voor Zfcuwseli-VlMiitlcmi. ravin Ilario. jïo. 466. Woensdag 21 Februari 1900. 9e jaargang. Buitenland. 5! f» FEUILLETON. ET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekbandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag éélt ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. De politie te Berlijn heelt op bevel van kei- Wilhelm, verboden om in de kiosken cari- aren van koningin Victoria uit te stallen. In de Beiersche Kamer is een voorstel aan- lomcn, waarbij in beginsel voor mijnwerkers werkdag van 8 uur wordt ingesteld, n Saksen breidt de werkstaking ir. de ko nijnen zich sterk uit. Bij Zwickau staken Beer dan zesduizend arbeiders, e werkstaking onder de Antwerpsche boot iers is geëindigd die in de ijzergieterijen It zich uit. Ook hebben de koetsiers -en acteurs der electrische tram te Brussel irbeid neergelegd. e Bucharest is een persoon gevangen ge ril, die verklaard heeft, dat hij voor eeuige i den Bulgaarsche minister-president Stam- bw te Sofia vermoordde, e Parijsche huurkoetsiers hebben een ge- met de eigenaars der rijtuigen, koetsiers dreigen met een staking gedu— de Wereldtentoonstelling van dit jaar. Prankrijk heeft men weer een .duistere" liedenis, waarin ditmaal de minister van Lanessan is gemengd, ullingen daaromtrent zijn gedaan door 'ntransigeant", het blad waaraan de naam Bochefort is verbonden en dat op elke wij- et tegenwoordig miniaterie tracht af te t' n' n ambtenaar bij het ministerie van mari- 'hilip genaamd, moet ten voordeele van land verraad hebben gepleegd. IN BJY -"v [nti 0. Uit het Italiaan$ck vertaald DOOS II. C. in 3' a II idra Amalia Veber in een toestand was j vervoerd kon worden, huurde gravin Ba- tee mooie kamertjes voor haar op de eer- Iriieping van hetzelfde huis, van waar men Is ten halve de ramen uit het huis der m 1 's kon zien, omdat de omringende muur i ij alle uitzicht belette. 'i« lden op den dag kwam zij het bed uit en 81 óau een uur of drie, vier opzitten. Keken haar en de gravin bleef eene on- ige verstandhouding bestaan van dankbaar- en van kiesche zorg. Bij freule Veber, dat bij haar het gevoel van schaamte uw uitgedoofd was, beóon schuchter een (le geest van gerustheid in haar te ontwa- de hoop op kwijtschelding barer zoude, en 'evin Ilario, zonder dat de diepgegroefde el op haar voorhoofd verdwenen was, speelde i Hij was onderchef van een bureau aan het departement van marine, maar had reeds lan gen tijd, waarom, wordt niet gemeld, verlof gekregen. Denkelijk niet met behoud van tractement, want hij zocht aan den kost te komen door een inrichting te openen voor een fijn-wasscherij, waarvoor hij den steun vroeg van verschillende collega's aan het ministerie. Toen deze zaak weldra te niet ging, zocht Philip in betrekking te komen met de Engel- sche regeering. In het laatst van December en het begin van Januari richtte hij brieven aan het Engelscbe departement van oorlog en bood daarin aan de namen der schepen op te geven, welke munitie en andere oorlogscontrabande naar Transvaal zouden brengen. De Engelsche regeering zou hem daarvoor reeds een som van 25000 francs hebben be taald. Volgens de .Libre Parole" zou Philipp aan de Engelsche regeering brieven van dr. Leyds hebben aangeboden, waarin deze hem een ge heime zending opdroeg. Zijne brieven aan de Engelsche regeering moeten onderschept zijn. Eigenaardig genoeg zou in deze quaestie een gesluierde dame eou rol hebben gespeeld, en in tegenwoordigheid van deze zou Philipp zulke onthullingen hebben gedaan, dat aan zijn schuld niet meer kon worden getwijfeld. De minister van marine zou hem geholpen hebben om naar Engeland te ontvluchten. Philipp is thans op geroepen om voor den raad van tucht van het departement van marine te verschijnen. Volgens de Duitsche regeering is een der voordeden, die de uitbreiding der vloot aan nu en dan een welwillende, doch