijders der roode in oogenschouw genomen werd. Tegen half 10 kwam de buitenlandsche militaire attachés die werd voorgesteld aan de Koningin en Prins Hendrik. Daarna wandelde de Koningin verder, en ver loor de militaire verrichtingen niet uit het oog. Vervolgens ging men in de rich ting van Markelo. De minister van oor log sloeg in Bocholt de bewegingen gade. Holten werd door de roode troepen ont ruimd en door de blauwe infanterie van de IVe divisie ingenomen na een heftig voorpostengevecht. Er was veel publiek, dat de manoeuvres gadesloeg. De militaire aviateurs Bakker en Van Heijst waren reeds vroegtijdig opgestegen en landden om 10 uur. Van Meel steeg om 8 uur op. Aan het officierenmaal, dat den hoofd officieren na afloop der manoeuvres door H. M. de Koningin wordt aangeboden, zullen ook de vreemde officieren aan zitten. Koningklijk bezoek aan Breda. H. M. de Koningin-Moeder bezocht Dinsdag te Breda de Tuinbouwtentoonstel ling, het Diakonessenhuis en het R. K. Gasthuis. Het bezoek duurde van lialf 2 tot 5 uur. Tweede Kamer. Tot leden van de begrootingseommissie voor de Koloniale Begrooting zijn be noemd de heeren Fock, Van Deventer, Boogaert en Scheurer, tot leden van de Huishoudelijke commissie in plaats van Eland, Tydeman en in plaats van Van Asch van Wijk, Loeff. R. K Kamerclub. De R. K. Kamerclub herkoos tot pre sident Mgr. Dr. Nolens, tot vice-president generaal van Vlijmen en tot secretaris den heer A. C. van Vuuren. 0e drooglegging der Zuiderzee. De „Visscherij Courant" zet een bewe ging op touw tegen de plannen der nieuwe regeering, tot drooglegging van de Zuiderzee, en wekt alle direct en in direct belanghebbenden op, hun adhaesie daarmee te betuigen. „De Tijd" voegt er lakonisch aan toe, dat de Zuiderzee waarschijnlijk langer zal leven dan het ministerie dat haar wil droogmaken. Nieuwe Industrie in Nederland. Onder dezen titel schrijft men aan „Het Centrum" Wie na een bezoek aan de Gentsche tentoonstelling per boot den interessanten tocht van Gent naar Terneuzen maakt een nieuw zeevaartkanaal 8.50 M. diep met bruggen en sluizen van 23 M. breedte staat vol bewondering voor dit reus achtige kanaal, een der mooiste van Europa, met zijn prachtige sluizen en bruggen, maar niet minder over de resul taten van dit pas gereed gekomen werk. Langs de geheele lengte toch ziet men bij het kanaal nieuw industrieën verrijzen, en wel zeer groote inrichtingen. En dit niet alleen in België, maar ook op Neder- landsch grondgebied. Merkwaardig is daarbij dat deze indu strieën grootendeels.Fransche onder nemingen zijn. Zoo vinden wij te Sluiskil de enorme cokesfabriek van de Coöpérative Zélan- daise, waarvan do 5 groote Fransche me taalindustrieën van Longwy de onderne mers zijn: eene inrichting, die niet min der dan 37 hectaren beslaat en thans reeds ze is sinds een maand in wer king 400 ton cokes per dag levert. Eene productie, welke weldra verdubbeld zal worden, zoodra de geheele fabriek gereed is. Hier worden Engelsche en Duitsche ko len vermengd ieder voor 50 procent om er cokes van te maken, bestemd voor de Fransche hoogovens te Longwy. Zooals men weet, bevat het departement Meurthe et Moselle (Lotharingen) ontzag lijke hoeveelheden ijzererts, die in stijgen de mate worden ontgonnen. In 1912 pro duceerde alleen dit departement reeds meer dan geheel Engeland. Daarentegen is er gebrek aan steenkool. Nu heeft men een accoord getroffen, waardoor Engeland voor een goed deel zijn ijzererts uit Lotharingen zal krijgen, in ruil voor steenkool. En de export zal gaan over Terneuzen. Groote ertstreinen zullen derhalve eerlang hunne lading