NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Het Welvaartslied Raadsvergadering Wissenkerke SPORTAGENDA GALERIJ de HORN No. 4196 Donderdag 14 november 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Straks breekt de decembermaand weer aan, gezellig maar duur. Onze jeugd weet de kadootjes best te vinden en die zijn niet echt goedkoop. En de ouderen hebben er moeite mee. Ze vinden de jeugd zo veeleisend, zo ontevreden, zo consumptief Maarzij leven in de wereld, zoals de ouderen die hebben gemaakt. Een welvaartswereld en die maakt soms zo moe! Vandaar dat ik u, voordat u zich in de „wie-zoek-is-krijgt-lekkers"-sfeer stort, een lied aanbied op de wijze van: „Johanna, het meisje voor halve dagen", een wijs met wat bijzondere klemtonen, waar o.a. het Farce Majeure-team zich ook een seizoen van heeft bediend. De televisie is een dictator, in bijna ieder huis Leek soms het blauwe oog ons een zegen, nu is het meer een kruis. De kind'ren zitten uren, te staren naar dat ding En als er een keer eens niets op T.V. is, komt snel de verveling. Refrein: O, mensen, o, mensen, waar gaat het toch allemaal naar toe. O, mensen, o, mensen, in vredesnaam oemoemenoe. De kind'ren kijken naar alle programma's, en vaak tot 's avonds laat. Ze zien dan alle leed en ellende, en misdaad, moord en haat. En als ze niet kijken mogen, dan is het huis te klein, Want morgen willen ze er over praten, geen buitenbeentje zijn (Refrein) We hebben allemaal toch zo'n haast hier, het leven snelt henèn En zelfs de echte kinderspelen, die zijn haast verdwenèn. Men speelt nu dokter Bibber en luistert naar een popster, Men heeft de ander niet eens meer nodig, want er is een computèr (Refr.) We geven de kinderen al een agenda reeds in de „vierde klas" En pa roept: „Jóh, met al die drukte dan komt-ie goed van pas". Je kunt in die agenda ook nog je huiswerk kwijt, maar liever schrijven we daar maar niets van, dat is toch zo moeilijk (Ref) „Zeg moe, ik wil voor m'n tiende verjaardag, het liefste een T.V., maar met een mooie, grote racefiets ben ik ook best tevree. Maar dan wil ik van pappie, nog één kado erbij. Een echte, vage stereotoren, dat maakt me ook wel blij." (Refrein). En alle grote mensen, die roepen, wat zijn ze ontevree. Ze zijn op alles zo uitgekeken, ik deed er jaren mee. Maar lieve, brave mensen, is 't niet onz'eigen schuld? Want heel veel heeft ons de welvaart gegeven, behalve wat geduld (Refr) Het geld dat is bij ons zo belangrijk, we willen steeds maar meer. En als we wat zuiniger moeten gaan leven, dan doet dat toch zo zeer! We gapen heel de avond bij ied're quiz of show en als we een keertje niet kunnen kijken, moet het op de video! (Refrein) De kinderen hebben het dus echt wel moeilijk, in onze maatschappij. Ze leren van ons dat jachtige leven, met veel te weinig vrij. En nu dan toch de moraal van dit zo schone lied: Probeer allemaal tevreden te leven en erger je maar niet. (Refrein). H. Een hoopje peuken op de straat stille getuige van een auto-onverlaat. Een voltallige raad van de gemeente Wissenkei-ke kwam op maandag 4 no vember in openbare vergadering bijeen. Zij stond - onder voorzitterschap van burgemeester P. Wisse, die een ieder hartelijk welkom heette. En daarbij de notulen van de vorige vergadering on gewijzigd erdoor wist te krijgen. Over de ingekomen stukken zei de heer Van der Maas, dat niet de hele raad achter de samenwerking stond van het Sociaal Centrum met de PMD. Hijzelf was met name hier niet zo'n voorstander van. Over het kruispunt bij Hoveijn zei dhr. Dieleman, naar aanleiding van een notitie van G.S., dat men de borden vermeldende „Lichten ontsteken" nog niet op voorhand moest afwijzen. De voorzitter zegde toe deze problematiek nog eens ter sprake te