voor Zeenwsch-Vlaandcreii. Gravin Ilario. No. 453. Zaterdag 6 Januari 1900. 96 jaargang. Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. II. c. Binnenland. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééil ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. To Marseille is een stoomschip vergaan met manschappen en 5000 schapen aan boord. Alles is verloren. Bij gelegenheid van het Nieuwjaarsfeest schonk de Koning van Italië aan verschillende poli tieke gevangen personen amnestie. De gemeenteraad van New-York nam met op 1 na algemeene stemmen een motie aan, s/mpathie uitsprekende met de Transvaalsche loeren. De berichten omtrent een verdrag tusschen Duilschland en Engeland, nopens de Delagoa- biai in Zuid-Afrika, houden aan. De Portu- geesche minister van financiën ontkent het be slaan van zoo'n verdrag en verklaart dat zijne tegeering aan de volksvertegenwoordiging geene voorstellen zal doen tot verkoop van Portu- geesche koloniën. De hoofdaanleggers van de plundering der St. Jozefskerk te Parijs hebben straffen opge bogen van 15 maanden tot 5 jaar gevangenis. Aan het eind des vorigen jaars is de Sybe- lische spoorweg voltooid, met eene totale lengte nn 3150 werst of 600 uren gaans. De geheele unleg kostte per werst 54.190 Roebel, wat niet minder beloopt dan het kolossale cijfer van 200 millioen gulden voor de geheele lijn. Koning Alexander van Servië heeft een be- zoek gebracht aan den Keizer van Oostenrijk en is daar met veel praal ontvangen. Dit is roor Rusland dat gaarne zich mengt in de Servische kwestie een doorn in 't oog, waarvan de beschuldiging dat Oostenrijk de bepalingen Vit het Italiaansch vertaald 18. DOOR XXX. Het vertrouwen was verbrokende liefde in het niet verzonkenelk zachter gevoel van het vrouwelijk gemoed scheen gedood. De vrouw die nooit heeft geweten wat eene leugeu, wat misleiding, wat misdaad is, geeft hit eerst hare ziel aan de wanhoop ten prooi. Zij heeft niet, kan niet hebben den gewonen troost van de weerwraak, den balsem, voor zoo vele wondenzij gevoelt niet de lage voldoe ning van op hare beurt misleid en bedrogen te hebben en van te zullen voortgaan met het be driegen van den persoon wiens schuld zij heeft ontdekt. Niets van dat alles. De edele ziel die zich op laaghartige wijze beleedigd ziet verliest ha- van het tractaat van 1897 heeft geschonden. Het blijkt echter dat zulks eerder van toe passing is op Rusland. In Berlijn zullen met 1 April aan de scholen een 20 schoolartsen werkzaam gesteld worden. De kanonnenkoning Krupp te Essen schonk aan zijn personeel een nieuwjaarsgift van een half millioen mark, terwijl hij even zooveel wil besteden voor het bouwen van arbeiders wo ningen. Te Wong-Liok (China) is een botsing voor gekomen tusschen een colonne Fransche mari- ne-infanterie een 1500 Chineesche militie-sol daten, naar aanleiding van het verzoek van een der aanstokers van den moord op twee Fran sche officieren. Een 200 Chineezen werden gedood, terwijl aan de zijde der Fransehen 15 gesneuvelden en gekwetsten voorkwamen. Transvaal. Nadat het eenigen tijd stil is geweest, komt er nu weer beweging. Zoo wordt .officiëel" gemeld, dat kolonel Pilcher bij Belmont een Boerenlaager genomen heeft, waarbij, behalve de dooden en gewonden, 40 krijgsgevangenen werden gemaakt. De Engelschen verloren 1 officier terwijl 2 man gewond werden. Later bleek dat het laa ger hooldzakelijk nit ontrouwe Engelschen be stond. Uit Sterkstroom is een telegram ontvangen, meldende dat de Boereu, een