1 l t No. 3. Vrijdag 13 January 1871 'Zesde Jaargang. Nieuwsblad voor Tholen, Zuid- en Noord-Beveland I -• *- <•[- MM", ■•r '.n vKvrtft'V. - Dcie Courant verschijnt, uitgezonderd op Christelijke feestdagen, des Maaudigs.en Donderdags avonds. ■Ptij» 'p kwartaal f .fir.p.1 post/I,SO.-'Afzonderlijke Nommera 5 ct. érya-derAdTertentïenlÓ ct. per regel, groote letters en vignetten iiair plaataruimte. Geboorte-, huwelijks- en doodberigten van 1;5 regels 50 cent. ïüllanï-W'-' 9,1* Krabbeadijke -10,1 6,32, 9,22, Kruliiingen 1^14 "5,4» 0,37* V tike (*>:T 10^ (T,5;4# Biezelinro' 10{29h. 6.541 9j42v Goes V; "l0;89 '6'B" 9,6 k.rAWid«zabulken wordtallééngeatogt- yaineer.daar*i«tigeM;.*»r- .opSenoihen.of tt'fteejaftsnde'rejzigcra z^ vcrj^rt'^^i^ot'VertiKir 'ft l'*?o r 7t»h-xteh t^ipaanfhrt: Voorafgaand Alle Stukken de redactie betredende, gelieye men minstens één dag v.éót.de uitgave .,fraji-e.o toe te^adea;. aAuidén'Uitgerer.'A.C. öÉ^Jb^GE'.-sJx'teititjessfüOif .t; 'Inzending der Adyer^BÖeiï .^Éde^'üaoiiddAgB 3 nre;. - - - ajjvbutbiirajn en Abonnementen worden voor Duitscnland, <Oo8tenr|jkren Zwitserland' aongenotnën door'de HAASENSTEIN VOGLEK, te.Hamburg;"litltbwk,- -• Frankfort a/M., Berlijn, Leipzig, Dresden, Breslau, Keulen, StuttgarttJ Weenen, Praag, Bazel;St. .G&llén; Gfenèvê en Lausanne. j: -rtüyf z»i [6,23 T,2S' Ö,1'S llfigéB,81 i;89 6,26 - W .1,47 .6.36 6,43 1,64 6,38 JEfcftyei& 6,58 2,7: 6,48 lüllind(») .6,59 2,14 0;64 Wwihtf r/7,12 2,-32 7,7 ^Ber£.«^7j*2/..2d8 '7,17' -. .Wouw 7.82. 3.1 7,27. ..„%8«taa. A.7;40 3,10' 7,35 lAn'ii davn BOES RMSaDML. V ELopaëncL, 8^5 4j4Q' "^jSCr WoflWiïfüTWVfli. 4p0 BEKENDMAKINGEN van liet gemeente-bestuur. VERKlEZIHCr. BURGEMEESTER en WETHOI^ERS v*n GOES, brengen ter openbare ken nisj dat de processen-verbaal van inlevering en opening der stembriefjes voor dé'ver kiezing van TWEE LEDEN van den gemeerrtferaad bjj 'herstemming,, ter secretarie der gemeente voor een •ieder ter inzage nedergelegd, terwijl afschriften daar van ter gewone plaatse aangeplakt zijn. Goes, den .12 January 1871.-' Burgemeester eu Wethouders voornoemd, M. P. BLAAUBEEN. 1 De Secretaris, HARTMAN. 33eli©ii dmakiug-. DE BURGEMEESTER van GOES, brengt bij deze ter kennis-van eon ieder die het aangaat, (lat het ko hier 'der GRONDBELASTING op Gebouwde en On-, gebouwde Eigendommen voor deze gemeente, over het loopendè jaar, op heden ter invordering is gesteld in handen van den ontyanger dier. belastingen, binnen de- ze^gemeeate. GoesI den 12 January 187-1. De Burgemeester voornoemd, M. p. BLAAUBEEN. BET 5IEUWE MISTERE. Een ieder zal voorzeker gevoelen, vanwelk groot gewigt telkens voor een land het tijdstip is, waarop een nieuw ministerie optreedt. Van de bekwaamheid ea geschiktheid van deszelfs leden, én van de door dezen voorgestane begin selen kan voor het vaderland ontzettend veel aifhangen. Vooral in een toestand waarin Ne-. f derland zich op dit oogenblik bevindt. Daarom deed het ons leed. tot nog toe door de' voortdurende verkiezings-agitatie onze meening over het nieuw opgetreden minis terie