brengen. Verder vond de heer Dieleman het een slechte zaak dat er in de toekomst weinig aanzandingen meer zouden plaatsvinden aan de noordkust. Met na me voor de toeristen was dit geen goede zaak. Maar de voorzitter stelde, dat andere instanties daar op moeten letten. De heer Hamelink was de Begroting 1986 van het Recreatieschap „Het Veer- se Meer" tegengekomen bij de inge komen stukken. Hij had daarin een verhoging met 20% gekonstateerd en was van mening dat gemeenschappe lijke regelingen, welke boven de 10% verhoging hadden op hun begroting, als apart agendapunt behandeld moesten worden. De voorzitter gaf hem hierin gelijk en noteerde dit als agendapunt bij de volgende raadsvergadering. Ook had de heer Hamelink gelezen, dat er overleg was gevoerd met het Belangencomité Geersdijk. Hij had lie ver een openbare hoorzitting, want het Belangencomité mocht men niet zien als spreekbuis van alle inwoners op Geersdijk. De voorzitter wees op reeds 2 open bare besprekingen in Geersdijk, maar zou deze opmerking toch meenemen naar de werkgroep dorpsvernieuwing. De kosten van het openbaar onder wijs over 1984 werden vastgesteld op 41.463,10 en voor bruikleenscholen op 35.281,60. Het college stelde voor om een ge deelte van de Oosthavendijk te Kam perland over te nemen van het Water schap Noord- en Zuid-Beveland. En tevens een krediet van 35.000,be schikbaar te stellen voor verbetering van dit stukje weg. De heer Dieleman kon er mee ak koord gaan dat de gemeente dit stukje weg overnamen, omdat wegen binnen de bebouwde kom aan de gemeente moesten behoren. Maar hij vroeg zich wel af of het Waterschap deze weg eerst niet moest opknappen voordat het opgedragen werd. Volgens de voorzitter geldt dit alleen voor wegen die buiten de bebouwde kom liggen en deze ligt er binnen. Het aanbrengen van een bestrating en riolering achter de woningen aan de Ooststraat te Wissenkerke vergde een bedrag van 86.000,In een volgende raad zouden de verschillende grond- transakties ter sprake komen. De heer Van der Maas had er geen bezwaar tegen, indien de aanbesteding op een korrekte wijze zou geschieden. En dat kon de voorzitter hem wel be loven. De heer Hamelink vond dit nog maar een klein stukje van het plan wat zijn fraktie voor ogen had met betrekking tot de invulling van het oude sportveld. Een motie van de PvdA-afd. Noord- Beveland kwam hierna als agendapunt. Dit omdat het college het eens was met de inhoud en er adhesie aan wilde betuigen. De motie luidde: Aan de gemeenteraad van Wissenkerke, De Partij van de Arbeid, afdeling N. Be veland in vergadering bijeen te Kam perland op 20 september 1985, overwegende dat het aantal stremmin gen bij de Zandkreekdam voor het landverkeer, met daarmee gepaard gaande filevorming, voortdurend toe neemt; overwegende dat één en ander leidt tot onder meer economische schade voor de weggebruikers, alsmede tot vergro ting van de verkeersonveiligheid; overwegende dat door het onbelem merd doorvaart verlenen aan de re creatievaart, er zelfs van enige gelijk waardigheid tussen wegverkeer en ple- ziervaart geen sprake is; is van mening dat al het mogelijke moet worden gedaan om het wegver keer bij de passage van de Zandkreek dam een hogere prioriteit te geven dan de recreatie vaart; is van mening dat hierover op diverse niveaus afspraken over de bediening van de sluis, en de daarmee samen hangende brug dient te worden be vorderd; brengt deze motie dan ook ter kennis van de gemeenteraden van Kortgene, en Wissenkerke, gemeente Goes en Zie- rikzee, de fraktie van de PvdA in pro vinciale staten van Zeeland, het gewest Zeeland van de PvdA en de fraktie van de PvdA in de Tweede Kamer; en gaat over tot de orde van de dag. Kamperland, 20 september 1985. Secr. P. Hamelink, Zuidvlietstraat 