voor Zcciiwscli-Vliwiiilcrcii. Overwonnen. DE ZANGERS. Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. Binnenland. Xo. 49». ZATERDAG 23 JUNI 1900. 9e Jaar^an^. HIT NIEUWSBLAD A 1> o ii u e in e 111 s p r i i s Per 3 maanden 50.cents; franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Bockhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel inecr 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEHAA' te Breskens. '6' Dinsdag boeiend Aanslaande w"' vangt een nieuw feuilleton aan getiteld: Zij die zich met 1 Juli op ons ad abonneer en, ontvangen ook de nummers waarin het begin van dit feuilleton voorkomtgratis. DE UITGEVER. jan 00- Willen de buitenlandschc mo gendheden, die het belang en de persoon van hunne in China ver toevende onderdanen mrt succes beschermen, dan zal het allereerst noodig zijn, dat ze zooveel mogelijk eensgezind in de Chineesche kwestie zijn, althans geene blijken van oneenigheid vertoonen. De toestand vereischt werkelijk, dat met vereende kracht wordt opgetreden opdat zoo spoedig mo gelijk een einde kome aan de ver moording van de vreemdelingen. Niet alleen de Boxers, maar ook de Chineezen, die niet tot deze secte behooren, doch door de bewe ging zijn meegesleept, keeren zich tegen al wat „vreemds" is. De. bewaking der gezantschapsgebouwen levert geen voldoende waarbirg voor het behoud der levens van de ge zanten en hunne fainiliën op. Er is gemeld, dat de Duitsehc gezant reeds vennoord was, doch 21 (8 i. o i.) Hoe vast dit besluit nu ook ware, bet was Harald toch niet gelukt, daarin verandering te brengen, v<5(Sr zij van de wandeling terug kwamen. Roberg had er in 'moeten toe stemmen, dat de verloving van Harald en Elin in September zoude gevierd worden. Hij was daartoe «el gedwongen, toen hij vernam, dat zijne dochter haar neef weder beminde. Verheugd, dat hij van zijn vast- boudenden neef ontslagen was, strekte Roberg zich na de lange wandeling op de sofa uit, terwijl bij in zich zeiven eene stichtelijke alleenspraak hield over hel verve lende, huwbare dochters te hebben. Wij zullen dit den man niet ten dit berichtheeft zich toch niet bevestigd. De van uit Europa gezonden oorlogsschepen hebben de forten te Taka gebombardeerd en deze op de Chineesche troepen veroverd. Bij de bestorming sneuvelden van het Duitsche oorlogsschip „litis" 3 man, terwijl 7 gewond werden. De Fransche minister van bui- tenlandsche zaken had van den Consul te Yunnan-Sien een telegram ontvangen, luidende „Ons vertrek naar Tonkin wordt met geweld beletwij zijn zoo goed als gevangen te Yunnan-Sien. Al onze woningen, twee Fransche en Britsche zendingsstations zijn geplunderd en 111 brand gestoken. Wij hebben nu zelfs geen kleeren meer, alles is ons ontstolen. Ik heb onze archieven en bescheiden niet meer en kan geen verbinding krij gen met het gezantschap. De re geering moet te Peking krachtig eischen dat men ons veilig en wel laat teruggaan." Met het oog op dezen toestand heeft minister Delcassé den Chinee- schen gezant te Parijs bij zich ont boden en dezen verzocht onmiddel lijk aan den onderkoning van Yunnan te willen seinen, dat hij met zijn leven moet instaan voor dat van onze landgen.roten en dat Frankrijk hem altijd zal weten te bereiken, aan welk verzoek door den gezant onmiddellijk werd vol daan. In het Belgische Kabinet zal een groote verandering komen. kwade duiden, wanneer wij beden ken, dat hij veroordeeld geweest was, uren lang de pleitredenen van een verliefd jonkman aan te hooren en eindelijk, om des lieven vredes wille tos te stemmen, dat zijne dochter verloofd werd met een ambtenaar op zicht. Goddank, dat er geen neef meer is, die om Emma komen kan, dacht Roberg en geeuwde. Hij sloot de oogen dicht, om zich aan eene zoete sluimering over te geven; inaar op hetzelfde oogenblik ging de deur open en Malcoiin Ring trad binnen. Ik verzoek u duizendmaal verschooning, wanneer ik u kom storen, sprak Ring beleefd. 