Binnenland. Gemengd. Dewetsdorp, va» liet outset van Wepener, den algemcenen aftocht der Boeren, enz. Intusschen, de klachten blijven ook niet uit en sommige bladen kunnen hun spijt niet verkroppen over het ontkomen der Boeren zon der ernstig verlies, en zij vinden 't jammer, dat lord Roberts' plan om de Boeren in een hinderlaag te lokken, getaald heeft. De „Times" klaagt in een hoofd artikel over het onbegrijpelijke tal men van Brabant en Hart, tenge volge waarvan de Boeren bij We pener konden ontsnappen. Gelukkig in liet bblegeren zijn de Boeren inderdaad niet; zij heb ben nog geen enkele omsingelde plaats kunnen innemen, noch La- dysmith, noch Kimberley, noch Mafeking. Want ook de laatste plaats schijnt maar niet ii hun handen te zullen vallen, Robert seint dat alles in die plaats wel is. En nu is Wepener ook weer ontzet, terwijl toch bijna zeker is, dat de 1600 Engelschen daar onder kolonel Dalgety door een veel tal rijker Bocrenmacht omsingeld was. In de laatste dagen zijn de Boeren wel door tegenspoed bezocht. Zoo is de verwoesting van de Begbie-gieterij te Johannesburg ze ker een tegenslag voor de republi keinen. De regeering van Transvaal had deze fabriek in het begin van den oorlog overgenomen en ze ingericht tot een ammunitiefabriek. Nu heeft een ontploffing van dynamiet een groot gedeelte der fabriek vernield, en tien dooden en 82 gewonden zijn er gevallen. De oorzaak der ontploffing is onbekend, heet het in het Reuter- telcgram, maar iemand, die pas uit Transvaal hier is aangekomen en die van de ramp hoorde, riep da delijk uit„O, daar is verraad in het spel, dat hebben de Engelsche handlangers gedaan 1" Als het echter waar is, dat het voornaamste gedeelte van de werk tuigen gered is, zal de schade wel niet onherstelbaar zijn. Het zou ook geducht jammer wezen, als de Boeren deze fabriek moesten missen, in den laatstcn tijd leverde zij juist veel ammunitie. Overigens koinen er over Kaap stad heel goede berichten uit Jo- aan haar en wanneer Elin of Selma vroeg, wat hij dan toch gezegd had, kon zij er niet toe komen, het te herhalen, maar bloosde en maakte zich weg. Selma sprak slechts van Sand- stedt's schoonheid en bevallige ma nieren. Hij had, wel is waar, niets gezegd, dat baar kon doen denken, dat hij haar het beminnelijkst vond; maar zij meende, dat dit kwam, omdat zij verloofd was en dat nog wel met een predikantmaar des alniettemin had Selma er op durven zweren, dat zij in zijne oogen het mooiste meisje van X. was. Wanneer zij zich daarbij herin nerde, hoe dikwijls hij met haar gedanst had, dan was zij ten volle overtuigd, dat Sandstedt haar woor den zou gezegd hebben, die mins tens evenzeer waard waren, onthou den te worden als die, welke Emma van Ring gehoord had maar nu hij was te rechtschapen, om dit nu te doen. Hij zou haar vergeten voor een ander mooi meisje, dat niet verloofd was. (Wordt vervolgd.) hannesburg. Deze stad wordt blijk baar door Duitsche en Hollandsche politiewachten goed bewaakt, welke vooral het oog houden op de weini ge Engelschen die er nog wonen. Hel leven is er zeer goedkoop en aan de eigendommen wordt geen schade toegebracht. De Engelsche inwoners vrcezen echter, dat de Boeren seweld tegen hen zullen gebruiken, zoodra het Britsche leger Transvaal binnenrukt. De correspondent van de „Pall Mall Gazette" te Pretoria deelt de volgende bijzonderheden mede over de toebereidselen die daar getroffen worden met het oog op een lang durig beleg. Het lijdt geen twijfel of de vermeestering van de verdedigings werken van Pretoria zal voor de Engelschen een zeer moeielijke taak zijn. De forten zijn op de meest wetenschappelijke wijze gebouwd en de toegangen tot de stad zijn ge ducht verdedigd. Er zijn mijnen gelegd op goede plaatsenhet