nog niet te kunnen uiteen zetten. Na hetgeen vroeger daaromtrent door ons gezégd .is, verjvpnderl het Qris niet, dat weder een zoogenaamd «liberaal» ministerie is opge treden. Een conservatief kabinet zou, voor het oogenblik, op geen genoegzamen steun der Tweede Kamer hebben kunnen rekenen, en zou dus af hankelijk zijn geweest van de zich noemen de «liberale» meerderheid dier Kamer. Waar lijk geen benijdbare positie. Waar echter dé optreding van een «liberaal» ministerie te wachten was, is een kabinet Thor- bëcké we'ligt .niet het minst gewenschte. Wij herhalen toch dat, ofschoon van geheel tegen overgestelde beginselen, wij gaarpe erkennen, dat mr. Thorbecke mn meer dan gewoon man is. Door een, ministerie Thorbecke verstaan' wij ecjiter meer dan een ministerie, waarin mrl'.ïW- becke alléén zitting in heeft. Hij móet daartoe mannen naast' zich hebbenj geheel deelehde in zijné zienswijze; geheel dezelfde beginselen toe gedaan als hij zelf. Of dit echter bij het "nieuw opgetreden ministerie het geval is, geloovèri wij om verschillende redenen fe moeteiTbetwij feleri. Mr. Thorbeckeis zeker de man, die den groo- ten schok heeft gegeven, tot den zoogenaamden nieuwen toestand.; din voor een groot deel de aanleidende oorzaak is der hervormingen sinds 1848; die door zijne houding dén.weg'tot die hervormingen -geopend heeft. i Maar mr. Thorbecke is,, naar onze meening, de man nietdie gewensoht, die voorzien heeft, dat die hervormingen de noodlottige gevolgen zouden hebben, alsthans het geval is.'Hij heeft een stroom ontbonden, dié hg ntf niét meer leiden kan; door welks onstnimigen loop hij thans overstelpt wordt. Zijne vroegere leer lingen, willen, thans hem hunne zienswijze op dringen. .*.,Zjjne .vroegers vnlgelingenr. gaan hem. thans vóór. Wanneer men de houding van mr. Thorbecke in vroegere jaren nagaat, dan straalt daar zeker niet in door, een doorgaand' streven naar de- oppermagt dér Ötaten-Geheraalals thans als ideaal wordt gepredikt. Vooral wanneer hij mi nister was, trachtte hij steeds de waardigheid van de dóór. hem ingenomen plaats té handha ven, en duldde hij uiet dat de Kamer zich be moeide, met zaken, hare bevoegdheid te boven gaande. Op koloniaal gebied wilde hij, ook vroeger toezigfc, medewerking van de volksvertegenwoor diging, ofschoon mr. Buijs in de Gids betoogt, dat volgens den geest der Grondwet, die ver tegenwoordiging op verre na niet zooveel magfc toekwam, als zij zich'heeft toegeëigend. Maar men moet erkennen, dat mr, Thorbecke op dit punt althans meer consequent was dan vele andere, zich noemende «libéralen»'. Dé hoofdoorzaak der scheuring van het ministerie Thorbecke-Tuttetoch was, dat hij ook toen; met het oog op de invoering van het nieuwe strafwet boek voor Ned. Indië, medewerking wilde der Volksvertegenwoordiging. Hij wilde die mede werking niet alleen, wanneer de conservatieve rigting aan het bewind was. En meermalen heeft hij door zijn heengaan, bij de stemming over ge- wigbige door de radicalen voorgedragen hervor mingen, getoond dat hij zich niet vereèüigde met de