rooi' Zeeinvsrli-VliiciiideiTii. DE ZANGERS. No. 486. Zaterdag 5 Mei 1900. 9e jaargang. FEUILLETON. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gevrone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. kwam Maandagmiddag weer te Ain- tedam, dineerde in het „Bracks Doelen Hotel" en woonde des avonds om half acht eene meeting bij, uit geschreven door het Christelijk hationaal Boereucomité en gehou den in Maison Stroucken. Lang voor den aanvang was de sal, die keurig met Transvaalsche, Vrijstaatsche en Hollandsche vlaggen ras versierd, geheel gevuld. De meeste aanwezigen, zoowel dames als hebreu, droegen de Trans- raalsche kleuren op de borst. Toen de commissie met de leden tan het buitengewone gezantschap binnen trad, stonden alle aanwezigen op en juichten beu hartelijk toe onder het spelen van het Trans- vaalsche Volkslied door het muziek gezelschap „Soli deo gloria", onder leiding van den heer A. G. Sehoon- dermark. Twee lieve kinderen, in het wit gekleed, strooiden bloemen voor de toeten der gezanten, die deze vrien delijkheid blijkbaar op hoogen prijs stelden. Na het zingen van psalm 62 ttrs 5 en een gebed, hield aller felst de heer Bijleveld een toespraak. Hij herinnerde aan het wel en see, dat het gevolg van dezen oorlog voor de Republieken reeds Bij deze gedachten zuchtte Selma vond, dat haar aanstaande brui degom vervelend was en zij kon Met begrijpen, hoe zij ooit op hem verliefd had kunnen zijn. Arme Anton Lundin hij gevoelde "ch als een slang in een mieren nest. Selma was grillig en wispelturig. Hij kon haar niets naar den zin doenalles wat hij zeide of deed, bracht haar uit haar humeur. Anton kon zeggen, dat zijne S'lukstar was ondergegaan op het ■elfde oogenblik, dat de studenten 'e X. waren aangekomen. Vóór dien ''jd had Selma zich wel is waar dikwijls wispelturigmaar toch doorgaande vriendelijk en beminne- bjk getoond maar nu was zij een kleine kwelgeest, die er haar ge- geweest is en verzocht het gezant schap aan president Krugerte zeggen, dat Holland niet alleen zijn gaven maar ook zijn gebeden voor Transvaal over heeft. Nooit moest het Driemanschap vergeten, dat zij op 1 Mei in Am sterdam een menigte ontmoet had, die, hoe verscheiden ook in rang en stand en levensdoel, één was in de bede Heer, schenk den Boeren den zegen der overwinning 1 Als de omstandigheden het niet hadden belet, zei sprdan waren hier geen houderden, doch duizenden bijeen oin sympathie te betuigen en het gezantschap kan de verzekering aannemen, dat, nu zij heu gezien hebben, nég meer dan te voren de Hollanders zullen meeleven inet hun zaak. „Leve de Transvaal, leve de Oranje-Vrijstaat en hun presiden ten 1" Hierna zongen alle aanwezigen het oude „Wilhelmus", waarna ds. Sikkel een toespraak hield, die in het bijzonder herinnerde aan Fischers woorden, gesproken te Bloemfontein, toen hij den Jameson-iuval in het ware daglicht stelde. Geen laster, geen kuiperijen, geen gevaren ot listigheden waren na dien tijd in staat oin de toen geknoopte broeder banden los te maken. Hij begroette het edel drieman schap met dankbare vereering en noegen in vond, hem te pijnigen. De adjunct wenschte uit den grond zijns harten, dat het geheele dubbelkwartet concerten in de maan gegeven had en kon niet nalaten bij alle gepaste gelegenheden te kennen te geven, dat hij niet be grijpen konde, hoe verstandige lie den met avonturiers, die land en stad afliepen, om te zingen, konden ingenomen zijn. Hij vond het on bestaanbaar met de achting, die de studenten aan zichzelven verschuldigd waren, enz. enz. Bij ai deze uitspraken geraakte Selma in vuur en vlammen en de tooneelen, die dan tusschen beide verloofden plaats hadden, waren niet van de aangenaamste. Vier weken waren verloopen, sedert het dubbelkwartet X. verlaten had, toen het blijde nieuws zich verspreidde, dat het achttal opnieuw gearriveerd en voornemens was, nogmaals eenige dagen te blijven en een concert te geven. eerbiedigde volkomen hun