NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Raadsvergadering Kortgene SPORTAGENDA GRATIS PUZZELPLEZIER VAN HET RODE KRUIS No. 4197 Donderdag 21 november 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Bij de aanvang van de gemeente raadsvergadering op dinsdag 12 novem ber te Kortgene, vroeg dhr. Huibregtse hoever men al gevorderd is met de voorbereiding betreffende automatise ring van de administratie. De burge meester zei dat er afspraken zijn ge maakt hierover, maar dat nog geen datum is vastgesteld. Verder werd er op aangedrongen dat in de kwestie jachthaven Colijnsplaat wat meer haast wordt betracht Bij de aanbesteding van het herstra ten van de Ooststraat, Nieuwstraat en Bernhardstraat te Kortgene bleek de firma Traas en Ovaa uit Lewedorp, de laagste inschrijver voor 112.098,Het werk is aan die firma gegund. Hierna werd besloten om het lid maatschap op te zeggen van de Cogvo. Het nut van deelname aan de Cogvo is niet meer aanwezig, omdat de MAVO te Kortgene is opgeheven. Mevr. Heijers betreurt het dat dit niet anderhalve maand eerder is gebeurd. Men had 4 a 500 gulden deelnemerskosten kunnen besparen. Zonder kommentaar werd hierna be sloten tot wijziging van een aantal rechtspositie regelingen. Bij een volgend voorstel tot wijziging algemene politieverordening vroeg dhr. Van Damme wat onder een vogelver schrikker wordt verstaan en hij was van mening, dat de nieuwe regeling een lange weg zal worden. Ook dhr. Geelhoed vroeg om meer duidelijkheid en wilde de oude regeling handhaven als er nog geen nieuwe re gels zijn. De burgemeester ziet geen problemen, zolang een en ander nog niet rond is. Bij de behandeling van een voorstel tot ondersteuning van een brief van de kamer van koophandel aangaande kom- pensatie wegens het wegvloeien van werkgelegenheid in Zeeland, zei dhr. De Looff deze brief te willen onder steunen. Ook dhr. Blankenstijn was die mening toegedaan. Aan de commis sie zal worden meegedeeld, dat op steun van de gemeente kan worden gerekend. Bij een voorstel tot verlenging van de intensieverklaring met een periode van 2 jaar, betreffende de Stuurgroep Oosterschelde, zei dhr. Van Damme ongerust te zijn, dat sommige gebieden niet meer betreden mogen worden. Ter wijl dhr. Huibregtse het van groot be lang acht dat de intensieverklaring wordt verlengd. Een voorstel tot ondersteuning van een motie van de afd. Noord-Beveland van de P.v.d.A., waarin op een hogere prioriteit voor het wegverkeer wordt aangedrongen bij het openen van de Zandkreekbrug, zei mevr. Van Oeveren dat men de beroepsvaart niet gelijk moet stellen met de pleziervaart. Toch wil ze de motie steunen. Dat doet ook dhr. De Smit, al is hij van mening dat men het oponthoud niet te pessimistisch moet voorstellen. Ook dhr. Blankenstijn zegt steun toe, al vind hij het jammer, dat die motie van één partij komt. Overigens zag hij liever een hoge brug waar de scheep vaart onderdoor kon varen. Dhr. De Looff had niet zoveel kommentaar als vorige sprekers. Hij gaat volledig met de motie mee. Het is een goede zaak dat deze affaire wordt warm gehouden. Na nog wat discussie over de wijze waarop de motie is ingediend, wordt deze met algemene stemmen onder steund. Hierna kwam aan de orde de finan ciering en renovatie van 5 woningwet woningen in de Bernhardstraat te Kortgene en de bouw van 6 woningwet woningen in de Voorstraat en Irene- straat te Colijnsplaat. Dhr. De Smit vroeg zich af wat er gaat gebeuren. Er zijn meningsverschil len over de