HOUTWAREN Kersen db Prnimen rendeerende RIJWIELZAAK I. L I. DEKKER - DOES. Bouw- en Weiland, BOUWLAND, INTERNATIONALE HYPOTHEEKBANK Aanbesteding FestivalGoes REIZIGER bekwaam personeel K AT H REIN ER MET KOFFIE. PROCESSIE NAAR SITTARD, L.J.SMJ DJER,Ui No. 63. Tl Marktberichten. 0 6n Belangrijke Verkooping BESSEN. DONDERDAG 30 MEI 1912, de ZWARTE BESSEN, de KRUISBESSEN, de ROODE BESSEN, de KRUISBESSEN, de ZWARTE BESSEN, de KRUISBESSEN de ZWARTE BESSEN, de KRUISBESSEN, de ROODE BESSEN, de KRUISBESSEN, de ROODE BESSEN, de ZWARTE BESSEN, de KRUISBESSEN, de ZWARTE BESSEN, SpOED. Voorloopig^Bericht. H.H. TIMMERMANS AANNEMERS. en A. BIERENS, SCHORE. Violen - Mandoline's Cithers - Harmonika's Mondorgels en Ocarino's Ook alle soorten Snaren en Qnderdeelen. OMNIBUS-BREACKJES, DELfTSCHE TILBURV's, Openbare Verkooping op Vrijdag 31 Mei 1912, 14 perceeien Openbare Verkooping Uil de hand le koop W. C. DE 0RAKT12, Zierikzee - Oude Haven. II, 12, en 13 JUNI 1912, polis Zeep beteekenf verzekering tegen ongelukken. Gebruikt uitsluitend half om half le APELDOORN. GEEET UIT o Pandbrieven a 101a "10 DE KANTER HORDIJK'S BANK, "Wegens zich niet herkiesk. stellen van den heer A. M. P{! MAN KAKEBEEKE als gezwt ren van de Breede Watering Bewes ten lerseke, wordt met aandrajt voor de vervulling van deze ti cature aanbevolen de heer S. NOTEBOOM, W. F. K. LENSHOEK, Veilingsvereenijinj „Zuid-Beveland" Ie Goes, Kruisbessenveiling ZATERDAG 1 JUNI, Dinsdag 4 Juni 1912, aanbes leden: Beleefd verzoek rekening onverwijld in Ie dienen bi den penningmeestervan „EUpHONIA". Noordbraband. VASTE POSITIE. Gemeubileerde Kamer met pension. bekwaam Schildersknecn Een merkwaardigi tot 90 April 1913 van de aarde-, klam-, rijs- en s teenglooiïng swerken aan de waterk'eering van den bovengenoemden polder. Ingeschreven werd als volgt: C'. Klaassen Hz. te Zaamslag, voor f5581; P. Andriesen te Ilontenisse, voor f5570; J. J. Dronkers te Kapelle, vooil f5500; A. Kaxelse te Borssele, voor f5400; P. Adriaansens te Walsoorden en De Trijs te idem voor f5330; en A. Wiskerke te Ellewoutsdijk, voor f5328. (M. Crt.) Gent, 24 Mei 1912. Ter veemarkt van Vrijdag werden te koop gesteld: 3 schapen, 0 geiten, 230 kalve ren, 288 vette varkens, 19 loopers, 594 biggen, 4 melkkoeien, 3 groote ossen, 12 jonge ossen, 14 vaarzen, 10 vette koeien, 12 stieren, 261 magere dieren. Prijzen waren per kilogr. voor: ossen en vaarzenvleesch fr. 2,a fr. 2,10idem 2e qual. fr. 1,80 a fr. 1,90; koeienvleesch ir. 1,85 a fr. 1,95; idem 2e qual. fr. 1,65 a fr. 1,75stierenvleesch fr. 1,70 a fr. 2, kallsvleesch fr. 2,a fr. 2,50; schapen- vleesch fr. 1,50 a fr. 1,80lammerenvleesch fr. 1,80 a fr. 2,varkensvleesch fr. 1,38 a fr. 1,53. Huiden. Vaarzen, ossen, koeien fr. 1,35; stieren fr. 1,22; kalveren fr. 2,15. Versch met fr. 0,55 a fr. 0,70. IJ z e n d jj k e, 25 Mei 1912. Ter graanmarkt van heden was de aan voer gering, met goeden omzet, meest tarwe, zonder verandering in prqzen, wegens de feestdagen