NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Recreatie-inspraaknota van de gemeente Kortgene SPORTAGENDA Evenementen/ vergaderingen Afscheid van de brandweer Kats No. 4195 Donderdag 7 november 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Kortgene pakt het toerisme drastisch aan. Gespreid over drie avonden is er in de gemeente Kortgene een inspraak ronde gehouden, die alles te maken had met de recreatie. Als algemene leidraad waren in de nota enkele pun ten gesteld, waar men op in kon spre ken. Dat waren: hoofdzakelijk uitgangs punten en beleidskeuzes. Voor Kortgene zo werd gesteld, was er nog wel wat ruimte voor uitbreiding (surfcentrum) maar de nadruk wordt toch gelegd op kwaliteitsverbetering. Voor Kats en Co- lijnsplaat wil men duidelijk meer toe ristische aktiviteiten gaan ontwikkelen. De inspraakavonden werden alle voorgezeten door burgemeester, mevr. Hoogendijk. Bij alle avonden hield zij een korte inleiding die een uiteenzet ting inhielden over het beleid wat is gevoerd en hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Maar zij onderstreepte daarbij met nadruk het particuliere initiatief. Toch zal de gemeente het voortouw nemen wat betreft de pro motie. Intussen is er op de begroting reeds 50.000,voor dit doel uitge trokken, zo liet de burgemeester de toehoorders weten. Kortgene 21 oktober. De opkomst valt erg mee. Na de toe lichting door de burgemeester kunnen er vragen worden gesteld. De algemene stemming is, dat men blij is met deze nota, waarmee de gemeente Kortgene in Zeeland voorop loopt. Het VVV Noord-Beveland vindt dat er met deze nota duidelijkheid wordt geschapen naar de inwoners toe. De VW zal middelen beschikbaar stellen om deze nota voorzover mogelijk is, te realiseren. Dit wordt gezegd bij monde van voorzitter Van Damme. Vragen uit het publiek komen. Of een overdekt verwarmd zwembad geen goede publiekstrekker zou zijn en ook gevolgen zou kunnen hebben voor een seizoensverlenging. Ook de burgemees ter had graag een zwembad, maar het zal financieel geen haalbare kaart zijn. De technische problemen rond het Veerse Meer-winterpeil maakt de ton gen los. Het geeft stankoverlast, jaagt de mensen weg en draagt niet bij tot seizoensverlenging, is de algemene klank. Er blijkt over dit probleem een rapport op komst te zijn, waar de bur gemeester de nodige aandacht aan zal besteden. Kats 22 oktober. In haar uiteenzetting zegt de burge meester dat Colijnsplaat en Kats aan de beurt zijn voor impulsen. Kats ligt gunstig aan de provinciale weg voor aktiviteiten in de toekomst, aldus de burgemeester. Ook ziet zij mogelijk heden om in te spelen op de recreatie- aktiviteiten, die er op „Neeltje Jans" worden geschapen. Maar ook ziet zij mogelijkheden in fiets-, ruiter- en wandelpaden. En aangezien Kats aan de Oosterschelde ligt, zou men dit moe ten kunnen benutten. Maar, zegt de burgemeester, de gemeente zal proberen een evenwicht te creëren tussen de be volking en de recreanten. De heer Van der Maas haakt hierop in. Prachtig dat we aan de Ooster schelde liggen, maar dijken en schorren betreden zal straks problematisch wor den. Wat hem de uitspraak ontlokt: „We zullen straks nog aan een vogel moeten vragen of we ons hoofd boven de dijk mogen steken." Hij doelt daar bij op de milieu- en natuurorganisaties die steeds meer, soms terecht maar ook ten onrechte, een vinger in de pap krij gen. Een zeer vreemde situatie als het zo moet. De oude veerhaven bij Kats krijgt van de aanwezigen voorrang op de wensenlijst. Graag zien zij hier meer ligplaatsen, maar ook zomerwoningen zijn welkom, zo laat men weten. De burgemeester zegt toe een en ander mee te nemen. En zegt dat de gemeen te voor alle initiatieven open zal staan om voorwaarden scheppend en plano logisch haar volle medewerking zal geven. Een camping zal nabij Kats niet rea liseerbaar zijn, omdat de normen hier voor niet aanwezig zijn en gekoppeld aan de grootte van de kern zou dit ook niet aan të bevelen