plannen in de Voorstraat. Dhr. Blankenstijn zag voor de gemeen te geen financiële problemen. Hij feli citeerde het college hiermee. Dhr. De Looff heeft geen schetsje gezien over de aanpassing. Hij ziet geen problemen op de andere plaatsen. Alleen de Voor straat is discutabel. De burgemeester zei dat de bespre kingen met de woningbouwvereniging uitstekend zijn verlopen. Er is naar ons geluisterd en met de gemeentelijke wensen rekening gehouden. Dhr. Van Damme zegt dat het niet gaat om u niet te komplimenteren, maar we willen zien wat er uit is gerold. Dhr. Blankenstijn had het wel liever in eigen hand gehouden. Dhr. De Smit zegt nogmaals te willen weten waar we voor besluiten. Dhr. De Looff is het daar mee eens en vindt het vreemd dat we er geen zicht op krijgen. Dhr. Huibregtse wil alleen positief zijn als de tekeningen boven water komen. De burgemeester konstateert dat het probleem is het niet laten zien van de tekeningen. Dhr. De Smit past voor deze gang van zaken. De burgemeester zegt hierna dat met. de woningbouw vereniging diverse plannen zijn be sproken. Voor december moet een en ander rond zijn om met de bouw te kunnen doorgaan. Nadat de heren De Smit en De Looff hun bezwaren hand haven, zegt de burgemeester enig wan trouwen te bespeuren in het beleid van het college en schorst de vergadering voor 10 minuten. Nog eer die 10 minuten om zijn, wordt de zitting geopend en verklaart dhr. De Smit akkoord te gaan met het voorstel. Het bekijken van die teke ningen was dus zeer vlug in zijn werk gegaan. Hierna werd een voorbereidingsbe- sluit van camping „De Paardekreek" en omgeving goedgekeurd. Dhr. Huibregt se wenste het Veerse Meer veel kracht toe om gelden voor de plannen te pak ken te krijgen. En dhr. Blankenstijn vraagt zo gauw mogelijk om een be stemmingsplan. Dit is al gereed, zo zei de burgemeester. Vervolgens werd een voorstel tot het verstrekken van een startsubsidie van 1000,aan de jeugdsoos te Colijns plaat goedgekeurd. Datzelfde gebeurde met een voorstel om aan de biljartvereniging te Kats een startsubsidie van 250,te geven. Een voorstel om 2500,beschikbaar te stellen voor verlichting van toren en Ned. Herv. Kerk te Kortgene, is voor dhr. Blankenstijn aanleiding om te zeggen dat het geheel een bijzonder cachet zal geven en een preventie is tegen vernielingen in de zomer. Ook mevr. Heijers is akkoord, maar vraagt wat een astrologische klok waar op 500 watt lampen, die op het elek triciteitsnet van de toren worden aan gesloten, kosten. Een en ander zal in totaal 2100,kosten. Een voorstel om de overlast van het „druipen" van lindebomen in de Oost en Snellenstraat te Kortgene te beper ken was voor mevr. Heijers en dhr. Huibregtse aanleiding om te informe ren waarom met een firma uit Brabant kontakt is gezocht. Dhr. Blankenstijn zou de zaak liever rigoreus aanpakken, maar ondersteunde toch het voorstel om door snoeien de overlast te ver minderen. Nadat dhr. Van Damme het verve lend vond om ieder jaar over de drui pers te discussiëren en had gesugge reerd om naar een andere oplossing te gaan zoeken, werd besloten om 4.284,- beschikbaar te stellen voor snoeien en nazorg. Al bleef er bij alle frakties ontevredenheid over het niet-inschake- len van plaatselijke boomkwekers. Zonder kommentaar werd goedkeu ring verleend aan een voorstel om 9.282,beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een nieuwe meerstoel in de landbouwhavon te Kortgene. Uitvoerig werd gediscussieerd over een voorstel om een crediet