voor Zeeuvvsdi-Vlaiiiiilemi. Overwonnen. Tevergeefsch FEUILLETON. Binnenland. Itfo. 545. ZATERDAG 1 DECEMBER 1900. 10e Jaargang*. IET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Adverteutiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond hij den uitgever C. DIELEMAH te Itrcskens. De komst van Kruger in Europa is in den woord een ware zegetocht zooals aan geen gekroond hoofd méér kan ten deel vallen. Waar de oude president zich ook vertoont of vertoonen zal, wordt hein een ontvangst bereid, als nooit gekend. We verblijden ons daarin ten zeerste. De vertegenwoordigde persoon lijkheid van een zoo heldhaftig volk, dat louter strijdt voor zijne vrijheid en onafhankelijkheid, boezemt ontzag in en is de gastvrijheid in den vollen zin des woords overwaard. Kruger is, gelijk welezen, ten eenenmale in de hoogste mate ver rast, door de ontvangst in Frankrijk, waar hij het eerst voet aan land zette. Er is niet aan te denken, dat als hij in Holland komt, de ont vangst voor die in Frankrijk zal moeten onderdoen. Niet alleen dat da Boeren loten zijn van den ouden Hollandschen stam, waarborgt Kruger zulk eene ontvangst, maar ook dat onze ge schiedenis zoo verbazend veel over eenkomst beeft mot de worstelstrijd, om vrijhei eu onafhankelijkheid, zal den eersten Burger van Trans vaal gehuldigd worden, gelijk hij verdient. De volkeren van Europa een groot deel der verblinde Engelschen buitengesloten is verbolgen over 46. De baron wendde zich tot Alma en vervolgde Gij zijt inderdaad de bescherm engel uwer onderhoorigen, beste Alma, en gelukkig hij, die aan zijne zijde eene echtgenootc heeft, die met zooveel liefde zich de ar men aantrekt. Hij boog voor Alma, die weldra eene andere wending aan het gesprek gaf, toen Constan ce, wie deze openlijke lol hinderde, inviel op een toon, waarin iets boosaardigs doorstraalde Ja, ik heb juist van Alma geleerd, hoe men eene armenitirich- ting tuoet tot stand brengen als die welke zjj in verseniging met den' proost, beeft in het leveu geroepen. De laatste reis naar do pastorie heett mij al het nut van dergelijke het onrecht dat in Zuid-Afrika door een beschaafde staat wordt verricht. Men gruwt over de barbaarsch- heden die stuks gewijs openbaar worden, en die door president Kru ger onomwonden worden bevestigd. Men gloeit van heilige veront waardiging bij de voortzetting van den oorlog, die gevoerd wordt ter bevrediging van de geldwolven. Wanneer het aan de verbolgen volkeren gegeven was, dan zou Trans/aal en Oranje-Vrijstaat in minder dan geen tijd schoongeveegd zijn van de ïooineks. Maar dat is nu eenmaal zoo niet. Er staan boven die volkeren re- geeriiigen en vorsten, die anders denken misschien ook niet doch althans anders doen, dan het volk zou willen dat ze deden. De komst van Kruger naar Eu ropa is dan ook niet met de be doeling om schitterend ontvangen te worden, ook niet om de hulde te ontvangen die de bevolking van de beide Zuid-Afrikaansche repu blieken verdient, maar zijn komst heeft enkel ten doel, langs den weg van het recht overeen kouistig de bestaande conventies de toepas sing door de Europeesche regeerin gen in te roepen van die bepalin gen, die alleen recht aan zijne zaak kan doen wedervaren. Van den beginne af is bewezen dat Engeland een krijg voert ge grond op het recht van den sterkste, terwijl Kruger inmenging zal vragen voor het recht van het recht. werken van barmhartigheid getoond Zijt gij, Alired, ook van niet 7an meening, dat ze hoogst nuttig zijn Constance wendde zich tot den legatie-secretaris. Daaromtrent kan ik mijn oordeel niet uiten, dewijl ik er niet genoeg van weet en wat de reis naar den proost aanbelangt, daar kwam niets van en kon dus van geen nut zijn. Overigens bewonder ik Alma's levensbeschouwing, ant woordde Alfred. Daaraan twijfel ik niet. Gij, Constance, deelt zeker mijne bewondering, wanneer gij nadenkt, hoe geheel verschillend met andere dames, die gewoonlijk haar tijd en leven met geesteloos tijd verdrijf doorbrengen, Alma hare plichten begrijpt. Wees zoo goed mij te sparen ik kan geen lof aanhooren, die mij niet toekomt, viel Alma in. Mijne lieve vriendin, gij hebt