voor Zceuwseh-Vlaandereii. Overwonnen. FEUILLETON. Ufo. 529. ZATERDAG 6 OCTOBER 1900. 10e Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per, 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 cents; 'elke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. I(it klad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond hij den uitgever C. DIFXKMAX' te Breskens. Het administratief conflict te Aardenburg. Gelijk men weet, is door deu gemeenteraad vau Aardenburg in zijne vergadering van 18 Augustus jl. met 4 tegen 3 stemmen de goed keuring onthouden aan eene wijzi ging van de begrooting van het aan hem rekenpliehtig Burger-Ga«thuis aldaar, welke wijziging noodig is wegens den verkoop van het door den Gasthuis geneesheer bewoonde huis en den aankoop van een aan de erven C. V. van Oostenwijk Stern toebehoorend huis. Alhoewel Qed. Staten deze aau- •n verkoop reeds hadden goedge keurd is door bovengenoemde meer derheid een adres aan Ged. Staten gezonden, houdende verzoek, inge volge de motieven van 's raads besluit alsnog hun besluit in te trekken en bedoelde aan- en ver koop van huizen niet goed te keu ren. De hierop door dat college ge nomen beschikking had de meerge melde meerderheid aanleiding gege ven den Burgemeester te verzoeken een zitting van den raad te beleg gen, waartoe deze, ingevolge het slot van art. 40 der gemeentewet, voldeed. Zoodoende kwam hij Woensdag morgen in voltallige zitting bijeen, waarin de voorzitter mededeelde, dat Ged. Staten, beschikkende op het verzoek van vier raadsleden, reeds hunne goedkeuring aan de boven bedoelde aan- en verkoop hadden 30. Misschien hebt gij gelijk, ant woordde Ivar op denzelfden toon als vroegermaar gij hebt te veel gezegd, oin niet uit te spreken. Welnu, als gij het volstrekt wilt, dan zal ik openhartig spreken. Antwoord mij eerst op de vraag: heb ik in den loop van het jaar, dat wij getrouwd zijn, u eenige redeu tot misnoegen gegeven Ben ik eene onverschillige, laaghartige vrouw geweest. Neen, gij zijt edelmoedig en goed geweest. Gij hebt mij dua niets te verwijten Niets, op mijne eer. Neem de drie laatste woor den terug, gij hebt het recht ver beurd, die uit te spreken. Wanneer gelucht en er mitsdien geen termen bestonden hun besluit in dezen in te trekken. Na de voorlezing stelde, de voor zitter voor dit schrijven voor ken nisgeving aan te nemen. De heer J. van den Berg kon zich hiermede volstrekt niet ver eenigen Ged. Staten hebben eene beslissing genomen zonder het ad vies van den Raad, terwijl deze wel de wijziging der begrooting moet goed- of atkeuren. Hij stelde echter voor zich in hooger beroep te begeven met het navolgende adres nAan Hare Majesteit de Koningin. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Raad der gemeente Aardenburg Dat in zijn vergadering van 18 Augustus j.l. aan ziju goedkeuring werd ouderworpen eene wijziging in de begrooting van het burger-gast huis aldaar betreffende den onder- handschcn verkoop der bestaande en den onderhandschen aankoop eener nieuwe dokterswoning, welke wijziging door hem niet is goedge keurd gevonden dat door Gedeputeerde Staten van Zeeland mei verwijzing naar aan dat College 16 Juli j.l. gegeven machtiging bij besluit van 8 Sep tember N° 36 deze wijziging is goedgekeurd dat de Raad bij zijn meening blijft dat deze aan- en verkoop niet is in 't belang der betrokken in stelling, noch in dat der burgerij ik mij gedragen heb zoo als het behoort, dan ben ik ook vrij van alle schuld aan uwe jafdwaling. Ik heb dau het recht aan Ivar Rid- derhjerta te vragen, of hij zijne gelofte gehouden heelt, die hij niet alleen aan mij in het bijzonder, maar ook voor God heeft afgelegd. Ivar bleef onbewegelijk voor Al ma staan. Zij ging voort Ëenmaal bcloofdet gij mij, dat onze vereeniging op een onbe perkt vertrouwen zou berusten. Hebt gij deze gelofte gehouden Gij beloofdet mij ook, u nimmer te vernederen tot de ellendige rol van minnaar van eens anders vrouw. Hebt gij deze gelofte gehouden Neen, gij hebt ze beiden verbroken en zelfs die, welke gij mij voor het altaar deedten toch, Ivar, zal ik u geene verwijten doen. Ik beschul dig alleen mij zelve, omdat ik mij aan illusiën heb overgegeven, om dat ik uw karakter niet zoodanig heb opgevat als het is, maar zoo als ik het mij in mijne verbeelding Redenen waarom hij Uwe Majes teit eerbiedig verzoekt alsnog de Ged. Staten verleende machtiging in te trekken en de door dat Col lege goedgekeurde wijziging in de gasthuis-begrooting alsnog te be letten. 