voor ver lichting van de Galgeweg te Kortgene van f 12.971.Alle fracties waren van mening dat men verder moest gaan dan de ingang van de sportvelden. Gevraagd werd om de verlichting tot aan het in ternaat van dhr. Osse door te trekken. Men wil weten wat de meerkosten zijn Weth. Van der Weele zei dat men door dhr. Osse niet benaderd is. Bekeken zou kunnen worden wat de kosten zijn en of dhr. Osse daar eventueel ook in wil bijdragen. Nadat gesuggereerd is contact met hem op te nemen, wordt het voorstel tot verlichting tot aan de sportvelden aangenomen. Bij het behandelen van een voorstel akkoord te gaan met de uitgangspunten van de nota gladheidsbestrijding en hiervoor een crediet van f 29.468.be schikbaar te stellen, zei mevr. Van Oe veren dat ze liever een loonbedrijf had willen inschakelen. De andere raadsle den steunden het voorstel om het in handen van de gemeente te houden. Toch bleef mevr. Van Oeveren het jam mer vinden dat het niet wordt uitbe steed. Zeer uitvoerig werd er gesproken om de ambtswoning te Kortgene te re noveren en hiervoor een bedrag van f 60.788.beschikbaar te stellen. Dhr. Blankenstijn is bang dat het renoveren niet afdoende zal zijn en vraagt zich af of men niet beter een nieuwe woning kan bouwen. Dhr. De Looff gaat zeer uitvoerig in op de vele gebreken aan die woning en wil dat het voorstel be ter wordt onderbouwd. Weth. Van der Weele zegt dat de centrale dienst heeft geadviseerd om te doen zoals wordt voorgesteld en vraagt begrip om te be werkstelligen dat het vlug kan worden uitgevoerd. Nadat dhr. Van Damme zegt tevreden te zijn met de uiteenzetting van de wethouder, wordt het voorstel aangenomen. Nadat de rekening 1983 was vastge steld, werd een voorstel tot riolering en her-inrichting Irenestraat te Colijns plaat aangenomen. De heren Huibregtse en Blankenstijn informeerden hoe groot de bijdrage van de provincie hieraan is. De burgemeester kon niet zeggen hoe de verhouding provincie-gemeente is, maar was optimistisch over de bijdrage van de provincie. Bij de rondvraag informeerde dhr. Geelhoed naar het verschil in kosten die het R.E.C. heeft voor het gebruik van vergaderruimte, met openbare ge legenheden en dorpshuizen. Mevr. Van Oeveren vroeg of de camping al is be keken en dhr. Van Damme wees op de onoverzichtelijke kruising bij de Kort- geense molen door het aanwezige struik gewas. Dhr. De Looff zei dat een wo ning in de Hoofdstraat is verkocht aan een buitenlander, waardoor eigen inwo ners geen kans hebben gekregen. Nadat was toegezegd dat een en ander onder zocht zal worden, werd de vergadering gesloten. BADMINTON - NIEUWS Vrijdag 15 november: Wissenkerke 1 Jong Ambon 2: 17. Een wedstrijd met twee boeiende par tijen. Het begon nl. met de heren-dub bel, die met een verlenging in de derde set net werd verloren. Het waren Jacco Paardekoper en Johan Cevaal die hier de spanning er tot het laatste moment inhielden. Het tegenpunt kwam op naam van Jacco Paardekoper, die ook in drie sets en eveneens een boeiende partij, de eerste heren-enkel op zijn naam schreef. Wsk. speelde overigens met twee invalsters: Nel Cevaal en Anne- marie van Iwaarden. Wissenkerke 2 Jong Ambon 4: 80. Een duidelijke uitslag, waarbij het tweede team de deuren goed gesloten hield. Zaterdag 16 november Wissenkerke 3 Terneuzen 14: 80. Met een onvermijdelijk derde team dat het eerste jeugdteam van Terneu zen rap terug naar huis zond. JACCO VAN BOVEN WINT SOLISTENCONCOURS TE WISSENKERKE Onder het toehorend oor van