I voor Zeeuwseh-Vlaaiideren. Overwonnen. "Wo. 50». KATEBDAO 21 JUI.I 1900. 9e Jaargang-. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. HET 1IEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 20 cents; elke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééll ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever O. DIF.LEMAV te Breskeus. Aaugaande den toestand in Chi na luiden de berichten dat in de laatste dagen een vereenigde aanval is gedaan op de stellingen der Chineezen te Tientsin, doch waarbij de verbondenen zware verliezen leden. Den 9en Juli viel een leger macht bestaande uit Japanners en de Europeanen andermaal de stel lingen der Chineezen aan, waarbij deze genomen werden, en den vij and 350 dooden werden toegebracht, en 4 kleine kanonnen verloor. Als gevolg daarvan is de aan val den 14en inet moed en met succes herval. Immers zij slaagden er in een bres in den muur van het fort te maken zoodat ze alle forten kouden nemen. De Chineezen zijn daardoor tot den aftocht gedwongen, waardoor de verbondenen bezit konden ne men van de stad en hare verster kingen. Deze overwinning heeft echter aan de verbondenen niet minder dan 800 dooden en gewonden ge kost, waarbij dc Russen en Japan- neezen de zwaarste verliezen leden. In de diplomatieke onderhande lingen kan een kentering komen, nu de onderkoning van Canton, de in Europa welbekende Li-Hung- Tchang op reis is gegaan naar Peking. Wat het resultaat van zijn komst Neen, viel de gravin koel in, ik had voor eene kinderachtige, licht overgaande genegenheid tus- schen u en Constance den geachten naam uws vaders aan spot moeten prijs gevenwant verachting ver dient elk en een iegelijk, die zijne schulden niet kan betalen, die an deren verliezen doel lijden, omdat ze lichtgeloovig genoeg waren, geld te leenen, dewijl zij veronderstelden, dat de familie Ridderhjerta nimmer iemand zou kunnen bedriegen. Ik heb niet alleen gedacht aan uwe eer en aan die van uw ge slacht, maar ook, dat wij verplicht zijn, eerlijk en niet bedriegelijk tegenover onze schuldeischers te handelen. Volgens mijn gevoelen is het de plicht van ieder mensch, zal opleveren, moet echter nog worden afgewacht. In zijn afscheidsandiëntie gebon den voor zijn vertrek heeft hij het consulaire corps de rust in het Zuiden verzekerd. Hij verklaarde aan de regeering te Peking openlijk zijn atkeuring over haar houding te hebben mee gedeeld. Indien de gezantschappen gered worden, is hein door Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten reeds bereidwillige tegemoetkoming toegezegd, en hij lekent daarop ook bij zijn onderhandelingen met de andere mogendheden. De gouverneurs van de elf pro vinciën heoben aan den troon een gemeenschappelijke nota overhan digd waarin zij aanbevelen.- be scherming der vreem'le kooplieden en zendelingen, in liet geheele Rijk, of er oorlog is of niet, opdat het aanzien van China als beschaafde Staat zal worden behouden redding van de nog overgebleven gezanten, omdat dan nog onderhandelingen mogelijk zijn, waarbij de Regeerin- gen van de geredden voor China zouden kunnen in de bres sprin gen het schrijven van een brief inet verontschuldigingen aan den Duitschen ke zcr over den moord op baron von Ketteler; het doen van voorstellen tot bemiddeling aan de andere mogendheden, en schrif telijke verzekering van de goede bedoelingen van China aan Frank rijk en de Vereenigde Staten vol ledige schadevergoeding voor alle zijn eigen geluk op te offeren, liever dan te dalden, dat men liet vertrouwen verbeurt, dat men hem geschonken heeft. De gravin verliet haren zoon, die aan de smartelijkste gevoelens ten prooi bleef. Em paar dagen later liet gene raal Ridderhjerta zich bij gravin Stern aanmelden. In een klein, on gemeen prachtig salon zat de jonge vrouw in smaakvol morgen-toiiet. Zij beschouwde een vóór haar lig gend portret van Arthur Görgey. Toen de bediende den generaal aandiende, antwoordde zij, zonder van houding te veranderen De generaal is welkom. Spoedig daarna trad de generaal binnen. Zonder op te staan, reikte Alma hem de band, zeggende