naar Sluiskil voeren, om ze daar te verschepen in de booten, die de steenkool hebben aangebracht. Waarna de treinen met cokes naar Lotharingen zullen terugkeeren. Aldus ontwikkelt zich aan den mond van het kanaal GentTerneuzen een zeer belangrijke bedrijvigheid, welke reeds aan honderden handen werk geeft. Eene ge heel internationale industrie, geheel door Fransche ondernemers opgezet, maar die niettemin in Zeeuwsch-Vlaanderen aan honderden Nederlanders eene goede broodwinning geeft, en gerekend nog de winst voor de Nederlandsche Scheepvaart, welke reeds druk met den aanvoer van steenkolen bezig is. Goes. Dinsdagmiddag werden hier 17 varkens aangevoerd per Staatsspoor uit Rotterdam. Toen de wagon geopend werd, bléek dat er twee zware varkens, wegende ruim 900 pond samen, dood lagen. Het vleesch werd door den keur meester afgekeurd en de cadavers onder politietoezicht begraven. Hetschoolfeest. Morgen vieren de kinderen van al onze scholen feest ter eere der herdenking van Neêrland's on afhankelijkheid. Hoe schoon zou het geweest zijn al de volwassen Goesche burgers eendrach tig dit heugelijk jubeltij te zien vieren, gelijk de inwoners van zoo menig an dere vaderlandsche gemeente. Het heeft niet zoo mogen zijn. Laat althans de feest stemming bij de grooten niet ont breken, wa,ar de kleinen juichen en ju belen en geve het dundoek aan do hui zen en het oranje op de borst blijk van de vaderlandsche gezindheid der burgerij. Moge morgen als vandaag een heerlijke, warme herfstzon het feest opluisteren met haar gloed en haar licht en een warm Oranjezonnetje in de harten der kinderen den dag maken tot een mooi, welge slaagd schoolfeest. Een zekere Z. is vanmorgen van het dek van de stoomboot „Zuid Beveland" in het ruim gevallen. De man bleef bewus teloos liggen. Geneeskundige hulp werd ijlings ingeroepen. Heden had dhr. A. Fagel het on geluk bij het afladen van papier bij de Drukkerij Oosterbaan en Le Cointre het ongeluk een pak op zijn been te krijgen waardoor het been brak. Hij is, direct .onder geneeskundige bekandeling gesteld. De Gemengde Zangvereeniging „Ja cob Kwast" van Wognum, Directeur dhr. Willem Saai, zal op de buitengewone uitvoering te Goes, Dinsdag 30 Sept. a.s., het navolgende programma ten gehoore brengen De liefste plek, Stange; God is mijn Herder, Dvorak; Ecce, quomodo moritur, Palestrina; Jesus dulcis memoria, Kothe; Herre, nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren, Engel; De trouwe Vader houdt de wacht, Abt; Christkindleins Wie genlied, Melodie uit 'tKeulscbe Gezang boek (1623); Immanuel, Kerklied uit de 15e eeuw; B-rich entzwei rnein armos Herze, Bach; Est ist nun aus mit mei- nem Leben, Bach; Twee Kerstliedjes, Oud- Nederlandsche Melodieën; Drie Koningen lied, bewerkt door Jos. Francken; De Her- dertjens, bewerkt door Jos. Francken; Avond, Nessier; Slape zacht, Hullebroek. Middelburg. Het programma van de carillonbespeling op morgen luidt als volgt: van; 12 toit 12'. 15 Rondo, gteibeltl; Menuet, Mozart van 12.15 tot 12,30: Frühlingslied, Mendelsohn; Menuet van Boccherini; van 12.30 tot 12.45: Liebes, Madchen hor mir zu, lied Haydn; Klinget Glöcken Klingelt, Lied van Mozart; Wiegenlied, Weber van 12.45 tot 1 uur: Nationale liederen. Dinsdagmiddag had op de algemeene begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wij len den heer W. A. Graaf van Lijnden, in leven oud burgemeester van Koude- keike, oud-lid van Ged. Staten, Kamer heer in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin. Onder de talrijke belangstellenden, die op het kerkhof aanwezig waren, merkten wij o.a. op den