aanval op Mol- teno deden. ren schoonen onbewolkten hemel, gevoelt zich door eene ijskoude atmospheer omringd en ziet geen doel meer voor de oogen. Gravin Ilario las met droge oogen, zonder zuchten, zonder toorn het korte briefje van ha ren echtgenoot. God heeft gewild dat gjj alles zoudt ont dekken 1 Tegen Zijn wil zon ik te vergeets gestreden hebben. Ik smeek u, Innocenza, neem het stof felijk overschot van het kind onder uwe hoede totdat het in het graf zal zijn nedergelegd. Laat het in den familiekelder der llario's bijgezet wordendaar is zijne plaats, het is mijn zoon. Bedek het met een overvloed van bloemen. Ik heb het onschuldig wicht zeer lief gehad. Ik ga naar Rome en ik weet niet wan neer ik terugkom. Kom ook daar, Innocenza. Ik verlang naar u, omdat ik u nog altoos bemin, wat gij ook moogt gelooven. Laat nwe reine ziel mijne misdragingen niet overdrijven. Stel vertrouwen in mij. Ik heb u altijd be mind. Na verloop van twee uren stond de gravin, die onbewegelijk met den open brief op haren schoot was blijven zitten, langzaam op en be- Een ongelukkig voorval had WoensJag plaats met den spoortrein, 26 goederenwagens, bela den met levensmiddelen, die bij Rensburg-sta- tion waren geplaatst, kwamen in beweging en liepen de helling af naar Colesberg-junction. Zij derailleerden bij den vernielden duiker tusschen Rensburg en Colesberg-junction. De Boeren begonnen daarop de wagens leeg te balen, waarna een tweede trein van Rens- berg werd afgezonden, met een compagnie van het Suffolkregiment en een aantal Kaapsche in boorlingen om te pogen de levensmiddelen te rug te krijgen.^ De Boeren openden het vuur op de Suffolks van Vanderwalk-fontein met geschut, en nood zaakten daardoor deze troepen een schuilplaats te zoeken in een nabijgelegen waterbedding. Het vuur van de Boeren werd toen gericht op de beide treinen, waardoor vele inboorlin gen werden gedood. Er werden twintig granaten verschoten. De trein met troepen keerde toen naar Rens- bnrg terug. De verliezen van Engelschen zijn nog onbekend. De Zondagsrust aan het departement van binnenlandsche zaken was Zondag niet als naar gewoonte. Aan de afdeeling belast met de voor bereiding van de volkstelling was men een groot gedeelte van dien dag aan het werk, omdat er met het oog op de uitgifte der telkaarten nog veel materieel en vele inlichtingen werden ge vraagd. merkte tot hare verwondering, dat zij vermoeid, ja afgemat was. Zij zag in den spiegel en hield den adem in. Zij zag eene zieke, verouderde, leelijke vrouw O, juist zooals Amalia Veber haar had toege schenen ond en leelijk. Zij knielde voor het ledikant en richtte hare groote oogen, waaruit alle glans verdwenen was, op de met goud versierde Madonna, half verborgen door het zijden gordijn. Het beeld scheen haar lachend aan te zien. Zij sloeg spoedig de oogen neder en stond weder op, zich aan de stijlen van het ledikant vasthoudende. Zoo spoedig kan ik nog niet bidden, zei- de zij met luider stemhet is genoeg dat ik aan den dood denk. Heb dank, o Heer, dat gij ons laat sterven 1 Zjj ging langs hare schrijftafel, waarop steu nende tegeD een kandelaar het portret van ha ren echtgenoot stond. Zij nam het in de hand, bezag het aandachtig, een helle gloed overtoog haar gelaat. Etn andere vrouw zou het wellicht ter aarde geworpen of vernield hebbenzij niet al zoo 1 Indien haar echtgenoot tegenwoordig ge weest was, zou zij tot hem gezegd hebben Gij zijt een bedrieger I

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1