NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Onhandig SPORT-AGENDA Toestand van de kinderen in de wereld 1986 10 No. 4201 Donderdag 19 december 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Kwetsbaar. Er zijn mensen in de wereld, die met hun handen werkelijk niets goeds schij nen te kunnen doen. Mensen, die alles wat ze aanpakken, verkeerd doen. Als ze iets moeten maken, lukt dat nooit en vooral het repareren van allerlei apparaten, al dan niet van huishou delijke aard, is haast altijd tot mis lukken gedoemd. De materie is de steeds weer ongrijpbare tegenstander van deze mensen. Vaak een bron van ergernis voor de persoon in kwestie en zijn omgeving. Want echt, het valt niet mee, als je met twee linkerhanden in de wereld staat. Je kunt het een gebrek noemen, een afwijking of een handicap. Maar het is en blijft een weinig benijdens waardige zaak als je onhandig bent. Het doet geen pijn en je leert ermee leven, maar het maakt je in veel si tuaties in het leven tot een kwetsbaar persoon. Aangeboren. De handige mensen, de echte doe-het- zelvers, hebben weinig begrip voor hun tegenpolen. Meewarig spreken ze van gemakzucht of gebrek aan doorzet tingsvermogen. Ze begrijpen niet hoe frustrerend het telkens weer is voor de onhandige ploeteraar om de ander het haast onmogelijke met enkele simpele, doeltreffende bewegingen toch moge lijk te zien maken. De rust en zeker heid, waarmee het karwei wordt ge klaard is voor de onhandige mens om wanhopig onder te worden. En laat nu niemand zeggen, dat je het leren kunt, want je hebt het, of je hebt het niet. Je maakt zo'n stof zuiger, of je blijft klungelen. Je schil dert die stoel of je blijft „zakkers" produceren. En je krijgt die brommer aan de gang of je komt niet verder dan een heel stel verwensingen, even tueel begeleid door enkele trappen te gen het onwillige ding. Hopeloos. Uit het bovenstaande hebt u mis schien af kunnen leiden, dat ik me meer verwant voel aan die anti-doe- het-zelf personen. En terecht. Ik heb weliswaar het gevoel dat ik twee rech terhanden heb, maar dat komt, omdat ik links ben. De mensheid vindt het werken met een linkerhand per defi nitie al onhandig. En als het dan nog gebeurt, in de stijl, zoals ik dat gewend ben, is alle vertrouwen in de goede afloop al verdwenen. Neem nu het geval van een kapotte lamp. Er zal wel een snoertje loszitten. Voor velen is dat een karweitje voor „even tussendoor". Voor mensen als ik is het een hele affaire. Ik moet al lereerst niet te laat beginnen om nog lang van het daglicht te profiteren, want de elektriciteitsgroep moet tijdens de werkzaamheden worden afgezet. Dat laatste is nog te doen. Dan begint de ontmanteling van de lamp, waarbij miniscuul kleine schroef jes uiteraard in het hoogpolig tapijt verdwijnen. Het gemopper neemt reeds toe en wordt, voorlopig, pas beëindigt als een toegesnelde huisgenoot de schroefjes weer opdiept. Dan begint het gefrutsel met draadjes en een mesje om alles weer op z'n plaats te krijgen. Moeizaam vordert het werk, omdat dat gedoe „boven je macht" letterlijk en figuurlijk, niet meevalt. Het grote ogenblik komt, als ik me zelf naar de meterkast begeef om de stroom weer los te laten op mijn ge restaureerde lamp. Als blijkt, dat „hij niets doet", wordt een tweede poging ondernomen, géhaaster, driftiger. An dere personen worden in de omgeving niet geduld, hun leedvermaak wordt genegeerd, maar de materie geeft zich niet snel gewonnen. Groot is de opluchting als de lamp dan toch eindelijk brandt. De vreugde is echter van korte duur, want het ding doorstaat de afpoetsbeurt niet. De strijd wordt nu gestaakt, eensdeels omdat de duisternis invalt en anderzijds omdat alle moed verder ontbreekt. De