mmmmm tz aaSammsm- CHARUGA SIGAREN, ;!.r WEINTHAL Cq. m Borstpastillen Kerknieuws. - Sluisj. 21. Mei.. Onze nieaw^-beroepen - Iewaar Db. J.D. Lo og en van Bessen, hield heden jiamidK dag Yootr eene^telrgke;: echaar zjf&e;juj^éfrede* jjot iéü^at; Kezende 1 PKatJS-IV4H$ hg K de" vojrmïd^^góds^^faelSnióg "door IDs. |i. L. Boózemeijer, predikant te Middelburg, in zijde fiedienhigiwas beveBiigiL.j m ró ■■••n GEMENGDE BEftfGTEN. Een 'burger van >Pargs heeft'200.000; fr. mjgéj Ioofd aah degene/dié TKeïs letehd/'bïiinett 'die stad brengt/ - i| h Men schrijft uit Deventer .van.2l Meiji) \f /Gisteren is alhier aan de zwemplaats een jongé^ ^è'.vaïf^^ iffiëlérPfttöt jongens van dien leeftijd, 'liep hjj j jyugo.ua vi*u. uiou luovyu, *«3 óene ïeumrig, waarvpn Hij in!{^e/di,ept< derstórtte. In plaats vari'.uitde buitft o|u?^dp teto epen, Hepen; de'Knd er en n^^dé/oüdërlpto woning,' die zeer, ver van die déf!inoj?per,1glde, ^aar/le aangewezen; plaatq en .zag. in. "Ai/,Verte .'baax^eenig, kind.ïee.d^ metjdèfj.'"'.dood. wor^elep. Toen'zij naderbjj kwam,nö&ïcle zj/ hem uit het water.Na ingesteld geneeskundig' ónder- zoek hleek het, dat het jongentje reëcté -dé laatste ïe^naypnkén had uifeé^zen. /tt j. In den avond van 17 dezer had'te ï&scheadeen yreeselijk voorval plaats. Een^jong; fiforiekaxjjdydeï Kng tegen "elf ure naar ,$e vyftping van een"ander jong inenseh, met wien *hij»in'góede verstand? hoddxqg - stond. Deze" laagte wponcj©- even. buiten de sted met "zijne óudén vader,''onder' Erónneker; J)aar gékomen, gedroeg hij ziêh' 'zóó ^onbehoorlijk;! 3at vader-' en zoon-hem het huis moesten uitzetten; Hierop naar bed willende gapn, moest do vadep pog even ilraitén wezen, dóch nöauwelijks den voet Over den drempel zettende, .ontvangt hg een slag op Kqfc hoofdzopdat, hij neervalt.Na. qejaige «ren; lijdens is hij overleden, doch heeft, naar men. wil, nog aan zijn zoon kunnen zeggen dat de persoon die iri huiB geweest was het gedaan had, welke dan ook in hechtenis ia genomen. Op een dorp iü Drenthe heeft men een vos moeten afmaken, die kippen ving/ terwijl hij aan den ketting lag. Hij nam uit zijn! etensbak een aardappel, legde dien afzonderlek' neder, - trok zich dan" in zijn hok 'terug en begon een klókkend "ge luid té maken, waarop werkelijk dikwijls eën dom- me kip den aardappel kwam bezoeken én ZÖQ in Beiptjes Kaaniyepviel. i Eqn zonderling vat met boter ïb te Londen' aangekomen. De boer, dié hét op' dé weekmarkt te Wijhe verkocht, heeft hét- zeker 'Sy vergissing, voor de helftmet zout gevuld. De zakkendragers te Dantzig hebben het werk gestaakt na de .weigering van aanzienlijke loons-, verhoogin'g'; do--patroons zullen nu de zakken met' machines beischen om van de lastige werklui ont slagen