zijn. Een klein bungalowterrein is echter wel een mo gelijkheid. Dit ook naar de tweede wo ningbezitters toe, waardoor de kern meer levensvatbaarheid zal krijgen. Ook ligt er nog een relatie tussen de lig plaatsen in de jachthaven en de re creatiewoningen, aldus een samenvat ting van de opmerkingen, waar ook de werkgelegenheid nog een woordje mee spreekt. Het VVV Noord-Beveland ziet ook mogelijkheden in een kinderboerderij, speeltuin en theehuis als kleinschalig projekt. De burgemeester vindt dat dit een aardige vorm van particulier ini tiatief kan zijn om dit op te pakken. Colijnsplaat 23 oktober. In haar inleiding zegt de burgemees ter dat er geprobeerd moet worden de toeristen naar de gemeente te halen. Vandaar de recreatie-inspraaknota, waarbij we goed in de gaten moeten houden dat de relatie met de inwoners moet preveleren. Dit zullen we goed in de gaten moeten houden. Vol verbazing wordt door enkele aan wezigen gelezen dat er een fietspad moet komen. En dit nu er geen kin deren meer naar de school in Kortgene fietsen. Een belachelijke zaak nu dit plotseling wel voor de toeristen kan. De burgemeeser antwoordt, dat het plan ten dele door de raad is afgeketst en met name het financiële gedeelte. Maar om de een of andere reden is dit ook bij de provincie fout gegaan. Nu pro beert de gemeente via een toeristische (geld)pot een fietspad te realiseren. In Colijnsplaat vindt men, dat beter de dijken, stranden en Veerse Meer bereikbaar gemaakt moeten worden voor de eigen inwoners. Zomerwonin gen zijn realiseerbaar achter „De Valle" zo vindt men. Een prima suggestie vindt de burge meester, om borden te plaatsen bij de landbouwgronden, waarop staat wat er verbouwd en geteeld wordt. Het blijkt, dat ontzettend veel mensen dit niet weten. Zij vindt dat de gemeente veel te bieden heeft, maar dat het slecht wordt verkocht. Er moet wat met de oude haven ge daan worden, zo vindt men. Ook de hotel- en pension-akkommodatie staat bovenaan het verlanglijstje van Co lijnsplaat. Ook op een eventueel te ves tigen visverwerkingsbedrijf is men ge steld. De burgemeester zegt dat voor zulke plannen planologisch ruimte be schikbaar is. De oudste molen van Zeeland staat in Colijnsplaat. Daar wordt veel te wei nig op ingespeeld, zo vindt men. Dit zou toeristisch uitgebuit moeten wor den. De burgemeester zegt toe hier aandacht aan te besteden. Samengevat zijn er toch heel wat za ken duidelijker geworden. Zeker is dat men van gemeentewege alle medewer king zal verlenen aan alle initiatieven die bij hen binnenkomen. Kortgene komt alleen nog in aanmerking voor kwaliteitsverbetering. Kats en Colijns plaat hebben voorrang wat betreft de nieuwe ontwikkelingen. Er is 50.000,beschikbaar gesteld voor promotie- en voorbereidingswerk, maar alleen planologisch en struktureel kan en zal de gemeente haar mede werking geven. Wat inhoudt, dat wan neer men in de gemeente meer recreatie van de grond wil krijgen, dit toch van particulieren uit zal moeten gaan. Dus nu maar wachten of iemand de beurs wil opentrekken. VOORLICHTINGSMIDDAG VOOR OUDEREN TE COLIJNSPLAAT Op woensdag 20 november wordt er weer een voorlichtingsmiddag gehou den, die georganiseerd wordt door de Stichting Welzijn voor Ouderen in Co lijnsplaat. Deze middag zal dhr. B. de Ruiter, fysiotherapeut te Goes, iets komen ver tellen over zijn werk en zijn ervarin gen, in het bijzonder wat betreft de behandelingen met de ouder wordende mens. Hij zal o.a. praten over wat verantwoord is voor ouderen om aan sport en bewegingen te doen en wat er eventueel te doen is bij bepaalde li chamelijke klachten. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stel len aan dhr. De Ruiter. De middag begint om half drie en is gratis te bezoeken voor alle belang stellenden en wordt gehouden in de rekreatiezaal van het Bejaardentehuis „Rustoord" te Colijnsplaat. 