grove geschut is in een stelling geplaatst die de gehec- le vallei van de renbaan bestrijkt. Met een groot aantal electrische lichtwerpers kan men den geheelen omtrek verscheidene mijlen in het rond, verkennen. De voorraden van levensmiddelen en krijgsvoorraad zijn ontzaglijk een magazijn alleen bevat 50.000 zakken mais, en de groote impor teurs hebben geweldige reserve- voorraden voorraden voor rekening van de regeering. Wat de waterkwestie betreft, men hoeft slechts enkele steken met de spade in den grond te doen om 't te vinden. De Engelsche kolonne, die in de richting van Bulfontein en Hoop- stad marcheerde, is teruggeslagen door de Roeren uit Boshof. Aan Boerenzyde zijn twee verlie zen te betreurende Engelschen hadden twaalf dooden. De Boeren plaatsten Woensdag avond nog een kanon op de heu velruggen tegenover het Britsche front. Drie kanonnen bestrijken thans de stelling der Engelschen hier. De Boeren zijn vol vertrouwen dat dc Engelsche kanonnen de hunne niet zullen kunnen bereiken, door de goed aangelegde holten waarin ze geplaatst zijn. Volgens berichten van iuboorlin- gen zijn Boeren van Biggarsberg hier heen gekomen ter versterking. In het Lagerhuis deelde de heer Wyndham, de onderminister van oorlog mede, dat sedert het begin van den oorlog reeds naar Zuid- Afrika gezonden zijn of gezonden zullen worden ter vervanging der effectieven 42.000 paarden en 28.000 muilezels. Voor zoover de regeering weet was de quaestie waarvoor lord Roberts stond niet het gevolg van het gebrek aan paarden ot rollend spoorwegmaterieel, doch het feit, dat lord Roberts Bloemfontein bezet heelt na een maand te hebben ge vochten en gemarcheerd, ver van den spoorweg. Sedert dien tijd is hij bezig ge weest met het herstel van den spoorweg, het overbrenger, van de operatiebasis van Kaapstad naar Bloemfontein en het verslaan van de vijandelijke troepenafdeelingen die zijn communicatielijnen bedreig den. De beide eerste dezer noodzake lijke voorbereidende maatregelen om te kunnen vooruitrukken zijn thans voltooid en de derde achijut oen goeden voortgang te hebben. Naar men verneemt heeft het Zuid-Afrikaansche buitengewone ge zantschap, aan den vooravond van het vertrek uit de residentie, zich van een der gewichtigste gedeelten van het program zijner zending ge kweten. Donderdagmiddag tc 5 uur heb ben de hecrcn Fischer, Wessels en Wolmarans een langdurig ouder- houd gehad met onzeu minister van buitenlandsche zaken, den heer De Beaufort, dat een hoogst vertrou welijk karakter droeg en in den loop waarvan Zijne Excellentie zeer vriendelijke toezeggingen deed aan de deputatie. Het vertrek van het gezantschap werd Vrijdag vastgesteld, in verband met alsdan te verwachten tijdingen uit het buitenland. De Tweede Kamer is thans tot hervatting der werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 8 Mei a. s., te 8 uren. In de eerste vergadering zal tot dc samenstelling der nieuwe afdee— ling worden overgegaan. Na de werkstsking onder de bakkersgezellen is thans ecne plot selinge stilstand uitgebroken, iu de uitgave van du groote Auisteidam- sche bladen, doordien een groot gedeelte der letterzetters den arbeid hebben ncdergelegd. ItKESKE.YS, 1 Mei 1900. Bij het Vrijdag gehouden exa men voor onderwijzer slaagde nog do heer E. Buijsse te Sluis, ter wijl de heeren J. 1. de Hullu en J. W. Leenhouts beiden alhier me de de aanteekening voor de vrije- en ordc-oeieningeii in de gymna stiek verwierven. Nog slaagde gisteren voor de hulpakte de heer P. J. F. Dieho van Aardenburg. Het huisje bewoond geweest door wijlen M. E. PI sijte is gisteren in openbare veiling verkocht aan C. Slabber alhier voor ƒ570. Aan hel postkantoor Bres- kens en de, daaronder ressorteeren- de, hulpkantoren werd gedurende de maand April ingelegd ƒ4836.585 terugbetaald ƒ8515.51. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het no. 3080. In den treinenloop van Viis- singen naar Holland zijn zeer be langrijke wijzigingen gekomen. Voor belanghebbenden verwijzen we naar achterstaande diensllijst. Tot Gemeente-Secretaris van Vlissingen is benoemd de heer mr. F. S. Witteveen te Groningen. De lichtingen 1896 en 1897 zullen dit jaar van 20 Augustus tot 18 September onder de wapenen worden geroepen tot het doen van herhalingsoefeningen te velde. ScHootldijke, 30 April Heden de gemeenteraad eene openbare vergadering, waarin de heer \V. C. de Smidt afwezig was. Na lezing en goedkeuring der notulen, deelde de voorzitter mede, dat op de in de vorige vergadering genomen raadsbesluiten goedkeuring was verleend. Van de aanbesteding der be- klinkering van den Achterweg ij aannemer geworden A. Aernouts te IJzendijke voor ƒ87.50 en van het vervoer van zand A. Tellier alhier voor ƒ1.635. Den raad werd het gemeente verslag over 1899 aangeboden. Eene administratieve wijziging in de begrooting voor 1900 werd goedgekeurd. Vastgesteld werd eene verorde ning op de rechten tot atgilte van stukken van de gemeente-secretarie en op de verrichtingen van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Ingekomen was een verzoek van dc directie van de I-Jzendijksche Stoomtram Maatschappij oin adhaesie te betuigen aan een verzoek vau genoemde Directie gericht aan de Provinciale Stalen tot verlenging van het Provinciaal subisdie tot instandhouding van die stoomtram. Mede was daaraan een verzoek vastgeknoopt lot toekenning van een subsidie voor den tijd van 10 jaren gelijk aan dat (ƒ150) als in het afgeloopen tijdvak werd verleend. De voorzitter stelde voor om deze niet onbelangrijke zaak, waar omtrent Burg. en Weth. nog geen voorstel in deze vergadering konden doen. aan te houden, ten einde haar van alle zijden goed te kunnen bekijken, eu in de spoedig te hou den raadszitting in behandeling te nemen. - Aldus werd goedgevonden, en daarna de vergadering gesloten. Terwijl dezer dagen de leien dekkers van den kerktoren te Te gelen (L.) zich naar huis hadden begeven, waren een paar knapen van ongeveer elf jaar stil den toren opgeklauterd tot aan de bovenste luiken. Een hunner, 'als een tweede Michiel de Ruyter, dreef de stout moedigheid zoover, dat hij tegen de buitenste haken van den toten om hoog klom, niettegenstaande de treden zoover van elkander stonden dat hij slechts met de grootste moeite van den een op den ander kon komen, tot aan het kruis, van waar hij vol trots naar de voorbij gangers beneden keek. Als een kat klauterde hij weer naar beneden en kwam gelukkig zonder ongeval op den grond. Men schrijft uit Bathoien dd 25 April aan de Zw. Crt. Een geluid, onmogelijk om na te bootsen, deed de inwoners die zich nog niet ter ruste hadden be geven, hedenavond ongeveer 10 o met schrik naar buiten stormen, en op het gezicht lvan een razenden vuurgloed, die over de spoorbaan op het station kwam aanhollen en daarna stopte, volgde de uitroep i/O hemel, de lieele machine staat in brand 1" Het ijzeren atoomgevaar! van trein 3941 van Almelo stond wel niet in brand, maar was geheel als 't ware in een vuurzee gehuld. Wij vernamen dat decylinderin "12 a 15 stukken was gesprongen. IJzeren „outen, ter dikte van een mans arm, waren als rietstokjei doorgeknapt. Uit Apeldoorn werd een reaerrï- mnehine ontboden waardoor de trein, na een vertraging van een uur ol drie, zijn reis kon vervolgen. Daar deze goederentrein do laat ste was van dezen dag, had er i' den dienst geen vertraging plaats. Woensdagmiddag stond eet der rijtuigen, dat heeren ter auiliér

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 2