te wórden., Ecno .mór.kWaardige redding heeft dezer dagen; iri zee plaata gphpd'.r -*1-' '-t; D en4en April verliet de King qf the 'Belgian .de haved van 'Antwerpen'iri ballast naar Beval Daar aadkoinende, ver nam do ka pi teï d, de heer van der Heiden, dat zjjn "vriend de heer Walker, kapitein van het Bngelsch schip Eduard Efèmdlceni, naar Wisbay was vertrokken.,; Hy nam: te Beval eene, ladirnt. steenkolen in en vertrok eveneens .naar, Vftiidori; Na twee of drie dagen in zee te hebben dovrgpbragt, bemerk? te de equipage van een BelgischenBtooxner een- groot schipï dat veMchillendp; aigqajen had g'eh^s<^ien, .oin,;hulp en levens? middelen ia. te .roepen. De kapitein bey^j dadelyk den »too« riaer naar het in nood zijnde schip te wenden hetgeenon- middelijk geschiedde.:;Naderbij' gekomen, 'ondjorsCheide dp. schipbreukelingen, die in de masten gekropen'waren, verkleumd ïian koodu en uitgeput door honger en vermoeijenjs. zag {e vens dat het schip d< ite geyarénin. lis. MeÉ ïpnge zsÉ ipoed van moeijelijkhederf •«slit niet terng en-de''stóonSrt-werkte met',dobbelt^kraékt Eensklaps uit de"*kapitcin van der Heiden!een kreet. >Hij had de Eduard Hemdkem herkond, het «chip- van lijn Vriénd', kapitein "Walker. Alle'gevaar tro4«er'°nde, baande de King af^ the Belgianzich moedig een weg door de onotme. ijsmassa's; die dei zoo bedekten, on kwam>!het stoomschip^eindelyk,ni! bövenmenschelijko pogingon, ,,bij -do. ongelukkige schiphreuke-' Hhgön van den Eduard Hemdken*,, j... ..'t rfliddelijk werd pvorvloed- van provision nqn de schinbretikèlin»; uitgereikt,'; d^ dèttrvntt'toiet'Vrnrigdei ■ahrftV. "Wten. m Nadat de eerste oogonblilckëü vdü ontroemv- Voflrhy waren, verhaalde 'de schipbreukellngoii naÜ- dto i zoeutdeh van hoyj a{oomschip,;'dj»t kjj;Jgbdjirqndp-jljrjÖagej* non do gróotate ellende naddeo «óorstnan. 'Hot meoate höüilen, m' van do kóud!ó' golbflóü'ori ^bdtó^^fté'dë'Wititri''dagen begori' ot: gebrek aan levemhiflddlèti' te komemf^Poeds AW jttea-tlla lmop verlorent men dacht niet dat eenïg schip tjchl in dc ij#/, jöassii ton durven wagen on'igeniWna nog) niot etjli geheel tri*, kfor, toom men 'denAT»j»> >d/ fA#i>Befyia*i*i£insflerenm«qt» eUt zeehond gedood, die zich in do nabijheid vw» het schip} wnA'gde. waw» be»ig.jrieb.-jnet. het^vJooaoh houd to voeden, toon do Belgische boot in he/ geslgt kwam iHet_ resterende werd,_ in tegenwoordigheid der eqnipago van den sïoöxaë^ ~fiv'pr Jböörd geworpen. r*r v V >- jr Nadat dei^chiphfouAelli^en. gered mrêiU dn«Jht kapitein van der lüeijden et. aari denEduard Bmdhent' te. redded»/ Na twëo moeyalyk^.d^gfci' gerikte hét hem tói'&hfp óp^ldeéptouw te^ncme.n^jvqar^ beide schepq^ pngedeörd Wiiljay aankwam^p, .—JVffi I2óhüiit\ SCDTABIt. 