voor Zeeuwsch-Ylaanderen. Gravin Ilario. No. 468. Woensdag 28 Februari 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertcutiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskem. De Duitsche regeering heeft in den Rijksdag een nederlaag geleden, ten opzichte van de uitzonderingswet voor Elzas-Lotharingen. Reeds gedurende meer dan 25 jaren, dat leze op Frankrijk veroverde provinciën den Dnitschers is in handen gevallen, wordt de bijzondere orde gehandhaafd om den Franschen invloed tegen te gaan. Ooi de 5 jaren wordt deze wet aan het oor deel van den Rijksdag onderworpen. Dezer dagen kwam zij weder ter tafel doch de wet werd ongunstig ontvangen. De Elzasser afgevaardigden verzetten zich in de eerete plaats, omdat ze als 't ware onder voogdij gehouden worden en toch vormen zij een vredelievend volk, dal zelfs nog gunstig afsteekt bij de overige Duitschers. De rijkskanselier Von Hohenlohe verzette licit ten zeerste tegen de opheffing van deze uitzonderingswet, doch de Rijksdag gaf geen gehoor aan de roepstem der regeering en ver wierp de tot dusver bestaan hebbende uitzon deringswet. De werkstaking der meubelmakers in Berlijn verloopt reeds eenigszins, er staken nu nog ruim 5000. Aan een Weensch blad wordt geseind, dat ondanks al de officiëele tegenspraak uit Kon- stantinopel de Turksche Sultan toch de Parij— sche Tentoonstelling zal bezoeken. Maar, wordt er bijgevoegd, hij zal deze ge legenheid aangrijpen, om afstand te doen van den troon en zich in Frankrijk te vestigen. Uit het Italiaansch vertaald '3. door II. c. XXXIV. Graaf Ilario was er de man niet naar om langen tijd van zijn huis verwijderd te blijven; zijne neigingen waren niet wereldsch genoeg om hem in de gezelschapszalen voldoening te doen vinden, en zijn hart was niet zoo on aandoenlijk dat het de bitterheid niet zou ge voelen van eene scheiding, juist op het treffen de oogenblik van den dood van het kind, waar op bij zijne gansche liefde gevestigd had. De gemoedsaandoeningen van den man zijn bij den eersten aanval zeer sterk, maar zij ple gen niet van zoo langen duur te zijn als bij de vrouw, die dag op dag herinneringen op elkaar stapelt, waarvan zij zich een altaar van altoos- durende droefgeestige aanbidding maakt. De j. Manchester Guardin" heeft uit gezag hebbende bron vernomen, dat vele oorlogssche pen der Britsche marine verouderd zijn en dat hun snelvarendheid te wenschen overlaat. Het blad zou willen dat er 80 nieuwe krui sers werden gebouwd en dat de marine-reserve met 70000 man werd vermeerderd. De toestand op het oorlogsterrein is voor 't oogenblik werkelijk critiek. Er komen tal van berichten opdagen, doch zc zijn meestal zeer tegenstrijdig en uit onge loofwaardige bron en niet zelden van ouden da tum. Dat geeft nog altijd hoop. Immers wanneer de opcratiën werkelijk ten gunste dor Engelschen gingen, zooals in sommi ge berichten doorschemert, dan is het als vast aan te nemen, dat Engeland veel meer zou kraaien. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Engel schen weer behoefte blijken te hebben aan voor hen gunstige tijdingen, en dat de toestand wel eenigszins wordt voorgesteld zooals dat den Britten het aangenaamst is. Hoe dan ook, we hebben ons maar tevreden te stellen met de bericht», die er zijn. PRETORIA. Hoofdcmmaudant Dewet sein de Dinsdag De Engelschen bestormden onze stellingen tol de schansen, inaar werden teruggeslagen. Croujé meldt dat hij Maandag 11 dooden en gewonden had. Dewet had geen verliezen. Het verlies van het kind vernielde vele ve zels in het hart van den graaf, en zoo geweldig was de schok, dat hij voor het oogenblik