8 november: Concert van de Brassband „Ons Genoegen" in het De Casembroot- huis te Kamperland, aanvang 8 uur. 12 november: Vergadering van de Dorpsgemeen schap Wissenkerke in „Concordia", aanvang 20.00 uur. 14 november: Vergadering van de Dorpsgemeen schap Colijnsplaat in „De Brug", aanvang 20.00 uur. Alle verenigin gen, vaststellen data 1986. 16 november: Optreden van de Muziekvereniging E.M.M. uit Kortgene in Dorpshuis „De Vriendschap" te Kats, aanvang 19.30 uur. DIA-AVOND VOOR DE BEJAARDEN VAN WISSENKERKE IN "VREDESTEIN" Op donderdagavond 24 oktober j.l. organiseerde de werkgroep Dorpsge meenschap Wissenkerke i.o. een dia avond voor alle bejaarden in Wissen kerke. De dia-serie werd verzorgd door dhr. Riemslag van de Veldpolitie en ging uiteraard over het werk wat zij in het algemeen doen. Uit de reakties in de zaal en na afloop was men van mening dat de avond als zeer geslaagd mocht worden beschouwd. De grote zaal van Vrede- stein was nagenoeg geheel gevuld. Na afloop van de voorstelling werd er nog een uurtje met het rad van avontuur gedraaid. Ook dat werd erg op prijs gesteld. Er waren een groot aantal prijsjes ter beschikking gesteld en daarvoor zegt de werkgroep bij deze nogmaals hartelijk dank aan alle gevers en geefsters. De volgende vergadering van de Werkgroep is gepland op dinsdag 12 november 1985 om 20.00 uur in „Con cordia". U bent allen weer van harte welkom op deze avond. Er zal dan ge sproken worden over verdere aktivi teiten voor de komende tijd. Bij verhindering graag even een te lefoontje of een ander berichtje naar één van de vaste mensen van de werk groep. Op vrijdag 1 november is in het Dorpshuis „De Vriendschap" te Kats de jaarlijkse kontaktavond gehouden van de vrijwillige brandweer in de ge meente Kortgene. Hierbij waren ook aanwezig het college van b. en w., de ere-leden en de dames. Op deze avond, die werd geopend door de commandant W. van Houwe- lingen met het jaarverslag, werd ook afscheid genomen van de leden van de Katse vrijwillige brandweer, die in juni j.l. is opgeheven. Voor deze leden was een oox'konde en een brandweerpenning die door burgemeester mevr. E. J. Hoo gendijk - van Duijn werden overhan digd met een bloemetje aan de vol gende heren: L. de Wild, pompbediener 2e klas, 17 jaar trouwe dienst; D. J. Willebrands, commandant brandmees- ter, 15 jaar; C. de Boo, brandwacht 2e klas, 15 jaar; C. J. de Wild, brandwacht 2e klas, 15 jaar; C. M. Tazelaar, brand wacht 2e klas, 7 jaar; J. de Wild, brand wacht 2e klas, 7 jaar; A. Brouwer, brandwacht le klas, 6 jaar; en tenslotte L. P. Clement, brandwacht 2e klas, 5 jaar trouwe dienst. Hierna werden door de burgemeester de behaalde diploma's uitgereikt aan de volgende heren van het korps Kort gene: J. Koole voor hoof dbx-and wacht; B. Speelman voor brandwacht le klas; A. Ruiter voor brandwacht 2e klas. Van het korps Colijnsplaat: A. Kax-man, C. L. v/d Weele; C. Reinoudt alle voor hoofdbrandwacht; W. Anthonisse voor bx-andwacht le klas en voor vuistregels EHBO eveneens W. Anthonisse. Ook waren er dit jaar enkele jubi larissen en wel de hex-en D. v/d Heide, I. I. Koole en P. J. Kallewaard voor 12,5 jaar trouwe dienst en de heer A. Fortuin was er zelfs al 30 jaar. De burgemeester feliciteerde hen hiermee en spelde de hierbij behorende versier selen op en reikte de oorkondes uit. De avond werd besloten met een ge zellig samenzijn. Hü wil met de lift omhoog zonder een knop in te drukken. VOETBAL Zaterdag 9 november: Hoedekenskerke 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) SKNWK 3 Bevelanders 3 (2.30 uur) Zeelandia 1 Bevelanders 4 (2.30 uux") Dames: Oostkapelle 2 Bevelanders (09.30 uur) Bevelanders BI Zeeland Sport BI (12 45 uur) Nieuwland Cl Bevelandex-s Cl (11 u) Serooskerke Dl Bevelanders Dl (10 u) Oostkapelle F Bevelanders F (10 uur) SSV 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Middelburg 4 (2:30 u) Colpl. Boys 3 Kruiningen 3 (12.45 u) Wemeldinge Al Colpl. Boys Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl SKNWK Cl (11 uur) Colpl. Boys Dl Goes D2 (11.00 uur) Colpl. Boys El