voor Zccuwscli-Vliiinitlcrcii. Overwonnen. Mo. 53*. ZATERDAG 3 NOVEMBER 1900. 10e Jaargang. Abonnementsprijs: Atlvertentieprils: Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. EET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIEI.EMA.V te Breskens. Transvaal. De schijn is er alsof De Wet het te kwaad kreeg deze week. Hij zat weer in de val, was om ringd van alle kanten door de En- gelschen en werd heen en weer gejaagd. Barton joeg hem op van Érederikstad, maar toen De Wet oprukte naar Lindeque, kreeg hij het te kwaad met de atdeelingen Engelschen onder Knox. Toen de Boeren nu een uitweg zochten naar het Zuidoosten, werden ze daar tegengehouden door de Britten onder Le Galla, die van Vredefort kwamen. De Engelsche troepen hebben een gelukkigen dag gehad, seint Roberts over deze gebeurtenissen op 27 October. Maar al hun geluk heelt niet kunnen verhinderen, dat De Wet met zijn Boeren weer is ontsnapt in de richting van Parijs. Waar hij toen is gebleven, schijnen zelfs de Engelschen niet te weten. Toch, valt niet te ontkennen, De Wet zat er erg in. Twee kanonnen en drie wagens moesten zijn Boeren in handen der Engelschen laten. Daarentegen heet het, dat de Engelschen in 't geheel geen ver liezen leden. Hoe dat kan na zulk een langen en hardnekkigen strijd, is moeilijk te begrijpen. Misschien zijn dc Engelschen steods op be trekkelijk verren afstand van de Boeren gebleven, zoodat dezen hen met de geweren niet konden bereiken, 38. Op Ivar's gelaat was eene uit drukking van ongeveinsde bewonde ring te lezen. Hij vatte de kleine hand en sloot die in de zijne, zeg gende Uwe handelwijze zou meer dan bewonderenswaardig zijn, ingeval er liefde in uw hart woonde, mis schien ware ze u dan onmogelijk. Nu zijt gij tot die groote edel moedigheid in staat, omdat uw hart koud is. Uw gedrag is zoo groot moedig en verheven, dat gij daardoor bewijst, eene vrouw te zijn, die boven alle kleingeestigheid en nie tigheid verheven zijt. Geloof mij, ik begrijp het volkomen. Als dat zoo is, Ivar, bewijst het mij, door mij als uwe vriendin te behandelen en vergeet hel voor terwijl zij van hun kanonnen geen gebruik maakten. In het noorden van den Vrijstaat hebben de Boeren ook nog een aanval gedaan op Holfontein Siding en maakten zij er eeltige geweren en schietvoorraad buit Van veel beteekenis zijn dergelijke aanvallen natuurlijk niet, maar zij bewijzen in elk geval, dat de Boeren voortgaan met de guerilla. Ja, die guerilla is een boos ding voor de Engelschen. Dat zien ook dezen in. De meeste Engelsche bladen zeg gen dan ook, dat er op alle manie ren een einde moet koinen aan deze afmattende en moorddadige guerilla. Laat men maar geheele landstre ken platbranden en onbewoonbaar maken, laat men de hoeven verwoes ten en de vrouwen en kinderen wegdrijven De Boeren in het district Vrij staat worden steeds stoutmoediger het schijnt dat zij de stad omsin gelen. Tengevolge van de afwezigheid van politietroepen zijn de Boeren aan de gemeenschapslinie onbe schermd. Vier sterk verschanste Buereulagers zijn gezien aan JMari- kanirand, twintig mijlen oostwaaits. De spoorweggemeenschap is niet gestoordde uitvoer van voorraden uit de stad is verboden de burgers mogen na negen uur des avonds niet meer in de straten verschijnen, het vee is uiterst mager wegens het heerschen van ongewoon droog weder. Alle mannelijke Boeren, boven de altijd, dat ik een rijke vrouw was. Gij zijt mijn man, wees het ook in uw gedrag jegens mij. Van mij nen kant zal ik mij niet meer herinneren, dat Constance en ik eenige andere aanraking met elkan der gehad hebben dan die van bloedverwanten. Ik dank u. Ivar drukte de hand van zijne vrouw aan zijne lippen op hetzelfde oogenblik hield het rijtuig stil. Alma had inderdaad onder het bovenvermelde gesprek een voordee- liger indruk op het hart van haar man gemaakt dan ooit. Het waar lijk edele in het gedrag der jonge vrouw moest wel het beter gevoel in Ivar's borst treffen. De hartstocht, die hem aan Con stance boeide, werd tot op zekere hoogte door den nu heerschenden indruk teruggedrongen en had zijn wil evenveel kracht bezeten als zijn hart open was voor het goede en edele, dan zou hij met ernst getracht 14 jaar oud, die buiten een straal van 10 mijlen van