V Dez© Courant venehQjgt, uitg<»qn)dW^Chri«t«rlijKe MfcaoAag* eo. Ifwdwdagi otoJmIb. -""p'.'* j '"*f Pry» ^-kwartaal f 0,85. fr. p. f ft, Prija der AdvertenÜenlOetper naar plaatsruimte- regéS «F'ceai --,- -,-^Mm« of mt^Iaten;'dewisj^r8,ayqTpf^^7'V^#Sft'yeiVn!k Tan* den- t*e»p ton pet voorafgaand deiion ton den conducteur tennis té geven •- Alle Stukken de redactie betreffende, gelieve meii\. minstens één dag vóór de uitgave fr.a,nco toe te'zendeïi aan den Uitgever A-Y.WB.lQHGB.aJr.jte Goes. Inzending der AdvertentJen;?Mtdes nómiddagfl.3 urei Advertentien en Abonnementen worden, voor Dmtschland,' Oo^nrgk' en-ZwiWéflaad aangérra'mén door de. HH^ HAASENSTEIH.^: VQ.GLER, te Hamburg, Lubeck; ïWkfort a/M., Berljj n, Leipzig, Dresden,Brésbw,genten,Stattgartt,' Wéenen, Praag,j Bazel, St. Gallen, GenèVé en Lausanne. BEKENDMAKINGEN van-liet jfemeente-beetuuir. OPENBARE \EEGADEItING VAM EEN t. GEMEENTERAAD TE GOES ten raadhnize aldaar, Op Vrjjdagj dén 27 October 1871, dea' avonds ten 7 are. PUNTEN VAN JSEHANBEMNG: Begrooting ,der .gemeente voor 1872. VERORDENING. - BURGEMEESTER on WETHOUDERS van JJOES brengen ter openbare kennis, dat do raad der gemeente in zyne vergadering van den 20 October jl. eonigty wij zigingen heeft gebragt in de verordonjng. omtrent de Commissie tot Classificatie der Sébtjolkioderen en dat deze verordening thans luidt: i' Yerordening^regalcnde jfe bepftgming en den werkkring' van do'Öótbmisöïè't^'01aMiOT^eROTEÏÏÏ9^^a'v8n03Ïd vermogende en bedeelde huisgezin non Ast. Er bestaat eeoe Commissie» oxn Bnrgemees- ter en Wethouders te dienen van vóórlichting en raad ten aanzien van de bjj de plaatselijke Schoolcommissie ingekomen aanvragen tot toelating van leerlingen, op de Scholen dor 2e. en 3e. klasse, do weezen- en armenschool en do bewaarschool en daaraan verbonden naai- en brei- school voor armen en minvermogenden. Akt. 2. De Commissie wordt jaarljjks benoemd door den raad en bestaat uit zes leden, te weten: een dor wethouders tevens voorzitter,een lid uit den raad en do vier andere leden by voorkeur uit de aidecling ar menzorg van het Burgerlyk Armbestuur, het Diaconie Armbestuur der Hervormden, het Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur en de Commissie voor de (Eco nomische spjjsuifcdeeling en voor zoo veel de vier laatst bedoelde leden betreft, uiteen dubbeltal door die instel lingen aan Burgemeester en Wethouders in te zenden. Art, 3. De benoeming geschiedt jaarljjks in de eerste helft der maand October. De aftredende leden zyn weder benoembaar. Een der vier uit de armbesturen te kiezen loden in'.den loop van het zittingjaar (vaa en tot 1 November) het lid maatschap der armen-instellingen, waaruit hy optreedt, niet meer bckleedende, blijft gedurende dat jaar lid. De namen van den voorzitter en de. leden der Com missie, "worden op gebruikelijke wyze'aaq de ingezete non, bekend gemaakt^ Art.' 4. De Commissie wordt bijgestaan door een dór ambtenaren 'ter Secretarie, daartoe door Burgemeester en Wothouders aan te, wyzen. Art;,?5. De Commissie komt byéón driemalen 's jaars, telkens binnen acht dagen, .na den dag waarop de plaat- .solyke Schoolcommissie overeenkomstig de 2e zinsnede van art. 6 der verordening regelende het openbaar .