Gemengd. gen. "Dit werd «ingenomen met 20 tegen 17 stemmen. Ten opzichte ren het roorstel tot afwijzende beschikking op het ver- zoek der IJzeiidijksche Stoomtram- wegmaatsehappij tot liet andermaal torataan ran een 10-jarig subsidie werd op een gedane rraag ran den heer Heanequin tot het verzenden naar de afdeclingcn ran de door het Bestuur dier maatschappij ingezon den toelichting, gunstig beschikt. ItRKSKE.YS, 9 .November 1900. Us. J. J. Homburg te Biar- vliet heeft een beroep ontvangeu naar Makkum. Een schip met suikerbieten ge laden en bevaren door schipper Pluym vertrok deze week ran hier. Bij Haasweert sloeg tengevolge rari hengen vrind een see over boord. Ue luiken werden weggeslin gerd en onmiddellijk liep het schip rol water. De schipper en zijn knecht kon den zich met moeite redden. Schip en lading, die verrassu- reerd zijn, zijn beide verloren. in de heden gehouden open bare vergadering ran de Provinci ale Staten ran Zeeland werd de aanvraag van de IJzendijksche Stoomtramweg-Maatschappij om ver lenging voor 10 jaar subsidie uit de Provincials fondsen, verworpen. Ta kwart voor vijf uur Maan dagmorgen werd de heer J., wo nende aan den Hareelselaan te Utrecht, wakker door een benauwde gaslucht, die in zijn kamer heerschte. Een onderzoek werd door hem ingesteld, doch van gas, dat in een der door hem bewoonde vertrekken, hij woonde boven, zou kunnen zijn ontsnapt, viel geen spoor te ont dekken. Het moest dus uit het benedenhuis komen. De heer J. sehtlde daarom bij den benedenbewoner, den heer T. aan, doeh ontving op zijn her haaldelijk en luid schellen geen teeken van leven. Het vermoeden werd daardoor sterker, dat do heer T. en zijne echtgenoote door het gas verdoofd wareu. Ue heer J. riep daarop de hulp van een politieagent in. Met behulp van. een tweeden sleutel, gelukte 't iu huis te koiuen, en vond men ook werkelijk den heer en mevrouw T. bewusltloos. De hulp van dokter QÖerhaus werd onmiddellijk inge roepen en had tot resultaat, dat die fluisterde Wees nu gereed tot den strijd; want de vijand heelt in vollen ernst besloten, de vesting te nemen Het ziet er indardaad naar uit, antwoordde Alma met cen zwak lachje, en helpt God degenen niet, die het zwakst van krachten zijn, dan vrees ik, dat de zege mij ont gaan zal. Die op God vertrouwt en een vasten wil heelt, is nooit zwak van krachten. Wij zullen zien, of deze wa penen sterk genoeg zijn. Een uur later was de cavalcade in beweging. Het is lang geleden, dat wij samen hebben gereden, zeide Con stance en wendde haar van vreugde stralend gelaat naar Ivar. Ja lang, wel lang, zeide Ivar op den toon van een sentimenteel minnaar. (Wordt vervolgd.) beiden Spoedig hst bewustzijn er langden. De oorzaak van het incident moot waarschijnlijk gezocht worden in het feit, dat een der gaskraantjes niet goed gesloten was. Het volgende curieuse staaltje van diamantslikkerij wordt uit Cal cutta gemeld Ei-u jongmeiseh, uiterst fijn in de plunje, stapt een juwelierswinkel binnen en verlangt iuzage van een collectie diamanten. Deze wordt hem onmiddellijk voorgelegd, en nadat bij om beter licht te hebben er even mede naar het venster gaat, wordt op hetzelfde oogenblik be merkt, dat de grootste diamant ter waarde van ƒ20.000 is verdwenen. Een der bedienden had echter opgemerkt, dat de jonge man op eenigszins verdachte wijze de band aan den mond had gebracht. De politie werd gehaald, de jonge begunstiger medegenomen, en ge neeskundig toezicht en behandeling gesteld. Het kleinood kwam echter niet te voorschijn, en men kwam echter niet te voorschijn, en men kwam tot de veronderstelling, dat het in 's mans keel moest verborgen zitten. Met behulp van een keels piegel werd de bewuste diamant ontdekt die een zoo veilige plaats had ge vonden, dat