droefgeestige glimlach om de lippen, die iets moederlijks in zich had. Dat arme jonge meisje was stervende! Onverzoenlijk tegen haar te zijn zou wel de ergste wraak wezen, daar in do schaduw des doods alle menschelijke hartstochten op den achtergrond treden, en in aanmerking genomen dat gravin Ilario inderdaad geene wraak wilde nemen, werd zij door hare goedaardige inborst van lieverlede er toe geleid, de harde, gestrenge uitdrukking van haar gelaat in den vriendelij ken, toegevenden blik van eene moeder te ver anderen, die, hoewel beleedigd, hare norsch- heid uit medelijden laat varen. Zij liet toe dat Amalia haar de hand kuste, en toen haar een maal zelve de lust bekroop de zieke op het voorhoofd te kussen, maar zij nog weifelde, zonk Amalia Veber, die haar inwendigen strijd be greep, achterover in de kussens en sprak haas tig Neen, mevrouw, gij zult mij niet eer kussen dan wanneer ik dood ben. In eene opwelling van mededoogen legde de gravin hare hand op het hoofd Arm kind 1 zeide zij, haar bewogen aan ziende. Ereule Veber wist niet of de graaf al dan Duitschland's bevolking zal brengen, deze, dat er veel meer werk zal komen. Door den aan bouw der vloot zal er een herleving van den Duitschen scheepsbouw komenfeitelijk is die reeds aangevangen, ofschoon nog altijd oen derde der Duitsche schepen in het buitenland, in Engeland voornamelijk, wordt gebouwd. Het ministerie van marine heeft in den Bijks- dag eenige cijfers gegoven, waaruit inderdaad blijkt, dat de Duitsche scheepsbouw zeer voor uitgaat. In 1870 waren er in Duitschland 7 scheepstimmerwerven met een kapitaal van vijf millioen mark en 2800 werklieden, thans zijn er 39 werven met 110 mark kapitaal en bijna 38000 arbeiders, waarvan de helft zeer bekwaam is in hun vak. Maar bovendien komen er nog heel wat werklieden voor andere vakken bij, hoofdzakelijk voor de meubelindustrie en de kunstnijverheid wegens de kostbare inrichting der nieuwe snelvarende mailbooten. Men heeft in Duitschland zich wel moeten toeleggen op nieuwe methoden van bouw en versiering, waar van het gevolg is geweest, dat de Duitsche la- brieken ook in het buitenland een goeden naam hebben gekregen. In het geheel vinden tegen woordig in Duitschland ten minste 50,000 goed betaalde werklieden geregelden arbeid bij den scheepsbouw en verwante vakken, en er zijn reeds voor de naaste toekomst plannen gemaakt om aan deze nijverheid nog omtrent veertig millioen ten koste te leggen. In de laatste 10 jaren is Engeland's aandeel in den scheepsbouw van de geheele wereld,of schoon het percentsgewijs natuurlijk nog aan het hoofd staat van alle natiën, van 81.1 op 75.4 pCt. gedaald, terwijl dat van Duitschland niet in stad wasin haar afgematten geest be gonnen reeds de denkbeelden zich eenigszins te verwarren, en menigmaal vroeg zij zichzelve af, sedert hoe lang zij ziek washoe oud zij was en in welke maand van het jaar zij zich be vonden en welke dag van de week het was. Daardoor ook begreep zij dat haar einde na derde, en zij smeekte de gravin om tot het laatste oogenblik bij haar te blijven. Innocenza sprak van naar buiten te gaan zij beweerde er behoefte aan te hebben om ten minste een paar weken zuivere lucht in te ademen. Amalia Veber schreide in stilte en hield krampachtig de fijne, blanke hand der gravin aan hare lippen gedrukt.... het was de linkerhand. Plotseling flikkerde het oog der krankezij trok de hand van haar mond en, die vast om klemd houdende, bezag zij haar met alle aan dacht. De hand was van alle sieraden ontbloot. Zij had er in die dertig dagen dat zij ziek lag niet op gelet. Niets aan die hand te zien I Zij liet haar lös. En de gravin, roerloos en treurig, bleef ook in stilte staren naar hare hand die op de tafel lag uitgestrekt. Amalia Veber snikte hevig. Kom tot bedaren, zoo sprak ten laatste

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1