was er weinig marktbezoek. Men besteedde voor: Nieuwe Tarwe f 10.50 a f 11.25 Nieuwe Kogge 6.75 a 7. Nieuwe Wintergerst 10.75 a 11. Nieuwe Zomergerst10.50 a 10.75 Haver10.60 a 11. Groene erwten 10.a 12. Kroonerwten 12.a 13. Goes, 28 Mei 1912. Van granen heden geen noteering. Aardappelen. Bonte f 3.a f 0. Blauwe f 3.a f 0.Bravo's f 2.80 a f 2.90, weinig handel. Opgaaf der marktzetters van de gemeente. Versche boter per KG. fl.10 a f 1.30 iniddenprjjs f0.60; aan particulieren ver kocht a f0.per pond. Versche eieren per 100 stuks f 3.30 a f3.90; middenprjjs f0.95 per 25 stuks; aan particulieren verkocht a f 0.— per 25 st. Aanvoer tamelijk. Noteering van den markt- zetter der Landb. afd. Goesen Kruiningen: Boter f 1.10 a f 1.30 per KG. rekenprijs f 1.20 Aan particulieren f0. Kieren 1 3.30 a f 3.90 per 100 stuks, rekenprjjs f 3.60 Aan particulieren f 0.per 100 stuks. Eierenverkoop „Onderafdee- 1 i n g Z u i d-B e v e 1 a n d V. P. N." Aangevoerde eieren 15125 stnks. Prijs f 3.80 per 100 stuks. Aanvoer buiten de V. P. N. 1400 stuks. Vlissingen, 28 Mei 1912. Boter per 1/s K.G. f 0.55 a f 9.60. Eieren per 100 stuks f 4.a f 0. Productenveiling van den R.K. Boerenbond. Bergen-op-Zoom, 28 Mei 1912. Asperges le soort 43 a 49 ct., Asperges 2e soort 24 a 31 ct., Spinazie 4 a 5 ct., alles per K.G. Wortelen f 1.60 a f 2.30, Radgs 30 a 60 ct., Keelen 60 ct., alles per 100 bos, Kropsla f 0.25 a f 1.60, Komkom mers f 12.Bloemkool f 9.a 114, alles per 100 stuks, Sla 5 a 16 ct., Kervel 12 a 16 ct., Peterselie 7 a 10 ct., per mand. Aardbeien f 1.10 per KG. Hulst, 28 Mei 1912. Per 100 KG. Tarwe 19,a f 10,60, Rogge f9,afO,—Wintergerst f 11,af 0,—, Zomergerst f 10,a f 10,25, Haver f9,50 a f 9,75, Erwten f 13,a f 14,Paar- denboonen f 10,a f 10,50, Duivenböonen f 11,a f 0,Witteboonen f 22,a f 0,Bruine boonen f 18,a f 0, Lijnzaad f 19,— a f 0,Aardappels f 4, a f 4.50. Rundvee 3, verkocht 1. Varkens 17, verkocht 12. Schapen 0, verkocht 0. Boter per kilo f 1,10 tot f 0. Eieren per 26 stuks f 0.90 Op de veiling van de V. P. N. waren aangevoerd ruim 10000 eieren. Prijs f3.80 per 104 stuks. Rotterdam, 28 Mei 1912. Ter veemarkt van heden waren aange voerd 1878 runderen, 277 vette, 641 nuchttre kalveren, 215 schapen, 875 varkens en 176 biggen. Runderen hoogste prijs 84, laagste 74 centbalveren hoogste 1,20, laagste 95 cent; schapen hoogste 70, laagste 58 centvarkens hoogste 63, laagste 56 cent, alles per kilogram. Amsterdam, 28 Mei 1912. Aardappelen. Zeeuwsche Bonte f3.a f 8.40, Zeeuwsche Blauwe f 3.a f 3.40, Zeeuwsche Eigenheimers f 2.a f' 2.40, Bravo's f 2 50 a f 3. Aanvoer 3 ladingen. Oostburg, 29 Mei 1912. Aanvoer gering. Prijzen onveranderd, omzet goed. Oude tarwe p. 100 KG. f1050 f 11. N. Wintergerst 10.75 11. Zomergerst 10.50 k 10.80 Haver10.60 11. Rogge p. HL. 6.75 7 26 Kookerwten Voererwten 12.- 14.- 10.- a 12.- p Den 31 Mei a.s. hopen C. BOONMAN 0 O. DE KONING 'v hunne 25-jarige Echtvereeniging te w herdenken. EenVriend. H 's Gravenpolder, 29 Mei 1912. Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van ruim 83 jaar mijn geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader de heer PIETER DEKKER Jz., Oud Burgemeester van Wemeldinge, na een echtvereeniging van ruim 67 jaren. Wed. P. DEKKERde Groene. Wemeldinge, 29 Mei 1912. Algemeene kennisgeving. De Curator in het faillissement van CH. NONNEKES, Manufacturier, wonende te Goes, heeft op heden ter griffie der Ar rondissements-Rechtbank te Middelburg en van het Kantongerecht te G o e s, neder- gelegd, de eenige uitdeelingslijst in bedoeld failissement, welke aldaar gedurende 10 dagen kosteloos voor de schuldeischers ter inzage zal zijn. De Curator, Mr. J. H. M. STIEGER, Advocaat en Procureur. Goes, 29 Mei 1912. van De Notaris PILAAR, te Goes, zal des namiddags te 2 uur, te Goes, in het café „Bondeling" aan de Groote Markt, VERKOOPEN: a. voor de ZEEUWSCHE FRUITTEELT MAATSCHAPPIJ: aan 16240 struiken, op Valckeslot, nabij Goos, waaronder Hoogendijk Seedling; aan 11385 struiken, aldaar; aan 5470 struiken, aldaar; aan 14665 struiken, in Wolphaartsdijk, w.o. Whinhams; aan 3080 struiken, aldaar (crown-bobbs), aan 8250 struiken, in Kwadendamnte aan 10500 struiken, aldaar; aan 10210 struiken, in Nissestelle; aan 5500 struiken, aldaar; b. voor den heer W. F. K. LENSHOEK q.q. aan 40390 struiken, in den Zimmerman- polder; aan 20067 struiken, aldaar; aan 7620 struiken, aldaar; C. voor den heer S. DEKKER Jz. aan pi.m. 2600 struiken, in Kapelle, in Paukenshoek d. voor den heer J. A. WILTON VAN REEDE q.q.: aan 1100 struiken, in Goes, aan den West wal. Biljetten, vermeldende de indeeling der perceelen en de voorwaarden, te verkrijgen bij den Notaris. Ter overname aangeboden een met inventaris, voor elk aannemelijk bod. Brieven onder No. 2, bureau v. d. blad. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal in de eerste helft van de maand JULI 1912, te Colijnsplaat, in het hotel „De Patrijs", publiek verkoopen: Bouwland, Hoveniering, Moestuinen, Woonhuizen c. a., Landbouwschuur enz., samen groot 6 H.A. 60 A. 25 c.A., onder de gemeente Colijnsplaat, alles vrij van tiendrente en grondcjjns. Ondergeteekende bericht, dat hij vanaf heden levert alle soorten aan concurreerende prijzen. BESTEKHOUT aan op te geven prijzen. Aanbevelend, in zeer groote sorteering. 3 k. z. z. o. d. k. vier personen, worden in alle prijzen nieuw geleverd met Ga rantie, ook echte door (2) i. A. CLARliS 'sHeerenhoek. des namiddags te één uur te Nieuwdorp in de herberg bij Weduwe H. C. MODDER- KREEKE, voor den heer Iz. BOONE, ten overstaan van den Notaris JOH. PILAAR te Goes, van vrjj van tiendrente, in de gemeente 's Heer Arendskerke, in den Van Citterspolder, groot 31 Hectaren 31 Aren. Ook te veilen in combinatie en in massa. De perceelen zijn verpacht aan den heer M. van 't Westeinde tot den laatsten Febr 1914. Verkoopboekjes met kaart zjjn verkrijg baar bij den Notaris. op MAANDAG 3 JUNI 1912, des namiddag te 2 uur, te