No. 6. JDingsdag 24 Januari) 1871. Zesde Jaargang. Nieuwsblad voor TholenZuid- en Nóord-Beveland> Dé Brug over dén Oceaan. Dezfl Courant verwhijnt, uitgezonderd op Christelijke feestdagen, des Maandags en PonderdagB avonds. Prya kwartaal ƒ,1,—.fr.p. post/1,80. Afzonderlijke Hommers 5 ct. Prys'der Advêrtentién 10 ct. per regel, groote letters en vignetten naar plaatsruimte Geboorte-, huwelijks- en doodberigten van 15 regels 50 cent. L SPOORWEG 60E8 - ROOSENDAAL. y. Goes 6,£3 - 1,28 6,18 V Roosend. 8,65 4,40 Biozeliuge 6,31 1,86 6,26 ----- 1.47 6,3 2,14 Wouw 9,7. 4,50 8,40 Bergen-op-Z.9;28 ,5,8 8,53 Woensdrecht 9,86/5,13 9,86 Rilland 9i63 5,26 9,12 Krabbendyke 10,1 v'5,82 6,22 Kruicingen .10,14 42.-9,37 yiake(^) 10,20 5,47 .9,84 •Bfewlibfce 10,29 5,54 9,43 G«;s A. 10,89 6,2 9.T. Aan deze halten wordtcdléan-geétopt^'jwishnBur daar reizigers wor* - ,_;-nen opSonomen <?f uitgelatende reizigers zijn yerpligt, vóór het ycrtrek. vah d^n trein aan hei Voorafgaand station aan den conducteur tennis te géven Vldke(*) 6,-_ Kruining. 6,48 1,54 K/Ibbend.' 6,58 2,7 tóllandO 6,59 Vfoensdr. 7,22 JBefg.-op-Z 7,22 6,48 6,54 7,7.. 5,48 7A7- Wouw 7,32 3,1 7,27 Botend. A.7.40 8.-1Q 7,85 Alle Stukken de redactie betreffende, gelieve men minstens éón dag vóór de uitgave franco toe té zenden aan den: Uitgever A. C. DEJONGE '8J*. te Goes; Inzending der Advertentien. tot des namiddags 3 ure. j_ v Advbetentibk en Abonnementen worden voor Duitechland, Oostenrijk en Zwitsèrland aangenomen door de BH. HAASENSTEEN YQGLER, te Hamburg, Lubeck,, Frankfort a/M., Berlyn, Leipzig, Dresden, Breslau, Keulen* Stuttgarfct, Weeneh, Praag, Bazel, St. Gallen, Genè'vé en Lausanné. BEKENDMAKINGEN van liet gemeente-bestaur OPENBAÈÉ VERGADERING VAN PEN GEMEENTERAAD TE GOES op Donderdag den 26 January 1871, des namidddags ten 7 ure. punten van behandeling. 1. Onderzoek der geloofsbrieven van de benoemde raads leden. 2. Mededeeling Ingekomen. Stukken. 8. Benoeming der Commissie van revisie voor het ont- werp-kobier van den Hoofdelykeü: Omslag. 4. Idetn van een lid der gezondsheids commissie. 5. Berigt der Plaatselijke Schoolcommissie omtrent bet .noockakeljjke der vergrooting van de bewaarschool. 6. Rapport en rekening der nieuwejaars-commiBsie. KENNISGEVING. DE GED'EPÜTÉERDE STATEN VAN ZEELAND. Gezien art. 73; 2de lid van dé wet régelendé het iiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eer-, ste en ter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 JuHj .1850 (Staatsblad no: 37);, Noódigèn de inwoners der provincie uit, zoo zyinde. grondbelastingde personele belasting of het patentregt op, de kohieren tot de loopehde dienst behoorende, eldebn znn aangeslagen, daarvan, door toezending van de ver- eischte bescheiden(aanslag-biljetten of uittreksels uit de; kohieren, en eene berekening vah hetgeen in Hoofdsom en in Rifks-opcentern afzonderlijk wordt betaald), vóór óf uiterlijk op 1 April aanstaande, aan hen té .doen plykén. Deze kennisgeving zal in de onderscheidene gemeen ten van dit gewest Worden afgekondigd "én aangeplakt. Middelburgden 