Commissaris der Koningin dhr. mr, H. J. Dijckmeester, de heeren J. H. Blum, jhr. mr. E. A. O. de Casem- broot en mr. F. J. Sprenger, leden van Ged Staten, dhr. mr. Wi. Polman Kruse- man, griffier dier Staten Verder de bur gemeester, de wethouders en den (sec retaris en ontvanger der gemeente Kou dekerke en den burgemeester en secra- taris van Middelburg. In de eerste der drie rijtuigen, welke den lijkwagen volg den. had plaats genomen jhr. mr. A. A. van Reigersberg Versluijs, Kamerheer in buitengewonen dienst, in ambtsgewaad, als vertegenwoordiger van LI. M. de Ko ningin. Nadat de lijkkist in de groeve was neergelaten, nam de broer van don over ledene, dhr. A. J. ji. graaf v. Lijnden uit Haarlem, het woord en deelde miede, dat 'tde wensch van de familie was, dat er aan het graf niet gesproken werd. Namens de weduwe dankte de spreker in de eerste plaats den vertegenwoordiger der Koningin voor zijn aanwezigheid en verzocht hij hem dien dank aan H. M. over te brengen. Verder dankte hij den Commissaris der Koningin en ten slotte alle verdere aan wezigen. Het was eveneens op .verzoek, dat geen bloemen den kist bedekten. De geheele plechtigheid droeg een hoogst een voudig Karakter. (Z.) Wij1 vernemen, dat ook van vrijzin nige zijde in verband met de aanstaande Statenverkiezing een openbare vergade ring wordt belegd en wel Maandag a.s. in het Schuttershof, waar als spreker zal optreden de heer W. de Jong, lid der Tweede Kamer voor Hoorn. Gisterenmorgen ontmoette een brie venbesteller K. in de Noordstraat alhier den slager' De R., die hem zonder eenige aanleiding een klap gaf en hem de pet van het hoofd afsloeg. De besteller diende bij de politic een klacht wegens mishan deling in, zoodat dit zaakje voor den slager nog wel minder aangename ge volgen zal hebben. Gisterenavond arresteerde een agent van politie op de Markt een weesjongen, die dronken was en bracht hem naar de wacht op het stadhuis over. Dit was niet naar den zin van zékeren S., een ouden bekende van de politie, die niet naliet hiervan blijken te geven én daar bij volksoploopen veroorzaakte; toen de politie hem deswege van de Markt wilde verwijderen, vluchtte hij de Gortstraat in, gevolgd door een agent en een groot aantal nieuwsgierigenhet gelukte den agent niet den man te pakken te krijgen. Deze laatste kwam echter niet meer op de Markt te rug en die rust was dan ook spoedig weer hersteld. In de Dinsdag gehouden vergadering van de in Juli j.l. opgerichte vrijzinnige propagandavereeniging werden statuten en reglement vastgesteld en daarbij o.a. be paald, dat indien voor een vacature van vrijzinnige zijde slechts één candidaat wordt gesteld dezen zal worden gesteund, terwijl indien er meerdere candidaten mochten worden gesteld, de vereeniging zich zal onthouden. In verband met deze bepaling zal de vereeeniging bij de stem ming voor twee leden van de Provin ciale Staten op Dinsdag 30 September a.s. de candidaturen steunen van den heer jhr. H. A, van Doorn in de vacature wijlen H. P. den Bouwmeester (aftr. 1919) en van den heer mr. J. J. Heijise in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer S. Louwerse (aftr. 1916). De wijze, waarop dien steun zal worden verleend, werd geregeld. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren J. W. Roskes, dr. II. E. II. van Loon, J. de Visser, M. H. Boasson, J. W. Risseeuw, allen leden van het voor- loopig comité en de heeren A. Buijfs en J. Willemsen. Verlaten. Op het politiebureau alhier vertoeft sinds Dinsdagmorgen een 17-jarig meisje, Wilhelmina Adriana van Opdorp, geboren te Biervliet. Dit meisje verloor vroeg haar moeder en werd door haar vader verlaten. Deze trok na het verkoopen van alle hebben en houden naar Amerika. Het meisje diende eerst te Middelburg en later te Vlissingen, maar is thans zonder betrekking, zonder fa milie en zonder vrienden. Door menschen- vrienden zal getracht worden deze zwerv'e- linge aan een goede betrekking te helpen. Met den trein van kwart over ne gen kwam Maandagavond alhier mede de 17-jarige B. uit Vlissingen; deze jongen was Vrijdag naar Botterdam gegaan en had getracht zich bij de Holland Amerika lijn te doen aanmonsteren; dit was hem niet gelukt en toen hij Maandag zonder geld te Rotterdam rondliep was bij hem het idee opgekomen te trachten gratisl thuis te komen. Te Rotterdam wist hij zonder kaartje op den trein te "komen, doch toen dit niet meer ginjg nam hij plaats op de buffels; eerst te Arnemuiden werd hij ontdekt en vandaar werd naar hier geseind, waarop hij hier van zijn wei nig benijdenswaardige zitplaats werd afge haald. Door den waarnemenden stations chef werd proces-verbaal opgemaakt en de jongen vervolgens aan de politie over geleverd, die hem naar Vlissingen over bracht. (Z.) Vrijdag 26 September a.s. hoopt Mr. J. Ankerman, lid der Tweede Kamer in het Schuttershof alhier op te treden in belang van de a.s. verkiezing voor twee leden van de Provinciale Staten. (Z.) Volgens de M. Ct. is Maandag weder om Argentijnsch vleesch, bestemd voor het garnizoen en afkomstig uit Breda, voor de consumptie afgekeurd. Vlissingen. De heer .1. 'H. Hemelrijk, klerk-telegrafist bij de maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, wordt met ingang van 1 October a.s. overge plaatst van Scheveningen naar hier. Verplaatst met ingang van 1 Nov. de hulptelegrafist .1. Lems van hier naar Rotterdam (t.) als adspirant commies. Zierikzee. Vrijdagavond om 9 uur had in de Raadzaal ten stadhuize de ont hulling plaats van een bronzen gedenk plaat ter eere van Pieter Cornelisz. van Plokhoy, geboortig van Zierikzee, omtrent 1620 en overleden te Swaanendael in de Ver. Staten in 1672. De .gedenkplaat bestaat uit een in eiken houten lijst gevatte bronzen plaat, aange bracht in een muurvalk van de groote zaal. Behalve de gegraveerde wapens van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Zierikzee, Nederland, Zeeland, Philadel phia en Delaware bevat ze het volgende relief-opschrif tOne in Christ, tothe glory of God and in honour of 'Pieter Corneiis Plookhoy of Zierikzee, a, pio neer of christian civilization in America, founder of the Dutch colony at Swaa nendael, Delaware, U. S. A. The Nether lands Society of Philadelphia rears this memorial. September 1913. (Vort. Een in Christus. Tot Gods glorie en ter eere van Pieter Cornelis Plock'hoy van Zierikzee, een pionier der Christelijke beschaving! in Amerika, stichter van de Hollandsche kolonie te Swaanendael, Delaware, Ver eenigde Staten. De Nederlandsche Vereeni ging te Philadelphia richt dit gedenkteeken op. Sepember 1913). Namens de Ned. Vereeniging te Phila,- delphia, kwam de Eerw. William Elliot Griffis, D. D., L. H. D. de gedenkplaat aanbieden. De Burgemeester heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder hen, die de gedenkplaat kwamen aanbieden. De heer Griffis schetste de beteekenis van Plokhoy en de verplichtingen, die Amerika aan Nederland hoeft. Daarna werd door een Amerik'aansche jonge dame de gedenkplaat onthuld en dankte de heer mr. Fokker voor het ge schenk, den aanbieder verzoekende dien dank over te brengen aan de Nederland sche Vereeniging te Philadelphia. De heer mr. Van der Kun, van 1897 tot 1904 officier van justitie