■mum *vfe8 gesteund dooreen- legertje waarin zich' slechts ruim' lljOÖÓ èuropeanen bevinden. Dit "feit om, terjföh^dé bezittingen der andere Mogén0* heden sleeds ónfust en opstand heerschen, eh zij slechts, imet gróóte; moeite eri zeer takgkdi legers orde én rust Louden, niet zulke geringe1 hulpmiddelen'-een zoo uitgestrekt gebied als it^rl^dseh In die te besturen. Het antwoord is gèmakkelgk te geven, het geheele geheim ligt in de -toepassing van de oud-jar<zanscAe spreuk,' dié Jvrg vertaald luidt; «Al wie onze adat ge- «woonten) niet kent boezemt ons afkeer in cAl. rie ze wel kent - hebben wij lief.» •o Ditdéden onze vooronders na hnnne vesti ging in Indië en hierin volgden wij hen, tot dat de zobgerjaamde «liberale» begrippen velt),, won- neii.'ei^myloed op het Indisch bestuur :begoh- nen^HpBjfenen.' - Zoo veel n^ogelgk lieten wjj de Inlandsche huishouding, bestaande in dorpen (dessa's) hun eigen bestuurders kiezen, de hoof den'werdén, hit de aanzienlijke geslachten geno men, die reeds onder hét bestour der Iirlandsöhe vorsten,''die betrekkingen bekleedden, de Belastin- gón,wg zageh het boven reeds', liet men bestaan 'en' slecbts langzaam trachtte men bejaéting in arbeid én in nathra, door heffingen ih geld 'té vefvangen. Dit laatste bleek veel bezwAar te hebben, wah^ de Inlander had wel tijd maar geen geld. beschikbaar. De landrente, één belasting op "den grónd of juister op het product, ge durende bét Eügelscbe tusschenbestuur inge voerd, voldeed aanvankelijk niet aan de verwach ting. Jaarlijks moesten milüoenen en millioe- hen worden.kwijtgescholden en toch drukte die belasting zoodanigdat de Javaan zjjn rijst moest vérWópën, eó het voedsel dat hém daardoor ont brak:} ui de hosschen gaan zpeken, waar hg hit gèbrek dé wortels der boomen at. Hpehrel hët bestnpr tóen "veel minder kostte dan tegenwoordig, J)ragteh noch belastingéó, noch hét koËj-inorroiioiie (Verpligting oiö de koffij aan ;hèt' Qouverhêhieht te leyereh) génoeg bp,ómdé kópten van 'bet beheer góéd te ffia* bény ieeningén wéfdeógesloten pn er gingen reeds stemmen op om "Onze 'bezittingen in Azie (eyeh als thans de kust van, Duineé) als ëen lastpost té' vërkdopen. —r ÏJoe géheel andènj iö ^dati'thansj liever was dat tot voor weinige jqren,,' eri die "yértiètérihg werd veroorzaakt, dóór nét'.-'zoo menigoialen miiskende eh. belasterde <m1tnurstelsel." v 'ri y ^poqdig, indien hét mógélg|c W,x nóg' vóóï^'Öè vérkieri^gr 'kopétt wg' daar' eene schets yan te znliéiï ^vén'. Voor hét'cógenblik ip bet boVén- BtaÓnde reedsïheer dan voldóehdè om aah. té toö'neh %ót. men te denken'hééft van eóhe Voór- Btöilin'galé VAn'de dat de:verminderde gén tiit1 ïndië, alleenis veroorzaakt dtiór verklaart, dat hg de wettelijke regeling der leger- organisati^ 'tóeWeï bij -hét"RëgwingB-pfogramma beloofd, als zijnde in strijd met den geest der Grond- wet, piet' zAt'voordragen; Dp amendementen van den py, tofc hètfi^el dqflpoifteii vj&r^ het boftigen kampe^ente^ gd -y^vvojpén met; 36 afstammen, 2o-odat ,.t^t bep b°ndöi vjfc .practische artxllgrie-ppfeningen aangenomen - met 40;28,6tëmms£-KI Indé zitting 'van "Woensdag 'is de bégfóbting van Oorlog met 41 tegeg 27 stemmen aangeno men. Vooraf was óen amendement van den heer van Houten, om ."de sóïhvafi kazernering te Breda te doen wegvaUèn, verworpen. De Minister van Marine brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat- ten gevolge- van bet heer- schen van de cholera in Turkyeen aan de Zwarte Zee, dó toepassing-van quarantaine-maatregelen is bevolen, niet 'alleen op de Bchepen, komende van Turkyo, maar ook op die, welke eemge'haven van de Zwarte Zee of hare Zeeboésems na den 10 Mei 1871 verlaten hebben. De Minister van Finantiön brengt ter. kennis van. belanghebbenden, dat het, blgbéï^.zgnem de Staats couranten Van 17 en 18 Maart jl. geplaatste aan- xbenoeming; van.8 surnumerairen der