voor Zeeuwscli-Vloandereii. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. No. 520. WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1900. 9e Jaarg-ang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. IM EI,FAUX te Breskens. Transvaal. Omtrent de strijd bij Maohado- dorp wordt uit Heivetia-IIueve van 29 Aug. gemeld, dat Buller zich hier vereenigde met French en Pole Carew hun vereenigde macht dreef den vijand uit de heuvels, en de bereden infanterie vervolgde hem. Botha gaf een rondschrijven u:t, waarin den Burgers bevolen werd de mauaergeweren aan een regee - ringscommisaie terug te geven tot hij in ataat zou zijn ammunitie to verstrekken. De Canadeesehe cavalerie' heeft Watervalonder bereikt. Weinige Boeren trekken noordwaarts; het grootste deel gaat met de kanon nen naar Barberton. Huberts seint uit Belfast van 30 Aug., dat de Engelschen Waterval- hoven en Watervalonder hebben bezet. Buller is met eenige bereden troepen tot Nooitgedacht gekomen, dat blijkbaar verlaten is, behalve door de Engelsche gevangenen, die in een voortdurenden stroom naar het Westen gaan naar Waterval onder. Inboorlingen deelen mee, dat Kruger en al de commando's Woens dag naar Pelgrimsrusl zijn gegaan. French deelt mede, dat de spoor weg ongeschonden is tot Waterval onder met uitzondering van een kleine brug bij het station daar. 21. Maar, fantastisch kind, bere kent gij wel de tallooze kwellingen, welke deze strijd u berokkenen zal hebt gij begrip van het lijden, dat gij te gemoet gaat f Versta mij wel, mijn goede meester, wanneer ik zeg ik hen te trotseh om te wyken voor eene vrouw, die, voor zooveel hel hart betreft, beneden mij staat. Ik ben te trotseh, om mijn een maal gegeven woord terug te ne men. Ik heb nu eenmaal een vast vertrouwen op den heilzamen in vloed van het goede en zal zege vieren of in den strijd -zwijken. Dit, mijn beste vriend, is een gevolg van de opvoeding, die gij mij gegeven hebt, een resultaat van uwe leer, dat men zich nimmer Een aanval op Ladybrand (in het oosten van den Vrijslaat) wordt elk oogenblik verwacht. Men kan de vuren der Boeren in de bergen zien. De militaire overheid te Maseru heeft besloten Ladybrund tegen de Boeren te verdedigen. De Engelsche bladen deelen mee, dat Lord Roberts Zaterdag te Bel fast een proclamatie uitvaardigde, waarbij Transvaal formeel geannex eerd wordt. De burgers te Pretoria voorspel len eenstemmig een aanstaand einde van deir oorlogzij verklaren dat als de Engelschen erin slagen de controle te krijgen over den Dela- goabaai-spoorweg, de Boereu ge noodzaakt zullen zijn de wijk te nemen naar het Boschveld, een ongezonde en moerassige streek. Generaal Buller is Vrijdag 14 mijlen langs den weg naar Lijden burg opgerukt en de Krokodilrivier overgetrokken. De Boeren concentreeren zich in de Krokodilbergen, waarheen alle commando's zich richten, behalve die van Eruielo en Carolina. 500 Boeren hebben de gevange nen, meest vreemdelingen eu in boorlingen, uit de gevangenis te Kliprivier, 8 mijlen ten zuiden van Johannesburg, bevrijd en van wa pens voorzien. De mannelijke inwuners van Hoodepocrt zijn gevangen genomen onder verdenking van medeplichtig heid aan het „opblazen" van den spoorweg tusschen Krugersdorp en Johannesburg. door de moeielijkheden moet laten afschrikken, welke men ontmoet, wunneer men een doel wil bereiken. En nu, goeden nacht. De gravin stond op. Het is vier uur, wij kunnen wel zeggen goeden morgen. En ik wensch u van ganscher harte een goeden morgen voor den nieuwen dag, die voor u aanbreekt in het verbond, dut gij nu besloten hebt en waarbij gij op zulk eene b hen- dige wijze mijne lessen van toe passing brengt. Zorg, dat gij in de ure der beproeving die ook getrouw blijft I De magister stak de gravin de hand toe. Dan zal ik eene andere, ook van n, in toepassing brengen, deze namelijk „een zwak hart bezwijkt onder het leed, dat bet zich zelf berokkend heelt. De ware wilskracht ligt daarin, dat men zonder klagen zijn lot draagt en dat men zelfs het ongeluk tot zijne veredeling aanwendt. Het ongeluk kan alleen hem ter neder slaan, die het geloof De 20ste verjaardag onzer Ko ningin is Vrijdag overal in den lande met groote opgewektheid gevierd. 