Bloemfontein wonen, worden naar de stad gebracht om hun te belett-n zich bij de commando's aan te sluiten. Een Boerencommando van 150 man omsingelde Zondagmorgen een Engelschen post van 90 man bij Geneva en nam hem gevangen, viel daarna den mailtrein aan van Kaap stad, plunderde dien en stak hem in brand. Een gepantserde trein verscheen van den kant van Geneva en opende het vuur op de Boeren, die verstrooid werden. De passagiers bluschlcn den brand. De trein, vertrok naar Kroon stad met 12 gevangenen de trein is weinig beschadigd, maar de ba gage is ten deele vernield. De Boeren hebben hun gevange nen weer losgelaten. Op het bericht van den com mandant der Kaapsche politie te Odendalstroom, dat schieten gehoord werd bij Palmietspoint aan de Oranjerivier, werd een verkennings troep van 40 man onder kapitein Knott uit Aliwal-Noord gezonden, die weldra meldde, dat een com mando van 200 Boeren gezien was tegenover Odendalstroom. Opnieuw werden 40 man gezonden om de politie te Odendalstroom te versterken, terwijl 80 man oprukten om Knott te ondersteunen. De laatste berichten luiden, dat het schieten voortduurde in de buurt van Hennings farm tegenover Oden dalstroom. Botha erkende tegenover den hebben, dezen indruk te behouden en het gevoel tegen te werken, dat hem aan Constance ketende, die nog altijd op zijne verbeelding een betooverenden invloed uitoefende. Had Ivar Constance gekend zoo als zij inderdaad was, dan zou hij dadelijk van zijne liefde jegens haar genezen zijn maar nu zag hij haar, zooals zij voor zijne verbeelding stond en zooals hij wenschte, dat zij zijn zoude. Ivar deelde hier het gewone lot van ons, stervelingen, die, zooals magister Rehn zeide, zelden een mensch beminnen om wat hij is, maar veeleer om wat wij ons voorstellen, dat hij behoor de te zijn. Wij beminnen meesten tijds ons eigen droombeeld of het ideaal, dat wij geschapen hebben en niet het ware karakter in het voorwerp, aan hetwelk wij hart en liefde schenken. Voegt men hierbij, dat Ivar Constance voor ongelukkig hield en zich zeiven als de oorzaak van haar ongeluk beschouwde, dan is het licht te begrijpen, dat, wan- parlementair, die hem. onlangs ge zonden werd door generaal Paget, dat alles uit was, doch zeide, dat het onmogelijk is over de overgave te onderhandelen, zoolang eeti zijner volgelingen den strijd wenscht voort te zetten. Commandant Viljoen, gesteund door president Steyn, dringt aan op het volhouden van den tegenstand. Steyn weigerde de proclamatie van lord Roberts te lezen en nam een afkeerige houding aan, hoewel hij volkomen overtuigd is van de steeds grooter wordende moeilijk heid om zijn volgelingen tot blijven te dwingen. Naar gemeldt wordt bevindt Sleen- karnp, de commandant der Kaapsche opstandelingen, die gevlucht is bij de bezetting van Bloemfontein, zich bij de Boeren te Pietersburgmen zegt, dat de Boeren daar in het geheel zeventien stukken geschut bezitten. Naar gemeld wordt, rukt Botha met een sterke troepenmacht op naar het district Kenhardt, van waaruit een aantal onverzoenlijke Boeren voornemens zijn een nieuwen tftrek" te beginnen. Hertog Hendrik nam Dinsdag morgen afscheid van de Koningin en de Koningin-Moeder op het bordes van het paleis Het Loo. Vergezeld van zijn adjudant, luitenant Behr, werd de hertog naar het station Apeldoorn gebracht door neer bij de illusie ook nog het medelijden kwam, dit zijne gene genheid voor haar slechts vermeer deren moest. De baron was door haar beschre ven geworden als de onrechtvaar digste en ongemakkelijkste van alle onrechtvaardige en ongemakkelijke mannen, hetgeen niet weinig gezegd is. Stel u, waarde lezer, eene jonge, «choone en bevallige vrouw voor, daarbij het voorwerp uwer eerste liefde, lijdende onder het despotisme van een onbillijk en tyranniek man en zeg mij, op uw geweten af, of gij gelooft, dat de vrouw, die gij niet beinindet, hoe edel zij voor het overige zijn mocht, in staat zou zijn, u te doen afzien van de teedere rol van trooster dezer ongelukkige, schoone en beminde vrouw 1 Wat ons aangaat, wij zijn vast overtuigd, dat alle jonge mannen, ten minste degenen, die volgens de muderne begrippen zijn opgevoed, op zeer weinige uitzonderingen na eveq

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1