KINADRUPPELS Zenuwlijders BOUWLAND ol TUINGROND AANBESTEDING. Bouw- en Weiland, SOUD- en ZILVERWERKEN ADVERTENTIËN. Openbare Verk^ooi i^en KERKNIEUWS. Boekennieuws. Verpachtingen. Openbare Verkooping DINSDAG 14 DECEMBER 1909, BOUWTERREIN, BOOMGAARD, Openbare Verkooping Woensdag 15 December 1909, KOFFIEHUIS (met vergunning) en Logement „BELLE VUE" ZATERDAG 18 DECEMBER 1909, publiek verkoopen: 15 zware OLMEBOOMEN, Dr. NANNING's Vrijdag 17 December 1909, aanbesteden: L.J.SMJ DER, Goes Zaterdag II December 1909, 38 perceelen Voorloopige Aankondiging. op Donderdag 3 Maart 1910. Te Koop bij Inschrijving: 5 zware zachte 1 Kuui spopulier, Devotieboeken, Rozenkransen, Kruisen, Medailles, enz. enz. een groote sorteering Missie-Artikelen, 2e KNECHT W. G. DE URANÊ, Zierikzee - Oude Haven. I E t\AL¥U GITTEN en. PARELS, No. 146 IJ Dit mer bestaat nitl EERSTE OPENBARE VERG/ van den Gemeenteraa Strafbare onoplettendheid. la ons blad werd oenigen tijd geleden medegedeeld, dat tusschea Zeist en Drie bergen ©en vrij ernstige botsing plaats had tusschen de paardentram en de Oos terstoomtram. Er zon toen vergeten zijn. door den betreffenden conducteur, tl at juist op den dag waarop bet ongeluk voor viel, de nieuwe dienstregeling was in wer king getreden, zoodat hij had moeten wachten en niet. terstond doorrijden. Bij een kromming van den weg had toen de hotsing plaats, waarbij het paard der train gedood werd en eenige personen werden verwond. De conducteur der paardentram is nu als beklaagde naar de openbare te rechtzitting der Utrechtsche rechtbank ver wezen, waar zijn zaak op 20 Dec, a. s. zal worden behandeld. No. 116 Laatste berichten. beginselen, fnsie van beginse len, goochelspel met beginse len, misverstand omtrent be gins eden". Dat daarmede niets te kort wordt gedaan aan de verdiensten en talenten van som mige groote bberale leiders, blv. Thor- becke, spreekt van zelf. Maandagmorgen heeft de plechtige uit vaart plaats gehad van den ZeerEerw. heer Baede, in leven pastoor te Berg- schen Hoek. De heilige Mis van Requiem wei\l op gedragen door den HoogEerw. heer J. Baede, deken van Middelburg, pastoor te Goes, broeder des overledene. De beaarding geschiedde door den Hoqg- Eerw. heer De Graaf, deken en pastoor te Delft. In beseheiden eenvoud vierde Mgr. Eigenraam, rector van het R. K. Maagden huis te Amsterdam, den 6en December j.l. zijn zilveren ju bi lé als rector van dat liefdesgesticht. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Rotterdam (H. Antonius )den WelEerw. Pater fr. F. jVI. Megens 0. M„ en tot kapelaan te Haar lem (H. Antoaius) den WelEerw. Pater fr. J. W. Geeve 0. M„ die kapelaan was te Rotterdam (H. Antonius). Mgi'. Meeuwissen, apostolisch vicaris van Suriname, is aan boord der Prins Maurits den 29en November te Paramaribo aangekomen. Verschenen is nummer één van den nieuwen jaargang, den twaalfden van het Zondagsblad voor het Kath. huisgezin, dat zich tegenwoordig in ©ene oplage van 25000 exemplaren mag verheugen. Bij den aanvang van het nieuwe jaar voor het Zondagsblad, hebben de Eer waarde Paters Capucijnen uit Helmond gemeend een feestnummer te moeten uit geven, ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de orde van St. Franciscus. Het eerste nummer vangt aan met cene biografie van den Heiligen Franciscus en het tot stand komen der orde. Vertier wordt de ontwikkeling lier orde behandeld, de ontwikkeling ovsr de heele wereld en de uitspraken van Z. H. Pius X over den huidigen toestand der Capucijnen. In een mooi artikel worden ons beschreven de paters uit Nederland, die tot een boegen rang zijn geklommen