volgende morgen repareert de elektricien, glimlachend, binnen vijf minuten het mankement. Maar de voor- rijkosten liegen er niet om B.V.O. U begrijpt, ik zou dit soort voorval len met vele kunnen aanvullen. Want bij het lappen van banden, het aan de gang brengen van de c.v. en het in elkaar zetten van een bouwpakket tuinmeubel spelen zich bij de „on handige man" taferelen af, die zowel het predicaat tragisch als komisch kun nen verdienen. Het „lijdend voorwerp" moddert wat aan en meestal eindigt het drama in al dan niet betaalde, dus professionele hulp. En die is echt niet goedkoop Het wordt daarom tijd, dat de on- handigen zich gaan verenigen in een bond, zeg maar B.V.O., Bond Voor On- handigen. Deze bond moet zich ten doel stellen haar leden financiële mo gelijkheden te verschaffen op het ge bied, waar de onhandige steeds faalt. Ik denk, dat het mogelijk moet zijn voor de B.V.O.-leden korting te krijgen van b.v. 10% bij alle voorkomende kleine karweitjes van timmerman, e- lektricien, loodgieter, e.d. En het mes snijdt van twee kanten. De B.V.O. geeft een stimulans aan de werkgelegenheid en doorbreekt tege lijkertijd het zwart-geld circuit, want onhandigheid is natuurlijk onverbre kelijk verbonden met zwart werk. b.v.o. Natuurlijk moet je wel aan een aan tal eisen voldoen om lid te kunnen worden van zo'n B.V.O. Ik stel me voor, dat ieder eerst een vragenlijst invult, een soort eigen verklaring. Aan de hand van deze lijst kan men de be treffende persoon een b.v.o. geven (we houden het simpel zoals u ziet, b.v.o. staat voor: brevet van onvermogen). Met dat b.v.o. ben je lid van de B.V.O. en op vertoon van dat b.v.o. moet dus die korting gegeven worden op allerlei werkzaamheden, die de B.V.O.-er niet aankan. Ik hoop persoonlijk op veel reakties, want het is toch eigenlijk een vergeten groep, de onhandigen. Laten we daar om de krachten bundelen en het jaar 1986 uitroepen tot het jaar van de on handige! Want we horen er toch ook bij, al kunnen we geen spijker recht slaan. H. SAMENVATTING VAN HET RAPPORT VAN UNICEF Het redden van één miljoen kinderen per jaar. Het leven van meer dan één miljoen kinderen wordt nu elk jaar gered door de recente verspreiding van twee van de goedkoopste en eenvoudigste tech nieken ter wereld, die de gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden beschermen. In de laatste twee jaar is de immunisatie van kinderen in veel landen verdubbeld. Dat voorkomt nu jaarlijks bijna een miljoen doden bij kinderen onder de vijf jaar. Tegelijker tijd zorgt de snelle verspreiding van de Orale Rehydratie Therapie (ORT) ervoor, dat naar schatting nog eens een half miljoen kinderen van de dood door uitdroging wordt gered. Dit goede nieuws staat dit jaar in het rapport „De Toestand van de Kin deren in de Wereld" van Unicef's al gemeen direkteur, James Grant. „On danks de steeds voortdurende crisis in Afrika," zegt Grant, „wijzen immuni satie en ORT de weg naar een over- levingsrevolutie, die elk jaar het leven zou kunnen redden van de helft van 15 miljoen kinderen onder de vijf jaar, die nu nog onnodig sterven." Macht van ouders. Als de doorbraken in de gezondheids zorg voor kinderen op een lijst worden gezet, inclusief de nieuwe kennis over borstvoeding en de kosten-besparende manieren om ondervoeding te voorko men, dan, zo konkludeert het rapport, is deze vooruitgang zo eenvoudig en kost zo weinig, dat het de ouders in de armste landen kan veranderen in doeltreffende gezondheidswerkers. ORT bijvoorbeeld kost niet veel meer dan een kwartje en is zo eenvoudig te gebruiken dat ouders ermee kunnen voorkomen dat hun kind uitdroogt als gevolg van diarree. Met 4 miljoen do den per jaar, is uitdroging door