Bevelanders El (10 u) Dauwendaele 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Hoek 2 (2.30 uur) Wissenkerke 4 VCK 4 (2.30 uux-) Noormannen BI Wissenkerke BI (2.30 uur) Wissenkerke Cl Cortgene Cl (11 u) Veere Dl Wissenkex-ke Dl (10 uux") Wissenkerke El SSV El (10.00 uur) Wissenkerke F Noormannen F (10 u) Kats 1 Waarde 1 (2.30 uur) Cortgene BI Heinkenszand B2 (12.45 uur) Cortgene F Colpl. Boys F (10.00 uur) Zondag 10 november: Zonnemaire 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Cortgene 2 Zonnemaire 2 (2.30 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 9 november: Dames: EWC 3 Wiska (13.30 uur) Heren: Mytilus 2 Wiska (19.00 uur) Heren: Dynamo'70 4 Wiska 2 (19 u) Dames: EWC 4 Wiska 2 (16.30 uur) Recreatie: Bachten Komme Wiska (08.30 uur) Recreatie: Volharding Wiska (10.10 u) BADMINTON Zaterdag 9 rfovember: Senioren: Kats 1 Wissenkerke 2 Jeugd: Stenge 4 Wissenkerke 3 Jeugd: Stenge 8 Wissenkerke 4 HENGELSPORT Zaterdag 9 november: 7 de kompetitie wedstrijd, inschrijven van 1010.30 uur, vissen: 1113.30 uur. INFORMATIEBANDJE HERPES GENITALIS De dienst geslachtsziektenbestrijding van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis besteedt de komende maanden november en december spe ciale aandacht aan Herpes Genitalis. Op een telefonisch informatiebandje worden de belangrijkste verschijnselen van deze aandoening verteld. Het tele foonnummer van het bandje is: 01100- 31032. Nadere informatie over geslachts ziekten via telefoonnummer: 01100- 31310. Kruiswoordpuzzel no. 953 Horizontaal: 1. bloem - 6. nauwelijks 11. duw - 12. lor - 14. soort bij - 16. geestdrift - 18. zuidvrucht - 19. oever gewas - 21. geestelijke - 23. vaartuig 24. jaargetijde - 25. titel - 26. onaan genaam - 27. hoefdier - 28. selenium (afk.) - 30. vreemde munt - 33. boom loze vlakte - 36. speer - 39. gewicht 40. persoonlijk vnw. 41. bevestiging 42. voorzetsel - 43. jongensnaam - 46. vax-en en vliegen op geluid - 49. hoge berg - 52. eerste persoon (afk.) - 54. beschaving veinzer - 55. steenmassa 57. uitroep - 58. voedsel - 60. bijbelse naam - 62. waterroofdier - 64. japon (Frans) - 65. koningin (Frans) - 66. vensterglas - 67. boom - 69. verbinding 70. gevuld - 71. bekende dierentuin 72. piraat. Verticaal: 2. spet - 3. laten zien - 4. bijwoord - 5. reinigingsmiddel - 7. medisch doctor (afk.) - 8. kostbaar sieraad - 9. land in Europa - 10. soort stof - 12. jonge koe - 13. beddek - 15. bouwmateriaal - 17. jong dier - 20. wandvex-siering - 22. zeer ex-nstig on geluk - 24. slim - 29. schildergerei - 31. landbouwwerktuig - 32. snedig - 33. vogelziekte - 34. insekt - 35. houding 36. sluis - 37. elektrisch geladen deeltje 38. sociaal economische raad (afk) 44. slot - 45. namelijk (afk.) - 47. jon gensnaam - 48. uitheems zoogdier - 49. boom - 50. vorstelijke titel - 51. op afstand - 53. voor - 54. plaats in Utrecht 56. tegenvaller - 57. werktuig om palen in te slaan - 59. kelner - 61. rijgsnoer 63. soort stof - 68. onmeetbaar getal 70. vanaf (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 952 Horizontaal: 1. al - 3. oksel - 8. to 10. tik - 12. econoom - 14. rol - 15. kaketoe - 16. koran - 17. nel - 19. vol 21. kop - 23. rek - 25. kas - 26. keg 28. gal - 29. las - 31. la - 32. basex-en 34. tent - 35. ander - 37. ver - 38. lente 39. uden - 40. saneren - 42. ee - 43. weg 44. bar - 45. nel - 46. gen - 47. lef 48. per - 50. wel - 52. nar - 55. kijker 57. kaviaar - 60. fok 61. laveren 63. tol - 65. Ik - 66. mater - 67. tl. Verticaal: 1. at - 2. lik - 3. oct - 4. koon 5. sneek - 6. eo - 7. lok - 8. ton - 9. ol 11. karos - 12. eed - 13. mop - 14. ratelen - 18. logeren - 19. vaandel 20. mes - 22. pan - 24. kanteel - 25. klauw - 26. kar - 27. gevaren - 30. steen - 32. ben - 33. x-en - 34. ten 36. degelijk - 38. lel - 40. sap - 41. rel 46. gevat - 49 raket - 51. tel - 53. rare 54. vin - 55. kok - 56. ram - 58. ver 59. rot - 60. fl - 62. va - 64. 11.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1