NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Reclame Het Versierde Brood SPORTAGENDA U KUNT NIET AUES WETEN GALERIJ de HORN No. 4198 Donderdag 28 november 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Mensen kunnen soms vreemde hob by's hebben. Dat werd ik onlangs ge waar op een op zich niet zo leuke plaats, de wachtkamer bij de dokter. Het was op zo'n dag dat iedereen dacht, dat het wel rustig zou zijn op het spreekuur. En daardoor waren er voor de laatko mers al vlug „tien wachtenden voor u". Ik hoorde bij die laatsten. De traditio nele wachtkamerstilte werd slechts doorbroken door vrolijke Hilversum 3- geluiden. Aangezien het belletje spaar zaam ging, zat ik nog te wachten, toen de reclame en het nieuws van 10 uur begonnen. Ik had nog slechts één per soon naast me, een wat corpulente heer, die de hele tijd wat schemerig voor zich uit zat te staren. „Die reclame, daar word je ook bijna ziek van", zuchtte ik, deels om de stilte te verbreken en ook omdat het bepaald niet mijn favoriete geluiden zijn. Ik had geen beter onderwerp kunnen aansnij den om de man aan het spreken te krijgen. Ik had maar te luisteren. Wedstrijd. „Reclame, meneer", reageerde hij fel, „dat is voor mij het mooiste wat er be staat, zeker op de T.V. Die programma's mis ik nooit en mijn vrouw ook niet". Blijkbaar had hij grote behoefte ver der uit te wijden over zijn hobby. Zon der mijn reactie af te wachten, ratelde hij door. ,,'s Avonds zitten mijn vrouw en ik al vóór half zes voor de buis. We gaan dan reclame-raden. We proberen zo vlug mogelijk de reclame te herken nen. Wie het eerst het goede antwoord geeft, krijgt een punt. Als die leeuw tussen de reclame door is te zien, raden we allebei één keer vooraf, een schot voor de boeg zogezegd. Maar het kan wel twee punten opleveren. Echt, me neer, dat zijn spannende minuten. Om zeven en om acht uur doen we weer mee. En om half elf tellen de punten dubbel. We tellen alle punten van een dag op en wie de meeste punten heeft, mag de volgende morgen het langst uitslapen! En u kunt gerust geloven, dat we fanatiek zijn. Ik heb zelfs een video gekocht en nu heb ik banden vol reclame, om te oefenen. Maar m'n vrouw is ook supersnel. En die is altijd zo helder bij de reclame vóór half elf. Meestal krijg ik dan nog klop!" Tussendoor. „Maar is dat dan niet saai op den duur", wierp ik tegen. Hij keek me hoofdschuddend aan. „Meneer, saai dat is het alleen tussen half negen en half elf, bij al die T.V.-programma's. Daar geven wij niets om. Dan doen we nog dikwijls reclame-spelletjes. We hebben eerst een poosje reclame-muziek geneuried voor elkaar. Maar dat ging slecht, want het schijnt dat ik geen wijs kan houden. Ik dacht, dat ik het goed deed, maar mijn vrouw snapte er niets van. Dus zijn we daar maar mee gestopt. We doen nog wel eens reclame-adver- tentiespel. Om de' beurt lezen we een stukje reclame-zin voor. Dan kun je leuke onzin krijgen". De man dacht even na in een poging iets leuks te bedenken. Aarzelend kwam het er toen uit: „Een beetje aandacht voor je lijn, met een vuist vol pinda's en met drie kinderen? Weet u de recla mes meneer?" Verdwenen. Ik wist ze niet allemaal. „Maar", wil de ik toch weten, „het is toch steeds hetzelfde?" Weer die blik van onbegrip. „Man, deze maanden zijn zenuwslo pend. Al die speelgoedreclame voor Sin terklaas, dat eist je helemaal op!" „Of ik al die reclame even mooi vind? Nee, dat niet. De wasmiddelen vind ik het slechtst. Zeker als bekende Ne derlanders meedoen. Die dokter uit „Zeg eens aaa" praat toch zo stom over was middelen. Je moet eens naar haar han den kijken, die hebben nog nooit met dat spul gewerkt. Ze brengt haar eigen was natuurlijk altijd naar