in de orde. Hierbij kunnen we eene beschrijving lezen van den Capucijm Mgr. Carolus 'dEspinoza, die als pater werkzaam was te IJzendjjke, van waar hij Biervliet, Hoofdplaat en Wa terlandkerkje bediende 1722. Beschre ven wordt de toestand in de missiën, in verhand met de orde in Neder land en de orde in verband met de weten schap. Het eerste nummer van dezen jaargang is met keurige platen versierd. Wij zagen St. Fransiscus aan den voet van het kruis; een portret van den Hocgee.rw. Pater Pacifieus; Zijne Heilig heid Pius X, de orde zegenenddo St. Kidelisvereeniging te Breda; liet klooster te 's Bosch, Tilburg, Helmond en de orde- school te Slikgat. Het eerste nummer van dezen nieuwen jaargang moge velen aan sporen om zich te abonneeren op het populaire Roomsche weekblaadje! De prijs behoeft niemand af te schrikkenvoor 78 centen per jaar is men klaar, üp aan vrage zend de Uitgever van Moorsel en van den Boog aart te Helmond present exemplaren. Dec. 9 Nisse, 19 olmeboomen, Neervo -rt. 9 Krabbendüke, n eub. goederen, Liebert. 10 Borssele, planken, varken*- enz., Hollm. Verheek. 10 Middelburg, gezaagde en ongezaagde houtwaren, Verhulst. 13 Sint Kruis, 50 canada's, Hendnkse. 14 Vlissingen, 4 huizen met bovenwoning, Paap. 14 Goes, 14 perc. bouwterrein, 1 perc. boom gaard, Pilaar. 15 Goes, schapen, varkens, tuiniersinspan en meub. goederen, v. Dissel. 15 WisBekerke. kolflehuis met vergunning en logement „Belle Vue, Noordüke". 15 Middelburg, 6 paaiden, 7 koeien, land bouwwerktuigen enz., Verhulst. 16 Zaamslag, 56 olmen en 6 Canada's Hendrikse. 17 Ellewoutsdflk, 21 olmeb., Neervoort. 17 Oudelande, 35 olmeb. en 114 canada- hoornen, Neer voort. 18 'sH. Hendriksk., (Oranj boom) 1.1530 H.A. bouwland, v. Dissel. -8 Goes, schapen, van Campen. Maait. '10 3 Kloeti.ige, kapitalen boere.iinspun, v. Dissel. 10 Niste, boereninspan. Aanbesteding Dec 9 Kruiningen, afbreken oud, bouwen nieuw woonh., graanschuur, veestal enz., Le Clercq 13 Hulst, levering van 21 wagons less, ma cadam en het lossen en vervoeren Best. Waterech Absdale Riet en Wulsdijk. 14 Middelburg, 1u.: levering van ijzer waren enz. voor de gasfabriek en van kalk, cement enz en het onderhouden der kacbels. Iul kantoor gasfabriek e kantoor gemeente-bouwmeester. 15 Middelburg, het leveren en stoitenvan steen voor hei westelijk ho lid van de Wester- en Koopmanshaven, het Leuge- naarhoofd en zeewering te Vlissingen. Raming f9000. lnl. o. a. hoofdingen. dir te Miodelburg. 17 'sH' Arendskerke, het bouwen van eene school en levering van sehooimeubelen, D. de Koning. 17 Goes, het vergrooten dar chr. herv. school met 2 lokalen, J. W. van de Weert W Jz. 18 Ellewoutsdijk, woonhuis met schuur, P. v, Loo Driewegen. 22 Middelburg, a. het inrichten tot door vaart van twee openingen van dc spoor wegbrug over het kanaal door Zuid- Beveland nabij Vlake, met bijkomend werken. Raming f116.100; b. het maken van een gewalste steen- slagbaan op den berm van den ooste lijken dijk van het kanaal van Neuzen en van eene keibestrating op den oprit van dien berm naar den spoorweg behoorende tot de werken van liet kanaal van Neuzen. Raming f6150; Jan. 15 Groede. Logement „De drie Koningen" 11 u.: het aanbrengen van grintbaan op verschillende wegen ia het water schap Groede en Baamt. Aanw. 10 Jan. Inl. J. L. Boone, oniv.