ongelijk. Alfred bezingt uwen lof Men vermoedt dat de Staatspre sident niet zal verkrijgen waarop hij rechtens aanspraak heeff. De Europeesche regeeringen zul len zicli hoogstwaarschijnlijk onzijdig blijven houden en or.der heele mooie en zoetklinkende woorden Kruger dit aan het verstand bren gen. Of daartogen een beroep op trac- tateu en conventies, betrek«telijk het volkenrecht zal gedaan worden, zal niet baten. Men zal zich bevreesd blijven toonen voor de brutaliteit van En geland. Wat baat nu een vredesconferen tie waar de lijnen worden afgeba kend voor liet recht van beslaan van een oorlog, waar de gruwelen van den oorlog worden verzacht naar liet volkenrecht wordt hoog gehouden, als de praktijk leert, dat alle deze bepalingen worden ver kracht, te niet gedaan, ja zells be spot. Als de regeeriugen lijdelijk toe zien, dat de moord- en rooftocht, op een weerloos volk, dat ziob niettemin wanhopig verdedigt, op gruwzame wijze wordt voortgezet, dan maken zij, wien bet mogelijk is, dit godouteereud werk te ver minderen mede schuldig aan de uitroeiing van een volksstam, wiens eenige schaduwzijde is, dat hun grond te veel gond bevat, en voor hun eenvoud ongeschikt wordt geoordeeld. Die grond moet daarom goed- of kwaadschiks worden afgestaan. met zooveel vuur, dat het jammer ware, hem te beletten, voort te gaan, sprak Ivar op koelen toon. Alma werd een weinig bleek' maar zeide nietszij verliet bet salon, terwijl zij haar man aanzag met eene uitdrukking, die Ivar berouw deed gevoelen over hetgeen hij gezegd had. Constance volgde haar met een verachtelijken blik. Dc baron gaf nauwkeurig acht op zijne vrouw en zag maar al te wel de alles behalve vriendschap pelijke gebaren, die zij Alma nazond. Ahadacht de baron, hier wordt, op mijne eer, een laaghartig spel gespeeld. Alma en en ik wor den hier allerliefst behandeld. Ik heb reeds lang vermoed, dat Con stance komedie met mij speelde, maar un zie ik het duidelijk. Wees op uwe hoede, Constance, wanneer ik zekerheid verkrijg van hetgeen waarvan ik u nu verdacht houd want dan wordt ik even streng als ik tot hiertoe zwak was. Dat gij Geen middel is te barbaarsch om dat te bewerken, geen leugen te groot om dit schandelijk werk te vergoelijken. De hoegrootheid van het gepleegde onrecht, zal juist oorzaak zijn, dat op dit puilt Krugers reis niet voorspoedig zal zijn. In zeer vele gevallen bestaat in de oogen van de grooten, het zij in de hoogere politiek, het zij in lager sfeeren, geen recht, als des- zelfs toepassing hun te nh komt. Gaat de geschiedenis, ook in de kleine wereld na, en men komt tot geheel dezelfde conclusies. Bij Kon. besluit is bepaald dat het contigeut der provincie Zeeland voor de lichting der nati onale militie zal bedragen 495 miliciens. In die provincie bedroeg het getal ingeschreven lotelingen 2081. De 510 lotelingen, voor den dienst ter zee te bestemmen wor den daartoe gekozen uit degenen, die zich daartoe aangemeld hebben om bij de zeemilitie te dienen, terwijl het aantal door elke Pro vincie te leveren zeemiliciens be paald wordt naar verhouding van het aantal in elke provincie tot dat in het geheele rijk aangemelde ge tal. Het contigent bedraagt alzoo een vierde gedeelte van het aantal in geschrevenen. mij bedriegt, is eene vernederende daad, maar dat gij even als de kat uw offer plaagt, dat is laaghartig. Alma is, bij God 1 te goed, om als de muis onder uwe klaauwen ts zijn. Zooveel heb ik gedurende het laatste uur gezien, dat ik bier moet blijven, om na te sporen, of deze vrouw, die met hare verblindende sehoonheid mij betooverd heeft, een trouweloos en ongevoelig schepsel, of wel eene gedaclitclooze en licht zinnige zottin is. Des avonds regende liet. Graaf en freule Kronfeldt waren vertrok ken. De baron, de magister en een ander heer zaten aan de speeltafel. Alfred was, zooals inon vermoedde, op zijne kamer. Freule Aurora had een nieuwen Franschen roman ge nomen en in het kabinet op een leuningstoel gezeten, was zij in de lezing daarvan verdiept. Constance zat in dezelfde kamer op eenigen afstand van haar aan een mutsje te werken. Ivar was

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1