voor Zeenwscli-Vlaaiidcren. DE ZANGERS. No. 493. Woensdag 30 Mei 1900. 9e jaargang, Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Staatszorg en Volks welvaart. FEUILLETON. HET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonueinenteu worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééu ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. li. 't Is werkelijk niet zoo eenvou dig, het overwinnen in den concu- rentiestrijdenkele mannen van 't woord die steeds den mond vol hebben van sociale wanverhoudingen mogen er eens de proef mede nemen. En trachten een bedrijf te vestigen en te handhaven, dat ve len de middelen tol levensonder - houd verschaft. Want 't dient wel begrepen te worden, dat er een eind behoort te komen aan 't agiteeren van enke len, die zich ten koste van den Werkman en door het conspueeren van den werkgever pogen te ver heffen. Eu er dient een eind ook te komen aan het geliefhebber van onbevoegden, die wel spreken van verdeelen, maar het voortbrengen aan anderen laten, 't Is dwaasheid, de huid van den beer te verdeelen die nog geschoten inoet worden door den werkgever. Laat inen zor gen, dat vooral deze vrij blijft van belemmering. De werkstaking onder de siga renmakers te Groningen kan som mige werkmansvrienden de oogen 15. Terwijl het dubbelkwartet te X. was, had ik voor niets andeis oogen, of liever zag ik niemand anders dan Gunnar. Ik gevoelde, dat ik leefde, dat het leven schoon was en ik vergat geheel, dat ik vcrlootd was met den besten en toegeeflijk- sten van alle predikers der Chris tenheid; maar toen het dubbel kwartet voor de tweede en laatste maal X. vaarwel zeide, werd mij dit gevoelig herinnerd want Anton verlangde nu schadeloosstelling voor hetgeen hij geleden had gedurende den tijd, dat de studenten in onze goede stad waren en eischle, dat ik nu vrieudelijk en lief zoude zijn. Gjj kunt begrijpen, dat het nu allerteederst tusschen ous werd. Het gevoel van wrevel, dat zijne sentimenteele en zwijgende aanbid— geopend hebben, 't Is daar vrijwel gegaan zooals wij'n tweetal maanden geleden voorspelden. De fabrikanten hebben niet kun nen toegevenenkele hebben het bedrijf gestaakt en andere hebben 't naar elders overgebracht. Zoodat nu op de vrijwillige sta king een gedwongen staking is gevolgd, en vele gezinnen broodeloos blijven. De stakers moeten nu werk gaan zoeken déér, waar door 't plaatsen van de Groningsche orders en 't vestigen van de Groningsche fa briekanten vraag is gekomen naar werkkracht. Eu dat is op plaatsen waar de loonstandaard lager is dan te Groningen. Zij hebben dus, niettegenstaande groote opofferingen en aanzienlijke matericele schade het te.endeel bereikt van hetgeen zij wenschten. En niemand, die dit verhelpen kan. Evenmin als kamers van arbeid, ongevallen en verzekeringswet ten kunnen leiden tol praktische resultaten, wanneer daaraan geen gezond beginsel te gronde ligt, wanneer hel heden geen waarbor gen kan geven voor de toekomst, evenmin is 't te verhelpen dat el lende en armoede een gevolg wordt van verkeerd begrip van macht en recht. Want wat baat 't, het toe- ding, zijn ongelukkig voorkomen in mij verwekte, ging nu in wcrkelij- ken atkeer over. Ik had zelts geen medelijden met hemmijn hoogste wensch was, van hem af te komen. De aankomst van het dubbel kwartet te X. had mij tot het bewustzijn gebracht, dat ik Anton niet beminde. Dit was nu wel heel leelijk van mijmaar, lieve Einina, wie kan zijn gevoel bedwingen Het zou misschien heel mooi geweest ziju, wanneer 'k uit plichtgevoel mijn verloofde getrouw gebleven en met Anton gehuwd was, om vervolgeus gedurende mijn geheele leven de rol van martelares te vervullen maar dit kwam inet mijn karakter niet overeen en ben ik overtuigd, dat ik er Anton ook geen dienst mede gedaan zou hebben om kort te gaan, ik gat hem den ring terug en zeide hem ronduit, dat