No. 49. Dingsdag 4 Jnlij1871. Zesde Jaargang. Nieuwsblad voor Tholen, De» Courant verschijnt, uitgetonderd op Chriatelykc feestdagen, des Maandags en Donderdags «ronds. Frys y kwartaal f 1,—fr. p. post /1.8Q. Afzonderlijke Nomraera 5 et, Prys der Advertentien 10 ct. per regel, groote letters en vignetten Vaar plaatsruimte. Geboorte-, huwelijks- en doodberigten van 1—6 regels 50 cent. f. i 'fï}/F Alle Smukken de redactie betreffende, gelieve men minstens" èén-,q$j/ifei éu Noord-! SP0GRWE6 $m:r- H008EHDJIAL V. Goes 6,18 Biezelinge 0,21 Vlake 6,28 Krninins:. 6,88 KabbéndL 6,48 Rilland(f) 6,49 Woensdr. 7,8 Berg.-óp-Z 7,12 2,48 7.17 Wónw 7,22 3,1 '7.27'. Bosend. A.7,80 S.lff .7^5. Aan drafrhalteji wordt-alléén .«tVttjWfcU*; V Boosend. 9.25 .4,40; 8,80 Wouw 0,87 4,50 - 8,40 Bérgen-op-Z. 1.58 5,8 '8,58 Woensdrecht -Rilland Krabbendyke Kminingen Vlake Bicieiing.c fu--. TiiMding dèrTAdvertei Adybbthntïek en ABomreioarnar worden voor DmtachJAndDostdrrrjjk 'es1 Zwh_ Frankfort a/M., Berljjn, Leipzig, Dresden. BresfouV Keiden, Sfct 10,6 5,18. 9,30 10,28 t 5.20 9,12 10,31 5^82 9,32 10,44 5,42 9,87 10,50 5,47 9,84 10,69 '5,54 9,42. tl,9 0,2' 9.52 aréawréitigM* woi^'-' te Soes. - 'v r- ,jve>.f<f ftnco tóe te zenden aan den tjitgever A. C. DE JOJföK l it destuüttiddagB 8 ure-, id aangenomen^bor de HH. HAA8ENSTED7. .V,OGLER,té Hamburg, tUbeck; veeaeh; Praag, ÖMel/Sfe Oallén, Qfmèiff on Lausanne. y 3 Z K E N D A KIH G.E H van liet gemeente-bostuor. HERIJK '.'••VAN IATEI. GEWIGTEI EI WEEGWERJTÜ1GEI. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van GOES, ^herinneren- nogmaals, de ingezetenen, dat do HERIJK voor deze. gemeente over dit jaar moet plaats hebben v00r den 19 Juli a. s. en dat daartoe dagelflkB, met tutzondering van de Zondagen, gelegen- beataat in het gebouw der soepkokerlj aan de Kleine Kade alhier. Goes, den 1 July 18 71. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. P, BLAAUBEEN, De Secretaris HARTMAN. POSTERIJEN. Do DIEECTEÜE -ran hot POSTKANTOOR to Goes-,- verwittigt hot pttbKek dat friet JUl# de bestaande gelegenheid, om brieven naar Neuzen enz. te verzenden ten 11* ure morgens wordt opgeheven. Do briovon voor Neuzen enz. moeten nu bezorgd wórden des avonda ton 101 of doa morgona .ten 81 Ure in do bue. - Goes, 80 Junjj 1871. De directeur van het Postkantoor te Goes, Mey link. EEHE VEBSCBÜIDIGDE BUIDE Eenigon tijd geleden plaatste de heer «7. W. Vader, te Cortgone oene opwekking in hot Dag blad, waarin hjj er op wees, hoe de Qitatel van Antwerpen, in welks wallen, het geboonte rust dor Nederiandscho krijgslieden, die by de ver dediging dier sterkte sneuvel den, eerlang zou geslecht worden. Hjj wees or op, hoe dat laatste oversohot der mannen, die huu bloed voor höt vaderland gestort hebben, niet mogt vergoten worden. Wel verre toch van werkeloos toe fce zien, boe hunne asch nan do winden zou wor den prijsgegeven, drukte hjj don vaderlandslie vend en wonsch uit, dat dit eerbiedwaardig ge beente, vorzameld, en op eone passeudo rust plaats zou gobragt worde». Daartoe riop hjj de medeworking in van ieder, dio daar iets too kon bijbrengen. Van vele kanton ontving h\j bowyzen van sympathie en instemming, Ken iodor was liet mot do «trekking van zyn uitgmlrukten wonsoh eens. Alleen bestond er versóhil vau gevoelen, over de wjize, waarop die wenseh het beat kou ver- wezeuljjkt wurdtui. Men beweerde dat do zorg daarvoor bij do regering