alhier, daarna te Maastricht, is benoemd tot pro cureur-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch. - De lib. kiesvereeniging alhier heeft candidaat gesteld voor de Staten de heer A. van der Weijde te Ellemeet. De heer E. J. Gelder,man werd candi daat gesteld voor den gemeenteraad. Het bericht betreffende oen te hou den schoolfeest, dat in de „Zierik'zeesche Nieuwsbode" voorkwam is onjuist. Om geen ijdele verwachtingen te wekken zij iiier medegedeeld, dat voor de kinderen op Maandagmiddag een bioscoop-voorstel ling gegeven wordt jn de Concertzaal. Wegens het groot aantal schoolkinderen heeft deze voorstelling tweemaal plaats. Ook zullen de kinderen zoo mogelijk een prachtige plaat ter herinnering aan het Onafhankelijkheidsfeest ontvangen, waar toe de sub-commissie voor de kinderfees ten in staat werd gesteld door de vrijt gevigheid van een onzer stadgenooten. De optocht beooft schitterend te wor den. Men is er in geslaagd de rollen voor de hoofdpersonen vervuld te krij!gen, ook die van Sint Lieven, wat nog al eenige moeite gekast heeft. In de la.at.st gehouden vergadering van Kruisverbond en Mariavereeniging is besloten tot de oprichting van een ver- bandcursus. De deelname daaraan is niet uitsluitend beperkt tot de leden der Maria vereeniging. Ook andere dames kunnen zich als deelneemster opgeven bij de be stuursleden der Mariavereeniging. De vergadering, die eergisteravond werd voortgezet, was toen in hoofdzaak gewijd aan de bespreking der uitvoerige agenda va,n de Diocesane Bondsvergadering, wel ke op 10 Nov. te Amsterdam plaats vindt. De opkomst der leden liet zeer te wen- schen over. De rede over „Drankbestrijding en Erfe lijkheid" werd daarom tot een volgenden keer uitgesteld. Wij waarschuwden tijdens de kermis legen het bijwonen van de uitvoering van „Allerzielen", het tooneelwerk va,n Heijër- mans. Thans lezen wij' in „De Tijd", dat Zon dag in alle kerken van Utrecht van den kansel -gewaarschuwd is tegen het be zoeken van de opvoering van dit stuk. Men onthoude dit voor de toekomst. Onze oud-stadgenoot, de Wel- eervv. heer P. Jongtnans, Kapelaan te Bos koop, is benoemd tot kapelaan te Rot terdam (H. Laurentius). Te Boskoop is benoemd onze oud-stadgenoot, de Wel- eerw. heer P. Th. Verwer, thans kape laan te Oudorp. (Zie onder Kerknieuws.) 's Heer Arendskerke Op "1 Oct. a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de post bode P. J. v. Ham alhier als zoodanig in dienst trad. In 1888 te Kuitaart aan L gesteld, werd hij in 1893 overgeplaaisl naar Hulst en vervolgens in 1902 naar 's Heer Arendskerke. Dat nog menig posl- stuk door den ijVerigen beambte zal mo gen worden bezorgd is voorzeker aller wensch. Kloetinge. Door de Zangvereeniging „Cloeting's Gemengd Koor" alhier is be sloten om op 11 Oct. a.s. een uitvoe ring te geven in de koorkerk alhier. Zulks in verband met het vijfjarig bestaan der vereeniging. lerseke. Aan het Muziekgezelschap „Mo zart" en de Groene Kruis vereeniging „Ziekenzorg" alhier is elk een bedrag van 97.45 geschonken, als zijnde het kas saldo der ontbonden zeilvereenigiing „Ier sefce". Beiden vereenigingen welke finan cieel zeer zwak zijn komen deze bedra gen zeer ten goede. Kruiningen Heden werd alhier dein te Bergen op Zoom in den ouderdom van 57 jaar overleden en door ieder beminden weledel, iheer M. Kostense, onder een1 toepasselijk en hartelijk woord op de be graafplaats alhier eene laatste rustplaatst aangewezen. Zijn heengaan van hier was voor velen een groot verlies, vooral voor den land bouw, wier belangen hij zoo trouw en flink wist te behartigen. Hij ruste in vrede, na