ik zijne vrouw niet worden kon, dewijl ik onldekt had, dal ik hem niet meer wijzen van een rantsoen in een verre toekomst, wanneer broodsge brek voor de deur staat Er wordt veel geliefhebberd, en er zit te weinig gezond verstand Die zich verbeeldt dat alle werk gevers kapitalisten zijr., heeft 't misde meeste moeten hard werken om te leven, en welvaart te ver krijgen. Wanneer de werkman recht heeft op hooger loon en op betere levens omstandigheden kan geene bemoei ing hem dit verschaffen, maar zorg. De zorg van den werkgever vooral. En wanneer deze tekortschiet, behoort staatszorg daarin te voor zien Wil men betere toestanden in het leven roepen en aller toekoms tige welvaart verzekeren, dan zal dit niet kunuen geschieden door voorschriften betreffende een ver deelen en een systhematiesch toe wijzen, maar dan is 't tevens noo- dig dal het productievermogen van den werkman, zoowel als van den werkgever wordt verhougd. Dan moet er gezaaid worden. Waar handel en industrie bloeien, daar stijgt de welvaart en verbete ren de levensomstandigheden. Waar zij kwijnen, daar is geen werk daar helpt geen ideale loon- beminde. Op deze verklaring volgde een schriftelijk tooneel. Anton schreide, ja, hij schreide, en dat flatteerde hem volstrekt niet Tante, die nog al met Anton ingenomen was, knorde en wilde niets van het af breken onzer verloving weten, maar ik wilde evenmin iets van de voort zetting daarvan hooren en dus basta. Ik vertrok naar tante Cederborg op Lunda in Noord-Upland, om daar de eerste maanden na de ver breking mijner verbindtcnis door te brengen. Daardoor kwam ik op slechts zeven mijlen afstands van Upsala. Tante Cederborg's ecnige zoon lag aldaar op studie. Telkens als er een brief van Upsala kwam, klopte mijn hart inet dubbele slagen en ik dacht aan gij weet wel wien. Duizenden malen liet ik tante van ter zijde gevoelen, dat ik wel eens naar Upsala zoude willenmaar zij hield zich, alsof zij mij niet begreep en wij bleveu standaard, geen wettelijk voaischrift den weikman aan broud. Wat baten kamers van arbeid, wat baat een ongevallenwet, wat baten alle wettelijke voorschriften en beschikkingen, waar niet te beschikken valt Er is een veldwinnend streven tot belemmering van werkkracht, tot een ^massregeln" van den werk gever, dat treurige uitkomsten moat geven. De concurrentiestrijd is twaar, en vele werkgevers hebben al hun ne energie noodig om dien strijd vol te houden tegen het buitenland. Laat men toch vooral niet die energie dooden en door onprakti sche voorschriften een remblok aan leggen. Staatsbemoeiing is slechs dhn te rechtvaardigen, wanneer staatszorg daarmede har,d aan hand gaat. Die niet weten mocht wat staat»- zorg kan tot stand brengen, kan in Duitschland en in België maar vooral in Japan héél wat lee- ren. Ginds worden handel en nijver heid krachtig gesteund en bevor derd, en daar stijgen de loonen daar is een toekomst voor ieder die werken kan. Daar wordt ook werken geleerd, en groeit een geslacht op van man nen van de daad. op Lunda. Op zekeren dag, in het begin van Mei, zeide tante, dal, sis ik er genoegen in vond, ik haar naar Upsala kon vergezellenzij was van plan hel Meifeest aldaar bij te wonen. Hoe verheugd was ik 1 Ik vloog tante om den hals; ik danste eene galoppade met de huishoudster, de eerste de beste, die ik tegen het lijf liep, alle kamers van het huis doorinaar mijne vreugde was van korten duur. Daags nadat de reis van Upsala was vastgesteld, ontving tantee een telegram van zekeren magistr Ek met het verzoek zoodra mogelijk naar Upsala te komen, dewijl haar zoon Arvid ziek was. Tante had slechts een uur noodig, om reis vaardig te zijn en Lunda te verla ten. Daar zat ik met mijne teleur gestelde verwachtingen. Gij kunt verzekerd zijn, dat ik ia dien dag bitter weeude en boel

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1