Goes, in het café „Boudeling", aan de Groote Markt, ten overstaan van den Notaris PILAAR te Goes, van de in verschillende boomgaarden in Goes, Kloetinge, Schore, Oudelande en Driewegen. Breeder bij biljetten omschreven. vrij van tiendrente, in 's Heer Abts- kerke onder Baarsdorp aan den Oostweg, groot 1 Hectare 85 Aren, in pacht bij C. DE NOOD tot 25 November aan staande. Information te bekomen ten kantore van Notaris PILAAR te Goes. geeft gelden In leen in Schouwen en Duiveland, tegen onderpand van Effecten of borgstelling op billijke voorwaarden. Vertrekt uit 's Heer Arendskerke v.m. 6,53; uit Goes v.m. 7.36terugreis aankomst: Goes n.m. 8.45 en 's Heer Arendskerke n.m. 8.53. Kaartjes GoesSittard f5.10, 3e klasse bij de hoeren J. C. P. APPELS te Zierikzee, L. DE JONGE te Heinkenszand, en Mej. L. VAN KALMTHOUT te Goes. Kaartjes 's Heer ArendskerkeSittard f 5.10, 3e klasse bij den heer L. C. ADRI- AANSE te 's Heerenhoek. Namens het Bestuur <S. W. VAAT BKN Bl'Ht), Pastoor te Nederhorst-den-Berg, Directeur. C. J. VAM BLARCtlffl, te Ankeveen, Secretaris. (3) Let vooral op dat U de echte KATHRE1NER ontvangt, want andere merken zijn namaak en slechts gewoon gebrande gerst. KATHREINER is bij Uwen winkelier verkrijgbaar 25 ets. per ponds-pak I2V2 V» 5 ons-pakje Directeur: Mr. C. BAKKER. President Raad van Toezicht: Mr. J. C. KAKEBEEKE. 0 0 Verkrijgbaar bij hare Correspondente Goes Middelburg Hulst. Wethouder der gemeente Kloetingi De eerste a. s. zal gehouden worden op des namiddags om 31/,, uur. Inlichtingen te verkrijgen bij den tel lingmeester-administrateur P. Dosnsicwii Wemeldinge. HET BESTUUB, HET BESTUUR van het Waterschap J Breede Watering bewesten lerseke'' zal op des voormiddags O1', uur, in het Poldei huis te Goes, Het zuiveren van Water leidingen, Watergangen ei Wegslooten in 81 perceelen, Bestekken zijn vanaf 29 Mei 1912gr«ti$ verkrijgbaar bij den gezworene van ieder kwartier en ten kantore van den water- bouwkundigen ambtenaar te Goes. A. M. PEMAN KAKEBEEKE, f Wd Dijkgraaf, j G. H. VAN DER MEER MOHP Oatvarger-Sriffier. Maatschappij van Verzekering op 't leven Oorspronkelijk opgericht 8 Maart 184, Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 Juli 1895, No. 11. Voiteekend maatschappelijk kapitaal I300MI Reserve 28 October 1911: f 2.077.596.32' Gevestigd te WAALWIJK. Agenten gevraagd. gevraagd, leeftijd 2328 jaar, tegenW salaris, voor het bezoeken van win™"11 in Koloniale waren etc. Franco brieven met volledige inlichtit- gen onder No. 1, bureau van dit blad. Kerkorgelfabriek A. STANDAART. ws#f' tegen hoog loon. Adres: Raephorststraat 87, Rotwil Een heer, zjjne b. b. h h-, zoe^' j Brieven met opgaaf van prijs 3, bureau van dit blad. onder >1 Gevraagd een en een flinke aankomende. A. H DE BOOIJ, Mr. Schilder, HaHSW«« j Beste soort BRANDEWIJN en JEN EVP Een Zeeuwsch missionna ienhoek geboren en vandas ber des vorigen jaars, na tie van 7 maanden tot li, gezondheid, wederom naar in Zuid-Afrifci, vertrokken, ziju