diarree nog steeds de belangrijkste doodsoor zaak van kinderen in onze moderne wereld. De revolutionaire potentie van de nieuwe maatregelen hangt echter ge heel af, zo zegt Unicef, van een totale inspanning om de overgrote meerder heid van de ouders te informeren en te helpen bij het gebruik van de hui dige kennis. Vandaag, zo zegt het rap port, hebben de meeste landen com municatiekanalen opgebouwd over heidsdiensten, onderwijssystemen en media die het mogelijk maken vrij wel elk gezin in de ontwikkelingslanden te bereiken. Immunisatie voor iedereen. Verschillende landen grijpen nu de kans met een enthousiasme, dat ver raadt dat regeringen iets positiefs en hoopvols willen doen in tijden, die voor veel landen in Afrika, Azie en Latijns Amerika, zonder twijfel depri merend zijn. Het is bekend dat zo'n 40 landen hun vaccinatiecampagnes versneld uitvoe ren om het doel wereldwijde immu nisatie in 1990 te bereiken. Opnieuw is het de betrokkenheid van de ouders die hier een cruciale rol speelt. „Of alle kinderen in een land kun nen worden ingeënt," zegt Grant, „hangt af van zowel de ouders, die moeten weten wanneer, waar en waarom zij hun kinderen moeten brengen, als van de doktoren en gezondheidsdiensten die de vaccins beschikbaar stellen". De doorbraak op het gebied van de immunisatie begint in het midden van de tachtiger jaren op gang te komen, zo zegt het rapport, door vernieuwde vaccins en verbeterde organisatie van de nationale vaccinatiecampagnes, die zowel de levering van als de vraag naar immunisatiediensten vergrootten. De jongens van Bontekoe vallen niet meer, te Hoorn, van de muur FIOM - NIEUWS Fiom-Zeeland organiseert vanaf maandag 13 januari 1986 een gespreks groep voor alleenstaande vaders en moeders. De aanvang is 20.00 uur in het gebouw van Fiom, Varkensmarkt 1 te Middelburg. Het is de bedoeling om gedurende 10 keer wekelijks bij elkaar te komen op de maandagavdnden. Voor de begeleiding wordt zorg ge dragen door twee medewerkenden van Fiom-Zeeland, Martine Buitink en Auk- je Thiele. Naast gesprekken over on derwerpen als „het maken van een nieuwe start", „opvoeden in je eentje", „huisvesting", „omgangsregelingen", etc. staan ook gezelligheid en ontmoeting in deze bijeenkomsten centraal. Aan de groep kunnen zowel vaders als moe ders deelnemen die b.v. door een echt scheiding alleen zijn komen te staan, of niet gehuwd zijn. Voor opgave en inlichtingen: Fiom- Zeeland, Telefoon 01180-27311. GEVONDEN De navolgende voorwerpen zijn ge vonden in de periode van 17 september t/m 16 december 1985: Autosleutels VW in leren étui, kinder speelgoed w.o. vrü dure schepjes, 1 blaüwe regenbroek waarin Wilco ge schreven; 1 bruine jachthond; 1 zilver kleurige armband; 1 sleutelbos met hanger; 60,1 hond (teef ca 4 jaar); 1 klein zwart hondje; 1 jonge bruin/ rode kater; 1 grys/blauwe dameshand schoen maat L; 1 shawl; 1 blauwe spij kerbroek; 1 kleine knipportemonnee met 2 oorbellen. VOETBAL Zaterdag 21 december: Bekerronde: Colpl. Boys 3 Duiveland 2 (2.30 uur) Wolfaartsdijk 4 Kats 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Duiveland 1 (2.30 uur) Wissenkerke 1 Wolfaartsdijk 2 (2.30 uur) Damesbeker: Bevelanders Zeelandia/Patrijzen (11.00 uur) Juniorenbeker: SSV BI Cortgene BI (12.45 uur) Kompetitie: Zaamslag 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Kloetinge 3 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders Cl Middelburg C3 (12.45 uur) Veere Cl Cortgene Cl (11.00 uur) Nieuwland Cl Wissenkerke Cl (11 u) Zondag 22 december: Zonnemaire 1 Cortgene 1 (2.30 uur) BADMINTON Zaterdag 21 december: Senioren: Astroiden 6 Wissenkerke 1 Senioren: Schepnet 2 Wissenkerke 2 Jeugd: Wissenkerke 4 Stenge 9 (10.00 uur in