Nieuwsblad voor gemeenteraad AHö gtJiere men minstens één ■iiw.iam .i. AI-> v-.i. JI.JUU'. «W;fr>Wftul.r ),-%#. ftWt/'l,aO. i6s»4ixla«;ioan,er.i ct I' £fQir<% A'd*«t«Bticö lOótt, per re'ge^' groóta léttenienTigriet^, m*jsamiMuf!' WM&-< -.1 - lygol^SO, «ff*. .r'-'"-r ÏÏiMSg^aS'i'lSR 6>?d f ,iv. ",5# O'! «ps8>n»,«o «A MffisnS- !>3;l*it«.Mw idvW6«H£.'7)2„. ,8,3^, 7,?. T.12 2;«5*w 7,»a«s.is ^r %0R*Hdflfl6Sjr- a6ÖSEIIBAA»4io ilmxafcrf -' sffiW -iw IJK»hWlJSki. Laujhsuuhijj ,aer AaverwyiweiL wt ues muuiuaage o are. -•■■■-•. --un-,v-y rz -j r^>ft WlW. sV0O«: -DnitacfMaiid,. Oostenrgk, en ZWitfierland Rangenótqen d,Q°r do Ber^jny, Leipzig, fV>mortfrW; BBBIGT. Opiaaastaamde Maandag .(taeede Pink sterdag) zaldmCmkaiit niet woïden uitgegmné T,^ BEKENDStAICIN GEN van het {pem'é^ntö-béstuur OPENBARE VERGADERING VAHfrDSN." _^,r' T'E' GOES ten raadlinizé aldaar, Op Yrjjdag den 26 Mei 1871, des avonds të"n 7è urQ. roidnr jyiEit Mcdndfinii'mr 'InoAhihWóü 'h'lfal&riti'' *f" het t i I f 1 l t i f-A j 'ffifetbttfi. «5-y 8'. Vertoef *«ftö WVStf-artom ontslag bIb leeraar aan dff-iBtfcgef avendafahóolur- ,i Ax Xdém! van Ai Sterk j omtrent het doör'hem aanger k! plempte? sgeRenRe |in [de vest.' 5V lflej#, va^ B- van dei Does y^aankpop van grond. 4>. V Mem .A. Vransffn' y&h t <$v Pattè om.aaq- kóojih van grpnd,thans opÉrfj5*wht döor\hem bezeten. 7.' 'lOTtóvan VeranHillende pètöonen.ordafköbp van cynö. 8;. SjiewficatSe' vap-uitgavdp 'over-1870- Degrobting voor 1872 van de Gemeente Apotheek. 9. Af- en overschrijving op-de begrooting voor 1870. ^)^y^a^lritpt aankoop van,een, gebouw, vow sqhool- van' Opport id .zako de' iüza- ötöïfen.:, -ftonf.-nd?. tAt, l£wAARBOB: OBJBE&T DE fflDlSCHt ;,jK; Hebben wij in onze Vorige .hesobouwing aaji- gètoótiR,boo goheèl önjnist de vóorstelliig dor OomA fiowrantnan den vooravond dor vor- kieziagon, toen a^; vóói;. iezo, «ioji ni,w koti Woerlógd' worden wai. dat do vennindering dor baten uit Indië, 'alleen veroorzaakt werd door jdè' yprjjoverróinderiogdhr' prodacte»,» ïobbiin"1w^)(ir daajrtpó pj> gewekeja ofaoboon dei -,C. odprfdo bmnmn «^at, er. nog geen, tenkelon maatregel genómen of. in werking yns.tlie hot oqllaoretólteVZön Uttkn «bonndculen. Wüti. on roedjoepir.owittlWI tijrt introkken ou dë' kofflj-1 en 3oikor-cnUunr dboï 4b. ^gndiiig dor|jièadioalbH zjjn onderinfllld W w8 toog: ibp gejif.ozon, dat «V milljppabn «lün voriggrat (Muj .opcuVofe workon, statiatioko opnamen onz.r- «menü wi)., o»j oitulel(jk op hoe ^n:!doorTwt JH^^OTL dqUWalonlj thMeiwillbnj1 wjj Uorteldkw^jaoOoii (jtt'^vot^bn (ÖtÈ^Wat^i4fBngen dor ,bnzar^iibht '1 M*t .rWtMnWli .4» pandjoahaizon oil din- «ol|jk dor grooto votmindoring dor bolnating iu arbeid, bekeud onder dén naam vair derrroviiroAb,7>. iDe eerste was zeker iu vele opzigfen belem merend voor den Inlander; hoewel deze be lasting, die een wen lang. op Ja va bestaan had en daarom van de Inlanders was overgenomen, tty# zbp stprk dtoktb als men wel eeps be^vborcj beeftj. de bevolking was er agh,.gèwoon, en dé sohatkist verloor bij. de. afschaffing. A& 5 miiib oen gulden. Torh keuren Wg die'afschaffing in beginsel goédj doch' het équivalentverhoo ging van h<;t ta^ef der bedqfsbelastiog be droeg: slechta eahige! duizenden 's jaats. De verpachting dér «pandjeshuizen» bescherm de den' Iulander tegen afzetfcerjjènj terwjjl thans irtler vrjjbtdd heeft pand te nemen,, tegen een intrest zoo hoog a|8i hgverkiest,V zjj bragt raim: f 878,000 kip, terwgl het patent op het parid,. pemon, datJ.d*mrTOo*'ibn de plaafs kwam, siqebté f'27,000 agn,:'de( sphaödst igeeft,l De a&ohaflSflg dor: vischpaöhfcf heeft dat ber zeer achteruit doën gatóy, daar <Jé