standplaats een brief1 aan de 's Heerenhoeksche iiien is wel zoo vriendelijk oven hartelijk als belangwel ven aan de „Nieuwe Zeer rant," ter overname af te Wij laten dan dien bri volgen, overtuigd da,t on: mei, belangstelling kennis nemen. V. -f J. Mafjeskloof, 25 Namaqualat Cape Colony, Waarde Vrienden, Ik had u beloofd eene b, geven aangaande de groote re jenboek na,ar Matjeskloof. geduurd dan ik wel gewil maar belofte maakt schuld; heidsredenen heb ik werkeli; kunnen schrijven. Nu is he maanden geleden, dat ik scheidde, doch voor mij is liet pas gebeurd. Den 19en November 191 mijne zoo mooie oud-paroohil H. Willibrordus, mijn a,fsel| hield mij uitwendig hard het kostte mij ontzettend vee broeder, zusters, familie en weldoeners, wellicht, voor a te moeten zeggen. Alle burg, renhoek en elders, waren r geworden. Niemand heeft 11 maar ik heb dit zoo inn meer: allen hebben het want van den rijkste tot de hebben hunne offers gescho ken zonder eenigen drang vere liefde voor God en der Zijnen. Dat heeft mij cc| I.ioost geschonken, zoodat li hel. verre Afrika onmogell allen niet dagelijks aan hl te gedenken om des Hemel u allen af te smeekén. Wasü mij dierbaar als geboolrteü| nu zoo mogelijk nog diorl| den. Den 23en Nov. d.a.v. wal een nog „barder" dag, moest ik immers scheider mensch het. dierbaarst ouders, broer en zusters. Q H. Mis (de laatste die ik land zou opdragen) welde mijn oogen op. Onwillek, gedachte in mij op„Hei dat, een ieder onzer U e, ziehier dan een waar e Het kind verlaat zijne oud, te volgen, en mijne ouder kind voor altijd om zid voor U, voor den hemel wij getroost ons offer bre Zijne genade gegeven on] te nemen en den Goddelil volgen. Alsof de natuur wilde tegenwerken voor da tocht, zoo stormde en n| heftige vlagen. Nietteger onze goede parochie-pasto heer Hellegers door zijn laatste troost schenken a<l ren en met ons meeleven i ..n van samenzijn. B mij maar zooveel moi schrijven en inpakken, d, want het pijnlijke en van scheiden naderde m] acht het hier de plaat: te herhalen het hartelijk, mijnheer Pastoor, toen il mocht doen bij zijn vei voor de in zoo ruime mati schap, tijdens mijne vaca! ontvangen. Eindelijk, daar htaordcj staat, voor!" Hard woorq vertrekkende!» Missionnai ven, wat ik toen gevoel beschrijven van zoo'n onmogelijk. En toch ik zijn. Daar Z.Il. ,1e paus, zoek volmacht had geg verbaren Zijn bijzondere! «m, heb ik ,op dit geV hieraan voldaan. Opsta mijn afscheidswoord tot en ,i.l was mijn gemoed, toe, toch kon ik alsof ■en mij de woorden o «alm mijn „vaarwel" ui t mijn laatste zegei, vangen, verlieten allen J na de kamer. Nog rnv ergetelijké woorden, zing en ik verliet mijns fraan naar het land GOïl Z.OU. ml) sc',aam mij niet. te dui- "i "bkéren, storma train" tflang0 rit mmi traan heb geschreid, om S w<1enen, dat al' last mijn gemoed drukl tend Wam1 als M tend woord des Heeren Jn Hemelschen Vade

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1912 | | pagina 4