Op wien gelijkt dit portret Zij had met de andere hand den naam bedekt. Op Ivarantwoordde de nadeelen aan vreemdelingen berok kend door verlies van levens en eigendommen het geven van be velen aan de militaire overheden en burgerlijke ambtenaren in de pro vincie Tschifu om de roovers en roovende soldaten te bestraffen. Transvaal of liever de Zuid- Afrikaansche oorlog levert dezer dagen weer weinig stof tol bespre king op. Uit de omstandigheid dat de Boeren hunne liniën ten noor den van Pretoria hebben versterkt, zou men kunnen opmaken, dat ze weer wat stouter optreden, en geen gelegenheid laten vooihij gaan om van hunne voor Engeland onaange name aanwezigheid blijk te geven. Dit blijkt weer uit een telegram van lord Roberts waarbij deze meldt dat dc Boeren den 16en een hevigen aanval deden op den lin kervleugel der stellingen van Pole Carew en op de linkerflank van het Engelsehe leger, dat onder be vel stond van generaal Hutton. De Boeren poogden herhaaldelijk de stellingen der Engelscben aan Ie vallen; zij kwamen zelfs tot dicht bij die stellingen en riepen de fuseliers toe zicli over te geven. De stellingen werden echter dapper verdedigd door dc Iersche fuseliers en de koloniale troepen. De Boeren verloren 15 dooden, 50 gewonden en vier gevangenen de verliezen aan Engelsehe zijde zijn 7 dooden, 29 gewonden en 23 man vermist. Een Boerenmacht van 1500 man generaal dadelijk. Ja, zoo komt het ook mij voor. Alma schoof het portret verre van zich met de woorden Onmogelijk kan er zulk eene gelijkheid in de gelaatstrekken be staan, zonder dat er ook eene ze kere gelijkheid tusschen dc karak ters aanwezig is. Even als Arthur Giirgey's schoon en diepzinnig ge laat slechts een masker was, waar achter zich een laag en bedriegelijk karakter verborg, zoo kan ook Ivar's edel en intelligent voorkomen een laag gemoed en een zwak ka rakter bedekken. Onmogelijk. Er is geen Rid derhjerta met een zwak karakter of een laag hart, antwoordde de gene raal lachend. Ik ken bovendien Ivar en weet, dat hij zwak nog slecht is. Oom is in deze zaak geen bevoegd beoordeelaar, dewijl gij te zeer verliefd zijt op den eeuigen mannelijker! naamdragcr onzer' fa milie. met 15 stukken geschut is er in geslaagd door de linie te breken, die de brigades van Rur.dle gevormd hadden tusschen Bethlehem en Ficksburg. Zij rukken op naar Lindley, op den voet gevolgd door de brigades van Paget en Broadwood. De werkstaking te Rotterdam begint langzamerhand te verloopen. Op verschillende schepen wordt weder gewerkt, alhoewel men hier en daar nog volhoudt met de sta- king. Die der bakkersgezellen is giste ren opgeheven. Er liggen in de havens te Rot terdam niet minder dan 160 stoom- en 12 zeilschepen op lossing te wachten. lil verband met de arbeid die nu op een 50tal schepen verricht wordt, wordt op vergaderingen druk geredekaveld over het door sommi gen hervatte werk. De .getrouwen" hebben nog altijd hoop, dat de patroons tot hen zullen komen met het verzoek het werk te hervatten, doch waar op weinig kans bestaat. Naar den beeldenaar door Pier Pander indertijd van H. M. de Koningin vervaardigd, voor onze nieuwe guldens en rijksdaalders zijn te Parijs muntstempels ge maakt, waarmede te Utrecht proe- Zondt gij denken En gij meent zijn karakter beter te kunnen beoordeelen, gij, die slechts gedu rende een korten tijd met hem in aanraking waart, terwijl ik daaren tegen hem van zijne geboorte af ken Dat beweer ik niet; integen deel, hij komt mij als een raadsel voor, dat ik volstrekt niet begrijp en zeker nimmer zal begrijpen. En waarin ligt het onbegrjj- pelijke Ik vind juist, dat Ivar een opengeslagen boek gelijkt. Dat niemand kan lezen, de wijl hel in een taal geschreven is, die niemand verstaat. Alma, wat heeft u zoo on gunstig omtrent den armen jongen gestemd Ik herinner mij, dat gij, niet lang geleden, u zeer voordee- lig over hem uitliet. Heb ik dat gedaan Het is mogelijk het zal ook wel geheel onverschillig zijn, wat ik van hem denk of gedacht heb. Niet zoo geheel, naardien hij

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1