hij niet dan met moeite kon verwijderd worden. Bij het gerechtelijk onderzoek verklaorde een oude veroordeelde, dat het verbergen van gestolen voorwerpen in de keel een manier was, die door de Indische dieven veel werd toegepast. Voor deze behendigheid is echter een groote oefening noodig. Een kunstmatige uitzetting van den strot wordt te weeg gebracht door een ronden looden kogel aan een lint bevestigd, die eenige malen per dag wordt doorgeslikt en weer opgehaald en wel zoolang tot zich een buideltje heeft gevormd, ge schikt om gestolen voorwerpen als juweelen, munten enz. op te nemen, een inrichting Jus zooals de kroppen bij vogels en voorraagen bij her kauwende diereu. Meu ziet het, de tegenwoordige toepassing der weten schap op kunst en misdaad gaat zeer ver I Te Hilversum heeft een 14- jarig meisje getracht bij een goud smid drie gouden te verkoopen, welke zij bij een anderen goudsmid had gsstoleu. Zij heeft haar daad bekend. Pe Anna-Pauwlona wilde het negenjarig dochtertje van den heer d. G. met haar broer meerijden op een kar met sternen. Het kind had bet ongeluk er af te vallen, waarbij de kar over bet bovengedeelte van het lichaam ging en een handje verbrijzeld werd. Otscboon dadelijk geneeskundige hulp werd aangebraeht, is het kind aan de gevolgen bezweken. Terwijl de landbouwer Ver kruisen te Dorst Woensdag bezig was met het veevoeder koken, stond opeens het rieten dak in brand, vermoedelijk door een weggespron gen vonk. Het vuur verepreidde zich zoo snel, dat io weinig tijd ook het woonhuis vlam gevat had en gehael afbrandde. Een blijkbaar krankzinnig persoon beklom Zondag de trappen van het standbeeld van Carnot te Lyon en hield daarop een toespraak tot de menigte. Daarna trok hij een scheermes uit den zak en trachtte zich den keel door te snijden. De man ver keert in bedenkelijken toestand. Te Warkendam kreeg een schoolmeisje een wonde aan het hoofd met een griffel. De wond genas, doch steeds hield het meisje hoofdpijn, jaren aaneen. Thans, nu de plaats aan haar hoofd begon op te zetten en pijn lijker dan anders werd, besloot men haar te opereeren. Door drie ge- neesheereu is nu de punt van een griffel verwijderd, waarna de pa tiënte geen pijn meer heelt en wel licht voor goed daarvan bevrijd zal zijn. Een jonge man van 26 jaa te Parijs, die in 't midden der vo rige maand trouwde met een acht tienjarig meisje, verloor haar reeds een paar weken later door den dood. Tengevolge van eene gevatte koude kreeg zij longontsteking en stierf. De jonge man weende nu uien lang op haar graf eu schoot zich, thuis gekomen, door het hoofd. Maandag kwam een arbeider, wonende aan den Ringdijk van den Haarlemmermeerpolder, bij de po litie te Benuebroek klagen, dat iemand uit Amsterdam zich van een vijftal varkens, die hij met dezen voor gezamelijke rekening voederde, doch alleen al had be taald, bedriegelijk had meester ge maakt. Door de vrouw van den arbeider, terwijl deze te Hillegom op zijn werk was, wijs te maken, dat alles aldus tussehen hen afgesproken was, kon de dief de ontvoering gemak kelijk bewerkstelligen. Tot nogtoe is niet bekend, waar heen hij zich met de geschaakte diertjes begeven heeft. Een Mme Henriot te Parijs den len Aug. 11. van een boodschap naar luar 9edert dón dag betrokkeu woning lerugkeerende, vond drie harer kinderen voor het perceel op straat liggen een dood, een ge kwetst dat het idioot is, en het 3e eveneens in treurigen staat. Het bleek dat de kleinen voor 't venster waren gaan leunen op een zeer dunne, slechts met een paar spij kers in 't pleister bevestigde lat. De eigenaar van 't perceel is nu (voorwaardelijk) tot 14 dagen ge vangenis, 100 fr. boete en 2700 fr. schadeloosstelling veroordeeld. Aan het Zigeunerleven zal een einde worden