20steh January 1871. De Gedeputeerde Stalen voornoemd, B. W. VAN LIJNDEN, Voorzitter. BÜTEUX, Griffier. IVationale JMCilitie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vas GOES, maken bekend dat het REGISTER van INSCHRIJVING met. de daaruit opgemaakte ALPHABETISCHE NAAMLIJST vóbB de NATIONALE MILITIE over 1Ó7Ó; "vbor de ligting 'van 1871, Van heden tot 81 January e.k. ter secretarie der gemeente voor een ieder,ter inzage-is nedërgélegd; alsmede dat gedurende dién tyd tegen register en ljjst bezwaren kunnen, worden ingebragt b^j den beer commissaris dea konings in dit gewest, 'door tusaobenkomnt van den burgemeester dezer gemeente,, zulks op ongezegeld papier en door de noodige bowys- stukken gestaafd. Goes, den 23 January 1871. en Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. De Sectetarisy hartman. POSTERIJEN. Vertrek-' der .«Hb^ëhtóftlèh hdAt 'ObölPIndiS Yia Tri&t, -Woensdag 25 January,, per eerste trein. Vin Brindiai Vrfldag 27 January, - Hét is zéker eëh tfërblydmd tëekert, dat zdöh ihöët Ga pape? stbmmWr doen nooren, (lie de wenscbelykhoid aantoonen eener stoomvaart maatschappij van Nederland op Noord-Amerika. Wezen wij eenigen tijd geleden op het adres, ter bevordering daarvan, yan den heer M. H. Jansenaan de Tweede Kamer, te lang reeds bewaarden wij het stilzwijgen op eene daarna uitgekomen brochure, getiteld 1 tEene^eder- landsck-A menkaansche stoomvaart en spoorweg- verbinding-Maatschappij*geschreven door G.C. 'J)aum, den ganstig bekenden schrijver van dé. «wenken voor. de deelnemers in de^ stoomvaart maatschappij «Nederland». Op uitnemende wijze betoogt de schryvër hoe eene directe stoomvaart op Amerika, uit een der Nederlandsche havens, gegronde vooruitzigten geeft voor goede resultaten. Dat betoog berust op cijfer8 en feilen. Het geeft een overzigt van het aantal landverhuizers, dat in de laatste jaren uit'de. naburige rijken naar Amerika gegaan zijnde, verreweg het gemakkelijkst de reis had den kunnen doen over Nederland...... indien er een stoomvaart bestaan had. Evenzoo van de uit Düitschlahd derwaarts vetzonden goede ren. En met bét oog o)p die g.ètaïleri\ómï h® tot de slótsom, 'dat,' wannéér"uit Rotterdam met 4 stoombooten reizen in het jaar gedaan wordènj b. v. naar New- York, en wanneer slechts 'een tiende gedeelte der landverhuizers, die het gemakkelijkst de reis^ over Nederland zoüdé doen, werkelijk die reis langs dezen weg deed, en wanneer slechts een klein gedeelte goederen op deze wijze verzoóden wordt; de winStén van zoodanige onderneming bij een aanvanke lijk kapitaal vhh' f 2.25ÖfÓO0, niét' minder dan f 495.000 zou'de bedragen of ongeveer 22 per?" ceht: .-By déze berekening ia op allés gedacht, als afschryvihg van; kapitaal wegens waarde ver-' .mindering der schepen, assurantie en onderhoud van Séhip, hdven- én loodsgelden, kortom op- alles;,.