sloopers quand-même. Nimmer heeft hy ook, naar onze meening, gewild, dat aan sommige hervormingen op fi- nantieel gebied zoowel de, gemeenten als het land betreffende waartoe hg had medege werkt, eene toepassing zou gegeven worden; dat daarvan een misbruik- zou gemaakt worden als thans het geval 13, Wg herinneren slechts aan hetgeen door hem bjj de bëraa'dsla&ingefi over het wenschelijke vau -een hoOfdelijken Dnisiag als gemeente-belasting,, géi'egd is'. r,'i: En wat de schóp!qhestie1 hétrèfb -gaf iegheJ Ver- klaring «het Christendom zal zicH'döen' gevÓè- «len, of de wet zulks moge nitdrukkén öf dtiët, «de school zal vChfistélgkr1 zgn,' "Vnidat;zg",'lret «uitvloeisel zijn zal van' het Christendom» aan zyjn "«cliristendpm^óyen..; '«géloQfeVerdëeldK'èid» eenbeteekenis door" .dé' .radichlbn. helaas, sfeeeda nog miskend.- 'Miskend j -veelpl 'omdat zg te Oppervlakkig zijn, om dien. zin te^unnen.va^eu, of te opgewonden om zich, den tgd!j$ gunnen, jlien te onderzoeken, of [te - vgandig^ aan zet Christendom oih'-.tlit'te; erkennen. -ów^' Van waar echter, dat de tijdstroom door,'hejn, hoofdzakölgk in beweging gébragfc, eehe andere, eene sneller rigting hééft- 'genomen danr door hem was rgéWénscht t7'f.' Vooreerst omdai dé gro'ndslagv "Wa:ar;'Jig-'"i)^ stond, geen hechte grondslag was1; omdat te veel een utopie, een onbereikbaar idéaal na- jaagde; omdat hg te veel aan de .theorie hechtte, doch te weinig acht sloeg op de praktgk omdait hg te veel uitging van het ötandpaat, dat. alle mènschen waren zooals, zif zgn moésten,- Étiét genoeg in hét oog hield, dat de menschen zijn, zoo als de' ondervinding zéPleert kennénbmdaihg, van den men'sch verwachtte, wat horen dén" ménsch ligt omdat hij van bloot zedeljjkéj maatschappelijke' ontwikkeling ..verwachtte. Wat alleen hechte godsdienstzin geven kan. Door dit standpunt eenmaal op een heiend vlak gebragt, werd iqj door den tgdstrooaa medegesleept, en de dam der zuivere utiliteit bleek te zwak om dien stroom té keéren; f Maar- naar onze meening bragt daartoe- 'bok veel bij, dat hij nimméf de' kifacht;' den'-m'oéd getoond heeft ér 'ogénlgkvooriiit tè- Kóèiëig dat de zich noemende «liberale» ^artijj. atideré wenschen koesterde dan hij. - Zijn hééngaan. of afwezigheid uit dé Kamer, op beslissende^oogen- blikken, m,oge voor den opmerkzamen tóeschonr wer een voldoend bewijs zgn geweest, vanrzgn niet instemmen met vele' diepingrijpende en .noodlottige hervormingen in radicaleh zin;- ,om die te voorkomén' was een: krachtiger optreden óhvermg'délgk geweest/ "VVg beseffen volkomen wat er vóór deïf lei der eener, staatkundige rioting iti is gelp^ny om door een stopte greep -,'wèijigt. zgnéj, lingen van zich te veiiy^eemdpn,, doph; onze bovenstaande opvatting jujst i9, i|fpd dit inoeten trotseren,ter willei i van 'het belang dat het betrbfi; Van héni; -liadéAwi^ftjr ker kunnen gezegd zgn«Indien de veldhger «van '.z^n leg'é/ géschéiden' hetiö'otóflat «de veldheet alléén'atahd hieldi»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Goessche Courant | 1871 | | pagina 1