't Is niets, wees zoo goed en ga zitten, antwoordde Roberg en zag den jongeling aan. De drommel haal me, dacht hij, als deze er ook al niet als een vrijer uitziet. En zoo was het. Malcoiin Ring beminde, werd weder bemind en De minister van justitie van den Heuvel zal worden vervangen door mr. Delbekeals nieuwe minister van ouderwijs wordt genoemd Fran - cotteten slotte zal het departe ment van landbouw worden opge heven. In den Vrijstaat geven de Boe ren den strijd blijkbaar nog lang niet op. Zij hebben zelfs weer een Vrij- staatsche hoofdstad gekozen Bethle hem is het nu. Daaruit moeten wij althans opmaken, dat de Boeren in Bethlehem heeren en meesters zijn. Zij schijnen ook in den oosthoek van den Vrijstaat nog altijd een macht tc vormen, die meetelt, en die de Engelschen daar nog steeds niet hebben kunnen uiteenjagen. Bovendien ontvangen zij nu weer versterking van de Boeren, die bij Laugsnek zijn weggetrokken voor Buller. De oorlog, de guerilla, is daar werkelijk nog in vollen gang en Maandag bijv. is den geheelen dag het Engelsche kamp te Ficks- burg door de Boeren beschoten. Er moeten dan ook niet minder dan 6000 Boeren onder goneraal De Wet zijn in het oostelijk deel van den Vrijstaat. Omtrent de vernieling van de brug bij Hectorspruit op den De- lagoa-spoorweg wordt nader bericht uit Lorengo Marquez Maandagmorgen heeft op de kwam om papa's toestemming ver zoeken, dat wil zeggen hij vroeg om Emma's hand. Ook zijne stu diën eindigden in September en ook hij zou naar eene rechterlijke be trekking solliciteren. Hij had ver mogen en de verliefden behoefden dus niet lang op de bruiloft te wachten, ingeval papa zijne toe- stemmiug gaf. Roberg brak het zweet uit, onder de beschrijving van eene liefde, die volstrekt niet van wachten weten wilde. Toen Ring van hem ging, had hij, evenals Harald, do belofte van den vader, dat de verloving in September zoude gevierd worden. Ring spoedde zich naar Emma, om haar deu gelukkigen afloop mede te deelen eu tot belooning den eersten kus te bekomen. Weder strekte de heer Roberg zich in zijne volle lengte uit, zich gelukwenschende, dat hij geen doch ter meer had, om welke deze of gene student kon komen maar ook nu liet meu hem niet met Malalane-brug een geweldige ont ploffing plaats gehad. Het dynamiet ontplofte onder de brug, terwijl de trein er over heen reed. De locomotief viel naar bene den en een groot gedeelte van den trein werd vernield. De machinist is dood en vele reizigers zijn gewond.- De Transvaalsche regeering Jschrijft de ramp toe aan eenige Engelsche soldaten, die uit hun gevangenis zijn ontvlucht. Volgens den correspondent der .Times" is alleen het goederenver voer gestremd, volgens anderen echter is de spoorwegbrug geheel ingestort. De Boeren overwegen ernstig het plan om de Engelscho gevangenen, die zij nog hebben, in vrijheid te stellen, omdat zij ze toch niet kunnen bewaken. In 't geheel zijn er nu ruim 3000 manschappen en 148 officieren bevrijd uit de handen der Boeren. Uit alles blijkt zoozeer het wal gelijke van de overmacht [der En gelschen, dat men alleen daarom een einde van den strijd wenschte. Zelfs van de guerilla der Boeren wordt geen heil meer verwacht. Door de distillateurs, in verschil lende gemeenten gevestigd, wordt aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin zij hun bezwaren tegen het ontwerp tot wijziging der rust. Hij had zich nog nauwelijks gemakkelijk neergevlijd, of de deur ging met een zekere drift open en de dinke, rijzige gestalte van Guunar Sandstedt vertoonde zich. Wat henker kan die willen dacht Roberg en onwillekeurig vestigde zich zijn oog met welge vallen op het schoone, vrijmoedige gelaat, waarop de hoop en het ver trouwen der jeugd te lezen stonden. Hij ten minste ziet er niet uit als een, die van vrijen praten wil. Goeden dag, mijnheer Roberg, zeide Gunnar en schudde dezen de hand. Ik heb eene vreemde bood schap bij u, vervolgde hij, ik wenschte u te vragen, of gij wel mijn voorspraak zoudt willen zijn bij tante Sturm. Ik bemin Selma en Ik geloof, dat Cupido in het dubbelkwartet gevaren isgij zijt de derde, die 'mij met liefdesge schiedenissen aan boord komt. Dan blijven er nog vijf over, viel Gunnar vroolijk in, eu wanneet

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1