't Welk doende enz., en daaraan de volgende memorie toe te voegen. De Raad der gemeente Aarden burg wensoht U nader in te lich ten over zijn besluit tot niet-goed- keuring der wijziging van de be grooting van het jaar 1900 van het burger-gasthuis. De wijziging der1 begrooling strekte tot het toestaan van gelden voor den on derhandschen aankoop van een nieuwe woning voor den aan dat gesticht verbonden 'geneesheer en het in ontvangst brengen van de gelden voor don onderhandschen verkoop van de tegenwoordige wo ning van dien geneesheer De Raad heeft gemeend deze wijziging niet goed te moeten keu ren omdat Zijns inziens de voorge nomen aankoop eener nieuwe- en verkoop der tegenwoordige dokters woning noch nuttig, noch noodza kelijk is, noch ill 't belang van den gasthuisgeneesheer, noch in dat der burgerij en financieëel schadelijk voor hel gasthuis zelve. De tegenwoordige dokterswoning werd indertijd aangekocht voor de som van ƒ2900 ongerekend de opcenten, terwijl terstond na aankoop teneinde het huis bewoonbaar te maken er een bedrag van ƒ2300 dacht. Ik heb mij vergist. Gij zijt de edelman niet van een streng, onwrikbaar eergevoel, zooals ik mij dien voorstelde, niet de man, wiens gevoel van billijkheid en vastheid van karakter het hem onmogelijk maken, zich aan een vernederden hartstocht over te geven. Nu ik dezen jammerlijken misslag ontdekt heb, zouden verwijtingen en be schuldigingen niet op hare plaats zijn- Ik zou geheel gezwegen heb ben, wanneer gij mij alleen belee- digd had, want ik ben te trotsch, anderen de plichten, die zij omtrent mij hebben, te herinneren. Ik heb van daag eene daad ver richt, welke een zwak sterveling zelden een tweede maal zou kunnen volvoeren. Ik heb de eer in handen gehad van eene vrouw, die mij hoont en vertreedt en ik heb mij niet gewroken. En toch gevoel ik verwachting voor haar en Voor mij, viel de gravin in, toen Alma inhield. Had ik u niet bemind, Ivar, aan werd besteed voor verbouwing. Sints dien zijn tal van verbeteringen aangebracht buiten het gewone jaarlijksche onderhoud om, zoodat het huis aan aankoop en verbeterin- geu minstens ƒ7500 heeft gekost. Regenten hebben dan ook gemeenJ het huis voor ƒ6800 te moeten assureeren tegen brandgevaar, wat wel bewijst, dat in hunne oogen en in die der assurantie-maatschappij het huis een veel hoogere waarde vertegenwoordigt dan het bedrag van ƒ1:500, waarvoor zij het onder hands willen verkoopen. Door al de aangebrachte verbe teringen is bet huis in zeer goeden staat gekomen, gelijk dan ook de vorige gasthuisgeneesheer verklaarde, dat het huis zeer goed bewoonbaar was, terwijl den Raad ook niet ter oore is gekomen, dat klachten van den tegenwoordige!! bewoner de aanleiding zijn tot de voorgenomen verwisseling. Is het dan nu gewenscht het huis dat met veel kosten tot een g06d huis gemaakt is thans weder prijs te geven bij onderhand schen verkoop voor hoogstens t/3 van het bedrag, dat het aan 't gasthuis heeft gekost Is het dan iu 't belang van 't gasthuis (een armeninstelling) te achten voor zulk een gering bedrag het huis van de hand te doen te meer, waar het bij den Raad vast staat, dat bij publieken verkoop t/4 meer er van gemaakt zal worden En wat de aan te koopen woning betreft, voorzeker is Jeze een van de grootste, zoo niet het grootste dan had ik-u verafschuwd, nu... Veracht gij mij 1 Ivar's lip pen trilden. Ik beklaag u. Alma stond op en reikte hem de hand, er op zachten en waardigen toon bijvoe gende En ik zal het gebeurde van dezen dag vergeten. Ivar greep hare hand en zeide met eene mengeling van spijt en en aandoening Uwe woorden, Alma, zijn koud en bitter en toch heb ik geen oogenblik opgehouden, u te hoogachten en te waardeeren 1 En toch hebt gij mij bedro- gen. Gij zijt streng. Neen ik heb immers gezegd, dat alles vergeten is. Ik heb ver geten, onvoorwaardelijk, het ditmaal aan uw eigen beter ik overlatende, uwe handelwijze voor het vervolg te bepalen. Ik verlang niets van u, ik hoop alleen. En uwe hoop zal niet be schaamd worden.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1