't Spreekt van zelf, dat het weer daartoe zeer veel bijdroeg. H. M. de Koningin werd des morgens op Haar verjaardag door Hare Moeder met een prachtig tapisseriewerk verrast, een vuur scherm dat door de Koningin-Moe der bewerkt werd, naar een patroon in Louis XIV-stijl. De Koninginnen bezochten des namiddags te 3 uren de volksspe len te Baarn op den Brink in een vierspan met gevolg. Zij hielden telkens bij het spelen halt, en werden voorgelicht dooi den Burgemeester. Er was veel publiek en groote geestdrift. Te Soestdijk arriveerden de groot officieren van Hr. Ms. Huis, de ministers, de voorzitters der Kamers van de Staten-Generaal en verdere autoriteiten en holdignitarisse», die genoudigd waren aan den gala maaltijd op het Paleis, ter eere van II. M. de Koningin door H. M. d« Koningin-Moeder aangebo den. Alle gasten arriveerden in ambtsgewaad. De minister van buitenlandsche zaken bleef echter in Den Haag ter aanbieding van den feestmaaltijd aan het diplomatencorps. Des avonds werd het Paleis aan God en het goede verloren heeft." Goed, ik ben tevreden. Gij zult ten minste niet eene van die door de liefde verweekte en zwakke vrouwen zijn, die onophoudelijk kla gen over het lot, dat ïij zich zelven geschapen hebben en die eindigen inet de tering of eenige andere kwijnende ziekte. Gij zult strijden inet uw lot en het misschien dan beschreien, wanneer gij alleen met God en uw eigen hart zijt. Gij zijt te trotseh, om u door het ongeluk te laten buigen, maar het zal u misschien verpletteren. Adieu! De magister drukte de hand zijner voormalige leerling en verliet het vertrek. Gij zijt te trotseh, om u door het ongeluk te laten huigen, maar het zal u misschien verpletteren, herhaalde Alma op doffen toon en met gebogen hoofd. Eene poos bleef zij zoo staan. Eindelijk hief zij het hoofd op en zeide Hij heeft gelijk, het ongeluk Soesldijk schitterend verlichtmeer dan 7000 glazen waren aangebracht. Al de werklieden van het Domein te Soestdijk hebben van II. M. da Koningin een feestgave ontvangen. De dank- en bedestond in de de Groote Kerk te 's Gravenhage, voorganger ds. Bryce, werd bijge woond door het Zuid-Afrikaansoh gezantschap en hun secretaris De Bruyn. Ds. Bryce, die een treffend gebed uitsprak voor de Koningin en hare regeering, vond aanleiding in de tegenwoordigheid van het Zuid- Afrikaansch gezantschap, om te bidden voor den vrede der volke ren, en vooral te midden van het kleine dappere volk, thans gedrukt, getrapt, vertreden, geplunderd en gevangen door overmacht. De Transvaalsche deputatie woon de in de Maliebaan te 's Graven hage de parade bij. Het driemanschap heeft aan de Koningin hunne gelukwenschen aangeboden. BRES KEYS, 4 September 1900. De 20ste jaardag van Koningin Wilhelmina is jl. Vrijdag met heel wat opgewektheid gevierd. Van zeer vele particuliere wo ningen was de vlag uitgehangen, terwijl de schoolkinderen met de nationale en oranje kleuren getooid waren.' Des avonds maakten de muziek gezelschappen „Hozanna" en „Uit het Volk-Voor het Volk" eene mu- kan mij verpletteren, mij dooden, maar het zal mij nimmer buigen. Gelijktijdig met dit gesprek stond de barones Stjeruburg in hare toi letkamer en beschouwde haar beeld in den spiegel, terwijl zij in ge dachten de volgende alleenspraak hield De strenge moralist zon mij zeggen Constance, uwe armoede was eene hinderpaal voor uwe ver- bindlenis met Ivar, uwe armoede dwong u met baron Stjernbnrg te trouwen, het is nu uw plicht elke gedachte aan Ivar te verjagen, te trachten uw man te beminnen eu eene edele en deugdzame vrouw te worden. Fraaie woorden, maar er is één ding tegen ze zijn onpraktisch. Vooreerst kan ik niet nalaten, den gene te beminnen, voor wien ik eenmaal eene heftige neiging heb opgevatten tweede kan ik den- gene niet beminnen, dien ik niet beminnelijk vind en teil derde kan ik geen heilige worden, dewijl de

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1