een welbesteed leven. Heinkenszand. In deze gemeente moe ten dit jaar van de 19 die zich voor de loting der Nationale Militie hebben aange meld slechts 7 loten. Onder de 12 d« niet moeten loven zijn er vanwege broe- L derdienst of wegens ongeschiktheid. Waarde. Maandag ontving de heer J. Blok Sz., waterbouwkundig ambtenaar al hier, de hem onlangs bij K. B. toegeken de zilveren medaille in étui, vergezeld met brevet en bijbehoorend Koninklijk be sluit. Het is te hopen, dat dit onderschei dingsteeken hem ten deel gevallen, zijn borst nog veie jaren mag sieren. (Z.) Koewacht. Maandag werd hier het eeuwfeest van Neêrland's onafhankelijk heid gevierd. Dagen van te voren was de versieringscommissie, geholpen door een groot aantal dames, in de weer ge weest om het dorp een recht 'feestelijk aanzien te geven. Ziji was daarin uit stekend geslaagd. D« versiering van "het dorp en het gemeentehuis was keurig, 's Morgens om 8 uur kwamen de leer lingen der 'drie scholen met hunne on derwijzers a,an de woning van A. van Ilumste te zamen en trokken voorafgegaan door de muziek en gevolgd door de feest commissie naar de kerk, waar een plech tige .11. Mis van dankbaarheid met Te Deuin Landamus gezongen werd. Na ai- loop der (kerkelijke plechtigheden trok men in optocht met vlaggen en opschriften naar het Gemeentehuis, om daar den bur gemeester, als vertegenwoordiger van de Koningin eene aubade te brengen. Eenige nationale liederen werden met begeleiding van de muziek gezongen, terwijl een meisje van de school Oude Molen en een jongen van die van St. Andries een. aanspraak hielden. Om 1 uur werd een stoet gevormd I- van de verschillende maatschappijen, die I door het dorp naar het gemeentehuis trok, I waar door den raad aan de feestcommissie I de eerewijn werd aangeboden. Juist was I door den voorzitter der feestcommissie I van het balkon liet volk toegesproken I of het begon te stortregenen en tot aller I spijt bleef het regenen. Daardoor was men 9 genoodzaakt de volksspelen, het oplaten van den luchtballon, alsmede het con cert en den lichtstoet uit te stellen lot a,s. Zondag. Ondanks het ongunstige weer bleef de feeststemming bestaan en opge- I wekt werd tot laat in den avond gefeest. Door de feestcommissie, alsmede door den Baad werden telegrammen naar II. M. de Koningin gezonden, waarop in den loop van den dag dankbetuigingen in kwamen Dinsdagnamiddag werden de kinder® der 3 schjolen op kosten der gemeente ont haald op chocolademelk met krentenkoe ken, terwijl in den voormiddag eenige spelen gehouden werden. Het kinderfeest werd door schoon weder begunstigd. Breskens. Maandagnacht braken uit de weide van den landbouwer J. Lako een 3-tal paarden. Of men hier aan kwaad willigheid van nachtelijke bezoekers moet denken, weet men nog niet. In bet be gin kon men nergens een spoor der die- ren vinden. 'De politiehond „Prins" van veldwachter Ocké spoorde ze echter eeu- gen tijd naderhand op. Te Draaibrug is aan de remistó van de Tramweg Mij. Breskens-MaldegheB benoemd tot nachtstoker M. Lindhout. Zuidzande. Dinsdag j.l. brak de land- houwersknecht D. zijn been door te val len. Hij leed hevige pijnen en is naar het St. Anthonius-gesticht overgebracht. Cadzand. De „Getrouwe Duif" wed vluchtte alhier van Arlon (Fr.) naar Gad- zand, zijnde een afstand van 250 K.M. De le prijs werd gewonnen door P. Vas- j seur. Ijzendijke Alhier kreeg de landbouwers- Knecht H. van de Voorde een slag van een vechtend paard tegen de ribben. 0e ongelukkige werd zwaar gewond en be kwam vele pijhen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1913 | | pagina 2