sporthal te Kamperland) VOLLEYBAL Zaterdag 21 december: Dames: Wiska EWC 2 (14.00 uur) Heren: Wiska Verdegem (15.30 uur) Recreatie: BAZO 2 Wiska (09.20 uur) BADMINTON-NIEUWS: Vrjjdag 13 december: Wissenkerke 1 Smash 2: 08. Het eerste team kreeg afgelopen vrij dag de koploper op bezoek. Het Middel burgse team liet er geen gras over groeien en drukte Wissenkerke met de neus op de harde feiten. Een poging tot het redden van de eer, o.a. door Elly Karelse in een 3-setter, mislukte na een felle strijd. Wissenkerke 2 Kolibrie 6: 53. Het tweede team herstelde zich ge lukkig van de nederlaag tegen de num mer twee vorige week zaterdag, door het Goese Kolibrie 6 met minimaal verschil te overtroeven. Vooral de da mes (Lineke de Schipper en Toby Cino) bezegelden uiteindelijk het lot van de Goesenaren. Zaterdag 14 december: Wissenkerke 3 Stenge 4: 80. Wissenkerke 4 Smash 5: 80. De beide jeugdteams hadden een vrij aangenaam weekend. Het eerste jeugd- team, Wissenkerke 3 dus, liet duidelijk weten wie er bovenaan de ranglijst staat en stuurde het vierde team uit Heinkenszand zo snel mogelijk terug naar de thuis-basis. Het vierde team, dat rondom de 2de en 3de plaats vertoefd, had een zoge naamd „makkie" aan het Middelburgse Smash 5. Ook hier werd de maximale zege behaald. Kruiswoordpuzzel no. 959 1' 2 3 S 4 5 1 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ■16 17 1" 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1" 42 43 44 1 <5 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1" 58 1 Horizontaal: 1. buigzaam - 4. zoogdier 6. ontkenning - 8. voor - 9. angstige 11. strijdperk - 13. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 14. geweven stoffen - 16. de onbekende - 18. vat 20. putemmer - 21. halt - 23. boom 25. stand - 26. stijf - 28. draagvat 30. pret - 31. vis - 32. plaats in Utrecht 34. bewegen op geluidsseinen - 36. pan toffel - 37. speelgoed - 39. opdracht 41. deel van een boom - 44. vogel - 45. water in Brabant - 46. broos - 50. meterton - 51. markt in oud-Rome - 53. afnemer - 55. jongensnaam - 56. meisjesnaam - 57. borstharnas - 58. vent Verticaal: 2. meisjesnaam - 3. plaats in België - 4. plaats in Oost-Europa - 5. inhoudsmaat - 7. insekteneter - 8. lol 9. slaapbank - 10. voormalig - 11. tand arm zoogdier - 12. deel van een schip 13. Europeaan - 15. duivenwoning - 17. meisjesnaam - 19. schrijfbehoefte 20. vogel - 22. bewijs - 23. maanstand 24. selenium - 25. geliefde - 27. indien 29. Chinese naam - 32. lijfeigene - 33. geheel de uwe - 34. te zijner plaatse 35. schat - 36. groente - 38. deel van een naald - 40. huisdier - 42. muziek instrument - 43. nakomeling - 46. koud 47. deel van de dag - 48. pers. voor naamwoord - 49. vaartuig - 52. familie lid - 54. ontkenning. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 958 Horizontaal: 1. loet - 3. baret - 8. olav 11. omnibus - 13. nt - 15. th - 16. ar 18. pe - 19. kraai - 20. kei - 22. gaard 23. sa - 24. voorspoed - 27. ee - 28. me 30. ro - 31. vo - 32. si - 34. ei - 36. re 38. alva - 39. gaper - 40. fort - 41. pi 42. ia - 43. hl - 44. nv - 46. nn - 47. ml 49. ba - 50. stelregel - 55. ot - 57. radar 58. aat - 59. loens - 60. ui - 61. se 62. af - 63. ta - 65. strijden - 71. norm 72. oksel - 73. peer. Verticaal: 1. links - 2. en - 3. bm - 4. an - 5. ribes - 6. eb - 7. tu - 9. Is 10. vrede - 11. ohio - 12. sage - 14. tram 15. tav - 17. rad - 18. prei - 20. kro 21. ipv - 25. origine - 26. oorring - 29. euvel - 32. stoom - 33. mat - 35. spa 37. ptt - 43. haai - 45. vla 46. net 48. lont - 49. bruin - 50. sas - 51. tres 52. radijs - 53. elan - 54. lof - 56. tsaar 64. rr - 66. to - 67. rk - 68. de - 69. el 70. te.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1