2, Wissenkerke. De heer Sandee zei geen moeite te hebben met de strekking van de motie. Hij vroeg zich enkel af waarom nu ter kennis gebracht aan de PvdA-frakties in Staten en Tweede Kamer. Het zijn juist deze organen die er veel aan kun nen doen, maar dan moest men dit aan alle frakties ter kennis brengen. De heer Hamelink erkende deze on volkomenheid, maar was uitgegaan van de persoonlijke mensen in Staten en Tweede Kamer van de PvdA. Deze kunnen dan op hun manier wat nog aan deze motie bijstellen. De heer Van der Maas wees er nog eens op, dat men nu de knelpunten gaat zien, als men maar steeds toeris ten blijft aantrekken. Maar toch stond de raad unaniem achter deze motie. Bij het waterpompstation te Kam perland werd 300 m2 grond verkocht aan de WMZ voor de prijs van 2,50 per m2. Dit voor de bouw van een nieuwe reinwaterkelder. De héér Sandee vond 2,50 per m2 nu niet zo'n zakelijke prijs. Hij wees er op dat de gemeente wel eens grond (sloten) kocht van het Waterschap voor 6,per m2. In principe heeft u wel gelijk, aldus de voorzitter, maar de WMZ hanteert dit tarief. En ook het college was maar schoorvoetend met deze prijs meege gaan om de voortgang niet te blok keren. En ook de raad wou er niet zo'n groot probleem van maken. Een groot aantal papieren betekende een wijziging in de Algemene Politie verordening. En dan ging het met name om de vuurwerkbepalingen. De heer Van der Maas betreurde het feit dat er geen onderscheid werd ge maakt tussen de zondag en de andere dagen in de bepaling. Het maximum bedrag van de ge meentelijke vlottende schuld werd be paald op 1.500.000,voor 1986. Enkele uitgangspunten voor de aan leg van persleidingen en drukriolering in het buitengebied werden aangeno men. Het betrof hier als zakelijk recht met de grondeigenaren een bedrag van 1,27 per strekkende meter en een éénmalige vergoeding van 200,per pompput als ook derden er gebruik van zouden maken. Een krediet van 31.000,werd be schikbaar gesteld voor het uitvoeren van hertaxaties ten behoeve van de onroerend goedbelasting. De opdracht werd verleend aan het Rentmeesters kantoor Houdringe B.V. te De Bilt. De gemeentelijke bijdrage voor 1986 aan het Bestuurlijk Experiment Spe cifiek Welzijn regio De Bevelanden werd bepaald op 2.693,38. Mevr. J. C. Geelhoed - Wisse werd met ingang van 1 januari 1986 benoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het college stelde voor om de heer J. Quist uit Bruinisse te benoemen per 1 januari 1986 als nieuwe secretaris van de gemeente Wissenkerke. Als korte reaktie zei de heer Hame link het te betreuren dat de raad niet bij de selektieprocedure betrokken was geweest. En de voorkeur van zijn frak tie ging uit naar de heer R. P. Wolf uit Zevenhoven. Met 9 tegen 2 stemmen werd de heer Quist gekozen als nieuwe secretaris. Enkele begrotingswijzigingen over het jaar 1985 werden ongewijzigd aange nomen. Van de rondvraag werd alleen door mevr. Van Arkel gebruik gemaakt en nog wel op een bijzondere manier. Zij bood de burgemeester namelijk een rapport aan over de hondepoep in het doi-p Wissenkerke. De school had een enquête gedaan, cijfers verzameld en ideeën uitgewerkt over dit probleem. Zij hoopte dat de voorzitter er iets mee zou doen. De voorzitter stelde het erg op prijs, dat er zoveel aandacht aan gegeven was. Met een „tot ziens over 3 weken bij de begrotingsvergadering'' besloot de voorzitter deze vergadering. VOETBAL Zaterdag 16 november: Colpl. Boys 1 Hoedekenskerke 1 (2.30 uur) Nieuwdorp 3 Colpl. Boys 2 (12.45 u) Colpl. Boys Al SKNWK Al (12.45 u) Mevo Cl Colpl. Boys Cl (11.00 uur) Robur Dl Colpl. Boys Dl (10 uur) Colpl. Boys El Cortgene El (10 uur) Bevelanders 1 Kruiningen 1 (2.30 u) Kloetinge 3 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 