een flinke publieke belangstelling hield „A- pollo" uit Wissenkerke zaterdag 16 no vember j.l. haar 17e solistenconcours in succesie. Bijgestaan door begeleiding op de piano door Cathy Kotoun en ge jureerd door de heer Burger uit Ka- pelle, zetten 25 solisten, duo's, trio's en kwartetten hun beste muzikale beentje voor. Op het eind van de avond kwam als eerste Jacco van Boven uit de bus met 52.5 punten. Hij speelde een slagwerk stuk op de kleine trom, begeleid door de piano. Met slechts een half puntje min der werd Karei Burger uit Kamperland tweede. Als derde met 51 punten ein digde Bart Wattel uit Wissenkerke op alt-sax. De volledige uitslag is als volgt: Solo: Jacco van Boven, kleine trom, 3 Inventionen voor kleine trom en pia no, 52.5 pt.; solo: Karei Burger, klari net, Allegro from: Introduction, theme and variations, 52 pt.; solo: Bart Wattel, alt-sax, 4e fantasie, 51 pt.; solo: Jacco van Boven, kleine trom, Sioux, 49.5 pt.; duo: Marianne de Looff, dwarsfluit en Marion Goedhart, hobo, Vivice, 49.5 pt.; kwartet: Rianne Heijboer, Linda Hoo- gerland, Karel Burger en Kees de Smit, alle klarinet, Caprice for clarinet, 49.5 pt.; solo: Marianne de Looff, dwarsfluit, Bagatella, 49 pt.; solo: Marion Goedhart, hobo, Concert in D-klein, 48 pt.; solo: Peter Hoogstrate, kleine trom, The hob by-drummer, 48 pt.; solo: Johan Wattel, bariton-sax, Parade der olifanten, 46.5 pt.; solo: Ineke Stegenga, dwarsfluit, Sonata in G, 46 pt.; solo: Henk de Ka ter, tuba, Hoornconcert, 46 pt.; trio: Kees Hoogstrate, kleine trom, Leen Ver- sluijs, tenor trom en Anton de Haze, grote trom, mars „Tieske", 46 pt.; solo: Pauw Geldof, bes-bas, Dans der teddy beren, 46 pt.; solo: José de Smit, alt hoorn, Le chant du sonneur, 43.5 pt.; duo: Janny v.d. Berge, cornet en Ina Koster, tenor-sax, Arm in arm, 43 pt.; duo: Carolien Hoogerland, klarinet en Connie Snoodijk, klarinet, Duo, 42 pt.; solo: Marjolein de Kater, trompet, Lyra, 42 pt.; duo: Ina Koster, tenor-sax en Jan Koster, trombone, d'Hoffman, 41 pt.; duo: Corien Wattel, klarinet en Marlon Wattel, klarinet, The sweetest story ever told, 40 pt.; solo: Carolien Hoogerland, klarinet, Starlight Dreams, 40 pt.; solo: Ko Augustijn, tuba, Letzter Frühling, 40 pt.; solo: Wilma Geldof, alt-hoorn, Meadowland, 39.5 pt.; solo: Kees Augustijn, bariton, Grootvaders klok, 37 pt.; solo: Connie Snoodijk, kla rinet, Dimanche Matin, 36.5 pt. Een vogel op een kale tak, zit hierop met veel gemak. VOLLEYBAL VOETBAL Zaterdag 23 november: Bekerkompetitie Colpl. Boys 2 ZSC 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 Duiveland 2 (12.45 uur) Meeuwen 5 Bevelanders 2 (12.45 u) Wissenkerke 3 SKNWK 2 (2.30 uur) Wissenkerke BI Zierikzee BI (12.45 u) SSV BI Cortgene BI (12.45 uur) Kompetitie: Col. Boys 1 Bevelanders 1 (14 uur) (restant 9 min.) Kloetinge D4 Colpl. Boys Dl (10 uur) Zaamslag 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Zeelandia 1 (2.30 uur) Wissenkerke Cl Veere Cl (11 uur) Wissenkerke Dl Noormannen Dl (10.00 uur) Oostkapelle El Wissenkerke El (10 u) Veere 4 Bevelanders 4 (2.30 uur) Bevelanders Cl Cortgene Cl (11 uur) Bevelanders Dl Wolfaartsdijk Dl (10.00 uur) Kloetinge El Bevelanders El (10 u) Cortgene Dl 's-Heer Arendskerke Dl (10.00 uur) Robur El Cortgene El (10.00 uur) Zondag 24 november: Bekerkompetitie Cortgene 1 Walcheren 4 (2.30 uur) TENNIS Donderdag 28 november: Junioren Indoorkompetitie bij Slagvast te Kamperland, 15.3018.30 uur. Zaterdag 23 november: Dames: Even Kijken Wiska (13.30 