-Ja- gor onderwas zitting gehouden heeft. Art. 6. Hare besluiten worden by meerderheid van stommen genomen. Een lid zich 'niet met een genomen besluit vereonigende of wienB voorstel verworpen wordt, kan vorderen, dat daaryan mededeeïing geschiede aan Burgemeester en- Wethouders. Ia deze gevallen geschiedt zulks mot opgaaf der gron den,1 zoo vóór als tegen. Aut. 7. De Commissie berigf, aan Burgemeester en 'Wethouders of do bjj de plaataelyko Schoolcommissie ter inschrijving aangegeven .leerlingeo. waarvoor toela ting op een der in artikel 1 genoemde scholen is ver zoent, zjin kinderen van bodeelde of van minvermogen de niet oedeolde Ouders, of laats {genoomden, naar, haar gevdolon, al dan piet aohoplgeld kunnen'betalen on draagt aan Burgomocstor en Wothouders de op de ingekomen verzoeken te nomen beschikkingen voor. Art. 8. Elk lid der Commissie hooft do bovocgdhoid do in dezo verordening bedoelde scholen te bozoekon, zondor zich nogthans mot hot ondorwyo te mogen inlaten. Aldus vastgesteld door don Gemeenteraad van Goob den 17 JnlyT.866 en den' 20 October 187L Burgemeester en Wethouders vqórnoemd, M. P. BLAADBEEN. De Secretaris, H,AR'.TM>AN. BINNENLAND. Goes, 23 October 1871. Dezor dagen werd'bekend gemaakt, do lijst der zaken, die in de aanstaande najaars-vergadering dor Provinciale Stèton, zullen behandeld worden. Daaronder zgn^ferschillende, op welke wij met een enkel woord den aandacht willen vestigen. Onder de ingekomen stukken die medegedeeld zullen worden, is een Koninklijk besluit van 26 September 1871, ,tot verdaging der goedkeuring van de provinciale begrooting voor 1872,. om dat daarop .geen post voorkomt tot onderhoud van den straatweg van Goes naar V Gravenpolder. "Deze". quëstió, is ."4d~:rhe'esté orizér lezers bekond. Naar aanleiding namelijk van art. 218 der Grond wet van 1815, werd bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1821, no. 73, de WBgen in Verschillende klassen verdeeld, en tevens bepaald, wie met het onderhoud dier verschillende klassen zou belast zijn. Onder do groote wegen hoeede klasse, die in on derhoud werden voorgedragen, aan de provincie, behoorde de bewuste weg van Goes naar 's Gra venpolder. Van die wegen 'echter, die bij dat.Kon. besl. in onderhoudwerden overgedragen aan de provincie, werden uitgezonderd die wegen, wier onderhoud destijds ten laste was van gemeente-corporatidn of particulieren. Nu behoorde onder dozo laatsten de weg van Goes eti Gravenpolder, dio destijds onderhouden werd door het bekende' middel van straten en toegen. Toen dit middel werd .opgelost, werden de inkomsten er van overgedragen a.an de verschillende gemeenten, die daarentegen in bet onderhoud der in hunnen omtrek liggende wegen, zouden voorzien. De gemeente Kloetinge weigerde echter, in hét onderhoud te voorzien' van dien weg, voor zoo vor zij onder haar grondgebied gelegen-was. Haar aan deel in de inkomsten van bet middel te ontvangen weigerde Kloet in ge echter niet. Door den Koning, gehoord don Baad van State, word beslist, dat die gemeente niet verpligt was tot onderhoud. De Gedeputeerde Staten wendden zich tot Mr. Fock, mot verzoolt dat van Rijkswege in het on derhoud van dien weg zou worden voorzien. Mr. Fock echter en na hém, Mr. Thorbeckeweigeren dat onderhoud op zich to nemen, maar beweren, dat do Qndorhoudspligt rust op de provincio. Gedepu teerde Staten ontkenden dit. In do buitengewone