voor Zceiiwsrli-Vlannilcmi. DE ZANGERS. No. 485. Woensdag 2 Mei 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprifs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. I)it blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. Lothaire, de gewezen majoor in dienst van den Congostaat, die een groot deel der gruweldaden daar, «elke onlangs bekend zijn geworden en verleden week door ons vermeld, op zijn geweten heeft, is te Ant- verpen aangekomen. Engelscheu koopen paarden op in Ruslandzij beweren, dat die lijn voor de kolenmijnen in Groot- Brittanje. Het Russische blad »No7osli" weigert daajaan geloof te slaan en fisclit een onderzoek, of die paarden liet veeleer bestemd zijn voor den oorlog inyZuid-Afrika. Te Londen is een Blauwboek gepubliceerd over den hongersnood in Engelsch-Indië, dezen vcrschrik- kelijken hongersnood, die inillioe- nen doet lijden, die reeds maanden en maanden duurt eu die de En- gelsche regeering niet kan tegen gaan, nauwelijks kan lenigen. llit het Blauwboek blijkt, dat de hongersnood in Indië gemiddeld evenveel slachtoffers vraagt per dag, als de kanonnen in Zuid-Afrika. Drie leden van het Engelsche Lagerhuis hebben een onderzoek oiutrent den hongersnood ingesteld en zij hebben daarbij de stichtelijke ervaring opgedaan, dat de Engelsch- Tegenover Ring meent gij ze ker, viel Elin in, die gisteren zoo druk met u was en met wien gij niet weinig koketleerdetik durfde a haast niet aanzien. Van Selma *ii ik in het geheel niet spreken want zij was zoo geheel en al door Sandstedt ingenomen, dat zij zag noch hoorde; en wanneer Anton van daag niet van jaloerschheid verteert, dan beteekent zijne liefde niets. Spreek niet van Anton, riep Selma uit, ik mag toch wel ge - noegen vinden in het gezelschap van een knap student, zonder dat dit gevaarlijk is overigens waart gij zelvo niet beter dan wijgij deed alles oin Harald te behagen en de jonge dames Kzochten op de beste wijze hare belangstelling te Indische regeering machteloos is om de hongerlijdenden voldoende te helpen, wijl de hooge ambtenaren in Engelsch-Indië zulke enorme tractementen hebben, dat daardoor de begrooting voor Indië wordt uitgeput, en er slechts onbeduiden de sommen overblijven voor het lenigen der algeineene ellende. Men zal hierop misschien ant woorden, dat er inschrijvingen [zijn gehouden in Engeland, dat er veel geld ingezameld is in andere kolo niën en naar Indië gezonden voor de hongerlijdenden. De Keizer van Duitschland heeft in de groote jDuilsche steden in schrijvingen laten openen, welke ƒ250.000 hebben opgebracht. Maar wat is dat voor 51/2 milli- oen noodlijdenden P Nog geen 5 cents voor ieder. Bovendien, ondanks al deze in schrijvingen blijft het feit bestaan, dat de hooggeplaatste Engelsche ambtenaren in Engelsch Indië de schatkist in deze kolonie, de rijkste en mooiste, uitputten, zoodat de bevolking, gedecimeerd door honger en ziekte, niet voldoende onder steund kan worden. Het vooruitzicht op een overeen stemming in zake het fameus vloot- wetsontwerp is na de Vrijdag ge houden vergadering der Commissie uit den Duitschen Rijksdag veel tooncn in Den N Mij dunkt, dat de meisjes in X. over het algemeen veel sympathie aan den dag gelegd hebben voor de gasten uit de geleerde stad en daar deden zij wel aanwant daardoor toonen zij, liefde te hebben voor beschaving en verlichting. Op deze woorden barstten Emma en Elin in een luid gelach uit, waarmede Selma instemde. De dames waren nu gekleed en gingen naar de kamer, waar het ontbijt gebruikt werd en waar het weer even vroolijk toeging als den avond te voren. Harald was stout moedig genoeg, na het ontbijt den voorslag te doen tot een dansje en z io deed men een paar walsen nog lang vddr het middag was. De studenten bleven eene geheele week in X., alwaar zij drie concer ten gaven en op even veel bals genoodigd werden. Eindelijk moes ten zij verder reizen. Het was een moeilijk oogenblik