gemaakt, ten minste als het mogelijk blijkt. Want als iets moeielijk valt, dan zal het wel zijn om een nomadenvolk te dwin gen zich aan eer, vaste woonplaats te binden. Maar de Hoiigaarsche regeering geeft de hoop niet op en heoft plan om alle Zigeuners, die sedert onheugelijke tijden in Hon garije een waar nomadeleven hebben geleid, vaste woonplaatsen aan te wijzen en te trachten op deze wijze behoorlijke staatsburgers van hen te maken. Tot dezen maatregel zal nu zoo plotseling worden overgegaan, omdat de gezondheid vaa het volk door hen wordt bedreigd. De Zigeuners zijn namelijk gewend om de cadavers van aan pest ge storven varkens, die reeds zijn be graven, weer op te graven, ze mee te sleepen naar hun leger en weken lang van dat aas te smullen. Dit draagt natuurlijk veel bij tot het verspreiden van ziekten en daarom hebben zich dan ook de gezamelijken comitate» mat een adres tot den rijksdag gewend, waarin verzocht wordt, dat de regeering den Zigeuners vaste woonplaatsen zal aanwijzen. Of de Zigeuners zich echter aan hunne woonplaatsen zul len kunnen wennen en of zij de bevelen in dezen zullen opvolgen, zal te bezien staan. Men heeft vroe ger ook reeds oen proef genomen, maar die is mislukt. In de Boekhorststraat te 's Gravenhage waren Dinsdagmorgen aan een in aanbouw zijnd perceel op den slijger drie werklieden aan het werk, toen plotseling de werk lieden vielen. Een hunner klemde zich nog vast aan een ijzeren bint, maar werd door zijn kameraden ge grepen en in hun val van ongeveer 7 meter hoogte medegesleurd. De ougelukkigen kwamen terecht op groote blokken hardsteen en ijzeren binten. Een der werklieden, Yredenbrecht, was onmiddellijk dood. De twee anderen waren zwaar gekwetst aan hoofd en ribben en werden, nadat dr. Erkelens de eerste hulp had verleend, door de politie per rader- baar naar het Gemeente-Ziekenhuis vervoerd. De diie werklieden zijn Schie dammers, genaamd Vredenbrecht, Prónk en Onkong. Zij behoorden tot het personeel van den heer P. uit Schiedam. Een der verwonden was gehuwd, de twee anderen niet. Het lijk van Yredenbrecht i9 overgebracht naar da algemeene begraafplaats, werkman Pronk wordt verplesgd in het ziekenhuis. De officier van justitie en de rechtercommissaris, belsst met de instructie van strafzaken, hebben reeds een onderzoek ingesteld op de plaats waar het ongeluk voorviel. Het lijk is in beslag genomen, ter gerechtelijke schouwing. Het ongeluk is blijkens het re sultaat van een voorloopig onder zoek, toe te schrijven aan het bre ken van een legger, waarop de werkvloer van den steiger rustte, die drie meter hoog wasde dood van den werkman werd veroorzaakt, doordien de man met zijn hoofd op een stuk hardsteen terecht kwam. De werklieden waren door hun werkgever tegen ongevallen verze kerd. Voor eenigen tijd werd te New York een millionnair dood in zijn woning gevonden, bijna op het zelfde oogenblik, dat een advocaat chèques tot een aanzienlijk bedrag, en geteekend door dien millionnair, aanbood, daarvan verneemt men de volgende bijzonderheden. De advocaat en zijn huisknecht zijn beiden gearresteerd, onder ver denking den dood van den million nair veroorzaakt te hebben, beiden ontkenden eerst hardnekkig. De huisknecht heelt dezer dagen getracht zich van kant te maken, door met een scheermes zich den hals af te snijden. Hij bracht zich alechts ouhetee- kenende wonden toe. Toen hij daarna ondervraagd werd, verklaarde de man, dat hij uit be rouw gehandeld had hij bekende, dat hij op aandringen van den ad vocaat, den millionuair een drankje had gegeven, dat hem overigens onbekend was. Hierdoor was, verzekerde hij, de man gedood. Enkele dagen vóór het overlijden had de advocaat, die de zaken van

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 2