-Grilfier. Uit de Geschiedenis der Vrij'zinnigheid. Een bundel cita ten, verzameld en gerangschikt, Oosterbaan en Le Ccintre -Goes De schrijver, die zich bescheiden voor het publiek verbergt en zich zeiven al leen als „samensteller" wiil beschouwd zien, heeft met bewerking van dit hoekje een nuttigen arbeid verricht. Dooi- de liberale regeerders, die sinds de grondwetsherziening van 1848 bijna onafgebroken aan het bewind zijn ge weest, op den voet te volgen en hunne regeeringsdaden te verklaren* uit de beoordeelingen hunner medestan ders zeiven, helpt hij mede om de mee ning, als zouden de liberalen alleen pn bjj uitstek geschikt zijn tot regeeren, naar het rijk der fabelen te verwijzen. Terecht koos hij daarom a. z. lot motto van zijn boekje het verpletterend woord door Mr. Wintgens (lib.) indertijd in (le Tweede Kamer gesproken en waarmede deze afgevaardigde het regeeringsbeleid der liberalen kenschetste als„Gemis van beginselen, verzaking van beginselen, vergissing omtrent Na een langdurig en ge luldig lijden, voorzien van de H H. Sacramenten der stervenden, overleed heden in den ouderdom van bijna 65 jaar de Zeer Eerwaarde Heer JOANNES FREOERICUS GERAR0US BAEDE, Pastoor te Bergschenhoek. i E H. Z.AEDK. alu' Echtgenooteen Kinderen. J M. J BAEDE, Deken en Pastoor. 2 December 1909. Eenige en algemeene kennisgeving. OP des avonds te 8 uur te Goes, in de „Prins van Oranje ten overstaan van Notaris PILAAR te Goes, van: 14 PERCEELEN en 1 PERCEEL m de gemeente Kloetinge nabij Goes, aan den Heeruisseweg. ook te veilen in samen voegingen en in massa De perceelen zijn op het terrein afge hakend en met nummerpaleu aangeduid. Eene teekening van het terrein met opgaaf der maten ligt ter visie ten kantore van den Notaris. teu overstaan van den Notaris M. NOOR- DIJ KE te Colijnsplaat, o,. des voormiddag8 ten 11 uur te WlS8e- kerke, in het te veilen perceel, van het van ouds bekende en doelmatig ingelicht aankomende on bewoond door P, Gaail- derse, staande en gelegen aaD de Kerk straat te Wissekerke, plaatselijk ge merkt Wijk A no 101, kadastraal bekend Sectie L no 833, groot 2 Aren 45 Cen tiaren. Te aanvaarden bjj de betaling der koopsom De Notaris E 0. VAN DISSEli te Goes, zal op des namiddags om ll/2 uur te 's Heer Hen drikskinderen, in de herberg „de Oranje boom". ten verzoeke van Mej de Wed h. harlnck, geb. Markusse 1 Hectare 51 Are 30 Centiaren in 12 peiceelen, gedeeltelijk geschikt voor bouwterrein, zeer gunstig gelegen aan d* n Rijksstraatweg Goes-Middelburg, onder de gemeente 's lieer Aren-lskerke, ter plaatse Wissekei ke. Breeder omschreven in veilingsboekjes, weke kosteloos verkrijgbaar zijn hij ge noemden Notaris, alwaar nadere inliuhtin gen zijn te bekomen Dec. 11 's Heer Hendrikskinderer33 perceelen Bouw- en Weiland, Pilaar- 14 Bergen op Zoom, visscherijen, Best. vis- chertj Schelde. Hartelijk dank aan alleD die bljjken van belangstelling gaven bij de geboorte van onzen Zoon JOAN. AUG. P. DE PAAUW. F C. DE PAAUW-Geldoï. Goes, 8 Dec. 1909. TE KOOP bij inschrijving staande op de hofstede „Buitenkist", be woond door dhr. J. M Rijk te Nieuwdorp alwaar aanwjjziug en inlichtingen te be komen zijn. Iuschrijvingsbiljeiten in te leveren vóór of op 22 December a s. bjj dhr. C. VERMUE te Waarde. Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnen koorts), Algemeene zwakte, voortdurende Hoofdpijn en Gebrek aan eetlust zijp alleen ECHT met den naam H Nannino buiten op de roode doos on nevenstaand fabrieksmerk. Prijs f0.75. Dr. H. NANNING's Pharm. Chemische fabriek, Den Haag Verkrijgbaar te Middelburg bij C. A. Schulte Co,te Goes bij L. la Pokte, Apotheker en Gebrs. Mulder; te Zierikzee bij F. P. J.Bal. