BEESTIAAL Beestiaal: Notaris P. 6. mm, WoenslaE 8 Bei 1800, BEESTIAAL: Vriiiai 11 Bei 1800, Landbouwgereedschap: Meikoopdag Handelsberichten. Advertentiën. Verkooping te IJ i e n d y k e. AARDENBURG. li lij H. M. de Koningin had „teilen op den N.Z. Voorburgwal hoogte van de Boonmarkt in '!pe koetsier was bezig het dier Itt dek op te gooien, toen het ^iden kop/schuurde tegen het hl roor hem staande rijtuig. get paard schrikte daardoor ont- „jple den koetsier, sloeg op hol, ,g vloog tegen een der hoornen op, „«door het rijtuig erg beschadigd liet paard verloor door den schok en hoofdstel en rukte zich u van het rijtuig. Er was overvloed van koetsiers li het beest werd natuurlijk dade- lijl gegrepen. Het gerechtshof te Arnhem tuft het vonnis der rechtbank te Jtrnhem in zake Lak en mej. Drek- lusn (van de Weesinrichting te flerrboscli) bevestigd, namelijk 10 boete. In de overwegingen wordt gezegd dit er geen grond bestond voor de opvatting van een „vaderlijke kas tijding"» dat dit begrip verre over treden werd. De beklaagden hadden niet ge (eten, dat het kind ernstig onge- ilild was. Daarom wordt er geen jevingenisstrat opgelegd, en ook omdat beklaagden toezicht hadden over t» veel kinderen, in eene in - lichting, waar het slaan oogluikend toegelaten, ten minste niet geweerd wordt. In Barcelona kwam het de vorige week in den stierencircus tot een vreeselijk schandaal. Het publiek vond ne stieren te minnetjes en de stierenvechters te laf. Onder een verschrikkelijk gehuil in gegil werden flesschen schillen van oranjeappels euz. in de arena geworpen. Ten shtte en ondanks de hulp der gendarmerie, drongen de lieden bij massa's in de arena, brachten de stieren in den stal en mishan delden de toreadors. Deze ontkwamen ternauwernood door de vensters naar het station, nar zij zich van andere kleeren roorzageu en zich in den tr ei wisten te redden. Aan twee dames werd vorige week op het perron der Hollandsohe spoor te 's Gravenhage een porte- I monnaie ontrold en miste een heer ten bankbiljet van ƒ25, dat hem vtrmoedelijk in de vestibule van dat itation was ontfutseld. In Texas (Noord Amerika) werd «n lange uitgemergelde neger in hechtenis genomen, wegens het ste len van een varken. Twee maanden gingen Toorbij eer hij terecht stond en inmiddels was hij zoo dik en welgedaan geworden ran den goeden gevangeniskost, dat geen der getuigen durfde beweren in hem den dief te herkennen, en hij van rechtsvervolging ontslagen werd. Aan een Berlijnsch blad wordt geseind, dat er in Spanje goudmij nen zijn ontdekt in de provincie Lngo. Verschillende Engelsebe inge nieurs zijn reeds te Castro Bey aangekomen om een verder onderzoek in te stellen. Een voornaam mineraloog, die de goudvelden bezocht, verklaarde, dat lij met de rijkste der wereld kunnen wedijveren in goudgehalte. Nu zal Engeland zeker wel twist gaan toeken met Spanje Te Lyon vond men voor eenigen tijd een zeer eenzaam le vend mar. dood in zijn woning. De zoon van de familie Nairand, die daarop de woning had betrokken en nu bezig was met schoonmaken, vond onder een plank een zak, niet minder bevattende dan 140.000 frs in bankbiljetten en andere geld waardige papieran. Het geld is aan den commissaris van politie, overhandigd, die een onderzoek heeft ingesteld. Donderdagavond werd te Schiedam in de Gerrit Vcrboonstraat een schoolknaap door een vracht wagen over de borst gereden, en werd voor dood op de sladswert gedragen. De knaap had onder liet rijden op den wagen willen springen. Hij miste en kwain daardoor onder de wielen. Woensdagnacht werd tc Bal- denburg, in West Pruisen, de sy nagoge inwendig geheel vernield. Toen men des morgens tot de ontdekking kwam, was er van den dader geen spoor meer te bekennen. De politie loofde 100 mark uit voor het vinden van den dader en ontbood drie gendarmes om de orde te bewaren. Een ernstig ongeluk had de vorige week bij het dorpje Crouzol nabij Volvic (Fr.) plaats. Een rijtuig bevattende drie rei zigers, waaronder de heeren Rastoix en Constans, vtortte in een diep ravijn, bet paard in zijn val mede sleurende. De heer Rastoix stierf aan de gevolgen de toestand van den heer Constans is hopeloos. Zondagmiddag heeft op liet terrein der wereldtentoonstelling te Parijs een ongeluk plaats gehad. Tegen 4 uur is de brug, die liet Champ de Mars verbindt met het „Panorama du Globe Celeste" in gezakt. Men vreest, dat het aantal slachtoffers aanzienlijk is. Tot dusver zijn 5 dooden en een tiental ge vonden. Het duurde niet lang of een enorme menschenmenigte was bij de plaats des ouheils saamge- stroomd. Hoogwatergetij Breskens. DAGEN. voorm. nam. Woensd. 