ïravin Ilario. ?n, No. 464. Woendasg 14 Februari 1900. 9e jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. Kt. C. Transvaal. HET NIEUWSBLAD voor Zeeinvseli-VliiiiiKlemi. bijl i« dag in Per S maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren. Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentien worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. I)it blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Bres/eens. 1SK jd. De aangevangen beraadslagingen over de vloot- aret in den Buitschen Rijksdag, gaal aanvan- lelijt niet naar den zin der regeering. Het zijn rooral de Katholieke en Sociaal-democratische leien, wier oppositie de aanneming eenigszins it gevaar brengt. lo de Spaansche Eerste Kamer zijn deze week leer ernstige tooneelen voorgekomen, naar aan leiding van een voorstel van een der leden, maf Alinenas, om hen, aan wieu het verlies frr Spaansche koloniën te wijten, verantwoor delijk te stellen. Wijl de graaf deze woorden niet wilde te rugnemen werd hij deswege als Senaatslid ge- schorst. Al wordt door de Engelsche pers ontkend, dat de toestand, daar niet zoo is, als zij wordt voorgesteld, toch wordt volgehouden, dat er muiterij is, en dat de opperbe/el hebber der troepen in Egypte genoodzaakt is geworden den eisch der muiters in te willigen om een Egyp tenaar tot oppercornmandant te benoemen. Op het eiland Formosa is de bodem van een groote stad zéé moerassig en daardoor ongezond, dit de regeering de geheele stad heeft doen orrlrairnen. Elders wordt nu van regecringswege een nieu we stad gebouwd en worden de inwoners en hunne goederen kosteloos derwaarts vervoerd. De gezondheidstoestand in de stad Bombay, in Eogelsch-lndië is zeer slecht. Ill de afge- loopen weak stierven op één dag 408 personen, door de gevolgen van de pest, de pokken en DA li im Vi UB 5! dJÜ D f' Uit het Italiaansch vertaald P. DOOK XXXIII. Gravin Ilario had haar middagmaal in een oogwenk genuttigd. Toen de tafel afgenomen zette zij zich weder roor hare schrijftafel, waarop door de zorgdragende hand van den Wakkeren rentmeester de twee brieven met het postmerk Rome zoodanig waren neergelegd, dat sij aanstonds iu het oog moesten vallen. Zij gunde ze geen blik maar toen zij een welletje postpapier uit het schrijtkistje wilde 'rijgen, stootte zij met de hand tegen de brie- Ten aan, waardoor zij op elkander vielen. s'1 Een oogenblik bleef zij in gepeins verzonken; toen, als had zij weerstand geboden aan eene lwr sterke verzoeking, greep zij haastig de pen °P «n schreef met vaste hand Ik heb uwe den hongersnood. De steenkolennood neemt zeer toe in Duitsch- land. De directie der Staatsspoorwegen in Sak sen heeft alle briquetten opgekocht, die ze kon machtig worden, om het bedrijf voort te zet ten. Tal van fabrieken hebben hun werklieden ontslagen, omdat ze geen brandstof hebben. De Sultan van Turkije moet hebben verklaard, dat hij prins George van Griekenland wilde er kennen als gouverneur-generaal vau Kreta, in dien deze hem kwam huldigen als suzerein te Konstanttnopel. Prins George wil eerst de mo gendheden raadplegen. In Nordland, de Noord Oostelijke provincie van Zweden, is een hongersnood uitgebarsten, tengevolge van misgewas van den vorigen zomer. In de Beiersche hoofdstad Munchen heerscht hevig de influenza, die vergezeld gaat van een mazelen-cpidetnie. Bijna alle scholen zijn gesloten. Bij Kopenhagen had Zaterdag een duel plaats tusschen den tooneelverslaggever Brandes en den tooneelspeler Schyberg, welke laatste ge belgd was over een critiek van Brandes. Er werden vier kogels gewisseld maar nie mand gewond. Reide strijdlustige» gaan in de gevangenis. Te Antwerpen hebben 1800 metaalwerkers den arbeid neergelegd. JL)e afgeloopen week is voor de Boeren «eer niet onvruchtbaar geweest, en het schijnt alsof voor de Engelschen in Zuid Afrika niet anders brieven niet gelezen, maar door den