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 's Heer Arendskerke zullen op des voor middags ten 10'/2 ure ten Ge- meeutehulze aldaar in twee perceelen lo. het bouwen van een School met vijf lokalen; 2o. de levering en het opstellen van Schoolmeubelen en Leer middelen in die School. Bestek, voorwaar ieu en teekeningen liggen op de gewone dagen en uien ten Gemoentehuize ter inzage en zijn tevens k f 1 60 verkrijgbaar bjj Firma BOLUIJT Co. te Goes. Aanwijzing zal worden gedaun op het terrein op Maandag 13 December e. k. des namiddags ten 11 '/2 ure, terwjjl inlichtin gen zjjn te bekomen bjj den heer D DE KONING, Architect te Goes. FIJNE CHERRY 6 MADERA. EN PORTWIJNEN Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handels bedienden. BUREAU TOT PLAATSING It. KltU/.K, Wal II 63. Correspondent Middelburg. des voormildags te 10 uur te 's Heer Hen drikskinderen in de herberg „de Oranje boom", voor hpt Groot Armbestuur, van 's Heer Hendrikskinderen, ten overstaan van Notaris PILAAR, van in ile gemeente Heer Arendskerke, on der 's Heer Hendrikskindeien. Boekjes te nek. uien bjj den Secretaris- penrdugmeester van gemeld armbestuur, den lieer C VAN STRIEN te 'a Hear Hmidrikskirderen en bjj den Notaris De verkooping van den kapi talen BOEREN INSPAN, ten verzoeke van Mejuffrouw de Wed. M. van Liere te Kloetinge, in 's Heer Elsdorp, zal plaats hebben E C VA«N DISSEL, Notaris. 0LHEBU0J1FN, metende tot '2,30 M. en staande te Kwadendamme, aan het Lange- weegje, bij de woning van Jacob Fierloos. Biljetten in te leveren ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, vóór ol op 13 December 1909. alwaar nadere in lichtingen te bekomen zjjn, H.H Patroons wordt beleefd verzocht zich bjj voorkomende vacatures op hunne kantoren tot den Secretaris of Correspon dent te wenden, bjj wien volledige inlich tuigen zjjn te bekomeD omti ent onderstaande sollicitanten en anderen. Boekhouder, tnet diploma; bekend met de moderne talen, 22 jaar oud. Bediende, Helst te Amsterdam, bekend met boekhouden en de moderne talen, 18 jaar oud. Bediende, voor correspondentie of de boek houding, 31 jaar oud Bediende, voor de boekhouding, 18 jaar oud Bediende, diploma H. B S 3 jarige cursus, 18 jaar oud. Correspondent, 19 jaar oud. Bediende of Looper, 39 jaar oud. Boekhouder, 29 jaar oud. Bediende, 20 jaar oud, ter assistentie in 't boekhouden of de correspondentie. Correspondent of Boekhouder, met diplo ma's boekhoude? en de drie moderne talen, 28 jaar oud. Bediende, 21 jaar oud. Boekhouder, 35 jaar oud, tevens bekend met de moderne talen. Reiziger, 36 jaar oud Boekhouder of Correspondent, met diploma's Boekhouden, Duitsch en En ge 1 s c h, 23 jaar oud. 's Heerenhoek. Gevestigd in de R-K. Jongensschool, dagelijks geopend van 11'/2I2V„ uur. Prjjs 1 of 2 cent per week en per deel. Kwadendamme. Geopend Zondag na de Hoogmis Ovezande. Geopend Zondag, oumi Idellijk na Ve-pers of Lof. Heinkenszand. Geopend Zondag, onmiddellijk na Vespers of Lof. Hansweerd. Boeken verkrjjgbaar aan de Pastorie Zondags van 1212'/2 uur, 2 cent per deel en per week. Rilland. Geopend Zondag, onmiddeljjk na Vespers of Lof. 1 en 2' 2 cent per deel. Oostburg. Gevestigd in de R. K. Bewaarschool, Raamstraat Geopend eiken Zondag en te bevragen hij deu Weleerw. Heer Baten burg, Kapelaan. Prijs per week en per deel 2 cent. Ontvangen voor de a.s. Missie een groote sorteering Aanbevelend, FIRMA M. VAN KALMTHOUT, Kreukelmarkt, Goes, NEEMT KRUGERS TONIC, het doel treffendste geneesmiddel tegen alle zenuw kwalen, zooals: algemeene afgematheid, dioefgees'.igheid, neurasthenie, hoofdpijn, draaiingen, ruischen in de ooren, -cliuw- aehtige hartkloppingen, zenuvvacliiigeu hoest, beven, bevangenheid, maagkiampeu, slechten eetlust, moeiljjk ophouden van het water, vroegtijdige uitputting, leude- pjjn, steken in de zjjde, langdurigen