de wasse rette. En dan Willy Dobbe met haar afwas- middel. Ze kijkt alsof ze het op haar gezicht moet smeren. Het zou me niet verwonderen dat ze het ook heeft ge daan. Ik heb ze na die reclame niet meer op de buis gezien!" Meedenken. „Of we er wel eens ruzie over ma ken? Nou, dat valt mee. Alleen vorige week. Toen was ik wat lang blijven hangen in mijn stamcafé. Toen kwam ik op het idee om haar te bellen. Ik zei direct: „Schat, staat de Bokma koud!" Maar dat viel nie*t goed. Ze zei: „Nee, alleen je eten, maar dat duurt niet lang meer. Die avond hebben we niet ge speeld Het belletje ging, nu voor de reclame- meneer. „Even naar de meedenk-man", grapte hij in de richting van de spreek kamer wijzend. In mijn gedachten zag ik een reclame-tekst voor me: „Stom hè, maarik vind het zo lekker". Vijf minuten later passeerden we el kaar nog één keer. „Ik moet op dieet", voegde hij me ongevraagd toe. Ik kon het niet helpen, het sloeg waarschijnlijk ook nergens op, maar het was er uit, vóór ik er erg in had: „Becel doet er wat aan H. De „aankleding" van het brood is door de eeuwen heen een verrassende afspiegeling geweest van allerlei fa cetten van het menselijk bestaan. Van armoede en rijkdom, van degelijkheid en smulpaperij, van eenvoud en over daad, van vreugde en verdriet. Kruis tochten, ontdekkingsreizen, oorlogen, industrialisatie, toerisme al deze en dergelijke verschijnselen hebben een aanwijsbare invloed gehad op de pro- dukten waarmee de boterham is en wordt belegd. De middeleeuwer kon al tevreden zijn als er een stukje kaas was om op zijn homp grauw brood te leggen. De patriciër uit de Gouden Eeuw at zijn fijne, witte „heerenbrood" met kwartelpastei en geconfijte vruchten. De armoedzaaier uit de negentiende eeuw besmeerde zijn mik met reuzel en een laagje gekookte aardappel. Het schoolkind uit de jaren dertig smulde bij de geboorte van een prinsesje van beschuit met oranje muisjes. De oor logsgeneratie was al blij met wat zelf gemaakte bietenstroop op klef rege ringsbrood. De welvaartsmens van nu moet de kaken steeds verder sperren om de almaar weelderiger aangeklede snacks te kunnen behappen. Het zijn maar enkele grepen uit de rijke historie van de mens en zijn be legde boterham sinds ruim tienduizend jaar geleden het eerste brood werd gebakken. Die rijke geschiedenis wordt in woord en beeld uit de doeken ge daan in dit boek. Evenals de schrijver bij zijn historisch onderzoek zal het u bij het lezen vast en zeker van de ene verrassing in de andere doen belanden. U vindt er van alles in over de bete kenis van bepaalde vormen van het brood, over geloof en bijgeloof dat daar aan verbonden kan zijn (het haar van de vrouw als offer), over krombroodjes, duivekaters, hylikmakers en Abrahams, maar ook over de zult van vroeger en de honderden soorten fijne vleeswaren van nu, over gesuikerde en gestampte muisjes (ooit speciaal voor oude freu les), hagelslag, vlokken, jam, honing, appelstroop en de duizend-en-één an dere dingen waarvoor de boterham an no nu de landingsplaats is geworden. Van die boterham is het overigens maar een klein stapje naar toepassing van sommige soorten beleg in breder verband. Dat stapje is in „Het Ver sierde Brood" gezet in de vorm van een hoofdstuk met recepten waarbij broodbeleg een verrassende rol speelt voor de realisering van lekkernijen die de grenzen van de ontbijttafel over schrijden. Formaat: 21 x 28 cm; omvang: 96 pagina's rijk geïllustreerd in kleur en in zwart-wit, gebonden in een geplas tificeerd omslag, prijs 24,50. Echter tegen inlevering van de waardecoupon op de Ruijter (broodversierder)-ver pakking 14,50. Deze SAB-aktie geldt tot en met 31 december 1985. HENGELWEDSTRIJD VAN DE N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar 8ste en tevens laatste kompetitiewedstrijd voor het kampioenschap 1985 in de Oosterschelde bij Colijnsplaat. Aan deze wedstrijd werd door 63 le den deelgenomen, welke onder winterse weersomstandigheden een zeer matige vangst hadden, zoals het dit najaar tot een gewoonte geworden is. In totaal werden door de deelnemers 20 vissen gevangen met een totale lengte van 4,83 meter. Van de gevangen vissen wa ren er 19 botten en 1 botervisje. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgei'eikt door de voorzitter Biondina in café Juliana te Colijnsplaat. De uitslag was: 1. I. Lamse, Colijnsplaat 72 cm 2. G. de Neef, Colijnsplaat 49 cm 3. S. Tazelaar, Goes 44 cm 4. G. de Haan, Kortgene 37 cm 5. J. Minderhoud, Oostkapelle 35 cm 6. K. Begthel, Geersdijk 35 cm 7. C. Augustein, Kamperland 34 cm 8. A. Koole, Kamperland 33 cm 9. H. Vos, Geersdijk 30 cm 10. L. Geene, Goes 26 cm 11. G. Noordhoek, Oostkapelle 21 cm 12. J. J. de Haze, Kampei'land 19 cm 13. A. Kastelein, Geersdijk 16 cm De volgende wedstrijd, dit is een jeugdwedstrijd, wordt gehouden op 30 november 1985 van 14.3017.00 uur te Colijnsplaat. Inschrijven van 13.30 14.00 uur in café Juliana te Colijnsplaat. Op 7 december 1985 wordt het sei zoen 1985 afgesloten met de traditio nele St. Nicolaaswedstrijd. Inschrijven van 08.00—08.30 uur in café Juliana te Colijnsplaat; vissen van 09.0011.30 uur INTOCHT VAN SINT NIC0LAAS TE KORTGENE Op zaterdag 23 november j.l. bracht Sint Nicolaas met zijn gevolg een be zoek aan Kortgene. Onder vrolijke klanken van de Kon. Muziekvereniging „Eendracht Maakt Macht" arriveerde het gezelschap in de haven. En vooraf gegaan door E.M.M. met drumband maakte hij per auto een rit door Kort gene. Tevens bracht hij een bezoek aan het Pensiontehuis Noord-Beveland. Het gezelschap vertrok hierna naar „De Korenbeurs", waar onder grote belangstelling veel jeugdigen en oude ren op het matje bij de Sint werden geroepen om verantwoording af te leggen over hun gedragingen in het afgelopen jaar. Tenslotte was er voor de jeugd vanaf 10 jaar een speciale kinderdisco in De Granada Bar. AFSCHEID LEIDSTER VAN DE GYMVERENIGING O.K.K. TE KORTGENE Tijdens de jaarlijkse uitvoering van de gymnastiekvereniging O.K.K. in het Dorpshuis „De Pompweie" te Kortgene op vrijdag 22 november, heeft de leid ster, mevr. S. de Kooning - Pooi-tvliet uit Goes, afscheid genomen nadat ze 25 jaar als zodanig werkzaam is ge weest bij die vereniging. Nadat onder grote publieke belang stelling de voorzitter van de vereniging, dhr. P. Slimmen, de vele verdiensten van mevr. De Kooning had genoemd en haar de oorkonde als lid van verdienste had overhandigd en een cassette-radio had aangeboden, sprak dhr. v/d Have namens de K.N.G.V. waarderende woor den aan het adres van haai'. Dit hoofd bestuurslid van die vereniging vond het dan ook een eer om haar de zilveren ster van verdienste te mogen over handigen. Tenslotte sprak het jeugdlid, Karin Vos, de scheidende leidster toe. Waarna mevr. De Kooning dankte voor de wijze waarop afscheid van haar is genomen, waarbij ze wees op de prettige periode dat ze werkzaam was in Kortgene. Branden nieuwe schoenen aan uw voe ten? Een natte lap 's nacht in de punt van uw schoen, brengt reeds veel ver betering aan. Hebt u geen hor in het open raam staan, plaats er zo mogelijk een paar potten met ricinusplanten voor. De vliegen zijn op deze planten in het geheel niet ge steld. Met de helmstok tussen de benen, voer hy achteloos op de stenen. VOETBAL Zaterdag 30 november: Bevelanders 1 Colpl. Boys 1 (2.30 u) 'sH.