voor Zwinvscli-Vliiaiiilfmi. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Ao. 502. WOENSDAG 4 JVLI 1000. 9e Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.628 en voor Amerika ƒ0.828. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAX te Breskens. China, Transvaal en Goudkust ziedaar, de drie aantrckkingspunten van de algemeene belangstelling. We noemen China het eerst, omdat de onlusten van vrij groo- ten omvang van den jongsten da tum en voor het oogenblik nog niet is na te gaan welken uitslag de afloop zal geven. Men is in het onzekere; en daar door stijgt de belangstelling niet zoodra zal men zekerheid hebben omtrent bet verloop der zaak, niet zoodra zal de afloop zoo na moge lijk kunnen bepaald worden, of de belangstelling vermindert en maakt plaats voor onverschilligheid. Zoo veel slachtoffers kunnen niet vallen, dat de feiten wèl afschuw, maar geene algemeene belangstelling meer wekken immers de nieuwsgierig heid is bevredigd. Zoo zagen we de gemoederen kalmeeren, zoodra men met eenige zekerheid de veroordeeling van Dreyfus kou vermoedende be langstelling in der Boerenkrijg is gaandeweg verminderd, in verhou ding tot het dalen der krijgskans, en zoo zullen straks de berichten, aangaande de Chineesche kwestie ternauwernood meer gelezen wor den, als er zekerheid is omtrent de kans van de winnende partij. Hoe belangrijk de kwestie in China op zich zelf reeds is, zij is nog belangrijker in verband met den oorlog in Zuid-Afrika. Maar wanneer er nu eens eene vrouw was, iong, rijk en on afhankelijk, die haar hart reeds aan u gehecht had en geen grooter geluk verlangde, dan uwe vrouw te worden, dan Ivar, zoudt gij haar gelukkig inaken want uwe eer en uwe dankbaarheid zouden u nood zaken, een goed man te worden, gij zelf zoudt door haar voor pecu- niëeleu ondergang bewaard blijven en uwe moeder zon niet met droef heid en vernedering in haar graf behoeven te dalen. Zeg, wanneer zulk eene partij zich voor u opdeed, zoudt gij ook dan weifelen Maar al bestond deze vrouw, ik bemin haar niet. En gjj, een graaf Ridderhjer- Het verloop der operatiën in China is in het kort aldus saam te vatten Er zijn, nadat bekend was ge worden, in welke omstandigheden de in China vertoevende vreemde lingen zich bevonden, door de mo gendheden, die landgenooten in China te beschermen hadden, troe- gezonden, om die personen, gezan ten- en zendelingen-families, fe bevrijden. Deze ontzetlings-colonne, 2000 man sterk, onder aanvoering van den Amerikaanschen admiraal Sey mour, is den weg naar Peking versperd door 40 tot G0000 man geregelde Chineesche (roepen, terwijl talrijke Boksers hen van alle kan ten aanvielen. Tegen deze konden de 2000 man van Seymour niet alleen niets uit richten, maar zij konden zelfs niet naar Tientsin terugwijken. Het blijkt verder, dat Seymour's korps vooral gebrek had aan voedsel en waterde talrijke ziekten in de weinige dagen waren liet gevolg van het drinken van brak water. Ook had Seymour groot gebrek aan ainunitie en vervoermiddelen. Toch is hij nog gekomen tot op 12 mijlen afstands van Peking. Onderweg heeft hij in den strijd honderden Boksers en Chineesche soldaten gedood. Omtrent de gezanten der mo gendheden in de Chineesche hoofd stad kan thans wel worden ver klaard, dat zjj in veiligheid zijn, maar ze zijn niet bij het korps van jerta, zoudt gij zoo weinig gevoel voor hel aanzien van uw geslacht bezitten, dal gij niet daarvoor en ter wille uwer moeder een voorbij- gaanden hartstocht zoudt kunnen opolferen O, mijn zoon, gij ver loochent het bloed uwer vaderen. Moeder, ik bemin Constance. Dat weet ikmaar kunt gij haar nu huwen Ivar wierp zich op een stoel, ondersteunde het hoofd met de handen en zweeg. Begrijpt gij dan niet, dat gij uwe lielde tot haar oin harentwil moet opofferen, naardien gij anders eene hinderpaal voor haar toekoms tig geluk zoudt worden Mijn zoon, zal ik u langer behoeven te bidden, voor mij en uit achting voor den naam, dien gij draagt, te doen, wat ieder jong man uit eigenbelang zoude doen De gravin was opge staan en naar haar zoon gegaan met eene smeekende uitdrukking in stem en blik