afgang, slapeloosheid of onrustigen slap vol droumeD, bloedopdrang, vapeurs in het keeren der jaren, zenuwaanvallen bjj de vrouwen, krampen in de 'oeenen, gejaagd heid, moeiljjk en vertraagde zaken, gevoel van eenen stok in de keel, vallende ziekte, St. Vitusdans, gevolgen van influenza. Prjjs per fhcon f 1.25, 6 flacoDS f 6.90. Centraal-Depót bij H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete en verder Verkrijgbaar bjj de Firma SCHULTE Co, te Middelburg; verder te Goes bjj Gebr Mulder; te Middelburg hjj DE ROOS. te Vlissingen bjj LUITWIELER on BENIESTte Orrzand bjj RAASte te Tholen bjj W.POTTER; te St. Anna- land bjj GOEDEGEBURE. Heden Ontvangen bestaande uit Beelden, Staankruisen, Hangkruisen, Missie- kruisen, Zakbeeldjes, Schapuliers, Rozen kransen, enz. enz. Beleefd aanbevelend, P. J. C A R D O N, Koster R K. Goes Gevraagd met 1 Maart a. een gehuwde bekwame bjj A. VAN HOOTEGEM, Kruiningen. geeft lelden In leen in Schouwen en Duiveland, tegen onderpand van Effecten of borgstelling op billjjke voorwaarden. LANGE KERKSTRAAT. GOES. GROOTSTE SORTEERING oude en nieuwe donkere RUIME KEUZE in verschillende prijzen. Beste adres voor alle voornamelijk voor den BOERENSTAND Abonnementsprijs p. 3l Afzonderlijke nummel Advertentiën worden half drie en Vri De getrouwe lij z.g. neutrale perst verzwakt onze gotlj overtuiging, doet geest het juiste be goed en kwaad vel kortom, de z.g. pers is als opiui| Dedwelmt op Donderdag 9 Deceij des namiddags te halfj Voorzitter: de BuTgemeel Aanwezig alle leden ui| heer Risch. De volgende agenda w<! ter behandeling voorgelegl 1. Ingekomen stukken, nl 110, betreffende toepassing] lid der Drankwet; ld. 122* ling van bezwaarschriften gen in iden Hoofdelijken aanneming benoeming re huis yan mej. Ej. J. Rembgeij commissaris werkliedenverq Donner; dankbetuiging van voor zijn benoeming tot om herhaliingsojiderwijsversla wegen en voetpadengoed besluit tot af- en overschi-j ten, begrooting 1909; bes staten op bezwaarschrift vi ker tegen den aanslag Va: goedkeuring schoolgeld kohi en Meisjesschoolid. raad verleening van gratificatiëiT wijzersproces verbaal van| op 4 Dec. j.l. Al deze stukken worden] geving aangenomen; terwijl] J. J. v. Willigen en amdei verzoek om plaatsing van eel over de Schipperswegelingj W. wordt gerenvoyeerd. De beslissing van Ged. I gaande het verzoekschrift! Acker geeft den heer Dekkl tot het vragen van inlichlingl bet advies door B. en W. deputeerd College verstrek] De voorzitter merkt hein| ijl de besloten vergadering openbare thuis hoort. De meent echter in de openll ring te mogen vragen, of I wenschelijk achten, dat era easu Ide raad, dat den aans gehoord wordt door Ged. Sf het al of -niet aaitwezdg z tieven om dien aanslag do ten gewijzigd te doen wor zou dit graag van B. en komen, immers z. i. kuimei geen advies geven fian Ged indruischt tegen het advies v Wethouder v. d. Bout de ker beantwoordende, zegt Dekker zich van die advieslj verkeerde voorstelling maal is heel eenvoudig. Bij voor] clames hooren B. en W. van den reclamant dn naai) Staten. B. en W. zijln dus persoon, die de bezwaren clamant met de gronden wal ten aan Ged. Staten overbid Daarna werden in behan] men de navolgende punten 2e. Verzoek van vereeniging huis" om subsidie; 3e. id. eeniging „Vlissingen Vooruit" I betuiging aan een adres betr] leg van een weg langs dl dam; 4e. Vaststelling 3e su| bier hondenbelasting 1909 overschrijving van posten ojpl ting 1909; 6e. Aanvragen oinl en gedeeltelijke teruggaaf van] omslag en schoolgeld7e

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1909 | | pagina 4