berustb?, en men deelde zeil» méde, dat deaaangaiuulo rooda oen denkbeeld by de re gering tot rijpheid word gebragt. Hiermede weid do «aak op do langs baan gesehovoiiï wij «ouden haast «eggen, in do does gedaan, Men verneemt er bijna niets meer over. Althans niet in Nodorland. t» UolgiR daaren tegen wen! bet denkbeeld van do# boer Vader naar verdienste erkend. Ken der bladen dit voornomen besprekende, woes er «elf op, dat bet do pligt der Belgische regering was; daarin be hulpzaam te zyh. Zal Nederland onverschilligbljj ven voor de nagedachtenis en voor. de -laatste stoffelij ke Qverbljjfeelen der mannen, die bun leven hebben gegeven voor de verdediging van- den vaderlandschen bodem? Voor de eer van,hét vaderiandsch gemoed, hopen wy het niet-Maar het wordt tyd dat er zich dan. rpeer leven open bare. De slechting der citadel is .welligt kort op handen. Ware de oorlog van 1870 niet uitgebroken, dan was er hoogst waarschijnlijk reeds een begin mede gemaakt. De Franschen hebbed hunne gesneuvelde krijgsmakkers qene betomende rustplaats bereid. De Belgen eveneens. Zullen de Nederlanders alleen achter blijven? Nog eens; voor de eer van hét vaderiandsch gevoel, hopen wik het niet.' Maar daarom hopen wy ook dat de dagbladen die met ona<dueromt^k .iaHtepnnén,. de» aan-, dacht huhnèr lezers er wefl&r op mógen vesti gen, opdat die vaderlandschlievende wensch niet vergeten rake, En mogt de Règering zich de zaak niet met meer èrnst aantrekken, ofschoon dit naftr oiize meening niet alleen de beste wjjze maar ook eene verschuldigde hulde zou zjjn, aan de nagedachtenis dier gevallen strijders, welnu dat dan de particulieren de handen ineen slaan. Maar nog eens, wy achten bet passender dat deze zaak van regeringswege geschiede. BINNENLAND. Goes, 8 July 1871. Hoogst gowigtig was voorzokor hot besluit, door don gemeenteraad in hare laatste ritting genomen, om terug to komen op het „^ésluit tot liet niot houden dor kornis. Do gevolgtrekking daaruit gomafikt door do Goessche Courant maakt hot wen- soholjjk, daar iets breedvoeriger op to wijzen. Vooral wjjdon wy er ovor uit, (mot hot oog op do minstaando vorkiozingon voor don comoonteraad,waar bij wy liot uiet onmogelijk achton, dat mot dit incident vrjj wat gqsohermd zal worden. In do voorlaatste zitting ,van don gomoontoraad word op voorstol van Burg. ,oq Woth bosloton, lo. tot hot voor dit jaar eohonion dor kermis, mot hot oog op de pokkon-opidoraio2o. iu plaats daarvan gedurende twoo dagen, eu wel op da dagen dat gowoonljjk do korimu hot drukst door do platte landsbewoners bezocht wordt, volksvermaken to ge ven, en 8o, om daartoe uit do gemeentekas oe- sohikbiuir te stollen een eom vftn hoogstens f 8Ö0.— Jlir, nir^ Pompt, wleu» houding vooral niet do goetikenring van do G. C, solijjttt to mogen weg- dragon, stemde voor hot voorstel tot aohorslng dor Vormis, uitdrukkelijk met hot oóg pp de pok- 'kou-oi>Wt«»i«i egm do volksfeesten omdat hjj die bijna even gevaarlijk achtte als do kermis, daar uien ook dau cpeonltóophigoii van nionHohen sou. hebben, waaronder hoogst verumedelük pertonen uit bdunetie kringonj en tam» hot voorat el oni daartoe aeht honderd (juhtan, («egge f800.