vooijaars-vergadering der Proyinoialo Statën werd oeno commissie benoemd, bestaande uit de heoron Mr. Oau, Jonkh. Mr. Pömpe van Mcerdervoort, Va der, Mr. Snoxtck Kwgronje en -Mazxire, om oen on derzoek in te stellen, of de provincio al dan niet verpligt was krachtens bot Kon. bosluit van 18 Maart 1821, in hot onderhoud, to voorzien. Dio commissie brogt in do zomer-vergadering haar rapport uit, waaruit bleek, dat dp ledeenparig van gevoelen waren, dat krachtens dat besluit de provincie/mef verpligt 'was tot onderhoud, als zjjn- de bij genoemd K. ,B. alleen'het fOnderhoud yan dio wegen aan de provincio overgedragen, waar van het onderhoud destijds, gëheel of ten deele van 1s[lands kas waren. Aan dit- geyoelen ,van de com missie .werd. door do* Provinciale Staten met alge- meene stemmen .hare adjisesie gehecht. Men. zal welligt meenen, dat zulk een besluit, waarbij het .onderhoud der wégen ten laste van 's lands kas eenvoudig werd opgedragen aan de provincie. Maar men vergete niet, dat destijds daarvoor geene provincialo belasting behoefde te worden 'opgebragt. De middelen tot voorziening in die kpsten, werden. d,oor den Staat zeiven ver strekt. Daarom was dat K. B. destijds werkelijk in bet bellang der provincie, die zelf er,voor kon zorgen, dat de weg goed onderhouden werd, terwjjl de Staat de b'enoodigde geldan verschafte. Geheel, iets ander^gsbu het nu zijn, wanneer nu de last tot onderhoud' op de provincie zou gelegd worden, dan zou' deze daar zelf. de gelden voor moeten opbrengen. Zeer juist wordt dan ook door Gedeputeerde Sta ten in hunne missiveaan' den Minister van Bin- nenlandsche Zaken uiteengezet, dat, mogt al vol gens de grondwet van 1815, de provincie bij K B. worden belast met hot onderhoud van den' be- wusten weg, dit onder de tegenwoordige grondwet niet meer kan geschieden. En toch zou dat het geval zijn, wanneer de provincie bezwaard werd met het onderhoud van den weg Goes's Graven polder. Niet alleen dat het K. B. van 1821, al ware die weg begrepen onder die wier onderhoud aan de provincie werd opgedragen, in elk geval nu eerst gevolg zou hebben, nu zoodanige last niet meer bij K. B. kan worden opgelegd, maar nog eens bij dat K. B. van 1821, was dio weg niet overgedragen aan de provincig, omdat haar onder houd destijds «niet. geheel of gedeeltelijk was ten laste van 'slands kas.» Nu 'Mr. Thorbecke echter blijft weigeren tot dat onderhoud, .zelfs iets bij to dragen, én nu Gedepu teerde Staten eveneens blijven' .weigeren, aan do Provinciale Staten voor to stellen, den onderhouds- pligt op de provincie te nemen, zal hoogst waar schijnlijk deze zaai weer. voor den Raad van State aanhangig wórden gemaakt. In de zomer-vergadering der ProvincialoStaten .werd dopr den heer Hombach vvit Hulst on vier an doren een voorstel gedaan, tot uitbreiding dor stoom vaart op de Westor-Scholde, in djer :,vpege,^dat or eiken dag ,een boot zou varen .van. Vlissingen naar Neuzen, een tweede boot van Neuzen op Hansr weert, vico-Ver^a. .Zoowel om d® «Tpiiug0; toeljoh- ting.van hot voorstel, wat»,de kosten #n dien^tre-' geling betreet, als omdat-door den he,er F. Wfc bout to YlisBingen, eon verzoek aan do Staten was gedaan, om die exploitatie aan hom op to dragon werd oeno beslissing over dat voorstol uitgesteld

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1