GOESSGHE ■Ho. 53. Dingsdag 18 Jnlij 1871. Zesde Jaargang. Nieuwsblad voor Tholen, Zuid- en Noord-Beveland. VERPACHTING. Dttte Coarant terscbijat, uitgergnderd op Cfirirtelyko feestdagen, des Maandags en .Donderdags fronds. Pry» kwartaal f 0,85, fr. p. post/1,—Afconderiiikc Nommers.5 et. Prijs der Adrertentien 10 cfc per regelgrooto letters en vignetten «aar plaatsruimte Geboorte-, hnwelyks- en doodberigten van 15 regels 50 cent. Alle Stukken de redactie betreffende, gelieve men minstens één dag v&5r dé u-itjrw» - - InMBdlbg advektentren en Abonnementen worden voor Duitechland, Oostearyk etf Zwitaerumd.aa Frankfort ajM., Berljjn, Leipzig, Dresden.. Breal^n, Keulen, Stuttgarttf, SPOORWEG GOES - ROOSENDAAL V. Goes 0,13 1,28 6,18 V Boosend. 9.25 4,40 8,80 Wouw 9,87 4,50 8,40 Bergen-op-2. 9,58 5,8 8,58 Woensdreekt 10,6 5,18 9,36 Rilland 10,28 5,26 9,12 Krabbendyke 10,81 5,82 9,22 Kminingen 10,44 5,42 9,37 Vlake O 10,50 5,47 9,84 Biexelinge 10,59 5,54 9,42 Go«» A. 11,9 6,2 9,52 Aan deielujJten wordt aliédn'gestopt, wanneer daar reiaigera wor* nen op8enomen of nitgelatende reiaigera ryn verpllgt*6dr het vertrek v Taa dan tr«Jn aan het voorafgaand station aan dea conducteur kennis to hoven pr&nco toe t« renden aan den Uitgever A.c. 02 JOHGE sJ». te Goes. mjaoifaen^aor. dSTLtL HAASEffSfeDST &^OQLEB, te foenen, Piaag,.Bazel,:St. Genève on Lausanne. -'Biexelinge 6,21 1,29 6,26 VlakeO M8 1.47 $88 'Kruining. 6,23 2,54 6,38 Krabbend. 6,43 2,7 6,48 Rilland 6,49 2,14 6,54 Woenadr. 7.2 2,32 -7,7 Berg.-op-Z 7,12 2.48 7,17 Wouw 7,22 3,1 ,7.27 Koaend. A.7,80 8,10 7,35 Op morgen zal een extra-nummer worden uitgegeven ais bijvoegsel. Advertentien worden aangenomen tot des middags 12 ure. BEKENDMAKINGEN van hot {fomoonto-bostuur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOES, brengen ter konnis van belanghebbenden, dat zij op Zatubdao »rn 22 JïiLtJ aanstaande dos namiddags ten 1 ure in do groote zaal van het raadhuis zulten trachten te vernachten: a.. 1 H. £0 A. 70 C„ dyk, buiten do 'sHeor Hondrikakiudortm barrière, thans in pacht by L. RIJK, on zulks voor 7 jaron, ingaando don 1 January 1872, en zullende eindigen don 31 December 1878. b. 1 H. 44 A: 4 C. djjk» buiton ~do Blookvold- sohe barrière, thans in pacht by don hoor J. Q. C. Potnat» Kakobooko, ovonoons veer 7 jaren, ingaando don 25. November 1871 on zullende oindigon doii 24 Novombor 1878. c. 20 A. 77 C. grond in den Achtorhavon, thans in paoht bjj W. C. PLAS, modo voor 7 jaron, ingaando don I January 1872 on zullondo oindigon don 31 Docombor 1878. - De voorwaarden liggen tor Secretarie voor een ieder ter lezing gedurende eiken Werkdag van. des -voormiddags 9 tot des nsmiddags~2 ure. Goes, deu 8 July 1871. Burgemeester en -)V«lhouder» van Goes, M. P. UAAUBEEN, Do Sooratari», HARTMAN. hforaaticn do Comnodu et Incommode. WJROElUEKSTKU mi WETHOUDERS van 0ÓE8 brtimgou tor nlgomoóno kennis, (Jat door JAUOtiUS i>e BLOK vergunning in verzocht, om in /.pnou tuin niuujt het pakhuiH yk I), no. 206, «taande in de Zevonkoton, Ua- daatrual nootje I>, no.'1543 eone Smedery te stichten, en dat do'boawareu daartegen kunnen worde u ingO- hragt yddr of on Zaturdag.den 23 Jutvj, aamd-aande, don namiddagn ten *Mii me, wanneer het proeenverbaal der information de oommodo et iwoinmodo wil worden opgoinuaktu Gdi'H, den ff» duly 1671. Burgemeester