geheime missie. Hun zending geldt de waarheid, het recht en den vrede dit weten wij zonder dat iemand het z»gt. „Al wat in Holland leeft en dorst naar vrijheid en recht," aldus spr. is mèt u. Uw volk is ons volk, uw God is onze God. Gij zijt wat wij waren en dagelijks is ge heel Nederland vol van uwe oor logsdaden het heeft mèt u gestre den, geleden en gebeden. In u aanschouwen we ons broe dervolk, u verpanden we onze trouw, wat ons ook ontvallen moge, ons broederhart sterft niet voor u Oranje-Vrijstaat en Transvaal, roem der stervende 19e eeuw, wij groeten u met diepen eerbied als trouwe zonen onzer Vaderen leggen wij een grooten lauwerkrans aan uw voeten. Moge de 19e eeuw een eeuw- van vooruitgang zijn gewec9t op materieel gebied, dankbaar erkennen wij, dat we van u weer leerden bidden met toenemende kracht en vrijmoedigheid. Paul Krugertype van het Transvaalsche volk, gezegend zij zijn naam Hij verloochent de waarheid en de vrijheid niet en gaat niet op zij voor den vijand, niet voor zijn kanonnen en deinst niet terug voor den dood als het moet. Nogmaals heerschte vroolijkheid en blijdschap in het huis van Roberg. Harald en drie zijner vrienden zouden ook deze dagen aldaar lo geren en Selma besloot nu, dat het bal, hetwelk haar beloofd was, de rij der feesten gedurende hun ver blijf te X. besluiten zoude. Wij zullen niet spreken over het concert en de serenades, die ook nu de dochters van Roberg en Selma ontvingen en [ons vergenoe gen inet alleen te zeggen, dat het dubbelkwartet door zijn gezang zoowel ouden als jongen won. Voegt men hierbij, dat de acht jongelingen er zeer gunstig uitza gen, zoodat zij het studentencorps alle eer aandeden, dan is het licht te begrijpen, dat zij overal gevierd werden. Dat bij de algemeene welwillend heid, waarmede de jongelieden be jegend werden, de meisjes vooral in verrukking geraakten, is niet te verwonderen. Meisjes hebben te allen tijde zwak voor studenten Er is geen St. Helena, dat dit nobel volk kan bannen gij zaait als gij valt! Houdt vol, houdt moed, houdt het geloof, houdt de liefde, houdt het recht, houdt de vrijheid, houdt nu karakter, houdt nu hartDe Heer is almachtig Hij regeert, welke zijn weg zij, Hij vervult zijn belofte. Hij zal u met verlaten, Hij zal eeren, die Hem eeren De Heer zegene eu behoede n I Met een enkel woord werd door de deputatie geantwoord. Allen betuigden hun innigeu dank voor de betoonde sympathie. De heer Fischer, een eerbied waardige figuur met een innemend gelaat, omlijst door een mooien grijzen baard, zei, dat, toen hij in Europa kwam, zijn gedachte direct was daarheen te gaan, waar het volk zijn taal verstond en waar men de geschiedenis van zijn volk kende. Het Transvaalsche volk herhaalt de geschiedenis van het Neder- landsche, dat ain den 80-jarigen oorlog zich zoo roemrijk getoond heeft, en dat eindelijk zich vrij vocht, dank zij God. Hierdoor voelen de Transvalers zich ook weer aange spoord .oin te strijden met alle middelen, die hun ten dienste staan. Deze prachtige avond zal steeds bij hein in herinnering blijven en gehad. In 't kort, or.ze Upsaliënsers hadden overal op hunne reis een voordeeligeu indruk te weeg ge brachtmen had op alle mogelijke wijze getracht hnn verblijf op de plaatsen, waar zij vertoefden, aan genaam te maken. Dat de stad X. niet bij de andere steden in beleefd heden wilde onderdoen, spreekt van zelf. Het was op den dag véér dien, waarop zij voor de tweede maal X. zouden verlaten, dal mevrouw Sturm haar bal zoude geven. Véér het zoo verre kwam, had Selma inenigen heeten strijd te strijden. Lundin had zich daartegen ten 9terkste verzet en getracht, zoo mogelijk, mevrouw Sturm op zijne hand te krjgen. Hij had de oude vrouw doen begrijpen, dat het iets belachelijks was, dat het niet paste en dal dit bal gevoegelijker in Selma's bruidsdagen kon gegeven wordenhel was, op zijn minst bespottelijk, midden in den zomer

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1