Wissenkerke 3 (2.30 u) Bevelanders 4 Wissenkerke 4 (12.45 u) Dames: Bevelanders Brouwershaven (11.00 uur) Veere BI Bevelanders BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Veere Cl (11 uur) Veere Dl Bevelanders Dl (10 uur) Domburg El Bevelanders El (10 u) Bevelanders F Noormannen F (10 u) Wissenkerke 1 Duiveland 1 (2:30 uur) Middelburg 2 Wissenkerke 2 (2.30 u) Wissenkerke BI Jong Ambon BI (11.00 uur) Nieuwland Cl Wissenkerke Cl (11 u) Meeuwen Dl Wissenkerke Dl (10 u) Wissenkerke F Colpl. Boys F (10 u) Borssele 1 Kats 1 (2.30 uur) Kapelle B2 Cortgene BI (11.00 uur) Oostkapelle Cl Cortgene Cl (10 uur) Cortgene Dl Goes D2 (10.00 uur) Oostkapelle F Cortgene F (11.00 uur) Zondag 17 november: Cortgene 1 Volharding 2 (2.30 uur) Noormannen 5 Cortgene 2 (10.30 u) Kruiswoordpuzzel no. 954 VOLLEYBAL Zaterdag 16 november: Dames: Wiska CVC (14.00 uur) Heren: Wiska 2 Marathon 2 (16 uur) Dames: Serooskerke Wiska 2 (15.30 u) BADMINTON Vrijdag 15 november: Senioren: Wissenkerke 1 Jong Ambon 2 (19.00 uur in sporthal te Kamperland) Senioren: Wissenkerke 2 Jong Ambon 4 (19.00 uur in sporthal te Kamperland) Zaterdag 16 november: Jeugd: Wissenkerke 3 Terneuzen 14 (10.00 uur in sporthal te Kamperland) snelle inlüstservlce v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Horizontaal: 1. bevel - 4. drank - 7. bravourstuk - 9. borstharnas - 11. nieuw 12. zout water 13. in plaats van - 15. plaats in Limburg - 17. deel van weef sel - 19. jongensnaam - 20. berg - 23. voor - 24. handelsgenoot (afk.) - 25. boom - 27. plaats op de Filippijnen - 28. eenheid van elektrische weei-stand 29. europeaan - 30. europeaan - 31.. ge dicht - 32. Nederlandse Televisie Stich ting - 33. hoofddeksel - 35. vloerbedek king - 37. oever - 38. griekse naam voor Ceres - 40. volgroeid - 42. slede - 43. liefkozing - 44. strik - 46. persoonlijk voornaamwoord - 47. deel van een vis 51. deel van een japon - 53. Engels voegwoord - 54. begrip - 56. europeaan 57. reptiel - 59. rode vloeistof - 61. ge malen eikenschors - 62. visnet. Verticaal: 1. kledingstuk - 2. Frans persoonlijk voornaamwoord - 3. per bureau - 4. lobbes - 5. bijwoord - 6. plaats in Egypte - 7. vreemde munt - 8. seconde - 9. steen - 10. plaats in Bel gië - 11. plant - 14. geprepareerde scha penhuid - 15. lor - 16. boom - 17. spoe dig - 18. onverstandig - 21. plotseling - 22. baardje - 23. soort fijn aardewerk - 26. deel van de vinger - 28. Amerikaan se filmprijs - 33. uitgestotene - 34. on derricht - 36. zoogdier - 37. opening in het ijs - 38. stoot - 39. europeaan - 41. rookgerei - 43. troep dieren - 45. lange rij - 48. vroegere Spaanse koningin - 49. gevangenis - 50. gebogen been - 52. gelofte - 54. deel van de hals - 55. ieder 58. lidwoord - 60. onder-officier. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 953 Horizontaal: 1. aster - 6. amper -11. por - 12. vod - 14. dar - 16. elan - 18. dadel - 19. riet - 21. pater - 23. aak - 24. lente - 25. em - 26. naar - 27. ezel - 28. se - 30. sen - 33. pampa - 36. spies - 39. kilo - 40. ik - 41. ja - 42. over - 43. peter - 46. sonar - 49. alp - 52. ep 54. snob - 55. rots - 57. he - 58. brood 60. eli - 62. otter - 64. robe - 65. reine 66. ruit - 67. esp - 69. las - 70. vol 71. artis - 72. kaper. Verticaal: 2. spat - 3. tonen - 4. er - 5. soda - 7. md - 8. parel - 9. erin - 10. keper - 12. vaars - 13. deken - 15. steen 17. lam - 20. ets - 22. ramp - 24. leep 29. palet - 31. eg - 32. gevat - 33. pip - 34. mot - 35. air - 36. sas - 37. ion - 38. ser - 44. eind - 45. nl - 47. otto - 48. zebra - 49. abeel - 50. prins - 51. verte 53. pro - 54. soest - 56. strop - 57. hei 59. ober - 61. lias - 63. tule - 68. pi - 70. va.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1