- Zoo als de schtyver hërhhaldeljk: doet uit komen, heeft hij isélfs een tiiaatstaf aangétid- méïi, tv aarvan hjj voldoen dé mag verwachten, dat de uitkomstén ae berekening nog zullen overtreffen. De uitgaven heeft hy ruim, de ontvangsten laaggeraamd. Natuur! yk zyn wjj niet. genoeg op de hoogte, om, de juistheid van al deze oyfers na te gaan, maar al nam; men aan, dat de winst slechts de helft bedroeg van het totaal; 'fvaaróp 2y door - dezen deskundigéi geschat 3yn; dad hog zön die helft; öf 11 pCt. •'S jhats; fcékéir ëéhë grdötè &ankh'óèdigmg hjjh; j Q'élóbfeil wy 'duéinét jerii'étHëiH té' itfogep betreféh, dkt dé Keèr 3aujn^dooi bét sbKi|jp ven van dit werk, den daiik verdiend heeft yan allop, die belang stéllen in déze voor Neder land zoo hoogst belangrijke zaak, en mogen wy, wat de hoofdzaak betxeft, zyn streven gaar ne, met al- de kracht- die in ons is, stennen, toch zyn wy wat uitvoering betreft niet in alle opzigten met hem ëehadéükend. O Volgens zyn meening toch is vo'br, bet oogenblik de aangewezen plaats van, af-» vaart. Dit kunnen wy niet toestemmen. 'tls waar, dat tot nogcn^é- Rotterdam de plaats is, waar de meesje* hand^bötrekkihgën metDüitscbland bestaan; niet dat het hiér in hoofd2iaak,r:ti;anéifió-hnn- del bétreft. Die zich nog bóyën'difeni .een^wég moet banen, én die dus éveü goed kon geleld worden op Vlissingen als óp Motterddm. En wat heeft ftotterddmt van dit standpmat be- schbnwd, hu voor op Vlissingen het vervoerper spoor uit Duii»clftm3^ap^Rpt- terdain iets óf wat korter zon n,aar Vlissingen. Maar dezen karteren a^tand zal zich, vooral wanneer de lyn Boxtel-Gepti^ Wezel ge^ opend zal zijn, tot weinige m^lénr hepulepu Daarentegen zullen persbneu;'.eSó> goedérén, éénmaal te VlisBihgen aéngékbtöen;; de< afiftarid vah lEtottérdam övèr Bróuwershavëh ^ha&r- Zèb» hiët meer behobvenaf tè léggen. Om' d^n hoögstenë één tfur, als hèé weï zop teel yéryöér per,_ épopr 'hit ïe wininepi, zullen, h Uur pér jiopt yeirder -'moéién yarêh, Daarby heeft Rotterdam dit nadeel ^kt het aan een binnenwaterligt. en de vaart by .voi^t spoedig gestremd, zal 'zyn. De geachte-Bohry- ver schynt hier minder aan te hechtehq «sloten water,» zegt hy; ^én ysga^, «gedurende eëhigè wéinige: dagen ih feëf «thag hiel: als éëiié .iredbh gplc^éii Wt- «het tegenwoordigë bëóte ^unt ykh bitghh^ ^®r «eene stoomvaart naar Amerika te verwerpen.» Dat het echter geen. zaak van «wèinigq ]d^öjp^ is, bewyét deze winter, weder, na de.:,yaapt verscheidene weken. géBlpten V Ook w^st dé heer Daiim1 opBremen .ten Hamburgdin verder van héb verWiy'déM wat toch niet verhinderd hpeffc, dat het ver voer over tiie plaatsen 'tót nÓg vibe. mët ^ejl gevolg gëscïdédi..."Maar: metsals^t dié steden tot nog toe de Wflie^gel^p^pid aanboden en er geene beter gelegene waren, net is echtereen bewys te;mem; hóe FZ^npen,,waar zeldzaam zooveel ys komt dat het hindert,'veel beter gólegenaB; hi t b-i MaOr hët gróótste bezwaar tegen Rotterdam is; dat er sléchts étookhsehëjpett ktlhhéh kö&eh Vah hbbgètëiis 1000 tónhëü hótt'o 'drtefótSöfc •fajniijaff. Eh tocti is hét ééhe ^w^erëjlhta|jïfe waarheid; dat jhjst. dè grootsté yereischten vooróë'i^ïj^ëu8tpp^boo^ is. Te Vlissingen hu kunnen de gróótste soort

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1