voor Zcenn sdi-Vlaaiidcren. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Ho. 519. ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1900. 9e Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprifs: Per 8 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprifs: Van 1 tot en met 4 regels 20 cents; elke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAiV te Breskens. Transvaal. Op het oorlogsveld in Zuid-A fri- ka neemt de beweging weer toe, en als men de Engelsehe telegram men gelooveti mag voor de Boeren op minder guustige wijze. Zoo seint lord Roberts van Bel fast Onze bewegingen zijn noodwendig langzaam ten gevolge van de groote uitgestrektheid en de moeilijke ge steldheid van het land, waar wij opereeren, maar Dinsdag maakten wij een bevredigenden opinarsch en hadden een beslist succes. De troepen van generaal Ruller namen Bergendal, een zeer sterke stelling, ongeveer twee mijlen ten Noordwesten van Dulinanutha. Ik verliet Buller te Bergendal. Ik hoop, dat onze verliezen niet uner be dragen dan vijftig of zestig man, maar de verliezen zijn kleiner dan eerst gevreesd werd, daar het voort rukken naar de stelling moest ge schieden over een open glacis van 2000 3000 yards en de Boeren hielden vastberaden stand. Een goed aantal Boeren werden gedood, eenigen, die op rotsachtige heuveltjes stonden, door lyddiet een mitrailleuse werd genomen. Het was een traai stuk werk. Buller leidde zijn troepen zeer bekwaam en het gecombineerde vuur van de artillerie en de infan terie had groote uitwerking. Op de linkerzijde van onze stelling drong 20. Eu deze gelofte, afgelegd in een oogeoblik van verrukking en dankbaarheid, toen uwe edelmoedig heid een levendigen indruk op hem gemaakt had, meent gij, zal eene wet blijven voor zijn geheele leven en eene voldoende bescherming te gen zijn hartstocht voor baronesse Sljernburg Ja, dat geloof ik, antwoordde Alma levendigwant als ik eene dergelijke gelofte gedaan had, zou ik liever sterven dan die verbreken. Kind, hoe weinig kent gij het rarnschelijk hart, het uwe niet buiten 'gesloten, wanneer gij zoo spreekt. Oij, die nu meent alleen met het oog op lvar's geluk ge handeld te hebben, ook gij hebt u laten leiden door de neiging, die generaal Fiench door tot Zwartkop je op den weg naar Lijdenburg en bereidde den weg voor de beweging van Pole Carew's divisie op Woens- dag. Rundie meldt, dat bij een ver kenning, Maandag bij Brandwater gehouden, een officier gertood en een gewond werd. Een Boer werd gedood en 17 krijgsgevangen gemaakt en 700 stuks vee veroverd. Baden Powell bericht, dal hij ten Noorden van Warm bad is door gedrongen en dat hij Nijlstroom zonder tegenstand bezet heeft. De streek, waar hij en Pegat opereeren, is een dieht hoschveld en daar het niet wenschelijk is, thans verder naar het Noorden door te dringen, zullen hunne troepen naar Pretoria terugkeeren. Hans Cardua, de verdachte hoold schuldige van het complot te Pre toria is ter dood veroordeeld, en door lord Roberts bekrachtigd. Onversaagd is de ongelukkige in den dood gegaan. Op zijn verzoek werd hij niet vastgebonden. Zonder hulp ging hij op den stoel, die tegenover den tuinmuur was ge plaatst, zitten, kruiste de armen en zeide kalm tegen kapitein Barchard, die het peloton aanvoerde, dat hij tereed was. De bewakers gingen op zij en de kapitein gat het bevel om te vuren. Toen de tien kogels het lichaam van den gevangene doorboorden, sloeg hij zijn armen in de hoogte en was dood. uwe ziel vervult, ofschoon gij u zelve daarvan niet bewust zijtgij ineent u alleen te hebben lalen besturen door onbaatzuchtige be weegredenen en toch hebt gij u hoofdzakelijk laten bcheerschen door den wensch zijne echtgenoot te worden, terwijl gij u zelve in slaap wiegdet door de zoete gedachte, dat gij hem leeren zoudt, u te bemin nen. Gij zijt verschrikkelijk, mom pelde Alma, liet het hoofd op de hand rusten en bleef zoo eeii ge- ruimen tijd zitten, als overpeinsde zij, wat Te magister gezegd had. Eindelijk hernam zij Alles wel beschouwd, hebt gij misschien gelijk in hetgeen gij ge zegd hebt aangaande de beweegre denen mijner handelwijze, maar dit belet mij toch niet vertrouwen te stellen in lvar's eer, totdat ik met mijne oogen het tegenovergestelde