registmtié; en, .domeinen,; op 1 Junij a. s. éh vol- gènde dagen de IJtreclitfe houden reigejgkènd examéh, eerst op^i5! iltinij-a: 6. en" gen zal plaats hébben.;. vu! dë daliüg de^ ptgzèn vap de productenWg achfeh het bovén^taande yèóds méér dan Vol- doebde om, aan' bniö lezers hét oordeel tö lateii Aah, wélke zgde ^onkruide of misleidihgi is! BINNENLAND. iiöoqSj 1871^1 I-Vijn de ieittingj van do 'JPwoodo Kamer von Maan^ a»g,,.y do definition, bogrootmgöwotton, vóór 1871,: en wol over hoófd- ntuX VÖl, (Öópaïftóihunt' Van Obriö'g) Voóitdeüot. ©Ópr het ver 'gövordoixl phr -is dlo i'zltting toidiwgd, tt6t,^inpdagtj mpïgon, daarin ,4d urtrtft ^Tj.'Vrwdfih wmgoraömen» en do disouepio gèf yóruord tot afdobhng XI, (Matoriöol dér gonio.) J ju* aldWa! Wn«(ia%htóft'00h Itoftig'«öWit góhadi oök'ovöïiaoï pdÜtioko 'batookonih .vah dovokt I d«r; Jhw/'li«i{.. :m«on vOYOT do bogroo- aU"** 'Do Minister; Dè plgomoono borftadBlugmgop oyo ting vppr' j Ö.öijlog'zijji, afgolóOpon., Z. M.- heeft ;aap graaf van Zuylen van !N"yeyelt, Z, M. buitengewone, gezant en gevolmagtigd Mi- ftister te St. Petersburg,' vergunningverleend tot het aannemen en dragen der versierselen van rid der löte klasse dey St. Anna-Qrde, hem door Z. M. den Keizer aller Bussen-geschonken. In zake het denkbeeld door den heer Vader be- sprokon, om voor onze dooden op de Citadel eeni- ge zorg te dragen, bg de verwisseling, dip daar aan dó begraafplaats zal gegeven yrorderi, schrgft de heer H. J. Doorman in 1tD. v. Z. II:, dat hg eeh .adres aan de Tweede Kamer heeft gerigt, met verzoek dat op de begróoting voor oorlog- voor die aangelegen heid eene som worde gebragt, ten einde do.asoh der braven te' verzamelen en. bjjv. naar 's Hage 'over te brengen, hétgeoh wélligt een paar duizend gulden kan kosten. Een ander herinnert in 't zelfde blad, dat de heer 'JBa/ens, oudofficier, in 't vorig jaar aan 't ministerie van oorlog, reeds een adres hc*4- gerigt van de zelfde strekking. Mpn mag vérwachten dat deze zaak in oiize'Tweèdé Kanier wel eenige belangstelling zal Opwekken. (N. M. C.) Aan den heer C. J, J. A. van Teijlingen, burgen meester van Nieuw-en St. Joosjand, ia door .Z. M. vrijstelling verleend van de verpligting tot inwoning binnen die gemeente. Maandag ochtendwond de heer S., aannemer van een gedeelte der spoorweg- en kanaalwérken op Walcheren,té Hieuw- en St. Joosland woonachtig, eed zgnór 'bèdiendén ró'ót èerie som van f 2244 naar een kantoor in, Middelburg, tot het betalen yan een wisseh In plaats van daaraan te voldoen, is die persoon met die gelden spoorloos verdwepen, Alle door de ^regteïlgkèauthöriteiteri onmiddelgk ih bét werk gestelde pogingen, om zijn verblgf tè ontdekken, zijn tot hu toe vrucbteloos gebleven; N. E. 0.., Yan .één der heeren passagiers van bet Btoom- éöbipWille*n ÏTIdat zöo noodlottig een próoi dór vlammen w'erdi ontvangen wjj' de vólgónde me- Vrgdag-avpnd, bg praohtig weder, was het stoom schip ter hoogte van het' eiland Wight* toen do pasaagiófs,' die op dek' wandelden, plotseling een gil -hoorden, waarop spoedig een ölgemeen tumult en. hejt jgeyoep Opi watpK vplgdo. Eet bjeok dat in een der voorste passagiershutten 1ste klasse, brftnd Ontdekt waè,diö zoo 'snel 'toénam, datf1 alle pogingen tot blüssohiög 'fatitteloos waren. Na een zeer j kort - fgdsverloop word doör den i kapitein be vel gegovpn; de,. Bloppen.d^ej^ed[fa pi^kop.. ;Aap redden'viel niet te dènkoh; daar db passagiers door 'den;horigen foók belet Wbrdori ih'' hunno huttóh te' l'kcttnöni' >zjjVööwol rftio de equipage verloren lottbriijk' allOBi.en mogtenzioh dankbaar rekonèn er )eVqntoJtupnon nfbrongen., JE^on Eginiohq yonoohbr onoen BngoÏBoho .kotter, dio on hot tién VÓh bWmd kMraiöóhóMlen, n'tttii'óiÓ öén'giüdtójtté1 don poBséglow ovör. Daarop arriveordo -do Engél- sphe, Htopmbopi SwrpiQn dm dov;Rio>„«han bpoyd van don En^sehen, 9qhoej|ür bpyin^opdo paspagiors alsmodó do equipage on troepen óyertaAm'on zo naar Portsmouth vervoerde. Men meldt ons voorts uit Londéri,: be^alve de reeds bekende feiten, nog het volgende »Hetiis^ed€^(,waa geInkkiB sjaj, waardóor h^ mo gelijk v^aaai^d^: qpva^nflisn %?ijed4^a. fiMhoewel het watétffin h^ Schm|gop|| isO^ vuur ^g^l&iepieei De lood|kotterJfary en het st^^^.p Chm- »De passagiers werden hét eerst geréd daarna- de troepen. - »DqOT.