2 Mei 2.46 3.10 Donderd. 3 3.20 3.44 Vrijdag 4 3 55 4.19 Rotterdam HO April. Tarwe, puike f 5.90 a f 6.70, goede f 5.(30 A t 6.Rogge f 6.25 A t 5.75 Gerst f iT f Haver f8.00 A f3.75, Bruine boonen f 7.50 A t 9.50. wittef - a fKookerwten t 7.00 A f7.50 Voererwten f 6.50 A f 6.75. Koolz f 0.00 A f 0.00 puike soort f 0.00 A f 0.00. Zeeuwsche eieren f 2.80 A f 3.00 per 100. Zeeuwsche blauwe Aardappelen ƒ1.70 A ƒ1.90 de H.L. Veemarkt. Koeien le qual. 31 c. 2e qual. 28 c. 3e qual. 27 c. Ossen le 32 c. 2e 26 e 3e c Stieren le c 2e c 3e c Kalveren le 42 c. 2e 37 c 3e 30 c Schapen le 30 c 2e 27 c. Lamra. le 31 c. 2e 25 c. 3e c. Varkens le 21 c 2e 20 c 3e 19 ct. alles berekend per t/a Kilogram. Koers van het geld. België 100 fr. ƒ47.00 A ƒ47.75 Eng. 1 P. St. ƒ11.89 A ƒ12.13 N.-Amerika 1 Dollar ƒ2.44. Voor de vele blij- ken van belangstelling bij gelegenheid van ons huwelijk ondervonden, betuigen wij, ook na mens wederzijdsche familiën" onzen hartel(jken dank. J. RISSEEUW Az. S. RISSEEUW-Dk Hullu. H. DE HULLU Hz. J. DE HULLU-Dk Hullu. Zuidzande 1 ,nnn 19 April 1900. Breskens 1 TE OOSTBUKG, belast zich met het administreeren van De Notaris W. C. de Smidt te Schoondijkc zal op Zaterdag 5 Mei 1900, des namiddags te 2 ure, ten ver zoeke en ten huize van de Wed. J. ROBEIJN te G roede, Kruisdijk, verkoopen Kabinet, Tafels, igsKfe. Stoelen, Spiegel,4cLJsL Klok, Lampen, Pluimen- bed met toebehooren, Kachel, Koolbak, Kleer- kist, koperen Ketels, Ge- leierd-, Glas- en Aar dewerk, Tobben, Em mers en Winkelinven taris. Koopen tot en met ƒ3.kon- tant. ZEGT HET VOORT. van en De Nolaris P. Zijlstra te IJzen- djjke is voornemens om ten verzoeke van- en op de bolste de bewoond door de Erven VAN NIEUWENHUIJZEN te IJzendijke, „Oranjepolder" in het openbaar te verkoopen bruine merrie 4 jaar, dito 6 jaar, bruine ruin 9 jaar, zwarte merrie 5 jaar, dito 7 jaar met venlen, dito 14 jaar met veulen, bruine merrie 15 jaar, dito 18 jaar, vosse ruin 20 jaar, bruine merrie 2 jaar, zwarte ruin 2 jaar, bruine merrie 1 jaar, zwarte ruin 1 jaar, 10 baatge- vende melkkoeien, 5 tweejarige vaarzen, 3 jaarling vaarzen, 4 jaarling ossen, 9 goede melk- kalvers, 7 zeugvarkens met en zonder biggen, 1 beervarken, 2 karnhonden, 130 kippen en hanen. LANDBOUWGEREEDSCHAP veerkar, 4 menwagens, waarvan 2 met ijzeren assen, 1 triemkar, 3 sacksploegen, 1 waleploeg, 3 kleine ploegen, geulplocg, zaai- macliine, spoorwijdte 1.75 meter, molbord met ketting, 4 vijf- balkscggen, 3 zempeggen, 2 landsleden, sleper, rolblok, hand- rolblok, handwiedmaehine voor suikerlieeten, windmolen, gecsel- steen met paard, engelsebe schroobak, ladders, waterbak met goot, zolder- en stalgereed- schap, graanpaard, graanzeefden, schoppen, maten, rieken, harken, vorken, spaden, reepen, bascule enz., karn- en roointobben, koel vaten, emmers, melkteeleu, teel— bak, enz., kooktoestel 150 liters, ijzeren plaat, vleeschblok, spek- tobben, spekkist, meelkisten, slijpsteen, bakken, talhout, brand hout, rommel en eenig meubi lair. Op Zondag geen kijkdag. De ouderdom der "Paarden wordt door verkoopera gegarandeerd. Orgeldraaiers en Liedjeszangers worden niet toegelaten. Orde der verkooping voorm. 10 uur het brandhout en de rommel, namiddags l uur stipt de de paarden en het overige vee, daar na de landbouwgereedschappen, ens. Onbekende en vreemde koopers moeten aan den Notaris bekende borgen stellen. te De Notaris W. C. de Smidt te Schoondijke zal op 's namiddags te 2 ure, ten verzoe ke van den heer Iz. LUTEIJN, de Oude, grondeigenaar te Zuidzande, op zijne hofstede te Aardenburg, „Diomedepolder" in liet openbaar verkoopen brnine merrie 12 jaar, zwarte merrie 8 jaar met veulen, vosse merrie 3 jaar, zwarte merrie 8 jaar met veulen, bruine ruin 12 jaar, bruine ruin 17 jaar, bruine merrie 18 jaar, bruine merrie 2 jaar, 3 bekalfde koeien en 1 zeugvarken. phaëton, menwagen met ijzeren assen, drielingwagen, 3 Wale-, 2 kleine- en 1 tweeschars ploe gen, driewielskar, zaaimacnine, schoffel, ijzeren en houten eg gen, 2 kettingeggen, landslede, Engelsebe schroobak, rolblok, windmolen, zeelden, karngerief en wat meer zal worden ge veild. Goede borgtocht zal worden ver dacht. Geen KIJKDAG en geen ge legenheid tot stallen van Paarden. ZEGT HET VOORT.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 3