zie. Dat wil zeggen, wanneer het te laat is. Lord Roberts seint uit Belfast van 28 Aug. Buller. de operaties en de inne ming van Bergendal beschrijvende, zegt Na een hevig bombardement werden de kopjes schitterend aange vallen door twee bataljons infante rie De plaats is tene natuurlijke sterkte, omgeven door een glacis van ongeveer 1500 yards, dat hoe genaamd geen dekking biedt. Zij werd met groote onstuimigheid ge nomen. Negentien Boeren werden gevan gen genomen, ongeveer twintig Boeren werden dood in de stelling achtergelaten. Het nemen van de kopjes stelde ons in staat de geheele heuvelrij te bezetten aan beide zijden. De Boeren bleken teruggetrokken te zijn. De Engelschen verloren een kapi tein en dertien man aan dooden en zeven officieren en zeven-en-vijftig man aan gewonden. Er waren nog eenige verliezen, maar de opgave daarvan is nog niet ontvangen. De Boeren waren besloten een wanhopigen weerstand te bieden, maar tegen twaalf uur werd het gerucht verspreid, dat de geheele Johannesburgsche politie, door wie het kopje hoofdzakelijk verdedigd werd, gedood was en toen brak de geheele legermacht op. China. In China en hoofdzakelijk iu Peking is het schijnbaar rustig Schijnbaar zeggen we, want het Spreek zoo nietlaat mij mijn geloot aan eer en deugd, aan lvar's gevoel van recht behouden maar mocht de dag komen, dat gij gelijk hadt, dan zou ik u tonnen, Tat mijne kracht om voor mijne plichten te leven, niet alleen afhan kelijk i9 van de hoop, eenmaal bemind te worden, maar ook van het vaste Irvensdoel, dat ik mij gesteld heb het geluk te bevorde ren van den man, dien ik voor God heb trouw gezworen. En onder deze pogingen zult gij nameloos ongelukkig worden. Het zij zoo. Dan zal ik sterveu met de vol doening, zoo al niet door mijn persoon dan toch door mijn vermo gen zijne eer, zijn leven en aanzien gered te hebben. Een beter gebruik zou ik er toch niet van kunnen maken. Uwe sterke, heroïsche natuur verloochent zich nooit, en van harte wenschte ik, dat het lot u eene minder gevaarlijke tegenpartj) ge- is niet aan te nemen dat de troe pen keizerlijke soldaten en Boksers, die door het land zwerven, de hoofdstad in het ongestoorde bezit der vreemdelingen zullen laten. Maar men hoopt toch stellig Peking te behouden, want de ge zanten denken er niet aan om er vandaan te gaan alleen de vrou wen, kinderen en gewonden zullen onder gewapend geleide naar Taku worden gezonden. Heel gemakkelijk zal die tocht nog niet zijn, want zelfs tusschen Tientsin en Taku is de weg onveilig. Volgens de »Sièele" echter i9 de toestand te Peking onrustbarend. Binuen de muren van Peking zou een hevig gevecht hebben plaats gehad, waarin de verbonden troepen 1800 man zouden hebben verloren en terug moesten trekken. Heel geloofwaardig ziet dat bericht er echter niet uit. De commandanten der vreemde troepen hebben overigens iets an ders te doen op het oogenbük dan te vechten zjj moeten allerlei vraagstukken oplossen, in de eerste plaats de quaeslie, hoe zij onder ling vrede zullen houden. Dat schijnt niet zoo heel gemak kelijk te gaan, inzonderheid zijn Rusland en Amerika en ook Japan lastige bondgenooten. Wat er echter eigenlijk gedaan zal en moet worden, ja, daarover is men het lang niet eens. Er zal wel druk gedelibereerd worden in Peking, bij de Chineczen, over de Chineezen en toch zonder de Chi- geven hadt. Maar ik begrijp uwe onrust niet. lvar's kalm en waardig gedrag heden avond, had u eenig vertrou wen op de toekomst moeten in boezemen. Wat Constance aanbe langt, het komt mij voor, dat zij alreeTs hare lieide voor Ivar verlo ren heeft, zoo vroolijk, zoo opge wonden zelfs was zij. Hoe kortzichtig zijn niet ver liefde roenschen I zeg mij eerst hoe vond gij heden avond de baron es Constance Vondt gij dat de vroolijkheid haar misstond Neen, ik heb haar nooit schooner gezien. Ja, zij was zoo verrukkend, dat ik er Toor leed. Wel nu, begrijpt gij niet, waarom zij vroolijk was Om u te verdonkeren, die zij haatzij zal u nimmer vergeven dat gij rijk zijt, noch dat zij daarvoor werd opge offerd. Deze vrouw let op het geen ik zeg zal eene bron van diepe smart voor u worden want zij zal niet ophouden met graaf

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1