den indruk der ontmoeting van de gravin met A- malia Veber verzwakte. M-ar na verloop van eenigen tijd werd de herinnering aan het kind wat minder snijdend en nam de ontzetlende vernedering de over hand, die zijue zedelijkheid tegenover het edel gemoed zijner vrouw had ondergaan. Neer te storten van de hoogte waarop hij in twaalf jare van volmaakte o. ereenstemming en oogenschijnlijk onberispelijk gedrag gestegen was; plotseling gelijk gesteld te worden met leugenachtige alledaagsche mannen, het was voorwaar geen verkwikkelijk denkbeeld, zelfs al nam inen aan, dat de liefde zijner vrouw den graaf onverschillig was. Maar hoe meer de graaf de liefde en de achting van deze uitstekende vrouw op prijs stelde, hoe pijnlijker en ondra - gelijker de gedachte werd. En zoo was het. De eenige brief dien hij van de gravin ontvangen had wekte eene ster ke begeerte bij hem op oin van haarzelve te hooren wat zij verstond onder verstandige, be hoorlijke, noodzakelijke enz. Dacht zij wellicht over eene gedragslijn, geheel verschillende van Commandant Fransman ineldt, dat hij van 15 tot 22 voortdurend bijna omsingeld is door de Engelschen aan de Modderrivier. Zondag is hij met eene kleine schare de ri vier overgegaan, waarbij hevig is gevochten. De Engelschen trachtten het lager te nemen. Met den vechtgeneraal werden wij op 5 mij len afstand van het hoofdlaag.r door 2500 Engelschen omsingeld. Des avonds sloegen wij ons door den vijand heen, waarbij wij 7 dooden en 16 gewonden hadden. De verliezen der Engelschen zijn zwaar. Bericht is ontvangen, dat de Engelschen Dinsdag bij Koedoesrand herhaaldelijk aanvie len met infanterie en lanciers, doch terugge slagen werden. COLENSO. De Britsche troepen hebben bet fort Wijlie aan den Noordelijken oever der Toegela bezet. Zondagavond hebben twee regimenten der Engelschen een nieuwen aanval der Boeren af geslagen. De Boeren moeten bolangrijke ver liezen geleden hebben. Verscheidene Berlijttsche bladen deelen het uit particuliere bronnen verkregeu gerucht me de, dat het Cronjé gelukt zou zijn, zich door den vijand heen te slaan. Lord Roberts seint uit Paardeberg van den 24sten Sterke afdeelingen Boeren die uit Natal zijn aangekomen, hebben gisteren onze voorposten aangevallen. De Boeren verloren een aanzienlijk aantal gesneuvelden en gekwets.en, bijna 1U0 gevan genen, ouder wie een commandant en 3 veld- die welke hij op 400 mijlen afstand getrokken had. Hij had gemeend alles in orde te kunnen brengen met eene fraaie reis in het buitenland, eene van die romantische, langdurige reizen, welker ongemakkeu overwonnen moeten worden door het geld met handen vol langs den weg te strooien. Indien zulke reizen het huwelijks geluk inwijdden, zouden zij dan niet evenzeer een geschikt middel tot herstel van hetzelfde geluk kunnen zijn Waarom niet Graaf Ilario maakte zich niet sterker dan bij was, als hij durfde baloven nooit weder van den rechten weg te zullen afwijken. Van avonturen, van verstrooiingen had hij genoeg, de arme man, die zich diep ongelukkig gevoelde, nu hij tot het besef was gekomen dat hetgeen hij voor een onbeteekenenden misstap had gehouden eene misdaad van ver gaande gevolgen was geweest. Het karakter van Ro- dolfo Ilario was eene opeenvolging van snel voorbijgaande buien van toorn en lange tijd perken van goedhartigheid. Hij dacht in het geheel niet aan freule Ve ber en trachtte niet uit te vinden hoe het haar mogelijk was geweest in de kamer van het stervende kind binnen te dringen. Hij dacht aan Inuocenza, en de smart overstelpte hem als hij

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1