rentmees ter wist ik uw adres. Wend u steeds tot hem wanneer gij iets te bevelen hebt, en begin dadelijk met hem den verkoop te gelasten der twee staatsiepaarden, die in vergetelheid geraken en een lni leven leiden. Laat tevens het aangenomen werk in mijne kamer staken dat is thans geheel over bodig, daar ik geen plan meer heb om iemand te ontvangen. Dank zij uwe handelwijze ligt Amalia Veber ernstig ziekmaak aan den rent meester nwe beschikkingen bekend die gij te haren opzichte kunt maken. Ik ga naar buiten, daarginds te***, waarheen ik het weesje zond dat ik onder mijne hoede heb genomen. Bij u- we terugkomst zult gij mij bereid vinden tot al wat redelijk, betamelijk en noodzakelijk ishoe later gij terugkeert, hoe beter het zal zijn voor mij en voor n. Ik wenseh u eene goede ge zondheid toe, maar als gij het ongeluk mocht hebben van ziek te worden, zend dan terstond om mij, en ik zal bij u komen, indachtig mij ne plichten als vrouw en echtgenoote. Bij die laatste woorden kwamen een paar dikke tranen te voorschijn zij schoof achteruit opdat zij niet op het papier zouden vallen, en bleef roerloos zitten. Alle vreugde des levens dan nederlagen zijn nedergelegd. Meldden we 't begin der vorige week, dat de Britten een kopje aan de Molendrift hadden bezet, Vrijdag hebben ze dat weer moeten ont ruimen, na een hevig bombardement der Boe ren, Daarop zijn ze de Tugola weer moettn over trekken en leed generaal Buller zijn derde nederlaag. Als de oprnarsch tot ontzet van Ladysmitth op die wijze vordert, kan generaal Whyte nog wel een paar dagen geduld oefenen. De troepen vorderen alzoo niets, en het komt ons voor dat de moed gaat ontzinken. Het bericht, dat de Engelsche regeering nog een massa manschappen naar het oorlogsterrein wil zenden en de strijdmacht alzoo op 194000 man wil brengen, zal misschien een indrukkende macht blijken te zijn, doch volstrekt nog niet die zegepraal aan Engeland kunnen verschaffen als het aanvankelijk had gehoopt. Het vermoeden ligt voor de hand dat er ill de Kaapkolonie ten zuiden van de Oranje-Vrij staat, groote dingen aanstaande zijn. Niet alleen zijn lurd Roberts en lord Kit chener uit Kaapstad derwaarts vertrokken, maar zelfs de vreemde militairen attachés togen mêe om de krijgsoperatiën bij te wonen. De .Daily Mail" verneemt uit Pietermaritz- burg van 11 Febr., dat de Boeren Bloys' Farm, ten zuiden van de Toegela, op nog geen uur rijdens van Chieveley, bezetten. Zij hebben de woning in een hospitaal veranderd. Bij deze boerderij zijn heuvels, die. beide bruggen over de Toegela bestrijken. De Boeren omsingelden Zaterdag Iwee pa- was verdwenen voor haar, wier grootste vreugd had bestaan in haar echtelijk geluk en den vre de en de eer van haar gezin. Nu begonnen de zorgen der toekomst, waaraan zij op dit oogen- blik meer aandacht wijdde dan aan de eerst kort geleden ondervonden smarten. Die toekomst, haar door den plicht aangewezen, wat zou zij droevig, zwaar en moeielijk vallen I Boven haar hoofd, tot nu toe beschenen door de stralen van een voortdurenden zonneschijn, zon zich voortaan een looden hemel uitspannen. Met wie kon zij meer vroolijk wezen Met wie een woord je keuvelen De bedienden, de vrienden, allen kenden thans de verborgen geschiedenis der fa milie Ilario, en zoo al geene bespotting, dan voorzeker zou zij voortaan enkel medelijden op haren weg ontmoeten. Op nauwelijks dertigjarigen leeftijd haar le ven door te brengen zonder liefde 1 Zij die ge loofd had aan de liefde van een man, geiijk zij aan de leer van God geloofde Leven met te genzin in het leven en in de overtuiging van niets meer te doen te hebben, noch voor haar eigen, noch voor anderer geluk te leven met een echtgenoot aan wiens woord zij r.immer meer geloof zou kunnen slaan, wiens minste daad voor haar eene oorzaak van twijfeling zou

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1