-Arendskerke 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 Colpl. Boys 3 (2.30 u) Serooskerke 6 Bevelanders 4 (12.30 u) Dames: Zierikzee Bevelanders (11 u) Bevelanders BI Wissenkerke BI (12.45 uur) Bevelanders Dl Oostkapelle Dl (10 u) Wissenkerke 1 WIK 1 (2.30 uur) Heinkenszand 3 Wissenkerke 3 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Ritthem 2 (2.30 uur) Wissenkerke Cl Middelburg C3 Colpl. Boys 2 Kruiningen 4 (2.30 uur) Colpl. Boys Al Robur Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl Zonnemaire Cl (11 u) Kats 1 Cadzand 1 (2.30 uur) Cortgene BI Hansw. Boys BI (12.45 uur) Zondag 1 december: Cortgene 1 Middelburg 5 (2.30 uur) Dreischor 3 Cortgene 2 (2.30 uur) TENNIS Donderdag 5 december: Junioren indoorkompetitie bij Slagvast te Kamperland, 15.3018.30 uur. HENGELSPORT Zaterdag 30 november: Jeugdwedstrijd, inschrijven 13.30 - 14.00 uur en vissen 14.30 - 17.00 uur. snelle inlystservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel schilderyen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Kruiswoordpuzzel no. 956 Horizontaal: 1. huisdier - 6. overdreven voorliefde - 10. snel - 11. samenspraak 14. water in Utrecht - 16. verbond - 17. titel - 18. eerwaarde heer (Lat. afk.) 19. telwoord - 20. met een bons neer werpen - 23. windrichting - 25. reeds 26. strafwerktuig - 27. klein persoon 29. voorzetsel - 30. plaats in Noord- Holland - 32. onmeetbaar getal - 33. zangnoot - 34. bloedhuis - 36. levens lucht - 38. dun stuk hout - 40. boven- lipversiersel - 41. namelijk (afk.) - 42. vernis - 43. door bemiddeling van 44. afstandsmaat - 45. land in Azië 47. familielid - 49. groente - 51. Noorse mythologische figuren - 52. lidwoord 53. zangnoot - 54. hetzelfde - 56. in orde - 57. de dato - 59. sociaal econo mische raad - 61. Frans lidwoord - 62. Frans pers. vnw. - 64. kuiperij - 68. muziekinstrument - 70. water in Fries land - 71. vreemde munt - 72. reini gingsmiddel - 74. krantenjongen - 75. oude bewoner van een land - 78. aanw. vnw. - 79. lichaamsholte - 80. soort kers. Verticaal: 1. inhoudsmaat - 2. heilig dier - 3. jongensnaam - 4. roeispaan 5. oude stofmaat - 6. gebruik in kleding 7. N.V. (Duits) - 8. dunne - 9. soort drank - 10. bouwval - 12. metaalachtig gesteente - 13. gi-oep musici - 15. lengtemaat - 20. te zijner plaatse (Lat. afk.) 21. sportterm - 22. op dit moment 24. kamermeisje in een harem - 25. Nederlands eiland - 28. vogel - 29. witte mier - 31. de somma van - 35. zangnoot - 37. kerel - 39. hoge berg 40. teleui'gesteld - 46. zangnoot - 47. weekdier - 48. werelddeel - 50. en der gelijke (afk.) - 51. slagader - 55. half bloed - 58. dit is (afk.) - 60. bijwoord 61. Fi-ans lidwoord - 63. plaats in Lim- burg - 65. meisjesnaam - 66. gewicht 67. grasplag - 69. filmmaatschappij 73. vallei - 75. pers. vnw. - 76. soort schip (afk.) - 77. Engelse ontkenning. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 955 Horizontaal: 1. koran - 4. sta - 7. kogel 10. giethoorn - 13. nest - 14. loet - 16. ego - 18. aar - 20. ami - 22. art - 23. korting - 25. lek - 26. oa - 27. met 28. id - 29. on - 30 ent - 32. sir - 34. eg 36. dinsdag - 37. dilemma - 38. en - 39. pek - 41. kim - 42. bl - 43. gij - 45. rek 47. sl - 48. fez - 49. leuning - 50. lik 52. ene - 53. inn - 54. oke - 55. raam 59. soep 62. amerongen - 65. stolp 66. ets - 67. idool. Verticaal: 1. korea - 2. age - 3. nis 4. st - 5. theater - 6. ao - 7. kro - 8. one - 9. lopik - 11. et - 12. ol - 13. nota - 15. tali - 17. groningen - 18. arm 19. rit - 21. medemblik - 23. kandeel 24. grillig - 29. ode - 30. esp - 31. tak 32. sik - 33. rem - 35. gal - 40. vennoot 44. ijzer - 45. rui - 46. kin - 47. slop 48. feeks - 51. ketel - 56. aal - 57. amp 58. me - 59. sg - 60. oei - 61. end - 63. re - 64. ns.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1