voor de jonge dames, die gloeiden verbeterd. Tot toelichting der op voorstel van het Centrum genomeu besluiten diene het volgende. Voorloopig worden al de ge vraagde schepen van het auxilliair eskader (6 groote en 7 kleine kruisers) geschrapt terwijl 11 linie schepen, 2 groote en 8 kleine kruisers, te zamen dus 21 schepen worden toegestaan. De geschrapte schepen vertegen woordigen de bewapening niet medegerekend een waarde van 146l/2 inillioen. Uitgevallen is op voorstel van 't Centrum ook de bepaling dat de 8 kustpantserschcpen later door groote linie schepen zullen worden vervan- gen. Niettegenstaande deze stappen tot den vrede zullen der Commissie, die opnieuw vergadert, nog ernstige moeilijkheden ter oplossing over blijven, daar, naar de Germania verzekert, het Centrum zich on voorwaardelijk zal handhaven op het standpunt, dat de vraag der onkostendekking afdoende en on middellijk dient te worden opgelost. Men zou nu als het ware niet meer gaan weten wat men aan den voor de vroolijke, levenslustige Upsaliër.sers. De sl oomboot haalde de loopplank in en daar stonden de lieve meisjes onder het overige gedeelte der bevolking, die de zan gers uitgeleide deed eu wuifden met hare zakdoeken. In de oogen van Selma en Em ma glinsterden tranen en wij moe ten overeenkomstig de waarheid bekennen, dat de acht jongelingen met een gevoel van spijt de stoom boot van het aangename X. zagen verwijderen, alwaar zij zulke vroo lijke uren gesleten hadden. Ook hunne harten waren in sneller be weging gekomen dan gewoonlijk. Wie hunner zou voorspellen of de indrukken, die zij daar ontvan gen hadden, zouden uitgewischt worden of in stand blijven Toen de stoomboot verdween was voor degenen, die aan den wal stonden om haar met hunne blikken te volgen, keerde ieder naar zijn huis terug en onze bevallige jonk vrouwen troostten zich met de hoop oorlog in Zuid-Afrika heelt. De langdurige stilstand, enkele schermutselingen van weinig betee- kenis daargelaten, wordt vermoede lijk te nutte gemaakt aan de voor bereiding van een groote slag. Werkeloos zijn de Boereu in geen geval. .Evenmin als de Engelschen. Maar hoe de zaken staan, weet men niet precies. Men schijnt er niet aan te moeten twijfelen, dat de Boeren in den Zuid-Oosthoek van Oranje-Nassau op den terugtocht naar het Noorden zijn. Toch is daarom de Vrijstaat in dat gedeelte nog niet geheel van hen gezuiverd, zooals Ereuch zich voorstelde te doen. Integendeel Thabanchu moet nog alt'jd door hen bezet worden ge houden en volgens bericht uit Ali- wal. Noord waren de Boeren in den Zuidoosthoek zoo talrijk, dat zij twee dagen noodig hadden om de Caladon-rivier over te trekkon. Die talrijke strijdmacht zal zich nu natuurlijk ergens anders vast zetten en dan lord Roberts opnieuw genoeg te doen geven, bijv. bij Thabanchu. De Engelsche bladen vieren eens weer triomfen, zij staan vol tele grammen uit den Vrijstaat, waarin melding wordt gemaakt van de ge makkelijk behaalde o/erwinning der Engelschen bij Sanna's post, bij op een spoedig wederzien en dat zij nog eenmaal eenige even gelukkige en blijde dagen zouden hebben als de laatst verloopene. Emma en Selma waren intusschen bedroefder dan zij hadden moeten wezen. De laatste had beschreide oogen en was recht bits tegen Anton Lundin, dewijl deze den spot dreef met hare droefenis wegens het ver trek der studenten. Emma werd in allen ernst boos op Elin, omdat deze durfde beweren, dat niet het vertrek van het dubbelkwartet, maar dal van Ring de oorzaak van de droefheid harer zuster was. Gedurende de weken, die nu volg den, bestudeerden de meisjes de couranten der provinciesteden, om te vernemen, welke triumfen het dubbelkwartet in de andere steden oogstte. Emma had we! eens willen weten of Ring zich even beleefd en voor komend jegens andere meisjes als haar gedroegof hij bij het af scheid van deze hetzelfde zeide all

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1