lyi Wothouderw voornoemd, - M. 1Y HLAAUHKKN. De Soeretarirt, K AU TM AN. Hout* Itmgt* BPHtifumwing, dit» wjj don (ioossclioii Kiezers toch ernstig vragen te lezen. VrnkioriiigSMtryd brengt ♦Vuor tien dagblad schrijver gemengde gewaarwordingen mof ziel» Aan deu eoneu kant "zjjn hek beslissende fmgon voor de tpekomat, eu meet liet hetu een nnii- genuuin goyool ajjn op krachtige wji«o mede te afcrjjdün, voor »vak hg höilaoam «ebt; min don anderen kaui heeft lmfc iets «eer uimaUgouaiuua ter wille vat»' beginselen, vaak personen te meetea beatrjjden, die me»» overigens lu»eg aeht, Ku koel» ia dit ouvermfldolyk eek heden, uu de dag van metgeit «al meetett uitmakent wel ke koeketwak* tluea te geutoek «al gaan. \Vank de atemming voer ilea gemeeutovaatl eg »»»ot> geu, «al btwliaaeu, w(j herhalen het, de voor standers van welke .Beginselen de zullen hebben. Daarom geve ieder kiezer zich vooral rekenschap der beginselen die het geldt, alvorens* hij zijne stem .uitbrengt. Meer dan gewoonljjk is thans iedere, stem Van bot groot ste belangmeer dan gewoonlijk zal -de stem bus op morgen beslissend zjjn voor beginselen. En tu8schen welke beginselen zal moeten be slist worden Izi de eerste plaats zekertus- schen de beginselen aangaande bet onderwijs. Meer ou meer blijkt dan .ook dat de strijd daar over voor een groot deel in don gemeenteraad moet beslist worden,door de wijze van toe passing, die meö aan de schoolwet wil geven. Welke die verschillende wjjzen van" toepas sing zijn,, hebben wjj reeds meermalen bespro ken. De voorstanders der eenerigting willen het openbaar onderwijs, het opderwys van. over heidswege, waarvan godsdiensteloosheid het ken merk ia, zoo inrigten, dat concurrentie voor de vrjje school- onmogeljjk is. £5$ ten voor dat godsdien Btolooa of zoogenaamd neu traal onderwjjs (doen bekostigen door de ge meente, nit do belastingen, zoodat daartoe ook zy moeien bydmgen, volgens wier overtuiging dat oncferwys noodlottige' gevolgen na zich zal slepen. De voorstanders der andere rigting, wil len wél dat kinderen van miuvermogonden te gen gering schoolgeld onderwijs kunnen genie ten, doch dat de meer gegoeden zelf voor hun ne kinderen birt-a'en, en niet do lasten van het ouderwijs op de algomeéne kas schuiven:'zoo-, dnfü.do kosten van dat onderwijs voor méér go- gooden eu juist dit eisclit (ie,grootste opof feringen van do gemeen,to niet behoeven gedragen te worden, door hen, die er geen genot van hebben, ook door hen dio óf daar door «toeten by draden toe oono volgons hunne zienswijze verderfeiyito zaak, óf. sleohts met. do grootste moeite hun aandeel in do gemeonto- bolastiugen kunnen opbrengen. Vooral willen zjj dit, omdat, wanneer do schoolgelden in eeni- ge verhouding waren mot de uitgaven voor l»ek openbaar onderwijs, er gelegenheid kan bestaan, dat hot vrjje ouderwijs, waarvan het kon merk is, dut godsdienstige ontwikkeling gepaard ga met hot aauloeren van algemeens kundigheden, althans oonigzinta aön kunnen concurreren. En van welk onberekenbaar nut die godsdienstige ontwikkeling is, wordt vootvekor voldoende door dó gebeurtenissen der lantab vorloopenu maan den aangetoond. Wel tracht men hot voor te Htolloi», dat daardoor de burgerij eigenlijk meer gedrukt *ou worden dan thans, omdat hetgeen »y dan ineer «ou moeten opbvengou aan sehoolgeUV, »»\eer «ou bedrogen, dan «jj minder aan hoofdelijke omslag «ou behoeven t»n betalen, dOoh on- »os inziens, «uu dit vrij'wol g^Ujkou tred hou den, en «ou l;,ot algemeen vuimseheots in de breedte winnet») wat men. in do lengte verloor en omgekeerd. Want «hut be«hu»k«t Wel, dat juist bet ouderwijs voor de min gegoeden, het meest va»» de geiueeute (luautiau vergt. De hoogeve b»»rgersel»iH>l allmui vergt va»» do go by het tegenwoordig schoolgeld, .onge- 'r veer de helft der kosten van het onderwijs tei dezerstede. En toch maken inden regel daar van hoofdzakelijk, de kinderen van meer gegoe den gebruik, en nn wildenwij dit bok aoor die ineer gegoeden in de eerste plaats doen be talen. Wel is waar wordt de hoogere burgerschool ook bezocht door vele kinderen uit den zoo- genaamden burgerstanddoch ieder die met den .waren toestand bekend is, zal moeten toestem men, dat die kinderen uit den burgerstand dat onderwijs daar gegeven, slechtsgedeeltelijk vol gen. Dat wil zeggen, dat die kinderen tegen woordig op.de hoogete burgerschool leeren, wat zjLvroeger op de Fransche school leerden. Difc blykfc vooral uit het feit, dat, zoo als wjj meenen, ook dit jdar, somwijlen van een der beide hoogste klassen der Hoogere Burgerschool niet één leer ling gebruik maaktofschoon die klasse toch zyne Ewone offers van de gemeente vexgt. ^Wel een wijs dat dit ineer voortgezet onderwijs in die men geen algemeen voreischte is, dan ook wenschelyk zijn voor de kinderen van onkelen. Willen nn sommigen toch die gelegenheid voor dat meer voortgezotto onderwijs in stand honden, wjj zullen do Taatston zjjn hen hierin tegen te werken, mils zjj dan zelf iq^do eerste plaats er (Te kosten van dragen, en deze niet schuiven op do Schouders van hon dio oi; geen gebruik van niakon. Eu waarom wordt or vaak gcon gebruik go- maakt van dat moer voortgezotto onuerw jja door don zoogenaamde*» burgerstand? Omdat volon beginnen in to zion dat ook dat moor voortgo- isetto ondórwys voor don burgerstand z\jno scha duwzijde heeft, in zooverre, dat do ondervinding leert dat menige zoon van burgerouders, wanneer hy dó geluide cursus dor H doorioopen hooft, ongeschikt is geworden oin terug te keeron in don stand zijner oudors, zonder ant dexo in do gologenhoid zjjn, hom vorder eon stand in do maatschappij to vor/.okoron, ovoreenkomstig zyno opvoeding. Omdat velen bogltmén in to zien dat het middelbaar onderwijs, hoe nuttig en wewaeludjjk voor aotumigon, voor onderen minder gunstige gevolgen hooft, door dat het de kinde ren vaak uit hui» stand rukt, «onder hen or boven to kunnen vorheifou, oh dus ongelukkige ultluvns bntovredono burgers goofV. Nu tracht inon het wel te doon voorkomen, als of t»ü dia »»»ot a\U«n de Uchtrijd* van dat middelbaar ouderwijs wUlou zien, iuouf óók oogeu hebben voor de icAodaarom tegen tttnn- der» «jju van ontwikkeling; alanf «jj, diy behafvo 'V(K»r hot opciibttre-muitrttfe, godsdiensteloozo on- (lonYps, ook gelegenheid w»U<m Voor het ttUó ou der w jja, woarbjf ontwikkeling va»» godftdienst- ain genaard gaat met het aoiueeren van afgo- lueeue kimdigluHlen. alsof dc*e alle ulo te voor ont wikkeling over hobMt, WAhr wjj vragen In gemoede, wie (eoHsn Het i»»eóate over te hebben voor onder wijs, *ji dié de koaten er van door andereu latei» betalen, «ooala de vooraUndera der

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1