2? Mei.' De ópstöndjffer idbanezen neemt ■Söö^Sifei®d trioKr ^n'Trnksche troepen—^uitgezonden Tjm "den <)pstattd_ "td "ondèï ri:ST.;i3BNXS;..;2S:ate.(dwT«ddji.):.De^Heu.' rige;;yaan^^rt.?ap;den:Jfontmga^S;:.:a..',,"i nog tegensjiand geboden. In de Bue -I^jvoli is op eenige puul^t fb^d;óntsi^dn/>!!^h!^artier de Madeleine wordt doojv de troopen *van. Yei a^gé^l^^ 'DOT^>liébben' -zich ópv/JÓMdafe ricades J"1 'eh^egeèstaü q-gel aanyaneipfiSji^Tj ^rodt. glfeiApppt; S^t, aU^a.nèg hedeh.'gedaa» zal zpn. i VhJB^AIBIiBS,- V24;'Méi- (des 'inor^r«w); Onze troepen verdreven demtilters- giBteren uit den FaUbóUi^,8Cv'Gelanain en andere oorften. De. on zen;'izéttSn hun marach .zegevierend voort. Het'Louvre en _de Tuilerjenstaan in brand. De muitersi>bebben beide gebouwen, yóónzij aftrokken, doqr(.ipjddel van,petroleum injl?rand ^pstoken. Men'gelooft dat zg bepró^yp'n jmileii naar den kant jysn Belleville 'en Pania|nL'^aargs. te vlngten. Bomtnow8ki is gewond en/als Kijgsgevangene na^.'St; Denis overgebra^.';' ;- v .1 Eéii'.groot aantal gevangehén zijn Her héden morgen* Uhhgekoxnén^ LONDEN,.24 Mei.. Heden, worden: de 'Derby- wedrennen gehouden1.; n.v. ,i. ADVERTENTIEN. Ondertrouwd:.'- J. vbbdonk j.. van: de weekt,,; Wed. M. de Jonge. Gz. Goes, 18 Mei 1871. Algemeene; kennisgeving. Heden overleed tot ;diepe droefheid van mg, ingne Knderen en behuwdkind'eren mgne geliefde, Echtgenqote COBNELIA KANAAK, in den ou derdom "van 75 jaar. A. BüiJK. MiDDELBuko,1 C. A. MELIS BUIJK. 19' Mei 187Ï. A. O. ÈUIJK. J. BUIJKi 1 ..'jtü-,',' uit dë fabriek1 vtin' - i' Hofleveranciers-BOTTERDAM. Jj J. QIIIBT, PJiötogrÜaf. met een halve, kan laauw water-, ingegeven. -Na het Lffienv4?iomaal,dnaga naneehLapeLvöliOver^ verstopping, vermagering, gebrek'aan eetf t blaagweSn ddnne mrik wo^dh.dit j poedeU st eergnhstig geVól^-geonÖK^ Het Véé trggt hier-|' wrgqn -betomuitzien; en de melk, wordt j^feeKgaj^ kifopakken, i^t. gebrnikffiwwjripg niyet^ëPZmiwrings^M^^fgl "mi^dri.t^en inaagp^, maagkrampt igj War, hoofdpgn, amzQiiglieiclhart# nee6t^daar'.tot.oöt-'Ij§^heipiKi^^ ven .zure-„vruchten,- het „weekkoken ymi-groentenrvoora!' peulvruchten, als erwten, boonen, Hazen enz., zeér-gue^" dwfietty bêwgat, in iec(er htosgerin gWndéö womóni'lm Hijakken h 60, in i 88 en i pakjes A518.'©t#. 1 5-Drappels. van 7_d^i ó'ègénhlik'- k^kyan de hevigsfe Klespyn/: Hét-'.- flesdjje bmikBaanwgziflgV45 (Jft.; 'u-h ,&iaaaf£'fA ratten en muizen zoi Een bas van 80 Cta. iq voldoende om höt huis of schip een «abeel jaar vUn alle -ratten, muizen, kakkerlak ken BchwSJe'ö ónsi. vknte hóuden. Proefbusjes kosten 50i-'V' te^HOES bn B. EABBT- de JONGE. Axel Wei J^eqiajzea, !.,-i. WitUm. Ul?h«8#ert. Bonlenüse, Bulit, X B^^HóynT Kwiningeri, 'C,"de Munck. Middelburg, F. -B; dcn BocrL Sat-vdn~Géutf <3. H. Stiibbé. .