legde zij hare hand op zijn schouder en zeideliij Seymour. Zij moeten nog in Peking we zen, naar thans wordt bericht, en daar zijn zij dan onder de hoede der Chineesche regeering, die, dat mag men wel van haar verwachten, voor hun veiligheid zal zorg dra gen. De Chineesche regeering heeft blijkbaar nog bijtijds ingezien, welk een groot gevaar de keizerlijke dy nastie en de machthebbers in Chi na dreigde, indien den gezanten een haar werd gekrenkt. De vraag kan echter worden gedaan, of de regeering in staat is die veiligheid aan de gezanten te verzekerenhet is toch bekend, dat ook een deel van het leger in opstand is gekomen en dat dit het keizerlijk paleis door brand heeft vernield. Verder is natuurlijk vooral van belang wal er eigenlijk gaande is in Tientsin. Men weet wel, dat daar eeu flinke krijgsmacht der mogendheden is binnengetrokken, ook moeten er maar weinig verlie zen geleden zijn, en zijn er ook betrekkelijk weinig Europeanen ge vallen, maar daar staat tegenover, dat bet vechten er nog altijd aan den gang is. Volgens de Daily News" zijn er te Tientsin geen vrouwen of kinderen gedood. Meer weet men eigenlijk niet van den toestand in de stad, waar zooveel Europeesche belangeu te verdedi gen zijn. Men volgt intusschen met be langstelling de slappen, die de mogendheden doen in het belang zoudt gij niet behoeven te bidden, om, wanneer ik zulks konde, tot welken prijs ook, u voor armoede en vernederingen te bewaren maar wanneer heeft ooit eeu kind zjjne moeder de liefde vergolden, die zij voor hem koesterde Moeder, gij behoeft mij niet te bidden, ik heb mijn besluit ge nomen. Noem mij de vrouw, aan welke ik mij verkoopen moet. Ivar. Nu dan, de vrouw, die mij bemint, en met wier geld ik het aanzien van mijn geslacht herstel len kan. Er blijft mij, bij God I geen andere keuze I Vermoedt gij niet, wie het is Neen wanneer men verliefd is, zift men slechts ééne vrouw men weet niet, dat er andere be staan. - Alma Stern I Ivar sprong op. Zij Onmogelijk. Deze koele, trotsche vrouwGij vergist u, hunner zaken in China. Rusland en Japan treden daarbij in de eerste plaats op. Engelsche bladen willen wel beweren, dat de invloed der Russen een geduchten knak heeft gekregen in Noord- China, dat men daar nu inziet, hoe de Russen geenszins onverwin- nelijk zijn, maar het is duide lijk, dat naijver hierbij de pennen der Engelschen schrijvers bestuurd heeft. In elk geval zal Rusland nu weldra toonen wat het vermag in China. Het mobiliseert zijn troepen in het Amur-gebied, en deze zullen weldra met het leger van 40000 man in Mandsjoerije een zeker niet te verachten strijdmacht vor men van om en bij de 100.000 man. Die troepen zijn echter voor een groot deel nog ver van het oorlogsterrein. Japan, dat steeds wil opbieden tagen Rusland in het zenden van troepen naar China, zal daarmee gauwer kunnen klaar zijn. De Keizer van Japan heeft dan ook reeds een crediet van 50 mil- lioen yen (ongeveer 125 millioen gulden) goedgekeurd voor militaire operatiëu, en er is besloten voor- loopig 20.000 man naar China te zenden. Dat is Engeland naar den zin. Nu die mogendheid zelf niet zooveel troepen naar China kan zenden, steunt het de machtsont plooiing van Japan, als een tegen wicht tegen Rusland's overmacht in het Hemelsche Rijk. Toch zendt Engeland daarheen ook vrij wat troepen, ongeveer 10 000 man Eu- moeder. Volstrekt niet. Uw oom Gustaaf Ridderhjerta heeft het mij gezegd. Bah I Een vermoeden, oveeen- komende met zijn eigen wensch, anders niet. Ja wel, iets veel meer, mijn lieve Ivaruw oom oordeelt uit sluitend naar hetgeen Alma hem gezegd heeft. Hem gezegd heeft Kunt gij inderdaad gelooven, mama, dat deze trotsche en eigenlievende vrouw iemand haar gevoel zou mededeelen alvorens zij wist, dat het beantwoord werd Toch heeft zij tot hem gezegd De eenige man, die in staat zou zijn, mij mijn onafhankelijk leven tegen dat des huwelijks te doen verwisseleu, zou Ivar zijn. Zoooo. Overigens behoeft men JAlma slechts gade te slaan, wanneer gij tegenwoordig zijt, om te zien, welk een indruk gij op haar maakt.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1