—te boHtotlon uit de gemoentekaa, omdat hy lueéndé dat ills go- metnitogeldeudaatteOip ulpt «uooutou bostoiHl werden. tn de limtato sitting viui don raad dood Pir. flUuiuboen echter, als voomltuvr en lid vun den raad, niet namens N« en W,, een voorotol, om op dat beelult terug te komen, oxrr A^»het niet hebbén vanjkètf mis zooveel nadeel zÓM'bè'rekkeneti aan de nering-' doenden, en voorM^^dat hy na verkregeu att-> viezen, zoowel van^tfen inapeoteur op het genees kundig Staatstoezigt'i in deze Provincie, ms .van de gezondheidacommisrié te dezer plaatse)'.tot de: overtuiging gékömen waö, dat de rieés-vwt'.be smetting U door de kermis zéér óvérdrèvön' was. Daarom stelde hy voor dat de "Raad zon besluiten- de.' kennis wel te doen doorgaan, maar met de nobdige voorzorgsmaatregelen. int ~r - Dit voorstel werd met' vijf tégen .tteeë" stemmen t langenomen. En onder de vóór-stemmers.- be-, hoorde ditmaal mr. Pompe. Echter met omdat hy» zooals de G. O. beweérae, >van hèt eena .raterate tot het andere overging", maar op, naaronzempé-'j g, zeef afdoende .gronden.- 4. imr U Jy begon met aan te toonen, dat waar hy t^en jhet houden van kermis gestemd h&d, uitdrukkelijk om .do vrees voor de besmetting, die .vroö8:b§ hem door dp adviezen'der genqeekunaigen nietgeweken, was. t Zonder zich te vermeten inisi ;iihnswy«a.to 'stallon1 tégenover, hot oordeel van deskundigen, trees hjj er op hoe juist de voorzorgsmaatregelen, die de deskundigen voorschreven, naarhyne meening een bewys waren, dat ook zy da vrees voor be smetting niet konden ter zyde- stellen.' Bestond, or tooh geene vrees voor besmetting, Waartoe dan dio voorzorgen? Maar tevens voegde hy er by, dat waar de Raad besloten had, dat wUnneer er geen kermis zou zjjn, er ten koste van de gétnoentekas^ volksvermaken zouden gohouden worden, vraar hy dus do kous had tusschen kermis on volksvormakon, die haar zjjn beschouwing vrjj wel even gevaarlijk waron, hjj met hot^oog op do uitgaven dié de volks vermaken van do gomeontekas zonden vorderen, dan nog do voorkom aan do kermis gat Wel verre dus dat nnv Pompe Merdoor oen bo- wya hooft gegeven van wankelmoedigheid, hooft hy konneljjk slechts uit twee kwaden, het minste ge- koten. Hjj voor zioh wilda noch konnisj nooh volks vormakon omdat hy beide gevaarijjk aohtto J maar nu hjj ailoon moest kiezen tuascken do kennis, dio door hot Btaangold dor kramen, do r gemeente kas zou atyven, on tuBsohon tvolkavermakpn" dio f 800,— aan de gemeentekas zoudan kou- ton, kóós hjj van dio twoo, in vredesnaam, do konpiS' Zoóals wjj vorvmoht luidden, hooft do Qoeuchs- Courant oono karaktorostioko boeohouwing gegeven op doa door ons inodogodoeldon brief van inr. ^iny- tnans Vader, in antwoord op do'missive der R. Ja. kioHVorooniglng alhier. Kefst hadden w\j do iiudnuatito der G. C> willon boiegenott inob wat «y, vurdiftnon, mot medelijdend ötilawjjgon. WH willen ook thans, niet luiro iHiaoliouwing in hot breodo weerleggen, maar ons alleen t,ot oontgo weinige opwerjüngi'ubé" palen, ilie tovona voldoende iulleu «jjn pm do 'go- heolo beschouwing ,dur Cjf. C. in hét water to docu vallen. Veeteerst i» die brief eerst uó de vetVh'ring door ons niedpgedoeld,omdat wij hot aflwhrift w dé' vorkieaiug niot hadden, py onujat hst ttdsbnjm orihf dien brief in do <7. (7, »oo kort vóAr ve^kWlpg b aapgevungun, dat ww d* uwUgit Z««J»w. 8»««on kumviork dw^nWMM uiwlnoliowq. Too twwlo, Iwblwtt wü dia UtlM Btai «IWogo- dwW om mot <14 ,<J. I» 00no voor <U lM> yolondo nolomUk to twto» oyor d« kóudhM ,twi mv. S. r.u/jrj njt «oKtott dit onnnodia «w ife ld», «om rotolo lwblMiv gotmvnd, wtn «la 4 maar w4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1