- Thoteih; 3' Je Bres. sf VlUtingèn, P. Gas ill e, ApothS Zierika*, Ji-dc Jon^ffijlsti*. 5- ^-yJyK, y. Duffelen J». Höhtsaget. Apat. artikëï 'ia.'éené 'ge^nll^^iBnw^ng;* f| - Emmèri ï7, A^bth fejii.'!, rOt/..I.,*^i. 'mUéhr-tëchnUchè BrSparatel anjje, zwaveftn uit, extract, van slaapbollen zamengeeteld en goed van smaak zgndè worden algemeen bevonden het beate middel tegen boéat,. schorheid, keSl-öh Vorstpijn to 'zgu. In Hi eu Ha doozen b ^O' êd 25' en inproefzaiyeö k 15' Wttta? '1 RHABARBER-SLIJM- EN MAAGPILLEN b'Sé^akS'i'ntè .nemén', É0r doos'mé/ BO/pillen ^ÓrihpaWonén^kiitl^.^' Boterpoeto'MialWteS deloótar yaqtor,ftotor,van amaaken eerAind«f:(hotBpoedige Ufer/fc worden. In' hftlve köopakken voldoende voor 1500 kon melk mèt gélwuiksafttivdjiang üAO öentii. W Ruudvéepoedqïftj ter i'kVMIelciftg scheiding, ven.jjivor^ UTitnoodiging ter; deelneming aandé,bpmleuw Aanvangende en. van de dóör dêd' Bttót Hamblirg :eurde en gewaarborgde :groote GELDVERLOTING •öotote prgs iti het gèlahtdgste, géval Markof 4.,«, Gnldoa. De hoöfdprjjzen zjjni 'f Matk 150,000, 100,000, 50;000, 40,QO0, 85,000, 2 5 20,000, S S 15,000,3 a 12,000, IS, lï',000,3 10,000,;4 8,000,'5 ^6,000, 11 a 5000, 2 '4000, 28 53000,106 a 2000, J a 1500, 5 51200,1565 1000,'2085 500, 2 5 300,3015200, 11600 5 110, 12 5 100, 125,5Q, eto.- etc.... 'v<X'y&5it'.;3<T v Méér aan de hèüft uer lóten worden door zeven erlotingen metprgzen uitgetrokken in het geheel 24800 prijzen, welke; fcrachteuB het plan, binnen eenigemaanden door-het lot moeten zjjtf aangewezen Tegen inzending van het bedrag, verzendt dé.on- deigeteekende órfgineje loten voor de eerste verlo- tiög, tVelke, offleleel vastgesteld, reeds op don 21 J niiü a. s. A3,50 fl 1,75 lénnjg^ rage- iêlbtog e*tra Ól^ts vindt' Een geheel origineel lot' Keu half origineel lot •Eeu vierde origineel lot ondèr verzékenrig vhn dé prómpete1 bjj Wézéuding van.' postwia/élsi dé ,r.T per briqf mededeele, én men ^daarindutdélyk naain en, wóonplaata op^ye. Qoupontr Banknoten "SÖSSSSSi Öolele wapen vooralen© orglnele loten welke niet met vorbodene ptoméBsen, die slecht# op, per- monlpk vertrouwen1 beroBtqn, geljjk té stellen «Sn. j. Het originele trektóngspïoö, atónode de Höllaiid- »che yertoling daarvan; wordt bg ledéi^ 'bé^Kiw b teljjketrekhïi^alijöt éóxr.dö bé ras hebben VetworVeni- .v. 'ngen yer^h%iu wqlVaj ^an.Mg) «w böide bqstéüingefl, lotmdajW^migéWês. ton' jooauwkeprig en .onder.igehewuhouding «uilen vfqrden Jiitgpvoerdv In kleine ittieaohenpozon yreleti femholdeno der eerstehoofdpryzenlniagh0 door het geluk begunstigde kollekte. Men jjelieve rich duo ten spoedigste en regtetreeka .Staaf

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 5