-tnss9h,ep^pn^t yemdenNedqrl^dsf^en Con- buI zjjn "dp trpepen ffians in dè Aiigléssa 'barak- ken ij^ekwartiérd »Méh,' iè^t dat 'de: brihd Het eerét^'Ótitdékt ia door een- tónd. ;"MasBa's, water werden gpberigd om de. vlammen, te stuiten,,maar hpt mogt niet baten." De berigten in de Shipping and Mercantile Ga zette van 20 dezer behelzen geen meerdere bgzon- derheden omtrent het verbranden van het stoom schip B^tZ^if/A .dan reeds dpqr ons gemeld is. .V' N.R.C. Men Meldt uit Niéuwe Ihêp Naar mén VÓr- neemt, zal Z. M. stoomschip1 kde Valk" zich naar Spithead begeven, om het detachement;: Kolonisten in te nemen, en naar hier over te brengen, het- w;elk; 2ich aan - boord van het i'ötOöinBóhip "Willéhi IH heeft bevonden^ om naar Indiö te worden over- -ri;" ongeluk plaat^ 1 gehad. Een der pfficieren.-yaneén aldaar in garnizoen liggend regiment, .mét een.pAar' vrienden op zijne kamer zijnde, sprak1 meftdezé over het schijfschieten-, waaraan hjj dien" moigén had deelgenqmen, M terwijl (hg zijp revolver werk tuigelijk handteerde, ging epa. sphot ^f, .dat hem ónder het hart trof. Hij stortte neder met de woor den: «Ik wist niet dat het geladen was.» Later herhaalde bij nóg, tóen men hem te béd had gelegd en geneeskundige behandeling had ingeroepen cmoeBt dpze avond zóó;;eindigen 1» zoodaij niet aan eenig opzet kan gedacht w:orden. De Wond schijnt zeer ernstig. (Arnh. Ct.) De meekrap-fiibriek van de heeren Salomonson Comp. onder IJsselinonde, is Zaturdag morgen geheel afgebrande Te, 10 ure ontdekte men den brand, en spoedig Waren tal van brandspuiten, zoo van de fabriek als van Capelle en de omliggende gemeen ten, aan den arbeid, om; het vuur te blussöhen; doch de fabriek was niet te reddenslechts de muren zjjn overgebleven. Het kolossale gebouw ia nog betrekkelijk nieuw in 1862 weid. de eerste steen er van gelegd. De schade wórdt op 3 4 ton begroot.Persqonlgke ongelukken hqbben, zoo ver men verneemt, bjj den brand niet plaats ge- :had. -■ Dagelijks' wórden uit dö onlangs even ten wésten van Vlissingen aangevarene en gezonken stoomboot Roly Road, door middel van een duiker, stukgoe deren, breikatoen, balen met geiten- enkonijnen vellen, vaten verf enz., opgehaald; zjjne .togten naar hét schip,'dat óp 2CK meterè -benedem laAg- wator ligt, duren niet lahgerdan 25 minuten. Het daarvoor uit te keef en loon bestaat in de helft van de zuivere opbrengst van het opgedokene, waarvoor hg echter een kotier, de noodigo lucht- toeBtellen, 9 manschappen enz. schijnt noodig te hebben; do grootste opbrengst gedurende éénlaag watorgotjj, hééft de waarde van f3000 bedrageri. Die goéderen worden hier aohoongemaakt en ge borgen; de verdere- bestemming is evenwel nog- niet bekend. -r 4. Volgens den door bot ministerie van Oorlog te, Berljjh voor do bewerking van. do ponèioenwet voor- invalieden naauWkourig uitgewerkton staat bedragen de verliezen vah het geheele Duitséhè 'leger gèdu- rendé den laaisten oorlog -tri s Aap, officieren; - Dooie». Gewonde»!. Verwijten. Totdnl. Nrd. Dnitsohe bond 918' -2072 30 - 3920 156: 564 - v 720s 25 04. 80 22 182 154 -44 'I 68 - f 107' 1165 3795 80 4990' ooi aan doldaton'im ondcrofflcicHrti i, - niun Nrd. Düitficbo bond UsTti m"'SJoa Ss Boiiortn"'. -• 1524; W2l7 ,.'11744'.' Wurtombnrg 664 1688 - 2352, Baden 424 ,.257,8 263 3204, HoBSoft 6R1 1467 - 2148 18132^-877Ï8~ (1165 12ÖÏÏ' Begeren Wurtomhorg Baden - U

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 2