u) Heren: Wiska Ardito (14.00 uur) Heren: EWC 5 Wiska 2 (14.00 uur) Dames: Wiska 2 EWC 5 (16.00 uur) Recreatie: HHK 2 Wiska (09.20 uur) BADMINTON Vrydag 22 november: Senioren: D.O.K. 2 Wissenkerke 1 Zaterdag 23 november: Jeugd: Wissenkerke 4 Rillandia 6 (10.00 uur in sporthal te Kamperland) HENGELSPORT Zaterdag 23 november: 8ste kompetitiewedstrijd, inschrijven van 1010.30 uur; vissen 1113.30 uur. Punelt gr.iag» Dan is hier goed nieuws voor u Naast belangrijke mlor inatie it.wt liet bekende Rode Kruis punelblad de Marathon" telkens wm vol ti|ne punels Wanneer u regelmatig één ol meer oplossingen inzendt, krijgt u dit b|ad helemaal gratis. Kosten slechts (1,50 per oplossing En hoe méér oplossingen (i opstuurt, hoe méér kans op een prachtige prijs natuur |i|k Elke m,|.ind 7i|rt er prijken t,wv ruim (10000,- te winnen ('ii77cl gen-I lig mee én help hel Rode Kruis helpen Schrijf snel naar het Nederlandse Ride Kruis Postbus 28120,2502 KC DenHaag O» bel 070-846602/03. Bedankt! Kruiswoordpuzzel no. 955 Horizontaal: 1. heilig boek - 4. bevel 7. projektiel - 10. plaats in Overijssel 13. dierenverblijf - 14. ovenkrabber 16. ik - 18. bloeiwijze - 20. vriend (Fr.) 22. deel der wet - 23. toegestane ver mindering - 25. rivier in Nederland 26. onder anderen 27. voorzetsel - 28. hetzelfde - 29. Frans onbep. vnw. - 30. loot - 32. Engelse titel - 34. landbouw werktuig - 36. deel van de week - 37. lastige keus - 38. voegwoord - 39. zwarte substantie - 41. luchtvaarton derneming - 42. welwillende lezer - 43. pers. vnw. - 45. elasticiteit - 47. te zijner plaatse - 48. hoofddeksel - 49. deel van een trap - 50. dierenliefkozing - 52. lidwoord - 53. zijrivier van de Donau 54. in orde - 55. kader - 59. voorge recht - 62. plaats in Utrecht - 65. glazen deksel - 66. wandversiering - 67. afgod. Verticaal: 1. Aziatisch schiereiland - 2. leeftijd (Frans) - 3. muurholte - 4. hei lige - 5. schouwburg - 6. anno - 7. omroepvereniging - 8. Engels telwoord 9. plaats in Utrecht - 11. Frans voeg woord - 12. geografische aanduiding 13. rekening - 15. touw (Indonesisch) 17. plaats in Nederland - 18. behoeftig 19. toer - 21. plaats in Nederland - 23. drank - 24. wispelturig - 29. gedicht 30. boom - 31. deel van een boom 32. baardje - 33. deel van een voertuig 35. bibter vocht - 40. lid van een bedrijf 44. metaal - 45. diereneigenschap - 46. deel van het hoofd - 47. nauwe straat 48. helleveeg - 51. keukengerei - 56. vis 57. eenheid van elektrische stroom- sterkte - 58. persoonlijk voornaam woord - 59. natuurkundeterm - 60. uit roep 61. slot - 63. zangnoot - 64. vervoersbedrijf. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 954 Horizontaal: 1. sta - 4. sec - 7. stunt 9. kuras - 11. neo - 12. pekel - 13. ipv 15. venlo - 17. draad 19. ot - 20. alp 23. pro - 24. co - 25. den - 27. manilla 28. ohm - 29. lap - 30. est - 31. ode 32. nts - 33. pet - 35. mat - 37. wal 38. demeter - 40. rijp - 42. ar - 43. kus 44. lus - 46. gij 47. kieuw - 51. sleep 53. and - 54. notie - 56. ier - 57. adder 59. bloed - 61. eek - 62. kor. Verticaal: 1. stola - 2. tu - 3. anp - 4. sul - 5. er - 6. cairo - 7. sen - 8. tel 9. kei - 10. spa 11. netel - 14. vacht 15. vod - 16. olm - 17. dra - 18. dom 21. pardoes - 22. sik - 23. plateel - 26. nagel - 28. oscar - 33. paria - 34. les 36. tijger - 37. wak - 38. duw - 39. rus 41. pijp - 43. kudde 45. slier - 48. ena 49. nor - 50. rib - 52. eed - 54. nek 55. elk - 58. de - 60. oo.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1