gèwoöe ^Taya^a, die, zich riet <3at hezig hield!, gsen fondsefl,] .heeft, om. zicJn praa.nwep, viscV tuig.» enz., aan te schaffen, hetgeen hem vroe ger door, dè pachteT3 verstrekt w'erd. Eftt alles, ëpfeitw,;. zün kleihighe|dën m,,yejr7 gelpking met de schade eq hetr Ongerjef, onV staan, door. niet de hand te houden- aan de behoorlpie toegassihgy van - Wet in- alle Qoster- stihd. litodöj^: heeraphépde stélael dër, fieerertÜièjy? ie fa, dat/; vooy, alsj^pg Indi^j(monlljeerÏB^ in- Zóoi lang, dft .havDlkitigr niefc>i ini staat» is^ belastitig ift geld ojl tfe ht-eögeö, eij» öt geen arbeiders genoeg, tevihden zpn,,. bin, tegan' egg redelijk dagloon, te werken, hfu». men dW niét buiten, en dat zulka. .op. Java nog het geval niet is;' bewijst het onophoudelijk mislukken, der annhe^4'ng,,van,.s.cbier.':aHc opyn|wro/weplep, die, sleebtB. ,bö, uitzouduring,:en dam nog aHoon op de groote plaatsen alsBatavia, Sttmarang, Söeïahiiya en enkele andereii, gelukken. De tfr.W.anxn vpjgfins ondlgnbruil.Terplif^-djin van: de vijf, late»,gebregbop. een van de. Zeven dagon Voot den Sonverein te arbeiden, en deze "d, wérd ióiolgempenan nntt«iftf werden bruggeflj, wegen,, w«t«ri«r Hierdoor dingen eg Andere ton nutteder bevolking «trok- kendo 'nulteü ondèrhnudm,; i Mberfflkltn beproefde Koohr«t»Wwm»9:nt«n op, www ..^jvdip vwWillig wilden orboidon; zioh anulbodon'oni'téjjonioöa btt Uhte mut, t er wimu geenvoidusudi nmital. wflwil. Ilgenl to bokumeu on men moti8t'heb opitf)Vou. dïoriaton. uu/vvtilvll' ui* IUÜU ,»tteb^: obi Mjj/f1 toefj^op; 4(>"j, u, zoo wol ftla door do gröoto vormooiw .ring, deri bevolking, .werden 'die 4i^l^:|&W linrfnw An Viofl mnn XifihnnrliiK dft- hahd..ffehoü- 7Wrffi?.T%fl5TwTIJ: .dpn. app hetyadp^ totéèn de dne meg jan, daarbj*ja aanmerkingnceint, dgtjife sftwoJl*riisW^ldihezir.ters.meestal één. óf. meer -U'rnjArmrfsTv—^vrnrrrrni»-;—r---m-,."nin?T,7j mv." fnenöempangs (boer^nkneqhln) aph- KobW, digd zjin,. lateg, vqrjngtan,[,dM,znl, )iSpq,b4fi™® 4at die overoude bela3tiug:Jvoor heg niet ze^r drnkkein4,in.. AHW 4wïn1sy,08^ï/»eS,,Wm3J'ëmt geheel )aat..verv.allen, en '4a, y^rdepKn^' vim Jéjfi «rbojg slepbS KeregeUiQ^yé^l -.bbbhv ïranr 4e%.,Wq?f%Tp-™5yrp,.-^r-Tv-n tot klagten geven. Worden .de a Jmui^f ju iTSl# gang van djt >iad wi ,,me van^de ,we^k%,,vgn,he|I,,yislsel! en wüftonffin iget bnw.o.derlpgbnye.cgfersaan.hqeiettér^k.nlgj, handel, nüverbejd,, vee,tapel ontginning eg mer legtal.,pedert i.de myoenng„der .gouvnmbmjmlsi. Mpw süjM® dgyaani daar.dop^ JangzsppHiAnq.,-™.!!!^»^® .arbeid '«n bp* opbreggf» 'van belasfang.in wordt geleid, boe de bewering dit jbj Je^UjOn- .yoldoegd, loon. itqtj.-zjv^n^ljsid ;qp grond, wordt gedwqngen,:gehepï,onjUist iè,.ten dflp^de ogfprgionlegwze^nlBlrVwórffé^ger .spieken., Ten,.gpmakke.ivan,, den lezér zullen ..«spil tevgnwliten.tegen, eenq,wig^ 0B,d« k?r ;«g«nWO0|dige,, Wfl?» ,yPpdpr]^der,..béJye«ide,,efinei ugjwg .ter rfmffi ifêi "H5sgtrw% «lioen, Jayanen,Orppip.yyoprden vopp^er door dé G. C. gebezigd om hen, die geen ken- "a» •-:-••*• T—i"WJ"*"*-—-f—'«rt-"n»»ihm nis van IndeeIloirpkan'mbye»j,inede te slepen, maar die alleen iir «taal^rntt om-ben- Aio-fndii kennen, verbaasd te doéh «ttói Over zooveel bomBofllvoortspraitmdi) nit onkundA. of. Uibnog «i-vjr Zob kórt1—.létvlnx-Ali JWiijWnj® PW» iWfrtfinvwfir genchto dszers. Heb.tvgBron.welconaioyesina- gédnobl, hoo het" toobniogólijhi ié, dit, kpnol a» aUi (vit *,r onn ffohitul ttoo uüuoli P' 'f II) «twl* ».w». "i,H«'RW 'mnhuBk, OoatonrBk enii_Hi»tenhla»d met ooiie bevolking dio^CniunJen1 ioó bphrilka» vrodo bow aard door oen V1"m •v',f nl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1